ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

limiting

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *limiting*, -limiting-

limiting ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
limiting (adj.) จำกัด See also: มีขอบเขต
limiting factor (n.) ตัวแปร See also: พารามิเตอร์, ปัจจัยที่กำหนด
English-Thai: HOPE Dictionary
limiting(ลิม'มิททิง) adj. จำกัด,มีขอบเขต,มีขีดขั้น
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
limiting thermostatเทอร์มอสแตตแบบขีดจำกัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Yesterday, the Vermont Supreme Court ruled that limiting marriage betweenonlyhumanmen and women is unconstitutional, effectively legalizing vampire marriage in the state.เมื่อวานนี้ที่ศาลฎีกาเวอร์มอนต์ ได้มีการ ประกาศใช้กฎหมายการแต่งงานระหว่าง บุคคลและแวมไพร์ ให้มีสิทธิแต่งงานได้ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญ
Kendrick is intermittently shutting down power plants, limiting supply to drive up prices.เค็นดริกปิดโรงไฟฟ้าเป็นช่วงๆ จำกัดอุปทานเพื่อเพิ่มราคาพลังงาน
I was limiting myself.ตอนนั้นฉันน่ะตีให้กรอบตัวเอง
It was agreed that John could remain on the throne, on one condition... that he would sign a document upholding the rights and privileges of all free men, but ultimately limiting the power of the monarchy.ปวงชนยอมให้เขาเป็นราชาต่อไป ภายใต้เงื่อนไขหนึ่งเดียว นั่นคือเขาต้องลงนามในพันธสัญญา ประชาชนในใต้หล้าจะอยู่อย่างเสรี อำนาจแห่งกษัตริย์ ถูกจำกัด
Ladies and gentlemen, due to demand, we are now limiting each customer's purchase to a total of two liters of water.ทุกท่าน เราขอเเจ้งให้ทราบว่า เราจะขายน้ำให้เเก่ลูกค้า เเต่ละท่านด้วยปริมาณสูงสุด เเค่สองลิตรเท่านั้น
No. It would be far too limiting.ไม่ล่ะ มันจำกัดจินตนาการเกินไป
It's pretty limiting, and it is for the rest of your life.ค่อนข้างจะจำกัด และต้องทำไปตลอดชีวิต
I'm sure fans of the babbling brook will complain, but I thought that was limiting.ทำแบบนี้คนรักลำธารคงไม่พอใจ แต่คงมีไม่มากหรอก

limiting ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
免责声明[miǎn zé shēng míng, ㄇㄧㄢˇ ㄗㄜˊ ㄕㄥ ㄇㄧㄥˊ, 免责声明 / 免責聲明] disclaimer; statement denying or limiting responsibility

limiting ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
制約条件[せいやくじょうけん, seiyakujouken] (n) limiting conditions; constraint
漢字制限論[かんじせいげんろん, kanjiseigenron] (n) the question of limiting the use of Chinese characters
律速[りっそく, rissoku] (adj-f) rate-limiting; rate-determining
源流[げんりゅう, genryuu] (n) (1) current-limiting; (2) source or headwaters (e.g. of a river); (3) origin of something continuous; (P)
自己終端判別[じこしゅうたんはんべつ, jikoshuutanhanbetsu] (n) {comp} self-delimiting
限定的[げんていてき, genteiteki] (adj-na) limiting; restrictive
Japanese-English: COMDICT Dictionary
自己終端判別[じこしゅうたんはんべつ, jikoshuutanhanbetsu] self-delimiting

limiting ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่าจำกัด[n. exp.] (khā jamkat) EN: limiting value FR:
ค่าลิมิต[n. exp.] (khā limit) EN: limiting value FR:
ปัจจัยจำกัด[n. exp.] (patjai jamk) EN: limiting factor FR:

limiting ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baulinie {f}fixing building limiting line; building line
Hubbegrenzung {f}hoist limiting
Nennstoßstrom {m}limiting dynamic value
Schadensbegrenzung {f}limiting (of) the damages; limitation of damage

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า limiting
Back to top