ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

poser

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *poser*, -poser-

poser ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
poser (n.) ผู้วางท่า See also: ผู้ตั้งท่า, ผู้แสร้งทำ, ผู้พยายามแต่งตัวหรือวางท่าเพื่อให้ผู้อื่นประทับใจ Syn. pretender, hypocrite, mimic
poser (n.) ปัญหาที่ท้าทาย See also: สิ่งลึกลับ, ปริศนา Syn. mystery, puzzle, problem, riddle, secret
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คีตกวี (n.) composer Syn. นักแต่งเพลง, นักแต่งกลอน, นักประพันธ์
นักแต่งกลอน (n.) composer Syn. นักแต่งเพลง, นักประพันธ์
ผู้เสนอ (n.) proposer See also: mover of a motion
ฝ่ายเสนอ (n.) proposer Ops. ฝ่ายค้าน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you think that poser is gonna save us, you're dreaming.นายคิดว่าเจ้าชายท่ามากนั่นจะช่วยเรา ฝันไปเถอะ
All poser slayer with that comps.แล้วเขาก็กลายเป็น ซากหิวโหยที่เดินได้
I couldn't let that poser play with it.ผมยอมให้ตานั่นมาเล่นไม่ได้หรอก
Do they have the rules to high-maintenance poser drinking on the wall at L street?พวกเขามีกฏสำหรับนักดื่มที่ดัดจริตหัวสูง บนกำแพง L Street ด้วยเหรอ?
What kind of investigation are they going to do with a poser like you?ฉันจะสืบสวนคดีกับเด็กอย่างนาย ไปได้ซักกี่น้ำกันหนอ?
A poser is Gary.ปัญหาที่ตอบยากเป็นแกรี่
Composer, genius.นักแต่งเพลง คีตกวีเอก อัจฉริยะทางดนตรีเพียงคนเดียว
And who's your favorite composer? Chopin?ใครเป็นนักดนตรีในใจคุณ โชแปง
No way. It's full of posers.ไม่ละ ร้านนี้มีแต่พวกอยากดัง
Now, as you know, each year... one senior Tall Oaks composer is awarded... a full scholarship to the prestigious Robards Conservatory.อย่างที่รู้ๆกัน ในแต่ละปี ที่หนึ่งของการประพันธ์เพลงก็คือรางวัลทอลโอ๊ค จะได้ทุนการศึกษาของโรงเรียนดนตรีโรบาร์ต
Oh, well, I'm a film composer, too, like Ethan, but...แต่งเพลงประกอบหนัง เหมือนอีธาน
Hibima Kazuhiko, one of the opposers who's now appearing on Taiyo TV will die of heart attack.ฮิบิมะ คาซูฮิโกะ หนึ่งในฝ่ายตรงข้ามที่กำลังปรากฏตัวอยู่ที่Taiyo TV จะตายด้วยโรคหัวใจ

poser ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作曲家[zuò qǔ jiā, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄐㄧㄚ, 作曲家] composer; songwriter
作曲者[zuò qǔ zhě, ㄗㄨㄛˋ ㄑㄩˇ ㄓㄜˇ, 作曲者] composer; song writer
福斯特[Fú sī tè, ㄈㄨˊ ㄙ ㄊㄜˋ, 福斯特] Foster or Forster (name); Stephen Collins Foster (1826-1864), American composer
穆索尔斯基[Mù suǒ ěr sī jī, ㄇㄨˋ ㄙㄨㄛˇ ㄦˇ ㄙ ㄐㄧ, 穆索尔斯基 / 穆索爾斯基] Modest Mussorgsky (1839-1881), Russian composer, composer of Pictures at an Exhibition
聂耳[Niè Ěr, ㄋㄧㄝˋ ㄦˇ, 聂耳 / 聶耳] Nie Er (1912-1935), musician and composer of the PRC national anthem March of the Volunteer Army 義勇軍進行曲|义勇军进行曲
狄奥多・阿多诺[Dí ào duō, ㄉㄧˊ ㄠˋ ㄉㄨㄛ· A1 duo1 nuo4, 狄奥多・阿多诺 / 狄奧多・阿多諾] Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno (1903-1969), German sociologist, philosopher, musicologist, and composer
阿多诺[Ā duō nuò, ㄚ ㄉㄨㄛ ㄋㄨㄛˋ, 阿多诺 / 阿多諾] surname Adorno; Theodor Ludwig Wiesengrund Adorno 狄奧多·阿多諾|狄奥多·阿多诺 (1903-1969), German sociologist, philosopher, musicologist, and composer
发起人[fā qǐ rén, ㄈㄚ ㄑㄧˇ ㄖㄣˊ, 发起人 / 發起人] proposer; initiator; founding member
冼星海[Xiǎn Xīng hǎi, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄥ ㄏㄞˇ, 冼星海] Xian Xinghai (1905-1945), violinist and composer, known for patriotic wartime pieces, including Yellow River Oratorio 黃河大合唱|黄河大合唱
摹扎特[Mó zā tè, ㄇㄛˊ ㄗㄚ ㄊㄜˋ, 摹扎特 / 摹紮特] Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Austrian composer; also written 莫扎特

poser ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
銀流し[ぎんながし, ginnagashi] (n) (1) silvering; silvered item; (2) person who is all style and no substance; poser
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC
コンポーザー[, konpo-za-] (n) composer
ディスポーザー[, deisupo-za-] (n) disposer
ミーハー(P);みいはあ[, mi-ha-(P); miihaa] (adj-na,n) (1) (abbr) (See みいちゃんはあちゃん) follower of each new fad; (2) (sl) poser; (P)
ロシア五人組[ロシアごにんぐみ, roshia goningumi] (n) The Five (circle of Russian composers
作曲家[さっきょくか, sakkyokuka] (n) composer
作曲者[さっきょくしゃ, sakkyokusha] (n) composer
分解者[ぶんかいしゃ, bunkaisha] (n) decomposer
建議者[けんぎしゃ, kengisha] (n) a proposer
提出者[ていしゅつしゃ, teishutsusha] (n) presenter; proposer
歌詠み[うたよみ, utayomi] (n) tanka composer
発案者[はつあんしゃ, hatsuansha] (n) original proposer; originator; proponent; initiator
詠み手;詠手[よみて, yomite] (n) writer (composer) (of a poem)
読み人知らず;読人知らず;詠み人知らず;詠人知らず[よみびとしらず, yomibitoshirazu] (n) (1) author unknown; anonymous; (2) unknown waka composer

poser ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เห็นว่า[n. exp.] (hen wā) EN: consider ; have an opinion ; regard ; view ; see FR: considérer que ; avoir une opinion ; poser un regard
กั้นรั้ว[v. exp.] (kan rūa) EN: fence ; fence in ; put up a fence FR: clôturer ; poser une clôture
ขันชะเนาะ[v.] (khanchanǿ) EN: twist a rope tight by means of a stick ; twist tight by means of a lever FR: garroter ; poser un garrot
ล็อคล้อ[v. exp.] (lǿk lø) EN: wheel-clamp FR: poser un sabot
ลงสู่พื้นดิน[v. exp.] (long sū phe) EN: land FR: atterrir ; se poser ; toucher le sol
นัดแล้วไม่มา[v. exp.] (nat laēo ma) EN: FR: poser un lapin (loc.)
ปริศนา[n.] (pritsanā) EN: puzzle ; enigma ; riddle ; mystery ; conundrum ; poser FR: énigme [f] ; devinette [f] ; mystère [m] ; paradoxe [m] ; colle [f] (fam.) ; problème épineux [m]
ปู[v.] (pū) EN: lay ; spread ; pave ; cover ; unfold FR: recouvrir ; revêtir ; poser ; paver
สมัคร[v.] (samak) EN: volunteer ; enlist ; apply (for) ; enroll ; be a candidate ; apply ; make application ; offer one's services ; be enrolled ; join willingly ; be willing FR: offrir ses services ; se proposer ; s'engager ; postuler ; poser sa candidature ; être candidat ; être volontaire ; s'enrôler
สมัครงาน[v. exp.] (samak ngān) EN: apply for a job ; apply ; be a candidate for FR: poser sa candidature à un emploi ; postuler un emploi ; postuler pour un emploi ; solliciter un emploi
สงสัย[v.] (songsai) EN: wonder ; think ; guess FR: se demander ; se poser la question ; se questionner
ไต่สวน[v.] (taisūan) EN: inquire ; question ; examine ; investigate FR: questionner ; interroger ; poser des questions ; enquêter ; investiguer ; s'enquérir
ตั้งคำถาม[v. exp.] (tang khamth) EN: ask a question ; pose a question FR: formuler une question ; poser une question
เต๊ะ[v.] (te) EN: to give oneself airs ; act big ; put on airs FR: bomber le torse ; plastronner (fig.) ; parader ; poser ; frimer (fam.) ; se donner des airs
ถาม[v.] (thām) EN: ask ; ask a question ; inquire ; question ; interrogate ; examine ; quizz FR: demander ; interroger ; questionner ; poser une question ; s'informer sur qqch.
ถามเฉย ๆ = ถามเฉยๆ[v. exp.] (thām choēi-) EN: FR: demander simplement ; poser simplement la question
ทำให้ลำบาก[v. exp.] (thamhai lam) EN: FR: poser des problèmes
ถามคำถาม[v. exp.] (thām khamth) EN: ask a question ; question FR: poser une question ; demander ; questionner
ถามคำถามเดียวกัน[v. exp.] (thām khamth) EN: ask the same question FR: poser la même question
ถามตัวเอง[v. exp.] (thām tūa-ēn) EN: FR: s'interroger ; se poser des questions ; descendre en soi-même (vx -litt.)
ติดตั้ง[v.] (tittang) EN: install ; put in ; set up ; mount ; fix ; deploy FR: installer ; implanter ; monter ; équiper ; poser ; déployer
วาง[v.] (wāng) EN: lay down ; set down ; put down ; remain ; rest ; put ; place ; set ; dispose ; lay ; deposit ; paste ; leave ; formulate FR: mettre ; poser ; déposer ; disposer ; placer
วางหินราก[v. exp.] (wāng hin rā) EN: FR: poser la première pierre
วางกับดัก[v. exp.] (wāng kapdak) EN: FR: poser un piège
วางระเบิด[v. exp.] (wāng raboēt) EN: plant a bomb ; plant an explosive FR: poser une bombe
วางรากฐาน[v. exp.] (wāng rākthā) EN: lay the foundation ; lay the basis (for) FR: poser les fondations ; poser les jalons ; jeter les bases
วางไว้[v.] (wāng wai) EN: put onto FR: placer ; mettre ; poser ; déposer
เหยียบ[v.] (yīep) EN: step on ; put one's foot on ; tread on ; trample FR: poser le pied ; marcher à pas mesurés ; fouler aux pieds ; piétiner
ยิงคำถาม[v. exp.] (ying khamth) EN: ask a question ; pose a question ; fire a question (at) FR: lancer une question ; poser une question
อะลุ่มอล่วย ; อะลุ้มอล่วย[v.] (alum-alūay) EN: compromise ; give in ; accommodate ; give and take ; make a concession ; make allowances ; be lenient FR: transiger ; composer ; arriver à un compromis ; concilier des opinions ; faire des concessions
เอาไปวางไว้[v. exp.] (ao pai wāng) EN: put FR: déposer
อาสา[v.] (āsā) EN: volunteer ; enlist FR: être volontaire ; se proposer ; se porter volontaire ; s'engager
อธิบาย[v.] (athibāi) EN: explain ; expound ; describe ; elucidate ; interpret ; illustrate ; account for FR: expliquer ; décrire ; commenter ; exposer ; expliciter
บังคับ[v.] (bangkhap) EN: force ; compel ; enforce ; command ; direct ; give an order ; constrain ; coerce ; impose FR: contraindre ; obliger ; forcer ; ordonner ; imposer
เบิกความ[v.] (boēkkhwām) EN: give evidence ; testify ; make a statement ; give testimony FR: témoigner ; déposer
บงการ[v.] (bongkān) EN: command ; issue a directive ; direct ; order ; dictate FR: dicter ; imposer ; mettre le couteau sous la gorge
บุกรุก[v.] (bukruk) EN: attack ; commit aggression FR: attaquer ; forcer le passage ; s'imposer
ชะลอ[v.] (chalø) EN: slow down ; slow up ; put off ; postpone ; retard ; delay FR: ralentir ; retarder ; postposer
ช่างเรียง[n. exp.] (chang rīeng) EN: composer ; typesetter FR: typographe [m] ; typo (fam.) [m]
เดา[v.] (dao) EN: guess ; estimate ; reckon ; size up ; suppose ; conjecture ; surmise FR: estimer ; évaluer ; supposer ; deviner ; flairer ; pressentir ; conjecturer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า poser
Back to top