ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

improvement

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *improvement*, -improvement-

improvement ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
improvement (n.) การปรับปรุง See also: การแก้ไข, การทำให้ดีขึ้น Syn. amelioration, development Ops. decay, deterioration
English-Thai: HOPE Dictionary
improvement(อิมพรูฟว' เมินทฺ) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุง, การแก้ไข, ภาวะหรือสภาพที่ดีขึ้น, สิ่งที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น, สิ่งที่ช่วยทำให้ดีขึ้น, Syn. betterment
English-Thai: Nontri Dictionary
improvement(n) การปรับปรุง,การพัฒนา,การส่งเสริม,การแก้ไข
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
improvementการปรับปรุง, การแก้ไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Improvement Cutting การตัดไม้บำรุงป่า การตัดฟันที่กระทำกับหมู่ไม้ที่ผ่านพ้นวัยลูก ไม้ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณภาพ ของหมู่ไม้นั้นโดยการกำจัดต้นไม้ที่เป็นชนิด รูปร่างหรือลักษณะที่ไม่ต้องการออกไป พืชพรรณที่ถูกตัดออกไปนี้ได้แก่ ชนิดไม้ที่ไร้ค่า ต้นไม้ที่คดงอ ล้มเอียง แตกง่าม กิ่งก้านสาขามาก หรือต้นไม้ที่รูปทรงไม่ดี ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป และต้นไม้ที่ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากตัวการภายนอก การกำจัดไม้พวกนี้ออกไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ที่ต้องการให้ดี ขึ้นด้วย มักทำควบคู่ไปกับการตัดสางขยายระยะหรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ แต่การตัดไม้บำรุงป่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำตลอดรอบตัดฟันของป่าเหมือน อย่างการตัดสางขยายระยะ และการคัดเลือกไม้ที่จะกำจัดออกไปก็ทำได้ง่ายกว่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If you consider the overall improvement to the company, the system will exceed these predictions.ถ้าท่านนึกถึงการพัฒนาของบริษัทโดยรวม ระบบนี้จะให้ผลประโยชน์มากกว่าที่เราคาดไว้
With interchange other to improvement health body, wisdom mindด้วยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จะทำให้เกิดการพัฒนา ร่างกายที่แข็งแกร่ง , การติดสินใจอันเฉียบแหลม
Is mental improvement temporary because it lacks appropriate DNA conversion... because of a storage limitation, which tends to overload and disable the repaired area?คือการปรับปรุงจิตชั่วคราว เพราะขาดการแปลงดีเอ็นเอที่เหมาะสม เนื่องจากมีข้อ จำกัด การจัดเก็บซึ่งมีแนวโน้ม ที่จะเกินพิกัดและปิดการใช้พื้นที่การซ่อมแซมหรือไม่
Even if she needs improvement in many areas, just treat her as you're teaching an infant to walk.เธอต้องการเวลาในการที่จะต้องปรับตัวเอง แค่ดูแลและสอนเธอเหมือนกับเด็กเพิ่งหัดเดิน
We are a designated four star educational establishment under the National We're All In It Together Initiative leading to Ultimate Improvement status.เราเป็นวิทยาลัยใหม่ 4 ดาว ระดับประเทศ เราทุกคนมาปฐมนิเทศพร้อมกัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาที่ยิ่งใหญ่
Show visible improvement in the next 2 weeks or get cancelled.แสดงให้เห็นพัฒนาการภายในอีก 2 สัปดาห์ หรือไม่ก็ถูกยกเลิก
Be it your acting skills or interpersonal relationships, improvement are needed!ทั้งทักษะการแสดงหรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลของคุณ\ ต้องการการพัฒนาทั้งนั้น
Authorities are now calling the Northbay bridge collapse a freak act of nature, signalingthatthehighway improvement project may have weakened the super structure.เจ้าหน้าที่กล่าวว่าการที่สะพานนอร์ทเบย์ล่มนั้น ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ประหลาดมาก มีสัญญาณว่าการปรับปรุงทางหลวงนั้น
I got a home improvement loan from the bank.ผมขอเงินกู้เพื่อปรับปรุงบ้านจากธนาคาร
His E.E.G. readings are showing improvement in higher level brain activity.ภาพคลื่นไฟฟ้าสมองแสดงว่า มีการทำงานของสมองได้ดีขึ้น
If we don't see a marked improvement in his I.C.P., we will need to discuss his wishes for...ถ้าเราไม่พบ อาการที่ดีขึ้นในความดันสมอง เราคงต้องมาคุยเรื่องความหวัง...
For a general purpose product I think the level two ...provide visible all-round improvement ...without adverse effects.ผิวหน้าโดยรวม ตึง กระชับดีขึ้น โดย ไม่มีผลลัพท์ที่ไม่ต้องการ แต่ ครีม No.5 ความเข้มข้นสูงสุด สามารถ สร้างปาฏิหาริย์ได้

improvement ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
切磋琢磨[qiē cuō zhuó mó, ㄑㄧㄝ ㄘㄨㄛ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄛˊ, 切磋琢磨] gradual improvement by slow polishing (成语 saw); fig. education as a gradual process
吴下阿蒙[Wú xià ā Méng, ˊ ㄒㄧㄚˋ ㄚ ㄇㄥˊ, 吴下阿蒙 / 吳下阿蒙] General Lü Meng 呂矇|吕蒙 of the southern state of Wu (成语 saw); model of self-improvement by diligent study (from unlettered soldier to top strategist of Wu)
进步[jìn bù, ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ, 进步 / 進步] progress; improvement; to improve; to progress

improvement ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
インフラ整備[インフラせいび, infura seibi] (n) infrastructure improvement
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじょう, pafo-mansu koujou] (n) {comp} performance improvement
効率向上[こうりつこうじょう, kouritsukoujou] (n) improvement in efficiency
工夫(P);功夫[くふう, kufuu] (n,vs) (1) scheme; device; scheming; devising; figuring out; coming up with; solving ingeniously; (2) dedication to spiritual improvement (esp. through Zen meditation); (P)
経営基盤の充実[けいえいきばんのじゅうじつ, keieikibannojuujitsu] (n) fulfillment of management base; fulfilment of management base; improvement of management foundation
リニューアル[, rinyu-aru] (n,vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P)
修養[しゅうよう, shuuyou] (n,vs) self-improvement; (mental) training; self-discipline; cultivation
加筆[かひつ, kahitsu] (n,vs) correction; improvement; revision
向上[こうじょう, koujou] (n,vs) elevation; rise; improvement; advancement; progress; (P)
回復(P);快復;恢復[かいふく, kaifuku] (n,vs) (1) (回復, 恢復 only) restoration; rehabilitation; recovery; return; replevin; improvement; (2) (esp. 快復) recovery (from an illness); recuperation; convalescence; (P)
手直し[てなおし, tenaoshi] (n,vs) adjustment; tweaking; improvement; modification; tinkering; minor alteration; correction; (P)
改善[かいぜん, kaizen] (n,vs,adj-no) (1) betterment; improvement; (2) (uk) (often written カイゼン) kaizen (Japanese business philosophy of continuous improvement); (P)
更新[こうしん, koushin] (n,vs) renewal; update; innovation; improvement; (P)
磨き(P);研き[みがき, migaki] (n) polish; improvement; burnishing; (P)
維持[いじ, iji] (n,vs) maintenance; preservation; improvement; (P)
自己研鑽[じこけんさん, jikokensan] (n) self-improvement
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじゅう, pafo-mansu koujuu] performance improvement

improvement ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การแก้ไขปรับปรุง[n. exp.] (kān kaēkhai) EN: improvement FR:
การพัฒนาคุณภาพ[n. exp.] (kān phattha) EN: quality improvement FR:
การปรับปรุง[n.] (kān prappru) EN: adaptation ; improvement ; adjustment ; development FR: remaniement [m] ; adaptation [f] ; amélioration [f]
การปรับปรุงคุณภาพ[n. exp.] (kān prappru) EN: quality improvement FR: amélioration de la qualité [f]
ความเจริญ[n.] (khwām jaroē) EN: development ; progress ; prosperity ; advancement ; improvement FR: développement [m] ; progrès [m] ; amélioration [f] ; avancement [m]
แผนพัฒนาคุณภาพ[n. exp.] (phaēn phatt) EN: improvement plan ; quality improvement plan FR:
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา[n. exp.] (phaēn phatt) EN: school improvement FR:
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: correct ; rectify ; set right ; improve ; amend ; revise ; edit ; alter ; modify ; make improvements FR: corriger ; rectifier ; remédier ; pallier ; régler ; modifier ; réviser ; apporter des améliorations

improvement ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewässersanierung {f}restoration of a stream; water quality improvement
Bodenverbesserung {f}soil improvement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า improvement
Back to top