ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

increase

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *increase*, -increase-

increase ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
increase (n.) การเพิ่มขึ้น See also: การงอกเงย, การขยาย Syn. augmentation, enlargement Ops. decrease, reduction
increase (n.) จำนวนที่เพิ่มขึ้น
increase (vt.) เพิ่ม See also: เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น Syn. enlarge, expand, extend Ops. decrease, reduce
increase (vi.) เพิ่ม See also: เพิ่มขึ้น, เพิ่มมากขึ้น Syn. enlarge, expand, extend Ops. decrease, reduce
increase from (phrv.) ทำให้เพิ่มขึ้นจาก See also: มากขึ้นจาก
increase in (phrv.) ทำให้เพิ่มขึ้นในเรื่อง See also: มากขึ้นในด้าน
increase in loudness (n.) เสียงดนตรีที่ค่อยๆ ดังขึ้น See also: เสียงที่ดังขึ้น
increase in size or amount (n.) การเพิ่มของขนาด See also: การเพิ่มของปริมาณ
increase suddenly (vi.) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว See also: เพิ่มขึ้นอย่างฉับพลัน
increase to (phrv.) เพิ่มขึ้นเป็น
increased (adj.) ที่เพิ่มขึ้น See also: ที่เคลื่อนที่ในทิศทางขึ้น Ops. decreased
English-Thai: HOPE Dictionary
increase(อินคริส') vt., vi. เพิ่ม, ทำให้มากขึ้น, เพิ่มพูน. -n. (อิน'ครีส) การเพิ่มมากขึ้น, การเพิ่มพูน, ผลจากการเพิ่มพูน, ผลิตผล, ผลกำไร, ดอกเบี้ย., See also: increasable adj. increasingly adv. increaser n., Syn. addition
English-Thai: Nontri Dictionary
increase(n) การเพิ่ม,การทวีคูณ,สิ่งที่เพิ่ม,ดอกเบี้ย,ผลกำไร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
increase in cost of workingการเพิ่มค่าใช้จ่าย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Increaseมากกว่าปกติ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กำเริบ (v.) increase See also: extend, relapse, recurrence
ขึ้น (v.) increase See also: raise, go up in price Syn. เพิ่ม Ops. ลด
งอกเงย (v.) increase See also: grow, expand, extend, develop, enlarge Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่มเติม, เพิ่มพูน, เพิ่มปริมาณ Ops. ลด, ลดลง, หดหาย, น้อยลง
มากขึ้น (v.) increase Syn. เยอะขึ้น, เพิ่มขึ้น Ops. น้อยลง
เพิ่ม (v.) increase See also: grow, multiply, build up
เพิ่ม (v.) increase See also: raise, go up in price Ops. ลด
เพิ่มขึ้น (v.) increase Syn. เยอะขึ้น Ops. น้อยลง
เพิ่มขึ้น (v.) increase See also: grow, expand, extend, develop, enlarge Syn. เพิ่มเติม, เพิ่มพูน, เพิ่มปริมาณ Ops. ลด, ลดลง, หดหาย, น้อยลง
เพิ่มจำนวน (v.) increase See also: grow, multiply, build up Syn. เพิ่ม
เพิ่มปริมาณ (v.) increase See also: grow, expand, extend, develop, enlarge Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่มเติม, เพิ่มพูน Ops. ลด, ลดลง, หดหาย, น้อยลง
เพิ่มพูน (v.) increase See also: grow, expand, extend, develop, enlarge Syn. เพิ่มขึ้น, เพิ่มเติม, เพิ่มปริมาณ Ops. ลด, ลดลง, หดหาย, น้อยลง
เพิ่มมากขึ้น (v.) increase See also: accrue, augment, add, raise, mount Syn. มากขึ้น Ops. ลดน้อยลง
เยอะขึ้น (v.) increase Syn. เพิ่มขึ้น Ops. น้อยลง
เพิ่มประสิทธิภาพ (v.) increase efficiency See also: increase effectiveness
เพิ่มประสิทธิภาพ (v.) increase efficiency See also: increase effectiveness
แผ่อำนาจ (v.) increase or enlarge one´s power or influence Syn. แสดงอำนาจ, ขยายอำนาจ
ขยายอำนาจ (v.) increase power See also: extend power, expand power Syn. แผ่อำนาจ
เร่งเครื่อง (v.) increase speed See also: go faster, step on Ops. เบาเครื่อง
ขยายสาขา (v.) increase the number of branches
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Maybe if I can increase the tension a little more, it will hurt him, and he will jump.บางทีถ้าฉันสามารถเพิ่มความ ตึงเครียดเล็กน้อย มากขึ้นก็จะทำร้ายเขาและเขาจะ กระโดด
...with a slight increase in temperature....โดยจะมีอุณหภูมสูงขึ้นเล็กน้อย...
I won't increase the dosage of aggression drugs.ฉันจะไม่เพิ่มปริมาณยาที่เราใช้ฉีดแน่
I'm going to step up the virtual treatments... and increase the dosage of nootropic drugs.ผมจะเริ่มขั้นต่อไป การเยียวยาในโลกเสมือน รวมทั้งเพิ่มปริมาณยาที่ฉีด
If we increase productivity and marketing while our competitors retreat when the sector bounces back, we'll corner the market.ถ้าเราเพิ่มกำลังการผลิตขณะที่ตลาดและคู่แข่งกำลังถดถอยได้ หลังจากที่ได้รับผลตอบกลับมาแล้ว เราจะเป็นฝ่ายครองตลาด
A little competition right now might increase my market value.A little competition right now might increase my market value.
This is not acceptable for a drug designed simply to increase milk production..."นี่ไม่ใช่ตัวยาที่เหมาะสมจะนำมาใช้ "เพียงเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิตน้ำนม..."
So you can increase your profit potential.เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มศักยภาพในการสร้างกำไร
70 cents an hour increase to pay.และยังได้เงินเพิ่ม 70 เซ็นต์/ชม.
Even a small miscalculation could increase our symptoms exponentially... or perhaps even kill us.แค่คำนวณผิดนิดเดียว อาจจะเพิ่มความผิดปรกติของเรามากขึ้น... หรืออาจจะฆ่าเรา.
I must conclude that you simply seek to increase my love by suspense, according to the usual practice of elegant females.ผมเลยคิดว่าคุณเพียงแกล้งทำเป็นปฎิเสธ เพื่อให้ผมรักคุณมากขึ้น ตามการปฎิบัติตนของกุลสตรี
We're also showing a 12-percent increase over last month's positive mention in all four quadrants.แล้วมีตัวเลขแสดงว่า ยังเพิ่มขึ้นอีก 12%... ...ตลอดเดือนที่ผ่านมา มีการพูดถึงเรื่องนี้ ทั้งสี่เขต

increase ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
增值[zēng zhí, ㄗㄥ ㄓˊ, 增值] appreciation (of a car, house etc); to increase in value
开源节流[kāi yuán jié liú, ㄎㄞ ㄩㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄌㄧㄡˊ, 开源节流 / 開源節流] lit. to open a water source and reduce outflow (成语 saw); to increase income and save on spending; to broaden the sources of income and economize on expenditure
繁衍[fán yǎn, ㄈㄢˊ ㄧㄢˇ, 繁衍] to multiply; to reproduce; to increase gradually in number or quantity
蕃衍[fán yǎn, ㄈㄢˊ ㄧㄢˇ, 蕃衍] to multiply; to reproduce; to increase gradually in number or quantity
增产[zēng chǎn, ㄗㄥ ㄔㄢˇ, 增产 / 增產] increase production
见识[jiàn shi, ㄐㄧㄢˋ ㄕ˙, 见识 / 見識] knowledge and experience; to increase one's knowledge
损益[sǔn yì, ㄙㄨㄣˇ ㄧˋ, 损益 / 損益] profit and loss; increase and decrease
增添[zēng tiān, ㄗㄥ ㄊㄧㄢ, 增添] add to; increase
[yì, ㄧˋ, 益] benefit; increase
剧增[jù zēng, ㄐㄩˋ ㄗㄥ, 剧增 / 劇增] dramatic increase
增殖[zēng zhí, ㄗㄥ ㄓˊ, 增殖] growth; increase
增长[zēng zhǎng, ㄗㄥ ㄓㄤˇ, 增长 / 增長] grow; increase
充血[chōng xuè, ㄔㄨㄥ ㄒㄩㄝˋ, 充血] hyperemia (increase in blood flow); blood congestion
[zhuó, ㄓㄨㄛˊ, 茁] increase; sprout
增多[zēng duō, ㄗㄥ ㄉㄨㄛ, 增多] to increase; to grow in number
拉开[lā kāi, ㄌㄚ ㄎㄞ, 拉开 / 拉開] to pull open; to pull apart; to space out; to increase
升级[shēng jí, ㄕㄥ ㄐㄧˊ, 升级 / 升級] promotion; upgrade; to escalate (in intensity); step up; to increase; to rise; to go up
提高[tí gāo, ㄊㄧˊ ㄍㄠ, 提高] raise; increase
猛增[měng zēng, ㄇㄥˇ ㄗㄥ, 猛增] sharp increase; rapid growth
[zēng, ㄗㄥ, 增] to increase; to expand; to add
增加[zēng jiā, ㄗㄥ ㄐㄧㄚ, 增加] to raise; to increase

increase ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エタロン[, etaron] (n) etalon (optical element with parallel surfaces used to increase the coherent length of a laser)
コストアップ[, kosutoappu] (n,vs) increase in cost (wasei
ステップアップ[, suteppuappu] (n,vs) step-up; advance; progress; increase
ベースアップ[, be-suappu] (n,vs) salary increase (wasei
ベア(P);ベアー[, bea (P); bea-] (n) (1) (ベア only) (abbr) increase in basic salary (wasei
ませ;まし[, mase ; mashi] (aux) (1) (pol) (See ます) (used to make a polite request or demand) please; (2) used to increase the politeness of a greeting, apology, etc.
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
人手を増やす[ひとでをふやす, hitodewofuyasu] (exp,v5s) to add to the staff; to increase the staff
付く[づく, duku] (v5k,vi) (1) to be attached; to be connected with; to adhere; to stick; to cling; (2) to remain imprinted; to scar; to stain; to dye; (3) to bear (fruit, interest, etc.); (4) to be acquired (of a habit, ability, etc.); to increase (of strength, etc.); (5) to take root; (6) to accompany; to attend; to follow; to study with; (7) to side with; to belong to; (8) (See 憑く) to possess; to haunt; (9) (See 点く) to be lit; to be lighted; (10) to be settled; to be resolved; to be decided; (11) to be given (of a name, price, etc.); (12) to be sensed; to be perceived; (13) (from 運がつく) to be lucky; (suf,v5k) (14) (See 付く・づく) (after -masu stems, onomatopoeic and mimetic words) to become (a state, condition, etc.)
傾斜家賃[けいしゃやちん, keishayachin] (n) progressive increase in rent
割り増し;割増;割増し[わりまし, warimashi] (n,adj-no) premium; bonus; extra wages; (after a number) tenths increase
加わる[くわわる, kuwawaru] (v5r,vi) (1) to be added to; to be appended; (2) to join in (e.g. a group of friends); to participate; (3) to increase (e.g. heat); to gain in (e.g. influence); to grow; to gather (speed); (4) to be subject to (e.g. pressure); (P)
加禄[かろく, karoku] (n) increase in a samurai's stipend
増減[ぞうげん, zougen] (n,vs) increase and decrease; fluctuation; (P)
増血[ぞうけつ, zouketsu] (n,vs) increase of blood
大発生[だいはっせい, daihassei] (n) explosive increase (in number of pests); (severe) outbreak or upsurge of pests
大躍進[だいやくしん, daiyakushin] (n) (1) Great Leap Forward (failed attempt to industrialize China and increase agricultural production, from 1958-1960); (n,vs) (2) significant breakthrough; great strides
嵩む[かさむ, kasamu] (v5m,vi) (uk) to pile up; to increase
掛ける(P);懸ける[かける, kakeru] (v1,vt) (1) (See 壁にかける) to hang (e.g. picture); to hoist (e.g. sail); to raise (e.g. flag); (2) (See 腰を掛ける) to sit; (aux-v,v1) (3) to be partway (verb); to begin (but not complete); (4) (See 時間を掛ける) to take (time, money); to expend (money, time, etc.); (5) (See 電話を掛ける) to make (a call); (6) to multiply; (7) (See 鍵を掛ける) to secure (e.g. lock); (8) (See 眼鏡を掛ける) to put on (glasses, etc.); (9) to cover; (10) (See 迷惑を掛ける) to burden someone; (11) (See 保険を掛ける) to apply (insurance); (12) to turn on (an engine, etc.); to set (a dial, an alarm clock, etc.); (13) to put an effect (spell, anaesthetic, etc.) on; (14) to hold an emotion for (pity, hope, etc.); (15) (also 繋ける) to bind; (16) (See 塩をかける) to pour (or sprinkle, spray, etc.) onto; (17) (See 裁判に掛ける) to argue (in court); to deliberate (in a meeting); to present (e.g. idea to a conference, etc.); (18) to increase further; (19) to catch (in a trap, etc.); (20) to set atop; (21) to erect (a makeshift building); (22) to hold (a play, festival, etc.); (aux-v) (23) (See 話し掛ける) (after -masu stem of verb) indicates (verb) is being directed to (someone); (P)
箔が付く;箔がつく[はくがつく, hakugatsuku] (exp,v5k) to increase in value; to gain prestige
累増[るいぞう, ruizou] (n,vs) successive or progressive increases; cumulative increase
緑化[りょっか(P);りょくか, ryokka (P); ryokuka] (n,vs) greening (i.e. planting to increase greenery); tree planting; afforestation; (P)
股割り[またわり, matawari] (n) extreme leg-stretching exercise to increase flexibility of the crotch (sumo)
高学歴化[こうがくれきか, kougakurekika] (n) increase in the level of academic achievement; popularisation of higher education
高度化[こうどか, koudoka] (n,vs) increase in sophistication; enhancement of functionality; increase in speed; upgrading
高速化[こうそくか, kousokuka] (n) {comp} increase in speed, acceleration
シャワー効果[シャワーこうか, shawa-kouka] (n) (See 噴水効果) shower effect (theory that placing high-selling items on the upper floors of a department store will lead to increased sales in the lower floors)
ブルガダ症候群[ブルガダしょうこうぐん, burugada shoukougun] (n) Brugada syndrome (genetic condition resulting in increased risk of sudden cardiac arrest)
一増一減[いちぞういちげん, ichizouichigen] (n) {Buddh} 16,800,000-year period over which a human lifespan increases from ten years to 84,000 years (by one year per century) and then decreases back to ten (by one year per century)
下級財[かきゅうざい, kakyuuzai] (n) inferior goods (i.e, goods for which demand decreases when consumer's income increases)
加える[くわえる, kuwaeru] (v1,vt) to append; to sum up; to add (up); to include; to increase; to inflict; (P)
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
増し[まし(P);マシ, mashi (P); mashi] (adj-na) (1) (esp. マシ) better; less objectionable; preferable; (n-suf) (2) more; increase; extra; (n) (3) (arch) increase; growth; (P)
増大[ぞうだい, zoudai] (n,vs) enlargement; increase; (P)
増強[ぞうきょう, zoukyou] (n,vs) augment; reinforce; increase; (P)
増殖[ぞうしょく, zoushoku] (n,vs,adj-no) increase; multiplication; propagation; (P)
増水[ぞうすい, zousui] (n,vs) (See 減水) rising water (of river, lake, etc.); swelling water; increased water; high water; (P)
増益[ぞうえき, zoueki] (n,vs) increased (profit); (P)
増配[ぞうはい, zouhai] (n,vs) increased ration; increased dividend
増額[ぞうがく, zougaku] (n,vs) increased amount; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
単調増加[たんちょうぞうか, tanchouzouka] monotonic increase
負荷増大[ふかぞうたい, fukazoutai] load increase
高度化[ぽうどか, poudoka] to increase speed (vs)
高速化[こうそくか, kousokuka] increase in speed, acceleration
需要増加[じゅようぞうか, juyouzouka] increased demand, increasing demand
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
増減[ぞうげん, zougen] Thai: การเพิ่มลด English: increase and decrease

increase ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เจริญเติบโต[v. exp.] (jaroēn toēp) EN: grow up ; develop ; grow ; increase FR: grandir ; croître ; se développer
เจริญวัย[v. exp.] (jaroēnwai) EN: grow up ; develop ; increase ; grow into FR: se développer
กำเริบ[v.] (kamroēp) EN: worsen ; get worse ; become worse ; become aggravated ; become more serious ; increase ; intensify ; extend ; relapse ; recur ; spread FR: empirer ; s'aggraver ; rechuter
การขึ้นราคา[n. exp.] (kān kheun r) EN: increasing ; raising the price ; mark-up ; increase in prices FR: hausse des prix [f]
การเพิ่ม[n.] (kān phoēm) EN: addition ; increase ; expansion ; escalation FR: augmentation [f] ; croissance [f] ; addition [f] ; ajout [m]
การเพิ่มเอนโทรปี[n. exp.] (kān phoēm ē) EN: increase of entropy FR: augmentation de l'entropie [f]
การเพิ่มค่าจ้าง[n. exp.] (kān phoēm k) EN: wage increase FR: augmentation de salaire [f]
การเพิ่มค่าร้อยละ[n. exp.] (kān phoēm k) EN: percentage increase FR:
การเพิ่มขึ้น[n. exp.] (kān phoēm k) EN: increase ; growth FR: majoration [f] ; hausse [f] ; augmentation [f] ; élévation [f] ; accroissement [m]
การเพิ่มขึ้นของผลกำไร[n. exp.] (kān phoēm k) EN: increase in profit FR:
การเพิ่มความเสี่ยง[n. exp.] (kān phoēm k) EN: risk Increase FR:
การเพิ่มประสิทธิภาพ[n. exp.] (kān phoēm p) EN: increase in efficiency FR:
การเพิ่มทุน[n. exp.] (kān phoēm t) EN: increase in stock capital FR:
การเพิ่มยอดขาย[n.] (kān phoēm y) EN: increase in turnover ; sales increase FR:
การปรับดอกเบี้ยขึ้น[n. exp.] (kān prap dø) EN: rise in interest rates ; interest rate increase FR: hausse des taux d'intérêt [f]
การปรับราคาขึ้น[n. exp.] (kān prap rā) EN: increase in prices FR:
แข็งค่า[v.] (khaengkhā) EN: appreciate ; rise ; increase in price ; harden FR: être à la hausse ; s'apprécier ; se raffermir
ขยายอำนาจ[v. exp.] (khayāi amnā) EN: increase power ; extend power ; expand power FR: étendre le pouvoir
ขยายสาขา[v. exp.] (khayāi sākh) EN: increase the number of branches FR:
ขึ้น[v.] (kheun) EN: raise ; elevate ; up ; increase ; go up in price FR: augmenter ; relever ; élever
ขึ้นราคา[v. exp.] (kheun rākhā) EN: increase the price ; raise the price ; go up in price ; raise prices FR: augmenter le prix
มากขึ้น[v.] (māk kheun) EN: increase FR:
มูลค่าเพิ่ม[n. exp.] (mūnkhā phoē) EN: added value ; value added ; increase in value ; surcharge FR: valeur ajoutée [f]
งอกเงย[v.] (ngøk-ngoēi) EN: increase FR:
เพิ่ม[v.] (phoēm) EN: add ; increase ; augmernt ; enhance ; enlarge ; expand ; boost ; raise ; have more FR: ajouter ; augmenter ; additionner ; agrandir ; accroître ; majorer ; étendre ; remettre ; enrichir ; booster (anglic.)
เพิ่มอัตราดอกเบี้ย[v. exp.] (phoēm attrā) EN: hike interest rates ; increase interest rate FR:
เพิ่มการผลิต[v. exp.] (phoēm kān p) EN: step up production ; increase production FR: augmenter la production
เพิ่มขึ้น[v. exp.] (phoēm kheun) EN: increase ; accelerate ; grow ; mount FR: accroître ; augmenter ; s'accroître ; croître ; élever
เพิ่มมากขึ้น[v. exp.] (phoēm māk k) EN: increase FR:
เพิ่มเงินเดือน[v. exp.] (phoēm ngoen) EN: increase the salary ; raise salary FR: augmenter les salaires
เพิ่มปริมาณการผลิต[v. exp.] (phoēm parim) EN: increase production volume FR: augmenter le volume de production
เพิ่มพูนวิชาความรู้ [v. exp.] (phoēmphūn w) EN: increase one's knowledge FR: accroître ses connaissances ; parfaire son savoir
เพิ่มราคา[v. exp.] (phoēm rākhā) EN: raise the price ; increase the price FR: augmenter le prix
เพิ่มทวี[v. exp.] (phoēm thawī) EN: multiply ; increase ; redouble ; enhance FR:
เพิ่มทุน[v. exp.] (phoēm thun) EN: increase the capital stock ; increase the share capital FR:
เพิ่มเติม[v.] (phoēmtoēm) EN: add ; increase ; append ; augment ; mount ; raise ; supplement ; attach FR: rajouter ; ajouter ; compléter
เพิ่มยอดขาย[v. exp.] (phoēm yøt k) EN: increase sales FR: augmenter les ventes
เริ่มสูงขึ้น[v. exp.] (roēm sūng k) EN: start to rise ; start to increase FR:
สะสม[v.] (sasom) EN: accumulate ; collect ; gather ; amass ; hoard ; store ; increase ; save ; deposit FR: accumuler ; collectionner ; amasser ; rassembler
เสริม[v.] (soēm) EN: reinforce ; strengthen ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer

increase ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steigerung {f} | Steigerung der Produktion | Steigerung des Absatzesincrease | increase in production | increase in sales
Rentenanhebung {f}pension increase
Preiserhöhung {f}price increase
Mieterhöhung {f}rent increase
Preisanstieg {m}rise in prices; increase in prices
Gehaltszulage {f}salary increase
Umsatzsteigerung {f}sales increase
Druckanstieg {m}increase in pressure
Kostenanstieg {m}increase of costs
Leistungssteigerung {f}increase in performance; increased efficiency
Preiserhöhung {f}increase in price
Teuerungsrate {f}rate of price increases

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า increase
Back to top