ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

demolish

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *demolish*, -demolish-

demolish ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
demolish (vt.) รื้อถอน See also: ทำลาย Syn. destroy, devastate, wreck
demolish annihilate (vt.) ระเบิด Syn. destroy, atomize
demolisher (n.) ผู้ทำลาย See also: ผู้สังหาร, ผู้ฆ่า Syn. nihilist
demolishment (n.) การทำลาย See also: การทำลายล้าง Syn. ruin
English-Thai: HOPE Dictionary
demolish(ดิมอล'ลิช) vt. รื้อ (สิ่งก่อสร้าง) ,ทำลาย,โค่น, See also: demolisher n. demolishment n., Syn. destroy,
English-Thai: Nontri Dictionary
demolish(vt) รื้อ,ทำลาย,โค่น,ล้ม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่ำเสีย (v.) demolish See also: devastate, damage Syn. เสียหาย, ยับเยิน
เสียหาย (v.) demolish See also: devastate, damage Syn. ยับเยิน
พังยับเยิน (v.) be completely demolished Syn. ยับเยิน, ย่อยยับ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You're now going to totally demolish that car.ตอนนี้คุณจะรื้อถอนรถยนต์นั้นโดยสิ้นเชิง
Violence has broken out in the Middle East as militants accuse the United States of launching American missiles to demolish a village in Baluchistan, killing innocent civilians.ความรุนแรงได้ปะทุขึ้น ในตะวันออกกลางเมื่อทหารอาสาได้กล่าวหาว่า สหรัฐอเมริกา
He can't get in to demolish an old warehouse.คนดูแลโกดังเก็บของที่นั่นไม่ได้ไปตรวจนานแล้ว
They are going to demolish the houses.พวกเขาจะรื้อถอนบ้านพวกนี้.
We were ordered to demolish this place by today.เราต้องทำเพราะเบื้องบนสั่งมา
You don't know if that witch will demolish it or kick you out in the middle of the night.ใครจะไปรู้ยัยแม่มดนั่นอาจจะมาพังบ้านเธออีกก็ได้? เพื่ออะไร?
Now you can demolish your Soviet-style cyclotron and build the large Hadron Collider.ตอนนี้เธอทำลายรูปแบบของ หมาก เธอ และสร้างเครื่องชนอนุภาคขนาดใหญ่
DON'T DEMOLISH OUR CLUBHOUSEอย่าทำลายอาคารสโมสรของเรา
Want to demolish something?ต้องการที่จะทำลายอะไร?
"claims to demolish every argument offered for a God-centered universe."โต้แย้งในทุกๆความเห็น ที่เสนอเรื่องเกี่ยวกับ การเป็นศูนย์กลางจักรวาลของพระเจ้า
Something strange? That ramen shop was part of the area we wanted to demolish to build our new project.ร้านราเม็งนั้นอยู่หน้าโรงเรียนมัธยมชาซอง ที่บริษัทของเราเคยเสนอซื้อครับ
You guys came in as you pleased, took our house, and now you want to demolish it and move us elsewhere.เพราะว่า พวกนายเหมือนจะมาซื้อบ้านของเรา และตอนนี้นายก็ต้่องการจะรื้อถอนมัน

demolish ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拆除[chāi chú, ㄔㄞ ㄔㄨˊ, 拆除] tear down; demolish; dismantle; remove

demolish ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
取っ払う[とっぱらう, topparau] (v5u) (See 取り払う) to clear away; to remove; to demolish
取り払う;取払う;とり払う[とりはらう, toriharau] (v5u,vt) to clear away; to remove; to demolish
半潰れ[はんつぶれ, hantsubure] (n) half demolished
取り壊す;取り毀す;取壊す;取毀す[とりこわす, torikowasu] (v5s,vt) to demolish; to tear or pull down
取り崩す;取崩す[とりくずす, torikuzusu] (v5s,vt) to demolish; to take away until nothing remains
取り払い;取払い[とりはらい, toriharai] (n) removing; clearing (away); demolishing
壊す(P);毀す[こわす, kowasu] (v5s,vt) (1) to break; to destroy; to demolish; (2) to wreck; to ruin; to spoil; to damage; (3) to break (a bill, etc.); (P)
毀壊[きかい, kikai] (n,vs) (1) breaking; demolishing; smashing; destroying; wrecking; (2) being broken; being ruined; being destroyed; being worn out
粉砕[ふんさい, funsai] (n,vs) pulverization; pulverisation; smashing; demolishing; (P)
解体[かいたい, kaitai] (n,vs) (1) disassembly; dismantling; deconstruction; dissolution; demolishing; (adj-f) (2) (obsc) dissection (i.e. postmortem); (P)
跡地[あとち, atochi] (n) site (of a demolished building)

demolish ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จำราญ[v.] (jamrān) EN: break ; destroy ; demolish FR:
มลาย[v.] (malāi) EN: destroy ; be destroyed ; split ; ruin ; be ruined ; burst ; be shattered ; demolish ; die FR: détruire ; anéantir ; ruiner
ผลาญ[v.] (phlān) EN: destroy ; ravage ; despoil ; ruin ; demolish ; wreck FR: dévaster ; ravager
รื้อ[v.] (reū) EN: dismantle ; pull down ; demolish ; disassemble ; strip ; tera down FR: démonter ; démolir ; démanteler
รื้อถอน[v.] (reūthøn) EN: pull down ; demolish FR:
ทำลาย[v.] (thamlāi) EN: destroy ; demolish ; annihilate ; vandalise ; vandalize (Am.) ; abolish ; wipe out ; ruin ; pull down ; spoil ; attack ; ravage ; wreak havoc ; damage ; sabotage FR: détruire ; annihiler ; démolir ; anéantir ; vandaliser ; ravager ; saccager ; bousiller (fam.)
แหลกเหลว[adj.] (laēklēo) EN: demolished ; smashed ; broken up ; in pieces ; mangled FR:
พังยับเยิน[v. exp.] (phang yapyo) EN: be completely demolished FR:
เปิง[v.] (poēng) EN: be demolished FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า demolish
Back to top