ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mediator

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mediator*, -mediator-

mediator ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mediator (n.) ผู้เป็นสื่อกลาง See also: ผู้อยู่ระหว่างกลาง Syn. medium, negotiator, peacemaker, go-between
mediatorial (adj.) ซึ่งเป็นสื่อกลาง See also: ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง
mediatory (adj.) ซึ่งเป็นสื่อกลาง See also: ซึ่งอยู่ระหว่างกลาง Syn. mediatorial
English-Thai: HOPE Dictionary
mediator(มี'ดิเอเทอะ) n. ผู้ไกล่เกลี่ย., See also: mediatorial adj.
mediatory(มี'ดิอะโทรี,-ทอรี) adj. ไกล่เกลี่ย
English-Thai: Nontri Dictionary
mediator(n) ผู้ไกล่เกลี่ย,สื่อกลาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
mediatorตัวสื่อ, สารตัวกลาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Mediatorsตัวกลาง, สารที่เป็นสื่อ, สารปฎิกิริยา, สารชักนำ, ตัวสื่อ [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I must let the mediator decideฉันต้องให้คนกลางตัดสินใจแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can hardly play the mediator if I don't know the facts, now, can I?แล้วจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไง ในเมื่อผมไม่รู้ว่าความจริงมันเป็นอย่างไร ใช่มั้ย?
An independent mediator protects everyone's anonymity.ทางผู้ใหญ่ที่เป็นสื่อกลาง จะปกป้องโดยการไม่ระบุชื่อใคร
I've already talked to potential mediators.ฉันติดต่อคนไกล่เกลี่ยชั้นเยี่ยมไว้แล้ว
I just thought maybe you needed a mediator.ที่เป็นส่วนตัว ผมคิดว่าบางทีอาจจะต้องการคนกลาง
Not to worry. I happen to be an expert mediator.ไม่ต้องห่วงหรอก ฉันเป็นนักสร้างความปรองดองมืออาชีพ

mediator ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パイプ役[パイプやく, paipu yaku] (n) mediator
メディエイタ[, medeieita] (n) {comp} mediator
仲裁人[ちゅうさいにん, chuusainin] (n) arbitrator; mediator
仲裁者[ちゅうさいしゃ, chuusaisha] (n) arbitrator; mediator
斡旋業者[あっせんぎょうしゃ, assengyousha] (n) mediator
まとめ役;纏め役[まとめやく, matomeyaku] (n) mediator; peacemaker; troubleshooter; manager
世話人[せわにん(P);せわびと, sewanin (P); sewabito] (n) sponsor; manager; go-between; mediator; agent; (P)
世話役[せわやく, sewayaku] (n) mediator; manager
仲介者[ちゅうかいしゃ, chuukaisha] (n) mediator; go-between; middleman
仲立ち;仲立(io);媒[なかだち, nakadachi] (n,vs) mediation; agency; agent; mediator; middleman; go-between
仲立人[なかだちにん, nakadachinin] (n) middleman; mediator; go-between
取り結ぶ;取結ぶ;とり結ぶ[とりむすぶ, torimusubu] (v5b,vt) (1) to make (a promise); to conclude (a contract); (2) to act as a go-between; to act as mediator; (3) (usu. as ご機嫌を取り結ぶ) to curry favour with
口利き(P);口きき[くちきき, kuchikiki] (n) (1) mediation; good offices; intervention; mediator; middleman; (2) influential person; person of influence; (3) (arch) eloquence; eloquent person; (4) (arch) (original meaning) way of speaking; (P)
斡旋者[あっせんしゃ, assensha] (n) mediator; intermediary; agent; broker; middleman
桂庵;慶庵;慶安[けいあん, keian] (n) (1) (See 口入れ屋) agency for employing servants and arranging marriages (Edo period); mediator; go-between; (2) flattery; flatterer; (3) (慶安 only) Keian era (1648.2.15-1652.9.18)
調停者[ちょうていしゃ, chouteisha] (n) arbitrator; mediator; go-between

mediator ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คนกลาง[n.] (khonklāng) EN: middleman ; mediator ; go-between ; intermediary ; agent FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; intermédiare [m]
ผู้ไกล่เกลี่ย[n.] (phū klaiklī) EN: mediator ; peace-maker ; intermediary ; arbitrator FR: médiateur [m] ; médiatrice [f] ; pacificateur [m] ; pacificatrice [f] ; arbitre [m]
ผู้ประสานรอยร้าว[n. exp.] (phū prasān ) EN: mediator FR: médiateur [m]
สารชักนำ[n. exp.] (sān chaknam) EN: mediator FR:
ตัวเชื่อม[n. exp.] (tūa cheūam) EN: link ; bridge ; mediator ; intermediary ; welder ; connective FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mediator
Back to top