ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

prototype

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *prototype*, -prototype-

prototype ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
prototype (n.) สิ่งที่เป็นต้นแบบ Syn. model, ideal, archetype
English-Thai: HOPE Dictionary
prototype(โพร'ทะไทพฺ) n. รูปแบบแรกเริ่ม,รูปแบบดั้งเดิม,ต้นตระกูล,บุคคลเป็นตัวอย่าง,สิ่งที่เป็นตัวอย่าง,มูลเดิม., See also: prototypal,prototypic adj., Syn. model,original
English-Thai: Nontri Dictionary
prototype(n) แบบเดิม,ต้นฮระกูล,รากเดิม,บุคคลตัวอย่าง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
prototypeต้นแบบ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
prototypeต้นแบบ, ชิ้นงานที่สร้างขึ้นเป็นแบบฉบับเพื่อสร้างชิ้นงานอื่นให้มีลักษณะเดียวกัน มีรูปทรง ขนาดสัดส่วน โครงสร้างที่แสดงรายละเอียด สามารถใช้งานได้ตามที่ออกแบบไว้ทุกประการ วัสดุที่นำมาสร้างต้นแบบอาจเป็นวัสดุที่ใช้จริง หรือวัสดุทดแทนก็ได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นเค้า (n.) prototype See also: root, source Syn. ต้นแบบ
ต้นแบบ (n.) prototype See also: root, source
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Dude, I knew it's gonna be big, but I didn't know it's gonna be the fucken prototype cannon!ผมรู้ว่ามันจะต้องใหญ่มาก แต่ผมไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ขนาดนี้
We have 12 prototype MetaFlesh Game-Pods.เรามีต้นแบบ เมทาเฟลช เกม-พอดส์ 12 ชิ้น
Well, you're the prototype gadget, gadget.คุณเป็นหุ่นรุ่นตัวอย่าง แก็ดเจ็ท
EcoField introduced a prototype electric engine at the techno conference.เอโคฟิลด์เปิดตัวต้นแบบเครื่องยนต์พลังไฟฟ้า ในการประชุมเทคโนโลยี
With their prototype destroyed, the company would be near bankruptcy.หากเครื่องบินต้นแบบลำนั้นถูกทำลาย บริษัทนี้คงเกือบล้มละลายเป็นแน่
Now, governor, this is a prototype of a revolutionary new system in security devices.ท่านผู้ตรวจการ นี่คือต้นแบบ... ...ของการปฎิวัติ ของระบบรักษาความปลอดภัย
She was just a vessel... a prototype that wasn't built to last.เธอเป็นแค่ท่อทางผ่าน.. ให้.. ตัวอ่อนต้นแบบ..
But I have also seen, in Denmark, a prototype of a coal-fired plant that releases its carbon into the soil rather than the air.แต่ฉันก็เห็นที่เดนมาร์ก สร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินต้นแบบ ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอน ลงสู่ดินแทนที่อากาศ
I want hopes of prototype weapon pull a rail gun.ความหวังเดียวของเราคืออาวุธต้นแบบ ที่ชื่อเรียวน์กัน
Does anyone else have a final prototype they'd like to share?มีใครไม่ได้มีต้นแบบสุดท้าย พวกเขาต้องการแบ่งร่วมกันไหม
Of our prototype hands-free guidance system.ต้นแบบของการบิน โดยไม่ต้องให้มือบังคับ
[Ben] This is a little prototype I've been working on called the Rapid Deployment Vehicle.บลาสเตอร์ , ฉันต้องการให้ บอกทุกอย่างที่นายรู้เกี่ยวกับฮัวเรซ นายไม่ต้องกังวล. เธอไม่สนใจในตัวฉัน.

prototype ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
雏形[chú xíng, ㄔㄨˊ ㄒㄧㄥˊ, 雏形 / 雛形] embryonic form; fledgling stage; prototype
样机[yàng jī, ㄧㄤˋ ㄐㄧ, 样机 / 樣機] prototype
样板[yàng bǎn, ㄧㄤˋ ㄅㄢˇ, 样板 / 樣板] template; prototype; model; example

prototype ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
キログラム原器[キログラムげんき, kiroguramu genki] (n) prototype kilogram
プロトタイプ[, purototaipu] (n) prototype
プロトタイプシステム[, purototaipushisutemu] (n) {comp} prototype system
マクロ本体[マクロほんたい, makuro hontai] (n) {comp} macro definition; macro prototype
原型炉[げんけいろ, genkeiro] (n) prototype reactor
基本形;基本型[きほんけい;きほんがた, kihonkei ; kihongata] (n) fundamental form; basic form; basic pattern; basic model; basic type; prototype
試作機[しさくき, shisakuki] (n) prototype (e.g. plane)
関数原型[かんすうげんけい, kansuugenkei] (n) function prototype
原型[げんけい, genkei] (n,adj-no) prototype; model; pattern; archetypal; (P)
試作[しさく, shisaku] (n,vs) trial manufacture; experiment; test piece; prototype; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
プロトタイプ[ぷろとたいぷ, purototaipu] prototype
プロトタイプシステム[ぷろとたいぷしすてむ, purototaipushisutemu] prototype system
マクロ本体[マクロほんたい, makuro hontai] macro definition, macro prototype
実験システム[じっけんシステム, jikken shisutemu] trial system, test system, prototype
試作[しさく, shisaku] prototype (vs), trial manufacture
試作品[しさくひん, shisakuhin] prototype, trial product

prototype ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: exemple [m] ; modèle [m]
ดั้งเดิม[adj.] (dangdoēm) EN: traditional ; customary ; original ; primary ; former ; first ; prototype FR: original ; primitif ; initial ; originel
เครื่องต้นแบบ[n. exp.] (khreūang to) EN: FR: prototype [m]
แม่แบบ[n.] (maēbaēp) EN: model ; archetype ; paradigm ; pattern ; prototype ; template ; original FR: modèle [m] ; prototype [m]
ต้นแบบ[n.] (tonbaēp) EN: model ; exemplar ; pattern ; prototype ; master FR: modèle [m]
ต้นเค้า[n. exp.] (ton khao) EN: prototype ; precursor FR:
ตัวแบบ[n.] (tūa baēp) EN: model ; prototype FR: modèle [m]

prototype ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Funktionsprototyp {m}functional prototype

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า prototype
Back to top