ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

way

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *way*, -way-

way ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
way (suf.) วิธี See also: การกระทำ
way (n.) วิธีหรือแนวทาง See also: แนว, รูปแบบ, ช่องทาง, ลู่ทาง Syn. means, method, mode
way (n.) ท่าทาง See also: อากัปกิริยา
way (n.) วิถีชีวิต Syn. convention, custom, tradition
way (n.) เส้นทาง See also: ทาง, หนทาง, ถนน
way (n.) ทิศทาง
way (n.) ระยะทาง
way of life (n.) วัฒนธรรม Syn. civilization, society
way out (n.) ทางออก Syn. door, doorway
way station (n.) สถานีย่อยที่อยู่ระหว่างสถานีใหญ่ See also: สถานีย่อย
way-out (n.) แปลก (คำไม่เป็นทางการ) See also: ประหลาด, ไม่ปกติ Syn. peculiar, unconventional, unusual Ops. conventional, usual
waybill (n.) รายการสินค้าขนส่ง See also: เอกสารที่เกี่ยวกับรายการสินค้าที่ขนส่ง
wayfarer (n.) ผู้เดินทางโดยเฉพาะเดินทางโดยใช้เท้า Syn. traveler
wayfaring (n.) การเดินเท้า See also: การเดินทางด้วยเท้า Syn. voyaging, rambling, traveling
waylay (vt.) ดักโจมตี See also: ดักปล้น, ซุ่มโจมตี Syn. ambuscade, ambush, bushwhack
waylayer (n.) ผู้ดักโจมตี
wayleave (n.) สิทธิเหนือทรัพย์สิน See also: สิทธิในทรัพย์สิน
ways (suf.) วิธี See also: การกระทำ
ways and means (idm.) วิธีการ See also: วิธีการลับๆในการได้มา
ways and means (n.) หนทาง (โดยเฉพาะให้ได้เงินมาเพื่อเอาไปจ่าย) See also: วิธี, วิถีทาง Syn. approaches, methods, means
wayside (n.) ขอบทาง See also: ข้างทาง, ข้างถนน Syn. roadside
wayside (adj.) ซึ่งอยู่ข้างทาง See also: ซึ่งอยู่ขอบทาง, ซึ่งอยู่ข้างถนน
wayward (adj.) เอาแต่ใจ See also: ดื้อดึง, หัวแข็ง, ไม่เชื่อฟัง Syn. disobedient, headstrong, willful Ops. obedient
waywardly (adv.) ข้างทาง
waywardness (n.) ความดื้อรั้น See also: ความเอาแต่ใจ, ความความดื้อดึง, ความหัวแข็ง, ความไม่เชื่อฟัง Syn. disobedience, headstrongness, willfulness Ops. obedience
wayworn (adj.) อ่อนเพลียหรือเหนื่อยอ่อนจากการเดินทาง
English-Thai: HOPE Dictionary
way(เว) n. ทาง,ระยะทาง,วิธีการ,รูปแบบ,แผน,นิสัย,ความเคยชิน,สภาพการณ์,ขอบเขต,อาชีพ,จุด,สิทธิการผ่าน,ประสบการณ์,adv. จากที่นี่,มากมาย,ใกล้ทีเดียว -Phr. (by the way ขอถือโอกาส) -Phr. (give way to ยอม ยอมแพ้แก่) -PHr. (under way กำลังเคลื่อนตัวก้าวหน้า)
way stationn. สถานีระหว่างสถานีใหญ่,สถานีย่อย
wayfarer(เว'แฟ'เรอะ) n. ผู้เดินทาง (โดยเฉพาะคนเดินเท้า), Syn. traveler
wayfaring(เว'แฟ'ริง) adj. เกี่ยวกับการเดินทาง (โดยเฉพาะการเดินทางโดยการเดินจริง ๆ)
waygoing(เว'โกอิง) adj.,n. (การ) จากไป,ออกเดินทาง,เกี่ยวกับผู้ที่กำลังเดินทางจากไป, Syn. going away
waylay(เวเล') {waylaid,waylaid,waylaying,waylays} vt. ซุ่มโจมตี,ดักปล้น, See also: way-layer n., Syn. ambush
wayleave(-ลีฟว) n. สิทธิการผ่านถนน
ways and meansn. วิธีการ,วิถีทาง,หนทาง
wayside(เว'ไซดฺ) n.,adj. ข้างทาง,ข้างถนน,ขอบทาง, Syn. roadside
waytrainn. รถไฟที่จอดทุกสถานี,ขบวนรถโดยสารธรรมดา, Syn. local train
wayward(เว'เวิร์ด) adj. เถลไถล,ผ่าเหล่า,ไม่เชื่อฟัง,ถือทิฐิ,ดื้อดึง,เอาแต่ใจ,ไม่แน่นอน,ผันแปร,เปลี่ยนแปลง, See also: waywardly adv. way wardness n., Syn. headstrong
wayworn(เว'วอร์น) adj. เหนื่อยอ่อนจากการเดินทาง
English-Thai: Nontri Dictionary
way(n) ทาง,นิสัย,ท่าทาง,สภาพ,แผน,ประสบการณ์
wayfarer(n) ผู้เดินทาง,นักท่องเที่ยว
wayfaring(adj) ซึ่งท่องเที่ยวไป,เกี่ยวกับการเดินทาง
waylay(vt) ดักปล้น,ซุ่มโจมตี
wayside(adj,n) ข้างทาง,ริมทาง,ข้างถนน,ขอบทาง
wayward(adj) ดื้อดึง,เอาแต่ใจ,เถลไถล,ผันแปร
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wayทาง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wayleaveสิทธิในทางผ่าน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Ways and Means, Committee ofคณะกรรมาธิการพิจารณาวิธีการจัดหารายได้ (ของสภานิติบัญญัติ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Way of necessityทางจำเป็น [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขยับหนี (v.) make way for See also: make room for, steer clear of Syn. เลี่ยง, หลบหลีก, ให้ทาง, เบี่ยง
ขาออก (n.) on the way out (of a room) See also: out-going, outward bound, exit Ops. ขาเข้า
ชินปาก (v.) be familiar with a certain way of speaking See also: be accustomed to speaking (in a certain situation)
ชินปาก (v.) be familiar with a certain way of speaking See also: be accustomed to speaking (in a certain situation)
ชินปาก (v.) be familiar with a certain way of speaking See also: be accustomed to speaking (in a certain situation)
ชี้โพรงให้กระรอก (v.) point out the way for the villain Syn. ชี้นำ
ซอกแซก (v.) edge one´s way through Syn. ดั้นด้น
ตั้งฐานะ (v.) make one´s way (/fortune) See also: build up a fortune (/name), get on (/rise) in the world, establish oneself Syn. ตั้งหลักฐาน, สร้างเนื้อสร้างตัว Ops. สิ้นเนื้อประดาตัว
ตั้งตัว (v.) make one´s way (/fortune) See also: build up a fortune (/name), get on (/rise) in the world, establish oneself Syn. ตั้งฐานะ, ตั้งหลักฐาน, สร้างเนื้อสร้างตัว Ops. สิ้นเนื้อประดาตัว
ตั้งหลักฐาน (v.) make one´s way (/fortune) See also: build up a fortune (/name), get on (/rise) in the world, establish oneself Syn. ตั้งฐานะ, สร้างเนื้อสร้างตัว Ops. สิ้นเนื้อประดาตัว
หมดทางไป (v.) have no way out See also: be driven to the wall Syn. จน, จนมุม, จนตรอก, จนแต้ม, หมดหนทาง, หมดทาง
หลีก (v.) make way for See also: make room for, steer clear of Syn. เลี่ยง, หลบหลีก, ให้ทาง, เบี่ยง, ขยับหนี
เบี่ยง (v.) make way for See also: make room for, steer clear of Syn. เลี่ยง, หลบหลีก, ให้ทาง, ขยับหนี
ให้ทาง (v.) make way for See also: make room for, steer clear of Syn. เลี่ยง, หลบหลีก, เบี่ยง, ขยับหนี
ไต่เต้า (v.) make one´s way up See also: be a self-made person
ครรลอง (n.) way See also: path, course, method, trail, mean, channel, model Syn. แนวทาง, หนทาง, รูปแบบ
ช่องทาง (n.) way See also: path, route, road Syn. ทาง
ทาง (n.) way Syn. ช่อง, โอกาส
ทาง (n.) way See also: path, road, route, trail, passage Syn. เส้นทาง
ทำนอง (n.) way See also: style, manner Syn. แบบ, แบบอย่าง, ทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
There is no way for me to know thatไม่มีทางที่ฉันจะทราบเรื่องนั้น
I buy some food on my way homeฉันซื้ออาหารบางอย่างระหว่างทางมาบ้าน
I try to behave the way he would like me toฉันพยายามทำตัวตามวิถีทางที่เขาอยากให้ฉันทำ
I dress the way I likeฉันแต่งตัวในแบบที่ฉันชอบ
He couldn't see any way out of his situationเขามองไม่เห็นทางออกใดๆ ต่อสถานการณ์ของตนเองเลย
I'm afraid they are on their way to Bangkokฉันเกรงว่าพวกเขาอยู่ระหว่างทางไปกรุงเทพฯ
I presume you're on your way home?ฉันเข้าใจว่าคุณกำลังเดินทางกลับมาบ้านใช่ไหม?
It seemed as if there was no way outมันดูเหมือนว่าไม่มีทางออกเลย
We are on our way to Bangkokพวกเรากำลังอยู่ในระหว่างทางมากรุงเทพฯ
At least not in the way you thinkอย่างน้อยก็ไม่ใช่อย่างที่คุณคิด
I would find a way to help youฉันอาจพบวิธีที่จะช่วยคุณ
They can't find a way to get through itพวกเขาไม่เจอหนทางที่จะผ่านพ้นมัน
That bridge is the only way acrossสะพานนั่นเป็นทางข้ามไปทางเดียว
The quickest way to a man's heart, is through his stomachวิธีที่เร็วที่สุดที่จะเข้าถึงหัวใจผู้ชายก็คือเสน่ห์ปลายจวัก
I know you'll love my baby the same way I wouldฉันรู้ว่าคุณจะรักลูกฉันเช่นเดียวกับที่ฉันรัก
This is the way we play the game hereนี่คือวิธีที่เราเล่นเกมที่นี่
I promise I will get out of the way and let the two of you be happyฉันสัญญาว่าฉันจะหลีกทางให้และปล่อยให้คุณสองคนมีความสุข
When I watch her cry like that I couldn't hate her the way I used toเมื่อฉันเห็นเธอร้องไห้อย่างนั้น ฉันก็ไม่สามารถจะเกลียดเธออย่างที่เคยเกลียดได้อีกต่อไป
This way you can learn on your ownด้วยวิธีนี้เธอก็สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
Look back on the way you were!มองย้อนกลับไปถึงชีวิตที่เป็นมาของเธอ
Don't try to use this as a way to take advantage of meอย่าพยายามเอาเรื่องนี้มาหาประโยชน์จากฉัน
There's no way anything like that will happenไม่มีทางที่เรื่องอย่างนี้จะเกิดขึ้น
I just like you the way you areฉันชอบเธออย่างที่เธอเป็นนั่นแหล่ะ
I need your help right awayฉันต้องการความช่วยเหลือของคุณเดี๋ยวนี้
I woke up at 7 and got up right awayฉันตื่น 7 โมงและลุกขึ้นทันที
I had my breakfast on the wayฉันทานข้าวเช้าระหว่างทาง
I am always tired after workฉันเหน็ดเหนื่อยเสมอหลังเลิกงาน
I always doฉันทำมันเสมอแหล่ะ
You can discuss this on the wayคุณสามารถถกเรื่องนี้ระหว่างทาง
Could anyone please step back away from…?ทุกคนช่วยถอยออกจาก...หน่อยได้ไหม
Nobody thinks of you that wayไม่มีใครคิดกับคุณอย่างนั้นหรอก
That's always one of the most controversial topicsนั่นเป็นหัวข้อหนึ่งที่ถกเถียงกันมากที่สุดเสมอ
Why does this always happen to me?ทำไมสิ่งนี้ถึงได้เกิดกับฉันเสมอนะ
Get out of my wayหลีกทางฉันไป
There's always someone hang around withมีใครบางคนอยู่รอบกายเสมอ
I guess I'd better go right awayฉันคิดว่าฉันควรต้องไปทันทีแล้วล่ะ
I think I should leave right awayฉันคิดว่าฉันควรไปเดี๋ยวนี้เลย
He's always kind to meเขาใจดีกับฉันเสมอ
They always help herพวกเขาช่วยเธอเสมอ
We're always busy on Fridayพวกเรายุ่งเสมอในวันศุกร์
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I can't sleep in the ground like you or in a tree the way you do.ฉันไม่สามารถนอนหลับได้ใน พื้นดินเช่นเดียวกับคุณ หรือในต้นไม้วิธีที่คุณทำ
I сhased a рoleсat uр a tree Way out uрon a limbฉันไล่พังพอนขึ้นต้นไม้ วิธีการออกบนกิ่งไม้
They ain't actin' this way for nothin'.พวกเขาไม่ได้การแสดง'วิธีนี้ เพื่ออะไร'
We must bluff our way through.เราต้องมองไปด้านหน้า
They stand in the way of action. Therefore, we abolish them.พวกเขายึดหมั่นในสิ่งที่ทำอยู่ ดังนั้นเราจึงตัดขาดพวกเขา
The way of life can be free and beautiful but we have lost the way.ชีวิตที่เลือกเองได้ และสวยงาม แต่ในความเป็นจริง
The misery upon us is but the passing of greed, the bitterness of men who fear the way of human progress.ความทุกข์ยาก เกิดจากความโลภ ความเจ็บปวดของผู้คนที่หวาดกลัว มนุษย์ทุกคนต่างเคยผ่านมา
Of course, I'm just a cricket singing my way from hearth to hearth... but...แน่นอนฉันแค่คริกเก็ตร้องเพลง ทางของฉัน
The merry laughter... of little innocent children wending their way to school.เด็กไร้เดียงสาของเล็ก ๆ น้อย ๆ ไปทางของพวกเขาไปโรงเรียน
That's the only way to beนั่นเป็นวิธีเดียวที่จะ
This way, Pinoke. It's the only way out.วิธีนี้ ปีโนก มันเป็นวิธีเดียวที่ ออก
Hey, which way you going?เฮย วิธีการที่คุณจะไปไหม รอ ฉันด้วย!

way ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鹊桥[què qiáo, ㄑㄩㄝˋ ㄑㄧㄠˊ, 鹊桥 / 鵲橋] magpie bridge across the Milky Way between Altair and Vega where Cowherd and Weaving maid 牛郎織女|牛郎织女 are allowed an annual meeting
心态[xīn tài, ㄒㄧㄣ ㄊㄞˋ, 心态 / 心態] attitude (of the heart); state of one's psyche; way of thinking; mentality
饭碗[fàn wǎn, ㄈㄢˋ ㄨㄢˇ, 饭碗 / 飯碗] rice bowl; job; livelihood; way of making a living
武士道[wǔ shì dào, ˇ ㄕˋ ㄉㄠˋ, 武士道] bushidō or way of the warrior, samurai code of chivalry
沿袭[yán xí, ㄧㄢˊ ㄒㄧˊ, 沿袭 / 沿襲] carry on the same way as before
后门[hòu mén, ㄏㄡˋ ㄇㄣˊ, 后门 / 後門] the back door; fig. under the counter (indirect way for influence or pressure); anus
各奔前程[gè bèn qián chéng, ㄍㄜˋ ㄅㄣˋ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, 各奔前程] each goes his own way (成语 saw); each person has his own life to lead
南辕北辙[nán yuán běi zhé, ㄋㄢˊ ㄩㄢˊ ㄅㄟˇ ㄓㄜˊ, 南辕北辙 / 南轅北轍] (fig.) act in a way that defeats one's purpose
台阶[tái jiē, ㄊㄞˊ ㄐㄧㄝ, 台阶 / 臺階] flight of steps (leading up to a house); step (over obstacle); bench; fig. way out of an embarrassing situation
做法[zuò fǎ, ㄗㄨㄛˋ ㄈㄚˇ, 做法] way of doing things; a (regular) practice; a behavior
天无绝人之路[tiān wú jué rén zhī lù, ㄊㄧㄢ ˊ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄣˊ ㄓ ㄌㄨˋ, 天无绝人之路 / 天無絕人之路] Heaven never bars one's way (成语 saw); don't despair and you will find a way through.; Never give up hope.; Never say die.
想法[xiǎng fǎ, ㄒㄧㄤˇ ㄈㄚˇ, 想法] idea; train of thought; what sb is thinking; to think of a way (to do sth)
病从口入[bìng cóng kǒu rù, ㄅㄧㄥˋ ㄘㄨㄥˊ ㄎㄡˇ ㄖㄨˋ, 病从口入 / 病從口入] illness finds its way in by the mouth
截拳道[jié quán dào, ㄐㄧㄝˊ ㄑㄩㄢˊ ㄉㄠˋ, 截拳道] Jeet Kun Do or Way of the Intercepting Fist, a fusion of eastern and western martial arts led by Bruce Lee 李小龍|李小龙
下风[xià fēng, ㄒㄧㄚˋ ㄈㄥ, 下风 / 下風] leeward; lit. to change course to leeward; fig. to concede or give way in an argument
疏而不漏[shū ér bù lòu, ㄕㄨ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄌㄡˋ, 疏而不漏] loose, but allows no escape (成语 saw, from Laozi 老子); the way of Heaven is fair, but the guilty will not escape
照妖镜[zhào yāo jìng, ㄓㄠˋ ㄧㄠ ㄐㄧㄥˋ, 照妖镜 / 照妖鏡] magic mirror for revealing goblins; fig. way of seeing through a conspiracy
办法[bàn fǎ, ㄅㄢˋ ㄈㄚˇ, 办法 / 辦法] means; method; way (of doing sth)
无可奈何[wú kě nài hé, ˊ ㄎㄜˇ ㄋㄞˋ ㄏㄜˊ, 无可奈何 / 無可奈何] have no way out; have no alternative
无异[wú yì, ˊ ㄧˋ, 无异 / 無異] nothing other than; to differ in no way from; the same as; to amount to
轨道[guǐ dào, ㄍㄨㄟˇ ㄉㄠˋ, 轨道 / 軌道] orbit; railway or tram line; fig. conventional way of thinking
徯径[xī jìng, ㄒㄧ ㄐㄧㄥˋ, 徯径 / 徯徑] path; way (method)
撒野[sā yě, ㄙㄚ ㄧㄝˇ, 撒野] terrible bad manners; atrocious way (of treating a guest)
可不是[kě bu shì, ㄎㄜˇ ㄅㄨ˙ ㄕˋ, 可不是] that's just the way it is; exactly
事与愿违[shì yǔ yuàn wéi, ㄕˋ ㄩˇ ㄩㄢˋ ㄨㄟˊ, 事与愿违 / 事與願違] things don't turn out the way you want or plan
思潮[sī cháo, ㄙ ㄔㄠˊ, 思潮] tide of thought; way of thinking characteristic of a historical period; Zeitgeist
钻营[zuān yíng, ㄗㄨㄢ ˊ, 钻营 / 鑽營] toadying for personal gain; to curry favor; to drill a way through to fame and profit
一筹莫展[yī chóu mò zhǎn, ㄧ ㄔㄡˊ ㄇㄛˋ ㄓㄢˇ, 一筹莫展 / 一籌莫展] unable to find a way out; to be at wits' end
假道[jiǎ dào, ㄐㄧㄚˇ ㄉㄠˋ, 假道] via; by way of
王道[wáng dào, ㄨㄤˊ ㄉㄠˋ, 王道] the Way of the King; statecraft; benevolent rule; virtuous as opposed to the Way of Hegemon 霸道
原生[yuán shēng, ㄩㄢˊ ㄕㄥ, 原生] way of life; ecology; primary
方式[fāng shì, ㄈㄤ ㄕˋ, 方式] way (of life); pattern; style; mode; manner
生态[shēng tài, ㄕㄥ ㄊㄞˋ, 生态 / 生態] way of life; ecology
生活方式[shēng huó fāng shì, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄤ ㄕˋ, 生活方式] way of life; lifestyle
看法[kàn fǎ, ㄎㄢˋ ㄈㄚˇ, 看法] way of looking at a thing; view; opinion
说法[shuō fǎ, ㄕㄨㄛ ㄈㄚˇ, 说法 / 說法] way or style of speaking; statement; wording; to expound Buddhist teaching
说法[shuō fa, ㄕㄨㄛ ㄈㄚ˙, 说法 / 說法] way of speaking; wording; formulation; one's version (of events); statement; theory; hypothesis; interpretation
有志者事竟成[yǒu zhì zhě shì jìng chéng, ㄧㄡˇ ㄓˋ ㄓㄜˇ ㄕˋ ㄐㄧㄥˋ ㄔㄥˊ, 有志者事竟成] where there is a will, there is a way (成语 saw)
措辞[cuò cí, ㄘㄨㄛˋ ㄘˊ, 措辞 / 措辭] wording; way of saying something
仰屋兴叹[yǎng wū xīng tàn, ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥ ㄊㄢˋ, 仰屋兴叹 / 仰屋興嘆] to stare at the ceiling in despair; to find no way out; nothing you can do about it; at the end of one's wits

way ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっと[, atto] (adv) (on-mim) in a surprising way
あのように[, anoyouni] (exp) in that way; like that; that way
あの手この手[あのてこのて, anotekonote] (exp) this way and that; (by) various means; (by) every means
あんな風に[あんなふうに, annafuuni] (exp) (uk) in that way; like that; that way
いいぞ[, iizo] (int) way to go!; attaboy!; hear, hear!
お邪魔虫;御邪魔虫[おじゃまむし, ojamamushi] (n) someone who gets in the way without serving any useful purpose; fly in the ointment; buttinsky; third wheel
お金本位[おかねほんい, okanehon'i] (n,adj-no) (See 金本位・かねほんい) money-centered way (of thinking)
ぐうの音も出ない[ぐうのねもでない, guunonemodenai] (exp,adj-i) lost for words; not knowing what to say by way of excuse (refutation)
この手;此の手[このて, konote] (exp) this way (of doing); this sort (of thing)
この様;此の様[このよう, konoyou] (adj-na) like this; this sort; this way
これでも[, koredemo] (exp) even though things may appear this way
しようも無い;しょうも無い;仕様もない;仕様も無い[しようもない(しようも無い;仕様もない;仕様も無い);しょうもない(しょうも無い;仕様もない;仕様も無い), shiyoumonai ( shiyoumo nai ; shiyou monai ; shiyou mo nai ); shoumonai ( shoumo nai] (exp,adj-i) (1) (uk) (See 仕様が無い) useless; stupid; good-for-nothing; (2) having no way to do ...
そうして見ると[そうしてみると, soushitemiruto] (exp) when looked at in that way
でかでか[, dekadeka] (adv) (on-mim) in a big way
てくてく[, tekuteku] (adv) (on-mim) trudgingly; going long way at steady pace; (P)
どうかした;どうかして[, doukashita ; doukashite] (exp) by mere chance; by some chance; somehow or other; in some way
どうにか[, dounika] (adv,vs) in some way or other; one way or another; (P)
どう仕様も無い;どう仕様もない[どうしようもない, doushiyoumonai] (exp,adj-i) (uk) it cannot be helped; there is no other way
どちらにしても[, dochiranishitemo] (exp) either way; in any case; one way or another
どちらにしろ[, dochiranishiro] (exp) whichever one one chooses; either way
どちらにせよ[, dochiraniseyo] (exp) in either case (used specifically in the instance of two possible outcomes or situations); either way; one way or another; (P)
ドン引き[ドンびき, don biki] (n,vs) talking or acting in such a way as to make those around you draw away
のさばる[, nosabaru] (v5r) to act as one pleases; to throw one's weight around; to have everything one's own way
の様に[のように, noyouni] (adv) (1) (uk) like; similar to; (2) as with; in the same way
ぴょこんと;ぴょこん[, pyokonto ; pyokon] (adv) quickly, in a bouncing way (e.g. for a bow); action of quickly bowing or lowering one's head
やけを起こす;自棄を起こす;焼けを起こす[やけをおこす, yakewookosu] (exp,v5s) to become desperate; to give way to despair
よじ登る;攀じ登る;よじ上る;攀じ上る[よじのぼる, yojinoboru] (v5r,vi) to climb; to clamber (over, up); to scramble (up); to scale; to claw one's way up
わたし的;私的[わたしてき, watashiteki] (adj-na) personal; my style; my way
を通して[をとおして, wotooshite] (exp) through; throughout; through (the good offices of); by way of
世を渡る[よをわたる, yowowataru] (exp,v5r) to make one's way in the world; to walk through the world; to earn one's living
中間駅[ちゅうかんえき, chuukan'eki] (n) way station
乗り換える(P);乗り替える;乗りかえる[のりかえる, norikaeru] (v1,vt) (1) to transfer (trains); to change (bus, train); (2) to change one's mind; to move on to (e.g. a new love interest); to change methods; to change one's way of thinking; (P)
五斗米道[ごとべいどう, gotobeidou] (n) (See 天師道) Way of the Five Pecks of Rice (ancient Chinese Daoist movement later known as The Way of the Celestial Masters)
体のいい;体の良い;体のよい[ていのいい(体のいい;体の良い);ていのよい(体の良い;体のよい), teinoii ( karada noii ; karada no yoi ); teinoyoi ( karada no yoi ; karada noyoi )] (exp,adj-f) a nice way of saying; a diplomatic way of saying; fine; plausible
何かと(P);何彼と[なにかと, nanikato] (adv) one way or another; (P)
何かに付けて[なにかにつけて, nanikanitsukete] (adv) one way or another
何とか[なんとか, nantoka] (exp,adv,n) (1) something; something or other; so-and-so; (2) somehow; anyhow; one way or another; (P)
何とかして[なんとかして, nantokashite] (adv) somehow or other; in one way or another; (P)
何方道[どっちみち, docchimichi] (adv) (uk) anyway; either way; one way or the other
作り方[つくりかた, tsukurikata] (n) (1) (See 作る・1) style of building; construction; workmanship; way of making; (2) (See 作る・2) recipe; (3) (See 作る・3) how to grow (something)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
三者通話機能[さんしゃすうわきのう, sanshasuuwakinou] three way calling
インフォメーションスーパーハイウェイ[いんふぉめーしょんすーぱーはいうえい, infome-shonsu-pa-haiuei] information superhighway
ゲートウェー[げーとうえー, ge-toue-] gateway
ゲートウェー交換機[ゲートウェーこうかんき, ge-toue-koukanki] gateway switch
ゲートウェイ[げーとうえい, ge-touei] gateway
テレウェイシリウス[てれうえいしりうす, tereueishiriusu] Teleway Sirius
ハイウェイ[はいうえい, haiuei] highway
一方向性関数[いちほうこうせいかんすう, ichihoukouseikansuu] one-way function
両方向交互データ通信[りょうほうこうこうごデータつうしん, ryouhoukoukougo de-ta tsuushin] two-way alternate data communication
両方向交互相互動作[りょうほうこうこうごそうごどうさ, ryouhoukoukougosougodousa] two-way-alternate interaction
両方向交互通信[りょうほうこうこうごつうしん, ryouhoukoukougotsuushin] two-way alternative communication
両方向同時データ通信[りょうほうこうどうじデータつうしん, ryouhoukoudouji de-ta tsuushin] two-way simultaneous data communication
両方向同時相互動作[りょうほうこうどうじそうごどうさ, ryouhoukoudoujisougodousa] two-way-simultaneous interaction
両方向同時通信[りょうほうこうどうじつうしん, ryouhoukoudoujitsuushin] two-way simultaneous communication
伝送経路遅延[でんそうけいろちえん, densoukeirochien] transmission path delay, one-way propagation time
使い捨て装置[つかいすてそうち, tsukaisutesouchi] throw-away device
取り外す[とりはずす, torihazusu] to demount, to dismantle, to take something away, to detach
取り除く[とりのぞく, torinozoku] to deinstall, to remove, to take away, to set apart
情報スーパーハイウェイ[じょうほうスーパーハイウェイ, jouhou su-pa-haiuei] information superhighway
情報ハイウェー[じょうほうハイウェー, jouhou haiue-] information highway
情報ハイウェイ[じょうほうハイウェイ, jouhou haiuei] information (super)highway
片方向相互動作[かたほうこうそうごどうさ, katahoukousougodousa] one-way interaction
片方向通信[かたほうこうつうしん, katahoukoutsuushin] one-way communication
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
書き方[かきかた, kakikata] Thai: วิธีเขียน ลายมือเขียนหนังสือ English: way of writing
しまう[しまう, shimau] Thai: เก็บเข้าที่ English: to put away
取り除く[とりのぞく, torinozoku] Thai: กำจัดออกไป English: to take away
因みに[ちなみに, chinamini] Thai: แล้วก็ English: by the way
方法[ほうほう, houhou] Thai: หนทาง English: way
迷う[まよう, mayou] Thai: หลงทาง English: to lose one's way
運河[うんが, unga] Thai: ทางน้ำ English: waterway

way ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อบายมุข[n.] (abāiyamuk) EN: way to hell ; vice ; temptation ; allurements which lead to ruin ; path to ruin ; evil path ; ruination FR: vice [m] ; perversité [f]
เอาแต่สะดวก[v. exp.] (ao tāe sadū) EN: do things the easy way FR:
อับจน[v.] (apjon) EN: be at a loss ; be at one's wit's end ; have no way out ; be at an impasse ; be in a helpless situation ; be in dire straits ; be hard up FR: être en situation de détresse ; être au bout du rouleau ; se trouver dans une impasse
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind ; way ; version ; mode FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f] ; version [f] ; mode [m]
เบี้ยน[v.] (bīen) EN: be in a lesbian relationship ; engage in a lesbian sex ; have sex in a lesbian way FR:
เบิกทาง[v.] (boēkthāng) EN: pioneer ; clear the way ; insure free passage FR: ouvrir la voie
บถ[n.] (bot) EN: way ; procedure FR:
บุก[v.] (buk) EN: attack ; invade ; force one's way into ; overrun FR: attaquer ; envahir ; faire irruption
บุกเบิก[v. exp.] (bukboēk) EN: be a pioneer ; open the way ; pioneer FR: être un pionnier ; ouvrir la voie
ใช้วิธีอย่างเดียวกัน[v. exp.] (chai withī ) EN: after the same method ; in the same way FR: de la même manière
ชำแรก[v.] (chamraēk) EN: edge through (a crowd) ; shoulder a way through ; penetrate ; infiltrate FR:
ฉันนั้น[adv.] (chan nan) EN: likewise ; in a similar way to that FR: comme cela
เช่นนั้น[adv.] (chennan) EN: such ; like that ; in that way ; thus FR: comme ça ; pareil ; tel ; de même
เช่นนี้[X] (chennī) EN: such ; like this ; in this way FR: comme ça ; pareil ; tel
ชินปาก[v. exp.] (chin pāk) EN: be familiar with a certain way of speaking ; be accustomed to speaking (in a certain situation) FR:
ชี้ทาง[v. exp.] (chī thāng) EN: direct the way ; show the way ; guide FR: indiquer le chemin
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: way ; path ; route ; road ; channel FR: chemin [m] ; canal [m]
ช่องทาง[n.] (chǿngthāng) EN: opportunity ; method ; means ; chance ; way ; opening ; channel FR: moyen [m] ; chemin [m] ; méthode [f] ; canal [m]
ชุ่ย[v.] (chui) EN: do carelessly ; do in a slipshod way FR:
ดักหน้า[v. exp.] (dak nā) EN: bar the way ; block the way FR:
ด้าน[n.] (dān) EN: side ; quarter ; sector ; face ; aspect ; phase ; way ; field ; area ; department FR: côté [m] ; face [f] ; facette [f] ; angle [m] ; quartier [m] ; secteur [m] ; domaine [m] ; aspect [m] ; sens [m]
ดั้นด้น[v.] (dandon) EN: force one's way into ; thrust ahead ; press forward FR: forcer le passage
ดังนั้น[adv.] (dang-nan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors ; dès lors ; partant
ดาราจักรทางช้างเผือก[n. exp.] (dārā jak th) EN: Milky Way FR: Voie lactée [f]
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong ; know what is suitable and what is not ; know the situation thoroughly FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
เดินรถทางเดียว[n. exp.] (doēnrot thā) EN: one way traffic FR: sens unique [m]
เดินทาง[v.] (doēnthāng) EN: travel ; voyage ; make a journey ; take a trip ; journey ; be on one's way ; leave FR: voyager ; faire un voyage ; être en route ; partir ; se déplacer ; parcourir
ด้นดั้น[v.] (dondan) EN: penetrate; force one's way through FR: forcer le passage
ดุ่ม[adv.] (dum) EN: without looking left or right ; in a preoccupied way ; intently ; fixedly FR:
ดุ่ม ๆ = ดุ่มๆ[adv.] (dum-dum) EN: without looking left or right ; in a preoccupied way ; intently ; fixedly FR:
ให้ทาง[v. exp.] (hai thāng) EN: yield right of way FR: céder la priorité ; céder le passage
ห่างไกล[adj.] (hāng klai) EN: far ; far away ; remote ; a long way ; afar ; a great distance ; distant FR: lointain ; éloigné ; distant
ห่มดอง[n.] (homdøng) EN: way to dress a robe over a Buddhist priest's shoulder ; way of draping a monk's robe to leave the right arm uncovered FR:
หน[X] (hon) EN: place ; direction ; way ; path ; road ; channel FR: direction [f] ; chemin [m]
หนทาง[n.] (honthāng) EN: route ; road ; way FR: chemin [m] ; route [f]
หวงก้าง[v.] (hūangkāng) EN: stand in the way FR:
อีกอย่าง[X] (īk yāng) EN: also ; plus ; in another way ; something else FR:
อีหรอบเดียวกัน[X] (īrøpdīokan) EN: similar ; of the same kind ; the same old thing ; the same old way FR:
จรอก[n.] (jarøk) EN: way ; path ; lane FR: sentier [m]
จีบปากจีบคอพูด[v. exp.] (jīppākjīpkh) EN: speak in an affected way ; sweet-talk FR:

way ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
entlang; weiter; vorwärts {adv} | am Fluss entlang | Dort entlang, bitte!along | along the river | That way please!
Bahn {f}pathway; path; way
beiläufig {adv}by way of parenthesis
rechnerisch {adv}by way of calculation
Unterscheidung {f} | zur Unterscheidungdistinction | for distinction; by way of distinction
Ortskenntnis {f} | ortskundig sein; Ortskenntnis besitzenknowledge of a place | to know the place; to know the way around the place
so {adv}; auf diese Weise | es ist vielleicht besser solike this; like that; this way; that way; thus | perhaps it's better like that; perhaps it's better that way
Milchstraße {f}Milky Way
neutral; wertfrei {adv}neutrally; in a neutral way
revolutionär {adv}in a revolutionary way
Fahrweg {m}road way
Durchgangsventil {n} [techn.]straight way valve
traditionsbewusst {adv}in a tradition-conscious way
Anreiseweg {m}way here; way there
Flugkurskreuzung {f}airway crossing
Ausgang {m}way out
Autobahn {f}motorway [Br.]; interstate (highway) [Am.]; expressway
Autobahnanbindung {f}motorway access; freeway access
Autobahnauffahrt {f}motorway access
Autobahnausfahrt {f}motorway exit; highway exit
Autobahnhotel {n}motorway motel; freeway motel
Autobahnkreuz {n}motorway intersection; expressway interchange
Autobahnpolizei {f}highway patrol
Auswärtsspiel {n}away match
abseits {prp; +Genitiv} | abseits der Hauptstraßeaway from | away from the main street
Bahnlinie {f}railway (line)
Bahnbeamter {m}railway official
Bogengang {m}archway
Bresche {f} | in die Bresche springen | eine Bresche schlagenbreach | to step into the breach; to throw oneself into the breach | to clear the way; to breach
kritische Geschwindigkeit {f} bei Querhaftungbreakaway speed
Bundesautobahn {f}federal motorway
Drahtseilbahn {f}cable railway
Kümmel {m}caraway seed
Umkehr {f}changing one's ways
Stadtbahn {f}city railway
Abschleppwagen {m}tow-away vehicle
Kodiernut {f}coding keyway
Betonfahrbahn {f}concrete carriage-way
Rundlaufkran {m}crane on circular runway
Schnittmodell {n}cutaway model

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า way
Back to top