ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

archetype

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *archetype*, -archetype-

archetype ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
archetype (n.) ต้นแบบ See also: แม่แบบ Syn. prototype
English-Thai: Nontri Dictionary
archetype(n) แม่พิมพ์,แม่แบบ,ตัวอย่างเดิม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
archetypeแม่แบบ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Archetype (Psychology)ต้นแบบ (จิตวิทยา) [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As children, we absorb powerful archetypes that we bury in our subconscious.ในตอนเด็ก เราซึมซับแม่แบบที่ทรงพลัง ที่เราฝังไว้ในจิตใต้สำนึก
"Conventional Archetypes of Beauty and Their Effect on the pposite Sex"."ความสวยที่เป็นประเพณี ธรรมเนียม และผลกระทบของเซ็กซ์".
It's common to the archetype. Yeah.ก็เริ่มแบบซูเปอร์ฮีโร่ทั่วไป
Guys and girls fall into certain archetypes when they get drunk.พวกหนุ่มๆสาวๆ เวลาเมาแล้วก็จะเป็นได้ หลายประเภท
It is the ancient archetype.มันเป็นต้นแบบแสนโบราณ
Why must we always choose between female pop archetypes?ทำไมเราต้องเลือกข้าง ระหว่างตัวแม่เหล่านี้ด้วยล่ะ?

archetype ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
原形[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, 原形] archetype; original shape; true colors
原型[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, 原型] original shape; mold; original form; archetype

archetype ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アーキタイプ[, a-kitaipu] (n) archetype
元型[げんけい, genkei] (n) archetype

archetype ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบฉบับ[n.] (baēpchabap) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: modèle [m] ; standard [m]
แบบอย่าง[n.] (baēpyāng) EN: model ; pattern ; example ; archetype ; ideal ; paradigm ; standard ; prototype ; paragon FR: exemple [m] ; modèle [m]
แม่แบบ[n.] (maēbaēp) EN: model ; archetype ; paradigm ; pattern ; prototype ; template ; original FR: modèle [m] ; prototype [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า archetype
Back to top