ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

shape

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *shape*, -shape-

shape ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
shape (n.) รูปร่าง See also: สัณฐาน, รูปทรง, ทรวดทรง, โครงร่าง, รูปแบบ, ฟอร์ม, ท่าทาง Syn. figure, form, frame, outline
shape (n.) สภาพ See also: สุขภาพ, ความสมบูรณ์
shape (vt.) มีอิทธิพลต่อบางสิ่ง
shape (vt.) ทำให้เป็นรูปร่าง See also: ทำให้เป็นรูปแบบ Syn. build, cast, make, mold, style Ops. destroy, deconstruct
shape (vi.) บังเกิดขึ้น See also: ปรับให้เข้ารูปเข้าร่าง, เป็นรูปเป็นร่างขึ้น, เป็นรูปแบบขึ้นมา Syn. become, develop
shape into (phrv.) ทำให้เป็นรูปร่าง See also: ปั้นให้เป็น
shape to (phrv.) ทำให้เข้ากับ
shape up (phrv.) ทำให้ก้าวหน้า See also: ทำให้เป็นรูปเป็นร่าง
shape up to (phrv.) เผชิญกับ See also: เผชิญหน้ากับ Syn. face up to, square up to
shapeless (adj.) ึ่ซึ่งไม่มีรูปร่าง Syn. indefinite, indistinct, unformed Ops. formed
shapely (adj.) ซึ่งมีรูปร่างดี See also: มีรูปแบบที่ดี, มีท่าทางดี Syn. comely, proportioned, symmetrical Ops. awkward, ungraceful
English-Thai: HOPE Dictionary
shape(เชพ) n. สัณฐาน,รูป,รูปแบบ,รูปโฉม,ร่าง,รูปร่าง,โฉม,ทรวดทรง,การกำหนดสัณฐาน (รูป,รูปแบบ,รูปโฉม..) การจัดอย่างมีระเบียบ,การซ่อมแซม,วิถีทางชีวิต,สภาพการณ์,เครื่องอาภรณ์แสดงละคร, -Phr. (take shape ก่อร่าง,เป็นรูปเป็นร่างขึ้น) vt.,vi. ก่อร่าง,แสดงออกเป็นถ้อยคำ
shapely(เชพ'ลี) adj. มีรูปร่างที่ดี,มีรูปแบบที่ดี,ดูงามตา,ท่าทางดี,หุ่นดี, See also: shapeliness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
shape(n) สัณฐาน,รูปร่าง,ทรวดทรง,แบบ,สถานการณ์,วิถีทาง
shapeless(adj) ไม่มีรูปแบบ,ไม่มีรูปร่าง,เสียรูป
shapely(adj) รูปร่างดี,หุ่นดี,ท่าทางดี
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
shape parameterพารามิเตอร์บ่งรูปร่าง [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
shapeรูปร่าง, การนำเส้นตรงหรือเส้นโค้งมาประกอบเข้าด้วยกันเป็นรูปปิด ลักษณะเป็น 2 มิติ คือมีความกว้างและความยาว แต่ไม่มีความลึกหรือความหนา แบ่งได้เป็น รูปร่างเรขาคณิต รูปร่างในธรรมชาติ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขนมเข่ง (n.) Chinese pastry in the shape of a basket
ต้นนารีผล (n.) tree bearing fruits in the shape of girls Syn. ต้นมักกะลีผล
ต้นมักกะลีผล (n.) tree bearing fruits in the shape of girls Syn. ต้นนารีผล
ทรงลังกา (adj.) spherical pagoda shape with glass lotus base Syn. เจดีย์ทรงลังกา
นารีผล (n.) tree bearing fruits in the shape of girls Syn. ต้นนารีผล, ต้นมักกะลีผล
เข่ง (n.) Chinese pastry in the shape of a basket Syn. ขนมเข่ง
เจดีย์ทรงลังกา (adj.) spherical pagoda shape with glass lotus base
ทรวดทรง (n.) shape See also: contour, figure, appearance, outline, carriage, posture, stature Syn. รูปร่าง, หุ่น, รูปทรง, สัณฐาน
รูปทรง (n.) shape See also: figure, build, contours, outline, configuration Syn. ทรง, รูปร่าง
สัณฐาน (n.) shape See also: outline, contours, form, configuration Syn. ลักษณะ, รูปทรง
สัดส่วน (n.) shape See also: form, figure, stature Syn. ส่วนสัด, ขนาด
กรวยเชิง (n.) cone-shaped design
กระจู้ (n.) bottle-shaped eel-trap Syn. อีจู้, จู้
กระดูกโกลน (n.) stirrup-shaped bone of ear See also: stapes
กระบอก (adj.) tube-shaped
กระโถนปากแตร (n.) spittoon with trumpet-shape mouth See also: spherical spittoon with trumpet-shaped opening
กลมกลึง (adj.) round-shaped See also: plump
กังสดาล (n.) moon-shaped bell See also: metal bronze gong
กาจับหลัก (n.) wood supporter of the dead´s chin in urn-shaped casket
กุลา (n.) star-shaped kite Syn. จุฬา, ว่าวกุลา, ว่าวจุฬา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A cloud in the shape of a killer shark.เมฆในรูปของฉลามกินคน
The shape is triangular.รูปร่าง เป็นรูป 3 เหลี่ยมครับ
This will get you back into shape in no time.นี่จะทำเธอให้หายเป็นปรกติอย่างเร็ว.
It's capped with an elaborate headpiece in the shape of the sun, with a central crystal.มันครอบด้วยหมวกเกราะที่ซับซ้อนอันหนึ่ง รูปลักษณะเหมือนพระอาทิตย์, โดยมีคริสตัลอยู่ตรงกลาง.
My only worry is what shape it will take.ผมเป็นห่วงเพียงว่า มันจะมาในรูปใด
Go on. "What shape it will take...."ตามสบายค่ะ "มันจะมาในรูปไหน"
And in the process shape its own cells to imitate them.Finish imitating these dogs.
I don't think we're in much shape to do anything about it.ฉันไม่คิดว่าเราอยู่ในภาวะ ที่จะทำอะไรกับมันได้
Yes. They are identical in size and shape to the object you call the monolith.มันมีความเหมือนกันใน ขนาดและรูปร่าง
An embassy for an intelligence beyond ours a shape of some kind for something that has no shape.สถานทูตหน่วยสืบราชการลับ ของเราเกิน รูปร่างของบางชนิด สำหรับสิ่งที่มีรูปร่างไม่
Mrs. Thompson, it was in much better shape this morning.คุณทอมป์สันครับ เมื่อเช้านี้มันยังดี ๆ อยู่เลย
He helped shape his time. The guy hung out with the Beatles.เขาพยายามทำให้ยุคนั้นดี เขาไปเที่ยวกับเดอะ บีทเทิลส์

shape ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土牛木马[tǔ niú mù mǎ, ㄊㄨˇ ㄋㄧㄡˊ ㄇㄨˋ ㄇㄚˇ, 土牛木马 / 土牛木馬] clay ox, wooden horse (成语 saw); shape without substance; worthless object
提梁[tí liáng, ㄊㄧˊ ㄌㄧㄤˊ, 提梁] handle in the shape of a hoop
不像样[bù xiàng yàng, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤˋ ㄧㄤˋ, 不像样 / 不像樣] in no shape to be seen; unpresentable; beyond recognition
脸形[liǎn xíng, ㄌㄧㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, 脸形 / 臉形] shape of face
面型[miàn xíng, ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, 面型] shape of face
面形[miàn xíng, ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, 面形] shape of face
塑造成[sù zào chéng, ㄙㄨˋ ㄗㄠˋ ㄔㄥˊ, 塑造成] to shape into; to mould (into some form); to fashion into
[zhuàng, ㄓㄨㄤˋ, 状 / 狀] accusation; suit; state; condition; strong; great; -shaped
[jiǎo, ㄐㄧㄠˇ, 角] angle; horn; horn-shaped; unit of money equal to 0.1 yuan
原形[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, 原形] archetype; original shape; true colors
穹形[qióng xíng, ㄑㄩㄥˊ ㄒㄧㄥˊ, 穹形] arched; dome-shaped
杆菌[gǎn jūn, ㄍㄢˇ ㄐㄩㄣ, 杆菌 / 桿菌] bacillus (any rod-shaped bacteria)
形式[xíng shì, ㄒㄧㄥˊ ㄕˋ, 形式] form; shape; situation; circumstance
锥形[zhuī xíng, ㄓㄨㄟ ㄒㄧㄥˊ, 锥形 / 錐形] conical (cone shaped)
环形山[huán xíng shān, ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ ㄕㄢ, 环形山 / 環形山] crater; ring-shaped mountain
十字[shí zì, ㄕˊ ㄗˋ, 十字] cross road; cross-shaped; crucifix; the character ten
十字形[shí zì xíng, ㄕˊ ㄗˋ ㄒㄧㄥˊ, 十字形] cruciform; cross shape
变形[biàn xíng, ㄅㄧㄢˋ ㄒㄧㄥˊ, 变形 / 變形] deformation; to become deformed; to change shape; to morph
丁字[dīng zì, ㄉㄧㄥ ㄗˋ, 丁字] T-shaped
[dàn, ㄉㄢˋ, 蛋] egg; oval shaped
[xiàng, ㄒㄧㄤˋ, 象] elephant; shape; form; appearance; of that shape; comparable to; such as...; image under a map (math.)
外形[wài xíng, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄥˊ, 外形] figure; shape
橄榄球[gǎn lǎn qiú, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄑㄧㄡˊ, 橄榄球 / 橄欖球] football played with oval-shaped ball (rugby, American football, Australian rules etc)
银杏[yín xìng, ˊ ㄒㄧㄥˋ, 银杏 / 銀杏] ginkgo (tree with fan-shaped leaves and yellow seeds); maidenhair tree
照原样[zhào yuán yàng, ㄓㄠˋ ㄩㄢˊ ㄧㄤˋ, 照原样 / 照原樣] to copy; to follow the original shape; faithful restoration
马蹄形[mǎ tí xíng, ㄇㄚˇ ㄊㄧˊ ㄒㄧㄥˊ, 马蹄形 / 馬蹄形] horseshoe shape
走失[zǒu shī, ㄗㄡˇ ㄕ, 走失] lost; missing; to lose (sb in one's charge); to get lost; to wander away; to lose (flavor, freshness, shape, hair, one's good looks etc); to lose meaning (in translation)
银丹[yín dān, ˊ ㄉㄢ, 银丹 / 銀丹] lunar caustic (fused silver nitrate, shaped into a stick and used as a cauterizing agent)
[yàng, ㄧㄤˋ, 样 / 樣] manner; pattern; way; appearance; shape
[xūn, ㄒㄩㄣ, 埙 / 塤] ocarina; wind instrument consisting of an egg-shaped chamber with holes
原型[yuán xíng, ㄩㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, 原型] original shape; mold; original form; archetype
走形[zǒu xíng, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄥˊ, 走形] out of shape; to lose shape; to deform
走形儿[zǒu xíng r, ㄗㄡˇ ㄒㄧㄥˊ ㄖ˙, 走形儿 / 走形兒] out of shape; to lose shape; to deform
卵形[luǎn xíng, ㄌㄨㄢˇ ㄒㄧㄥˊ, 卵形] oval; egg-shaped (leaves in botany)
[yǔ, ㄩˇ, 敔] percussion instrument shaped as a hollow wooden tiger, with serrated strip across the back, across which one runs a drumstick
琵琶[pí pa, ㄆㄧˊ ㄆㄚ˙, 琵琶] pipa, Chinese lute, with 4 strings, a large pear-shaped body and a fretted fingerboard
隘谷[ài gǔ, ㄞˋ ㄍㄨˇ, 隘谷] ravine; canyon; V-shaped river valley with steep sides
环形[huán xíng, ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˊ, 环形 / 環形] ring-shaped
锯齿形[jù chǐ xíng, ㄐㄩˋ ㄔˇ ㄒㄧㄥˊ, 锯齿形 / 鋸齒形] sawtooth shape; zigzag
[xíng, ㄒㄧㄥˊ, 侀] shape; statute

shape ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
8の字;八の字[はちのじ, hachinoji] (n) (1) figure eight; figure of eight; (2) (八の字 only) shape of "hachi", the kanji for eight
M字開脚[エムじかいきゃく, emu jikaikyaku] (n) pornographic pose (spreading one's legs open wide with knees bent, creating the shape of the letter 'M')
アイブローシェープ[, aiburo-shie-pu] (n) eyebrow shape
いい加減にしなさい[いいかげんにしなさい, iikagennishinasai] (exp) shape up!; act properly!
くの字に曲げる[くのじにまげる, kunojinimageru] (exp,v1) to bend over in the shape of the the character ku; to bend forward from the waist to form a chevron shape
グリフ形状[グリフけいじょう, gurifu keijou] (n) {comp} glyph shape
ピーピー柿[ピーピーかき, pi-pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー,ピー柿・ピーかき) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds
ピー柿[ピーかき, pi-kaki] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ,柿ピー・かきピー) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds
一辺[いっぺん, ippen] (n) side of a geometric shape (e.g. triangle or rectangle)
五徳[ごとく, gotoku] (n) (1) the five virtues; (2) tripod; three or four-legged kettle stand; (3) family crest in the shape of such an object
出来栄え;出来映え;出来ばえ[できばえ, dekibae] (n) (1) result; effect; performance; success; (2) workmanship; execution; shape and quality of (an article); finishing touches
叩き直す;叩きなおす[たたきなおす, tatakinaosu] (v5s,vt) to beat into shape
型崩れ[かたくずれ, katakuzure] (n,vs) losing shape; getting out of shape
大の字[だいのじ, dainoji] (n,vs) shape of the "dai" kanji (esp. person with arms and legs outstretched); sprawling; lying spread-eagled
奇岩;奇巌[きがん, kigan] (n) strangely shaped rocks; massive rock of unusual shape
姿煮[すがたに, sugatani] (n) seafood cooked in a way that preserves its original shape
子泣き爺;子啼爺;子なき爺;子泣きじじい[こなきじじい, konakijijii] (n) Konaki Jijii (a ghost in Japanese folklore with the shape of a small old man and having a baby's cry)
形が崩れる[かたがくずれる, katagakuzureru] (exp,v1) to get out of shape; to lose shape
形象化[けいしょうか, keishouka] (n,vs) giving shape to
月形[つきがた, tsukigata] (n) crescent shape
柿の種[かきのたね, kakinotane] (n) (1) kaki (Japanese persimmon) seed; (2) spicy baked or fried mochi chips in this shape
柿ピー[かきピー, kaki pi-] (n) (abbr) (See 柿の種・かきのたね・2,ピーナッツ) mix of peanuts and spicy baked or fried mochi chips in the shape of kaki (Japanese persimmon) seeds
横綴じ[よことじ, yokotoji] (n) binding a book in an oblong shape
球形[きゅうけい, kyuukei] (n,adj-no) globular or spherical shape
球状[きゅうじょう, kyuujou] (n) (1) shape of a globe; globe shape; (adj-no) (2) spherical
着崩れ[きくずれ, kikuzure] (n,vs) worn out of shape
紅色球形形象物[こうしょくきゅうけいけいしょうぶつ;べにいろきゅうけいけいしょうぶつ, koushokukyuukeikeishoubutsu ; beniirokyuukeikeishoubutsu] (n) (obsc) red globular shape; red ball signal shape (marine safety context)
蒼竜;蒼龍[そうりょう;そうりゅう, souryou ; souryuu] (n) (1) blue dragon; (2) (See 青竜) Azure Dragon (god said to rule over the eastern heavens); (3) (See 二十八宿) seven mansions (Chinese constellations) of the eastern heavens; (4) large horse with a bluish-leaden coat; (5) shape of an old pine tree
象る;形取る;形どる;模る[かたどる, katadoru] (v5r,vi) (1) to model on; to make in the shape of; to represent; to pattern after; to imitate; (2) to symbolise
赤べこ[あかべこ, akabeko] (n) toy from Fukushima prefecture in the shape of a red cow, also used as a talisman against smallpox
達磨[だるま, daruma] (n) (1) (uk) daruma; tumbling doll; round, red-painted good-luck doll in the shape of Bodhidharma, with an blank eye to be completed when a person's wish is granted; (2) (uk) Bodhidharma; (3) prostitute; (P)
鈍頭[どんとう, dontou] (n,adj-no) (See 鋭頭) obtuse (of the shape of a leaf); rounded
鋭先形[えいせんけい, eisenkei] (adj-no) acuminate (i.e. sharp shape of leaf); apiculate
鋭尖形[えいせんけい, eisenkei] (n,adj-no) acuminate (of the shape of a leaf tip)
鋭頭[えいとう, eitou] (n,adj-no) (See 鈍頭) acute (of the shape of a leaf); acuminate; pointed
額付き[ひたいつき, hitaitsuki] (n) shape of one's brow or forehead
顔作り[かおづくり, kaodukuri] (n) shape of the head; using make-up
飲み口;呑み口;呑口;飲口[のみくち;のみぐち, nomikuchi ; nomiguchi] (n) (1) (usu. のみくち) taste (of a liquid, esp. alcoholic beverages); (2) someone who enjoys alcohol; (3) rim (of a glass); (4) shape of one's mouth when drinking; (5) (usu. のみぐち) tap; faucet; spigot
U字溝[ユーじこう, yu-jikou] (n) U-shaped gutter
アーチ型[アーチがた, a-chi gata] (n,adj-no) (See 型・がた) arch shaped; arched
Japanese-English: COMDICT Dictionary
グリフ形状[ぐりふけいじょう, gurifukeijou] glyph shape
形状[けいじょう, keijou] shape
シェイパ[しえいぱ, shieipa] shaper
ベル型[ベルがた, beru gata] bell-shaped (e.g. curve)
ループ状[ループじょう, ru-pu jou] loop shape, loop configuration
[けい, kei] mold, model, style, shape, data-type, type
形状明示配列[けいじょうめいじはいれつ, keijoumeijihairetsu] explicit-shape array

shape ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาการหนัก[adj.] (ākān nak) EN: critically ill ; in serious condition ; in bad shape FR:
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; deformed ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting FR: déformé ; tordu
บุ[v.] (bu) EN: cover (with) ; upholster ; line (with) ; hammer into shape FR: garnir ; revêtir ; recouvrir ; doubler
บุบ[v.] (bup) EN: be pounded lightly ; be distorted ; be dented out of shape ; be crushed lightly ; be ground into fragments FR: être bosselé ; être cabossé
บูดเบี้ยว[adj.] (būtbīo) EN: distorted ; out of shape ; twisted FR: déformé
เชพ[org.] (Chēp) EN: SHAPE FR: SHAPE
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ได้รูป [v. exp.] (dāi rūp) EN: be well fit ; set something into shape FR:
ดัด[v.] (dat) EN: bend ; flex ; shape FR: courber ; plier ; tordre
เข้ารูป[v.] (khaorūp) EN: fit ; take shape FR:
เข้ารูปเข้ารอย[v.] (khaorūpkhao) EN: get into shape ; fall into place ; turn well ; come together nicely FR:
กลึง[v.] (kleung) EN: lathe ; turn with a lathe ; shape with a lathe FR: tourner ; usiner au tour ; façonner au tour
โกลน[v.] (klōn) EN: sketch ; hew roughly into shape ; rough-hew ; roughcast FR: dégrossir
กระจัง[n.] (krajang) EN: [design consisting of leaves arranged in the shape of two outstretched arms] FR:
เหลา[n.] (lao) EN: sharpen ; hone ; whet ; edge ; grind ; shape ; trim ; pare FR: tailler (en pointe)
หล่อ[v.] (lø) EN: cast ; mould ; shape ; found FR: couler ; mouler ; fondre
นารีผล[n.] (nārīphon) EN: [kind of tree bearing fruits in the shape of girls] FR:
ปลัดขิก[n.] (palatkhik) EN: small phallic sculpture ; small wooden image of penis ; lingam ; phallic charm ; phallic amulet ; amulet in the shape of a penis FR: petite sculpture phallique [f]
เป็นรูปเป็นร่าง[v. exp.] (pen rū pen ) EN: crystallize ; be formed ; take shape FR:
เป็นตัวเป็นตน[v.] (pentūapento) EN: take shape ; be tangible ; become what one is FR:
เผือกกวน[n. exp.] (pheūak kūan) EN: taro pudding ; sweet taro paste in the shape of a pretty rose FR:
ผิดแบบ[v. exp.] (phit baēp) EN: be out of shape FR: ne pas respecter les plans
ผิดรูป [v. exp.] (phit rūp) EN: be out of shape FR:
ผิดรูปผิดรอย[v. exp.] (phit rūp ph) EN: be out of shape FR:
ปลียอด[n. exp.] (plī yøt) EN: finial of a stupa (in the shape of a banana bud) FR:
ร่าง[n.] (rāng) EN: figure ; form ; outline ; shape ; draft ; body ; structure ; appearance FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; brouillon [m] ; projet [m] ; plan [m] ; canevas [m] ; corps [m] ; structure [f]
รูป[n.] (rūp) EN: form ; shape ; figure FR: figure [f] ; forme [f]
รูป-[pref.] (rūppa-) EN: shape ; form ; contour ; appearance FR:
รูปทรง[n.] (rūpsong) EN: shape ; figure ; build ; contours ; outline ; configuration ; form FR: forme [f] ; contour [m]
สัณฐาน[n.] (santhān) EN: shape ; outline ; contours ; form ; configuration ; figure ; stature FR: forme [f] ; configuration [f] ; apparence [f]
เส้นรอบนอก[n. exp.] (sen røp nøk) EN: outline ; contour ; periphery ; shape FR:
เสียรูป[v. exp.] (sīarūp) EN: be out of shape ; lose shape FR: se déformer
เสียทรง[adj.] (sīasong) EN: misshapen ; out of shape FR: informe
ทรง[n.] (song) EN: shape ; form ; style ; model ; type ; figure FR: forme [f] ; style [m] ; modèle [m]
ทรงกลม[n.] (songklom) EN: sphere; globe; round shape FR: sphère [f] ; globe [m] ; forme sphérique [f]
ทรงลังกา[X] (songlangkā) EN: spherical pagoda shape with glass lotus base FR:
ทรวดทรง[n.] (suatsong) EN: shape ; contour ; figure ; appearance ; outline ; form ; carriage ; posture ; stature ; carriage FR: silhouette [f] ; ligne [f] ; contour [m] ; forme [f]
ซวดทรง[n.] (sūatsong) EN: shape ; form FR: forme [f]
ทุย[adj.] (thui) EN: round ; out of round ; elongated ; out of shape FR:
ตัวตน[n. exp.] (tūa ton) EN: body ; shape ; physique ; form ; human body ; appearance ; substance FR: corps [m] ; forme [f]

shape ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Zeichenform {f}character shape
Kurvenverlauf {m}curve shape
Blattform {f} [bot.]leaf shape
Segelschnitt {m} [naut.]sail shape
mandelförmig {adj}almond shaped
Ankerkopf {m} | kugeliger Ankerkopfanchor head | shaped anchor head
schnabelförmig {adj}beak shaped; beaked
Bogen {m}crescent; crescent-shaped object
trichterförmig {adj}funnel shaped
Abnutzung {f} | dachförmige Abnutzung | exzentrische Abnutzung | gleichmäßige Abnutzung | regelmäßige Abnutzung | sägezahnförmige Abnutzung | schnelle Abnutzung | stellenweise Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung | ungleichmäßige Abnutzung (Lauffläche) | wellenförmige Abnutzungwear; wear and tear | roof-shaped wear | eccentric wear | even (tread) wear; smooth wear; uniform wear | regular wear | heel-and-toe wear; tooth-shaped wear | rapid wear | spotty wear | irregular wear | uneven tread wear | wave-like wear
hakenförmig {adj}hooked; hook-shaped
wohlgelitten {adj} | wohlgeformter; wohlproportionierter; formschöner | am wohlgeformtesten; am wohlproportionierteesten; am formschönstenwell-liked | shapelier | shapeliest
unförmig {adj} | unförmiger | am unförmigstenmisshapen | more misshapen | most misshapen
Spitzgraben {m}V-shaped ditch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า shape
Back to top