ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

improve

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *improve*, -improve-

improve ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
improve (vi.) ดีขึ้น See also: ปรับปรุง, ทุเลา Syn. ameliorate, enhance, mend
improve (vt.) ทำให้ดีขึ้น See also: ปรับปรุง Syn. enhance, mend, reform
improve in (phrv.) ทำให้ดีขึ้น See also: ปรับปรุง, แก้ไขให้ดีขึ้น
improve on (phrv.) ให้สิ่งที่ดีกว่า See also: สร้างสิ่งที่ดีกว่า Syn. improve upon
improve upon (phrv.) ให้สิ่งที่ดีกว่า See also: สร้างสิ่งที่ดีกว่า Syn. improve on
improved (adj.) ที่ทำให้ดีขึ้นได้ Syn. improvable, reformable
improved (adj.) ซึ่งยกระดับ See also: ซึ่งพัฒนาให้ดีขึ้น Syn. upward
improved (adv.) ในทางสูงขึ้น See also: ในทางที่ดีขึ้น
improvemennt (n.) การฟื้นตัว See also: การหายดีขึ้น Syn. recovery
improvement (n.) การปรับปรุง See also: การแก้ไข, การทำให้ดีขึ้น Syn. amelioration, development Ops. decay, deterioration
improverish (vt.) ทำให้ล่มจม See also: ทำให้ล้มละลาย Syn. bankrupt
English-Thai: HOPE Dictionary
improve(อิมพรูฟช') vt. ทำให้ดีขึ้น, ปรับปรุง, แก้ไข. -vi. ดีขึ้น, มีค่ามากขึ้น., See also: improve on (upon) ปรับปรุง, แก้ไข. improvable adj. improvability, improvableness n. improver n., Syn. incautious
improvement(อิมพรูฟว' เมินทฺ) n. การทำให้ดีขึ้น, การปรับปรุง, การแก้ไข, ภาวะหรือสภาพที่ดีขึ้น, สิ่งที่ถูกปรับปรุงให้ดีขึ้น, สิ่งที่ช่วยทำให้ดีขึ้น, Syn. betterment
English-Thai: Nontri Dictionary
improve(vi) ดีขึ้น,มีพัฒนา
improvement(n) การปรับปรุง,การพัฒนา,การส่งเสริม,การแก้ไข
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
improveปรับปรุง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
improvementการปรับปรุง, การแก้ไข [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Improvement Cutting การตัดไม้บำรุงป่า การตัดฟันที่กระทำกับหมู่ไม้ที่ผ่านพ้นวัยลูก ไม้ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณภาพ ของหมู่ไม้นั้นโดยการกำจัดต้นไม้ที่เป็นชนิด รูปร่างหรือลักษณะที่ไม่ต้องการออกไป พืชพรรณที่ถูกตัดออกไปนี้ได้แก่ ชนิดไม้ที่ไร้ค่า ต้นไม้ที่คดงอ ล้มเอียง แตกง่าม กิ่งก้านสาขามาก หรือต้นไม้ที่รูปทรงไม่ดี ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป และต้นไม้ที่ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากตัวการภายนอก การกำจัดไม้พวกนี้ออกไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ที่ต้องการให้ดี ขึ้นด้วย มักทำควบคู่ไปกับการตัดสางขยายระยะหรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ แต่การตัดไม้บำรุงป่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำตลอดรอบตัดฟันของป่าเหมือน อย่างการตัดสางขยายระยะ และการคัดเลือกไม้ที่จะกำจัดออกไปก็ทำได้ง่ายกว่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระเตื้อง (v.) improve See also: get better, amend, ameliorate, be better Syn. ดีขึ้น Ops. ทรุด
ค่อยยังชั่ว (v.) improve See also: abate, remit, let up, ease, alleviate, mitigate, assuage Syn. ดีขึ้น, ทุเลา, บรรเทา Ops. เลวลง
ดีขึ้น (v.) improve See also: abate, remit, let up, ease, alleviate, mitigate, assuage Syn. ทุเลา, บรรเทา Ops. เลวลง
ดีขึ้น (v.) improve See also: get better, amend, ameliorate, be better Ops. ทรุด
ดีขึ้น (v.) improve See also: to be better, develop, mend, enhance, enrich
ตีตื้น (v.) improve See also: get better, regain (e.g. ability, status)
ทุเลา (v.) improve See also: to be better, develop, mend, enhance, enrich Syn. ดีขึ้น
ยกระดับ (v.) improve See also: promote, improve, enhance, raise, advance, augment Syn. ยกฐานะ, ยกสถานภาพ
ยกสถานภาพ (v.) improve See also: promote, improve, enhance, raise, advance, augment Syn. ยกฐานะ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
How can I improve my spoken English?ฉันจะสามารถปรับปรุงการพูดภาษาอังกฤษของฉันได้อย่างไร
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Only to help improve our knowledge of the enemy.เพียง แต่จะช่วยพัฒนาความรู้ของเราของศัตรู
I bet I could improve it too And that's exactly what I'll doฉันขอแค่ให้ฉันได้ปรับปรุงมันด้วย / และนั่นแหละสิ่งที่ฉันจะทำ
But afterwards she seemed to improve on you.แต่หลังจากนั้น หล่อนดูเหมือนจะได้รับการพิสูจน์แล้วว่าดีขึ้นจากคุณ
We must stop wasting money on pie-in-the-sky abstractions and spend it on practical, measurable ways to improve the lives of the people who are paying.เราต้องหยุดการสูญเสียเงินใน การนามธรรมพายในท้องฟ้า และใช้มันในทาง ปฏิบัติวิธีที่สามารถวัดได้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพ ชีวิตของผู้คนที่จะจ่ายเงิน
Never said I wanted to improve my station!Never said I wanted to improve my station! !
I have some ideas on how we can improve the girls' soccer team.หนูมีไอเดียใหม่ๆกับการพัฒนา การแข่งทีมฟุตบอลหญิงน่ะค่ะ ดี!
But if I improve our foreign intercourse with your queen's special envoy,But if I improve our foreign intercourse with your queen's special envoy,
Your image will improve tooภาพลักษณ์คุณจะดีขึ้นด้วย
Just improve your scores up to my daughter's.ที่สามารถทำคะแนนสอบ ได้เท่ากับลูกสาวของฉัน
Your mother asked him to give you some herbs to improve your fortitude for marriageแม่เธอบอกให้พ่อฉัน ปรุงยาจีนให้ จะได้เอาไว้เตรียมตัว แต่งงาน
Old man, this situation won't improve with yellingนี่ตาแก่ จะตะโกนไปให้มันได้อะไรขึ้นมา
Every week, he has his son Little Yu give them to me to improve my marriage chi or somethingเขาให้เสี่ยวหยูเอามาให้ ทุกอาทิตย์เลย... เห็นว่าเผื่อจะได้แต่งงงแต่งงาน

improve ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
修心养性[xiū xīn yǎng xìng, ㄒㄧㄡ ㄒㄧㄣ ㄧㄤˇ ㄒㄧㄥˋ, 修心养性 / 修心養性] to cultivate the heart and nurture the character (成语 saw); to improve oneself by meditation
澡身浴德[zǎo shēn yù dé, ㄗㄠˇ ㄕㄣ ㄩˋ ㄉㄜˊ, 澡身浴德] to bathe the body and cleanse virtue (成语 saw); to improve oneself by meditation; cleanliness is next to godliness
[shàn, ㄕㄢˋ, 善] good (virtuous); benevolent; well-disposed; good at sth; to improve or perfect
他山之石可以攻玉[tā shān zhī shí kě yǐ gōng yù, ㄊㄚ ㄕㄢ ㄓ ㄕˊ ㄎㄜˇ ㄧˇ ㄍㄨㄥ ㄩˋ, 他山之石可以攻玉] lit. the other mountain's stone can polish jade (成语 saw); to improve oneself by accepting criticism from outside; to borrow talent from abroad to develop the nation effectively
磨砺[mó lì, ㄇㄛˊ ㄌㄧˋ, 磨砺 / 磨礪] to sharpen on grindstone; to improve oneself by practice
吴下阿蒙[Wú xià ā Méng, ˊ ㄒㄧㄚˋ ㄚ ㄇㄥˊ, 吴下阿蒙 / 吳下阿蒙] General Lü Meng 呂矇|吕蒙 of the southern state of Wu (成语 saw); model of self-improvement by diligent study (from unlettered soldier to top strategist of Wu)
切磋琢磨[qiē cuō zhuó mó, ㄑㄧㄝ ㄘㄨㄛ ㄓㄨㄛˊ ㄇㄛˊ, 切磋琢磨] gradual improvement by slow polishing (成语 saw); fig. education as a gradual process
好转[hǎo zhuǎn, ㄏㄠˇ ㄓㄨㄢˇ, 好转 / 好轉] improve; take a turn for the better
改良[gǎi liáng, ㄍㄞˇ ㄌㄧㄤˊ, 改良] improve
良种[liáng zhǒng, ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨㄥˇ, 良种 / 良種] improved type; good breed; pedigree
改善[gǎi shàn, ㄍㄞˇ ㄕㄢˋ, 改善] to make better; to improve
改进[gǎi jìn, ㄍㄞˇ ㄐㄧㄣˋ, 改进 / 改進] to improve; to make better
进步[jìn bù, ㄐㄧㄣˋ ㄅㄨˋ, 进步 / 進步] progress; improvement; to improve; to progress

improve ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
化す[かす;けす(ok), kasu ; kesu (ok)] (v5s,vi) (See 化する) to change into; to convert to; to transform; to be reduced; to influence; to improve (someone)
化する[かする, kasuru] (vs-s,suf) to change into; to convert into; to transform; to be reduced; to influence; to improve (someone)
向上心[こうじょうしん, koujoushin] (n) ambition; aspiration; desire to improve oneself
手を挙げる;手を上げる;手をあげる[てをあげる, tewoageru] (exp,v1) (1) (usu. 手を挙げる) to raise one's hand or hands; (2) (usu. 手を上げる) to surrender; (3) (usu. 手を上げる) to raise a hand to someone (as a threat to strike); (4) (usu. 手を上げる) (See 腕を上げる) to improve
運び足[はこびあし, hakobiashi] (n) walking with bent knees to strengthen thighs and improve balance (sumo)
インフラ整備[インフラせいび, infura seibi] (n) infrastructure improvement
ダメ出し;駄目出し[ダメだし(ダメ出し);だめだし(駄目出し), dame dashi ( dame dashi ); damedashi ( dame dashi )] (n) (sl) judging someone (negatively) and urging them to improve; finding fault (in somebody's work)
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじょう, pafo-mansu koujou] (n) {comp} performance improvement
リニューアル[, rinyu-aru] (n,vs) renovation; overhaul; update; repair; improvement; (P)
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
修養[しゅうよう, shuuyou] (n,vs) self-improvement; (mental) training; self-discipline; cultivation
加筆[かひつ, kahitsu] (n,vs) correction; improvement; revision
効率向上[こうりつこうじょう, kouritsukoujou] (n) improvement in efficiency
向上[こうじょう, koujou] (n,vs) elevation; rise; improvement; advancement; progress; (P)
回復(P);快復;恢復[かいふく, kaifuku] (n,vs) (1) (回復, 恢復 only) restoration; rehabilitation; recovery; return; replevin; improvement; (2) (esp. 快復) recovery (from an illness); recuperation; convalescence; (P)
工夫(P);功夫[くふう, kufuu] (n,vs) (1) scheme; device; scheming; devising; figuring out; coming up with; solving ingeniously; (2) dedication to spiritual improvement (esp. through Zen meditation); (P)
快方に向かう[かいほうにむかう, kaihounimukau] (exp,v5u) to improve; to get better; to convalesce
快方に赴く[かいほうにおもむく, kaihouniomomuku] (exp,v5k) to improve; to get better; to convalesce
手直し[てなおし, tenaoshi] (n,vs) adjustment; tweaking; improvement; modification; tinkering; minor alteration; correction; (P)
持ち直す(P);持直す(P);持ちなおす[もちなおす, mochinaosu] (v5s,vt) to recover; to rally; to improve; to pick up; (P)
改める(P);検める;革める[あらためる, aratameru] (v1,vt) (1) (改める, 革める only) (See 改まる) to change; to alter; to revise; to replace; (2) (改める, 革める only) to reform; to correct; to mend; to improve; (3) (改める, 検める only) to examine; to check; to inspect; (4) (改める, 革める only) to do properly; to do formally; (P)
改善[かいぜん, kaizen] (n,vs,adj-no) (1) betterment; improvement; (2) (uk) (often written カイゼン) kaizen (Japanese business philosophy of continuous improvement); (P)
改良品[かいりょうひん, kairyouhin] (n) improved product
改良型[かいりょうがた, kairyougata] (n,adj-no) (1) improved version; (2) variant (of a pathogen)
改良種[かいりょうしゅ, kairyoushu] (n) improved strain; improved breed
更新[こうしん, koushin] (n,vs) renewal; update; innovation; improvement; (P)
磨き(P);研き[みがき, migaki] (n) polish; improvement; burnishing; (P)
立ち直る(P);立ちなおる(P);立直る[たちなおる, tachinaoru] (v5r,vi) (1) to regain one's footing; to get back on one's feet; (2) to recover; (of the market) to improve; (P)
経営基盤の充実[けいえいきばんのじゅうじつ, keieikibannojuujitsu] (n) fulfillment of management base; fulfilment of management base; improvement of management foundation
維持[いじ, iji] (n,vs) maintenance; preservation; improvement; (P)
腕が上がる[うでがあがる, udegaagaru] (exp,v5r) to gain in skill; to improve; to get better
自己研鑽[じこけんさん, jikokensan] (n) self-improvement
良くする;善くする;能くする[よくする, yokusuru] (vs-s,vt) (1) (uk) to make good; to improve; (2) to do often; (3) to do well
進む[すすむ, susumu] (v5m,vi) (1) to advance; to go forward; (2) to precede; to go ahead (of); (3) to make progress; to improve; (4) to deepen; to heighten; (5) (See 進んで) to do of one's own free will; (P)
開ける[ひらける, hirakeru] (v1,vi) (1) to become opened up; to improve; to get better; (2) to develop; to progress; to become civilized (civilised); to be up-to-date; (3) to be enlightened; to be sensible; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パフォーマンス向上[パフォーマンスこうじゅう, pafo-mansu koujuu] performance improvement

improve ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรเทา[v.] (banthao) EN: recover ; improve ; remit FR: se rétablir ; retrouver la forme
ชู[v.] (chū) EN: better ; improve ; enhance ; strengthen ; stimulate ; brace ; nourish ; vitalize ; invigorate ; refresh FR: améliorer
ชุบ[v.] (chup) EN: restore ; revive ; better ; recover ; improve ; rejuvenate FR: améliorer
ได้เรื่องได้ราว[v. exp.] (dāi reūang ) EN: make it ; improve ; make good ; become successful FR:
ดีขึ้น[v. exp.] (dī kheun) EN: improve ; get better ; be better FR: s'améliorer ; devenir meilleur ; se bonifier ; aller mieux ; progresser ; améliorer
ดีขึ้นโดยลำดับ[v. exp.] (dīkheun dōi) EN: improve gradually FR:
ฟื้นตัว[v. exp.] (feūntūa) EN: recover ; improve ; get better FR: se remettre ; se rétablir ; se redresser
แก้[v.] (kaē) EN: correct ; rectify ; revise ; modify ; improve FR: corriger ; modifier ; rectifier ; réviser ; adapter ; améliorer
แก้ไข[v.] (kaēkhai) EN: correct ; rectify ; set right ; improve ; amend ; revise ; edit ; alter ; modify ; make improvements FR: corriger ; rectifier ; remédier ; pallier ; régler ; modifier ; réviser ; apporter des améliorations
ก้าวหน้า[v.] (kāonā) EN: go forward ; forward ; progress ; make progress ; advance ; step forward ; improve ; be in progress ; press onward FR: avancer ; progresser
ขัดเกลา[v.] (khatklao) EN: polish ; refine ; improve ; finish FR:
ขยับขยาย[v.] (khayapkhayā) EN: enlarge ; improve ; expend FR:
เขยิบฐานะ[v.] (khayoēpthān) EN: advance ; move up ; improve one's position FR:
คลี่คลาย[v.] (khlīkhlāi) EN: improve ; ease ; develop positively ; take a turn for the better FR: s'améliorer
ค่อยดีขึ้น[v.] (khǿidīkheun) EN: be better ; improve FR:
ค่อยยังชั่ว[v.] (khǿiyangchū) EN: improve ; abate ; remit ; let up ; ease ; alleviate ; mitigate ; assuage ; get better ; be better ; it's better ; that's more like it ; that's a relief FR: aller mieux ; se sentir mieux ; se remettre
กระเตื้อง[v.] (krateūang) EN: improve ; get better ; amend ; ameliorate ; be better ; recover FR: améliorer
ลับสมอง[v.] (lapsamøng) EN: exercise one's mind ; improve one's mind FR:
เงยหน้าอ้าปาก[v.] (ngoēinā-āpā) EN: look up ; improve ; be better ; hold one's own ; stand on one's own two feet ; things are looking up FR: ne pas avoir de soucis d'argent
ปฏิรูป[v.] (patirūp) EN: reform ; change ; improve ; modernize ; restructure ; reorganize ; innovate FR: réformer ; changer ; moderniser ; réorganiser ; améliorer
พัฒนา[v.] (phatthanā) EN: develop ; advance ; progress ; evolve ; improve FR: développer ; faire progresser ; faire évoluer ; évoluer ; mettre au point
พัฒนาคุณภาพชีวิต[v. exp.] (phatthanā k) EN: improve the quality of live FR: améliorer la qualité de vie
ปรับ[v.] (prap) EN: improve ; better ; upgrade ; level ; fine ; adjust ; regulate FR: ajuster ; équilibrer ; égaliser ; mettre au point ; régler ; réguler
ปรับปรุง[v.] (prapprung) EN: improve ; make better ; better ; amend ; update ; consolidate ; adjust ; make an adjustment ; rectify ; upgrade ; reform FR: améliorer ; perfectionner ; consolider ; actualiser ; remanier ; ajuster ; réformer
ปรับปรุงให้ดีขึ้น[v. exp.] (prapprung h) EN: improve FR:
ปรับปรุงแก้ไข[v. exp.] (prapprung k) EN: rectify ; correct ; adjust ; improve ; remedy FR:
ปรับปรุงคุณภาพ[v. exp.] (prapprung k) EN: improve quality FR: améliorer la qualité
ปรับปรุงงาน[v. exp.] (prapprung n) EN: improve one's work ; do one's work better FR:
ปรับปรุงวิธีการทำนา[v. exp.] (prapprung w) EN: improve farming methods FR:
ประเทือง[v.] (pratheūang) EN: enhance ; improve ; augment ; better ; prop up FR: améliorer
เสริม[v.] (soēm) EN: reinforce ; strengthen ; enhance ; enrich ; fortify ; confirm ; boost ; improve ; lift ; increase ; promote ; support ; back ; encourage FR: renforcer ; soutenir ; promouvoir ; améliorer
เสริมสุขภาพ[v. exp.] (soēm sukkha) EN: improve health ; promote health FR:
ส่งเสริมมิตรภาพ[v. exp.] (songsoēm mi) EN: improve frienship ; promote friendship FR:
ทำให้ดีขึ้น[v. exp.] (thamhai dīk) EN: enhance ; improve ; make better ; enrich FR: améliorer ; enrichir ; abonnir (vx)
ทำให้สุขภาพดีขึ้น[v. exp.] (thamhai suk) EN: improve the health FR: améliorer la santé
ทุเลา[v.] (thulao) EN: improve ; recover FR: aller mieux ; se porter mieux
ทุเลา[v.] (thulao) EN: improve ; recover ; get better ; pick up FR:
ตีตื้น[v.] (tīteūn) EN: improve ; get better FR: s'améliorer
ตบแต่ง[v.] (toptaeng) EN: beautify ; embellish ; improve the appearance ; decorate ; adorn ; ornament ; groom, FR: décorer ; agrémenter ; parer
ยกระดับ[v. exp.] (yok radap) EN: improve ; promote ; improve ; enhance ; raise ; advance ; augment ; upgrade ; raise the level ; intensify FR: améliorer ; élever le niveau

improve ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gewässersanierung {f}restoration of a stream; water quality improvement
Bodenverbesserung {f}soil improvement
unkultiviert {adv}unimprovedly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า improve
Back to top