ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nonstandard

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nonstandard*, -nonstandard-

nonstandard ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nonstandard (adj.) ซึ่งไม่มาตรฐาน See also: ซึ่งไม่ปกติ Syn. unusual, uncommon, different Ops. ordinary

nonstandard ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
非标准[fēi biāo zhǔn, ㄈㄟ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ, 非标准 / 非標準] nonstandard; unconventional

nonstandard ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
格外[かくがい, kakugai] (adj-na,n,adj-no) nonstandard; extraordinary; special

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nonstandard
Back to top