ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kin

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kin*, -kin-

kin ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kin (n.) ญาติ (คำเก่า) See also: เครือญาติ Syn. relative, kindred
kind (adj.) ใจดี See also: ใจบุญ, เกื้อกูล, เมตตา, กรุณา Syn. compassionate, generous Ops. cruel
kind (adj.) อ่อนโยน See also: นุ่มนวล, เอาอกเอาใจ, เต็มไปด้วยความเอาใจใส่ Syn. agreeable, gentle Ops. aggressive
kind (n.) ชนิด See also: ประเภท, พวก, ประการ, แบบ, พรรณ Syn. type, group
kind of (idm.) นิดหน่อย See also: เล็กน้อย
kind person (n.) คนใจดี See also: คนมีน้ำใจ Syn. obliging person
kind-hearted (adj.) ซึ่งมีใจเมตตา See also: ใจดี Syn. charitable, generous
kindergarten (n.) โรงเรียนอนุบาล
kindergartener (n.) ครูโรงเรียนอนุบาล Syn. kindergartener
kindergartner (n.) ครูโรงเรียนอนุบาล Syn. kindergartener
kindergartner (n.) นักเรียนอนุบาล
kindhearted (adj.) ใจบุญ See also: ใจดี, กรุณาคุณ Syn. sympathetic, compassionate
kindle (vt.) จุดไฟ See also: ก่อไฟ Syn. lighten, ignite
kindle (vt.) เร้าอารมณ์ See also: กระตุ้นอารมณ์
kindle (vi.) ให้กำเนิด (ทางสัตววิทยา) See also: ให้ผลผลิต
kindle (vt.) ให้กำเนิด (ทางสัตววิทยา) See also: ให้ผลผลิต
kindle with (phrv.) จุดไฟด้วย See also: ทำให้ลุกไหม้ด้วย
kindle with (phrv.) ปลุกอารมณ์ See also: กระตุ้นอารมณ์
kindle with (phrv.) เป็นประกาย (ด้วยความรู้สึก) See also: เปล่งประกาย, แสดงความรู้สึก Syn. glow with, shine with
kindless (adj.) ที่ไร้ความกรุณา See also: ที่ไร้ความปรานี, ที่ไม่มีใจเมตตา Syn. unkind, cruel, ruthful Ops. kind, ruthless
kindliness (n.) ความเมตตากรุณา See also: มุทิตา, ความหวังดี Syn. amiability, ruthfulness, kindness Ops. kindlessness, ruthlessness
kindling (n.) ฟืน See also: เชื้อไฟ, ไม้เล็กๆ ที่ใช้จุดไฟ
kindly (adv.) ด้วยจิตใจที่ดี See also: ด้วยใจกรุณา, ด้วยใจเมตตากรุณา Syn. please
kindly (adj.) อ่อนโยน See also: อย่างนุ่มนวล Syn. pleasant, mild, tender Ops. aggressive
kindness (n.) ความเมตตา See also: ความเอื้อเฟื้อ, ความมีน้ำใจ, ความกรุณา, ความปราณี, ความเอื้ออารี Syn. kindliness, ruthfulness, amiability Ops. kindlessness, ruthlessness
kindness (n.) ความสงสาร See also: ความเวทนา Syn. compassion
kindred (n.) ญาติพี่น้อง (คำเก่า) See also: ญาติ, วงศาคณาญาติ Syn. kin, relative
kindred (adj.) ที่มีความเกี่ยวดองกัน See also: ที่เป็นกลุ่มเดียวกัน Syn. related
kine (n.) โคหรือกระบือ (คำเก่า) Syn. cows, cattle
kinematics (n.) การศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของร่างกาย
kinetic (adj.) เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
kinetic energy (n.) พลังงานที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของร่างกาย
kinetics (n.) จลนศาสตร์ See also: การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของร่างกายและแรงที่กระทำร่างกาย Syn. dynamics
kinflint (n.) คนขี้เหนียว See also: คนขื้ตืด, คนตระหนี่ Syn. churl, grabber, scrooge
kinfolk (n.) ญาติมิตร (คำเก่า) See also: ญาติพี่น้อง Syn. kinfolks, relatives
kinfolks (n.) ญาติมิตร (คำเก่า) See also: ญาติพี่น้อง Syn. relatives
king (n.) กษัตริย์ See also: พระเจ้าแผ่นดิน, พระมหากษัตริย์, พระราชา
king (n.) ผู้บริหารสูงสุด See also: ผู้ที่มีอำนาจสูงสุด
king (n.) หมากรุกตัวพระราชา
king cobra (n.) งูจงอาง See also: งูเห่าดง Syn. hamadryad
English-Thai: HOPE Dictionary
kin(คิน) n. ญาติ,ญาติพี่น้อง,ความเกี่ยวดองกัน,เครือญาติ,ญาติเกี่ยวดอง,สิ่งหรือบุคคลที่มีความคล้ายคลึงกัน -Phr. (ofkin เป็นญาติกัน,เกี่ยวดองกัน), Syn. kinsfolk
kind(ไคดฺ) n. ชนิด,จำพวก,ประเภท,กลุ่ม,พรรคพวก,พันธุ์,ลักษณะ,คุณสมบัติ,แบบ,รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน,เป็นสินค้า (แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,เมตตา
kindergarten(คิน'เดอการ์'เทิน) n. โรงเรียนอนุบาล
kindergartner(คิน'เดอะการ์ท'เนอะ) n. เด็กโรงเรียนอนุบาล, See also: kindergartener n. ครูโรงเรียนอนุบาล,เด็กโรงเรียนอนุบาล
kindhearted(ไคดฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. กรุณา,ใจดี,ปรานี,หวังดี,มีไมตรีจิต, See also: kindheartedness n., Syn. gracious
kindle 1(คิน'เดิล) {kindled,kindling,kindles} vt. จุดไฟ,ก่อไฟ,ทำให้ลุกเป็นไฟ,กระตุ้น,ปลุก,เร้า,อารมณ์ vi. เริ่มลุกไหม้,มีอารมณ์เร่าร้อน,ลุกลาม, Syn. inflame,ignite,excite ###A. discourage
kindle 2(คิน'เดิล) {kindled,kindling,kindles} v. ให้ผล,คลอดลูก n. คอกลูกสัตว์ (แมว กระต่ายหรืออื่น ๆ), Syn. bear,give birth
kindless(ไคดฺ'ลิส) adj. ไร้ความกรุณา,ไร้ความปรานี,ไม่มีใจเมตตา,ผิดธรรมชาติ, Syn. unkind,
kindliness(ไคดฺ'ลินิส) n. ความกรุณา,ความปรานี,ความมีใจเมตตา,ความใจดี,ความหวังดี,การกระทำที่มีใจเมตตา, Syn. benevolence
kindling(คิน'ลิง) n. สิ่งที่ลุกไหม้ได้,การกระทำที่เป็นการกระตุ้น,การปลุก,การเร้าอารมณ์
kindly(ไคดฺ'ลี) adj.,adv. เมตตา,กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,มีใจเป็นมิตร,อ่อน,โยน., Syn. kind-hearted,benign
kindness(ไคดฺ'นิส) n. ความกรุณา,ความเมตตา,ความปรานี,ความเป็นมิตร,ความอ่อนโยน, Syn. beneficence
kindred(คิน'ดริด) n. ญาติพี่น้อง,ตระกูล,วงศ์,วงศ์ตระกูล,เครือญาติ,ความเกี่ยวดอง,ความสัมพันธ์ตามธรรมชาติ.,adj. เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด,เกี่ยวดองกัน,เกี่ยวกับญาติพี่น้อง., See also: kindredness n. ดูkindred kindredship n., Syn. re
kinematics(ไคนิแมท'ทิคซฺ) n. กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนที่
kinesthesia(คินนิสธี'เซีย) n. ความสามารถในการรู้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว., See also: kinesthetic adj.
kinetic(คิเนท'ทิค,ไคเนท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว,ซึ่งเกิดจากการเคลื่อนไหว, See also: kinetically adv.
kinetic energy() พลังงานจลน์,พลังงานที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของวัตถุ
kinetics(คิเนท'ทิคซฺ,ไค'เนททิคซฺ) n. จลนศาสตร์,กลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการกระทำของแรง ที่ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของมวล
kinfolk(คิน'โฟล์ค) n.,pl. ญาติพี่น้อง. -S.kinfolks,kinsfolk
king(คิง) n. กษัตริย์,ประมุข,ผู้นำ,เผ่า,ราชา,หมากรุกที่เดินข้ามกระดานจนได้เป็นเจ้า. vt. ทำให้เป็นกษัตริย์ vi. ปกครองเป็นกษัตริย์., See also: kinghood ดูking, Syn. ruler,sovereign,
king cobraงูจงอาง, Syn. hamadryad
king of beasts() n. สิงโต
king of kings() n. พระเยซูคริสต์,พระเจ้า,พระยะโอวา
king penguin() n. นกเพนกวินขนาดใหญ่ พบในขั้วโลกใต้
king post() n. เสาเอก,เสาตั้งคาน., Syn. kingpost
king-crow(คิง'โคร) n. นกแซงแซว
king-size() adj. ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าธรรมดา
king-sized() adj. ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าธรรมดา
king's english() n..ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง., Syn. Queen's English
king's evidence() n. หลักฐานพยานจากจำเลย
king's ransom() เงินจำนวนมากมายเหลือเกิน
kingbolt(คิง'โบลทฺ) n. แกนสำคัญ
kingdom(คิง'เดิม) n. ราชอาณาจักร
kingdom come() โลกภายหน้า,ภาวะที่ได้ตาย, Syn. next world
kingfisher(คิง'ฟิชเชอะ) n. นกหัวขวาน มีหัวใหญ่จะงอยปากยาว
kingly(คิง'ลี) adj. ราช,เกี่ยวกับกษัตริย์ adv. อย่างกษัตริย์., See also: kingliness n. ดูkingly, Syn. noble
kingship(คิง'ชิพ) n. ความเป็นกษัตริย์,การปกครองโดยกษัตริย์. -Kingship พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว, Syn. monarchy
kink(คิงคฺ) n. ส่วนงอ,ส่วนโค้ง,หงิกงอ,ข้อบกพร่อง,รอยด่างพร้อย,อาการปวด,กล้ามเนื้อที่คอหรือหลัง,ความคิดประหลาด v. ทำให้งอ,กลายเป็นงอ, Syn. bend,curl,quirk
kinkajou(คิง'คะจู) n. สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมชอบขึ้นต้นไม้หางของมันใช้จับกิ่งไม้ได้เหมือนลิง
kinkle(คิง'เคิล) n. ปมเล็ก,ขมวดเล็ก
English-Thai: Nontri Dictionary
kin(adj) เกี่ยวดองกัน,เป็นญาติกัน
kind(adj) กรุณา,เมตตา,ใจดี,ปรานี
kindergarten(n) โรงเรียนอนุบาล
kindle(vi) ติดไฟ,ลุกเป็นไฟ,เร่าร้อน,เร้าอารมณ์
kindliness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี
kindly(adv) อย่างกรุณา,อย่างเมตตา,อย่างจริงใจ,อย่างอ่อนโยน
kindness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี,ความอ่อนโยน
kindred(adj) เกี่ยวดองกัน,เป็นญาติกัน,เกี่ยวข้องกัน
kine(n) pl ของ cow
kinetic(adj) เกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
king(n) พระเจ้าแผ่นดิน,กษัตริย์,พระราชา
kingdom(n) อาณาจักร,ขอบเขต,วงการ,ปริมณฑล
kingly(adj) เกี่ยวกับกษัตริย์,เกี่ยวกับขัตติยะ,ในฐานะกษัตริย์
kingship(n) ความเป็นพระเจ้าแผ่นดิน,ความเป็นกษัตริย์,รัชสมัย
kink(n) ขมวด,ปม,ส่วนโค้ง,ข้อบกพร่อง,รอยด่าง
kinsfolk(n) ญาติพี่น้อง,เครือญาติ
kinship(n) ความเกี่ยวดองกัน,ความเป็นญาติกัน
kinsman(n) ญาติผู้ชาย
kinswoman(n) ญาติผู้หญิง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
kinญาติพี่น้อง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
kindergartenโรงเรียนอนุบาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
kindredเครือญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kinematic face-bowเครื่องเฟซโบว์ชนิดเคลื่อนได้ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
kinetic artจลนศิลป์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kinetic energyพลังงานจลน์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
kingพระมหากษัตริย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
king postดั้ง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
King's evidenceคำเบิกความของผู้ร่วมกระทำผิดที่กันไว้เป็นพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
kingdomราชอาณาจักร [ดู realm] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kingshipราชย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
kink foidชั้นหินคดโค้งยอดแหลม [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
kinomereไคโนเมียร์ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
kinshipความเป็นญาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kinasesไคเนส, เอ็นไซม์ไคเนส [การแพทย์]
Kindergartenการศึกษาขั้นอนุบาล [TU Subject Heading]
Kindnessความมีน้ำใจ [TU Subject Heading]
Kinefelter's Syndromeไคลเนเฟลเตอร์ซินโดรม [การแพทย์]
Kinematicsจลนศาสตร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Kinesthesia, Realistic and Appropriateการเคลื่อนไหวให้ความรู้สึกที่เหมือนขาจริงๆ [การแพทย์]
Kinetic Activityการเคลื่อนไหว [การแพทย์]
Kinetic energyพลังงานจลน์พลังงานที่สะสมอยู่ในวัตถุอันเนื่องมาจากอัตราเร็วของวัตถุมีขนาดเท่ากับ งานต้านการเคลื่อนที่ของวัตถุจนอยู่นิ่ง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
kineticsพลศาสตร์, ดู dynamics [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
King Cobrasงูจงอาง [การแพทย์]
kingdomอาณาจักร, หมวดหมู่ใหญ่ที่สุดของสิ่งมีชีวิต  เช่น อาณาจักรพืช อาณาจักรสัตว์ อาณาจักรโพรทิสตา เป็นต้น แต่อาณาจักรจัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อยตามลำดับดังนี้คือ ไฟลัม(ในกรณีที่เป็นสัตว์) หรือ ดิวิชัน(ในกรณีที่เป็นพืช) คลาส ออร์เดอร์ แฟมิลี จีนัส สปีชีส์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Kinkปม [การแพทย์]
Kinky Hair Syndromeกลุ่มอาการคิงกีแฮร์ [การแพทย์]
Kinshipเครือญาติ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กรุณา (v.) kind See also: merciful, have mercy on, favor Syn. เมตตา, ปราณี, เอื้ออารี, เอื้ออาทร
จำพวก (n.) kind See also: category, type, sort, group, species Syn. พวก, ประเภท, ชนิด
ชนิด (n.) kind See also: sort, type Syn. ประเภท
พรรณ (n.) kind See also: category, species, type, variety Syn. ชนิด, ประเภท
อารีอารอบ (adj.) kind See also: generous, hospitable Syn. เอื้อเฟื้อ, เผื่อแผ่ Ops. ขี้เหนียว, ใจดำ
เภท (n.) kind See also: class, type, sort, category Syn. ชนิด, อย่าง
เมตตา (v.) kind See also: merciful, have mercy on, favor Syn. ปราณี, เอื้ออารี, เอื้ออาทร
เอื้อเฟื้อ (adj.) kind See also: generous, hospitable Syn. เผื่อแผ่ Ops. ขี้เหนียว, ใจดำ
ใจพระ (adj.) kind See also: kind-hearted, benevolent, compassionate, generous Syn. ใจดี
แก้วมรกต (n.) kind of a disease
เหา (n.) kind of a marine species within Echeneidae Syn. เหาทะเล, เหาฉลาม, ติด
เหาฉลาม (n.) kind of a marine species within Echeneidae Syn. เหาทะเล, ติด
เหาทะเล (n.) kind of a marine species within Echeneidae Syn. เหาฉลาม, ติด
จุลกฐิน (n.) kind of a set of new robes
ดินส้ม (n.) kind of abrasive for metals
มหาอุด (n.) kind of amulet against weaponry
เตาทุเรียง (n.) kind of ancient kiln in Sukothai
กุศราช (n.) kind of ancient patterned cloth Syn. ผ้ากุศราช
ผ้ากุศราช (n.) kind of ancient patterned cloth
พระราชา (n.) king See also: monarch, master, sovereign, potentate, emperor Syn. กษัตริย์, เจ้านาย
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You see what kind of a man he isคุณก็เห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนกัน
They've been working on this project since last yearพวกเขาทำงานในโครงการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
Talking with you is a pleasureการได้พูดคุยกับคุณเป็นความรื่นรมย์อย่างหนึ่ง
I'd better stop asking questionsฉันควรจะหยุดถามคำถามได้แล้ว
You've been working all summer on thatคุณทำในสิ่งนั้นมาตลอดฤดูร้อน
I'm working hard for the moneyฉันทำงานหนักเพื่อเงิน
Nice working with youดีที่ได้ทำงานกับคุณ
Are you working late tonight?คืนนี้คุณทำงานดึกไหม
That's very kind of youคุณช่างใจดีมาก
Thank you, that's very kindขอบคุณ คุณช่างใจดีมากๆ
That's what I'm talking aboutนั่นคือสิ่งที่ฉันกำลังพูดถึงอยู่
I've been looking all over for youฉันมองหาคุณจนทั่ว
I am not making excusesฉันไม่ได้จะแก้ตัว
We are not going to spend much time talkingพวกเราจะไม่เสียเวลาพูดคุยมากนัก
What kind of job?งานประเภทไหนกัน
They're not sacking you!พวกเขาจะไม่ไล่คุณออกจากงานหรอก
He's asking me to come live with himเขาขอให้ฉันมาอยู่กับเขา
It was kind of boringมันน่าเบื่อนิดหน่อย
I feel comfortable talking to herฉันรู้สึกสบายใจที่ได้พูดคุยกับเธอ
I like being alone in my room and just looking outsideฉันชอบอยู่ตามลำพังในห้องของตัวเองและก็แค่มองออกไปข้างนอก
But I think I'm good at making moneyแต่ฉันคิดว่าฉันเก่งในการหาเงิน
I shall never forget how kind you areฉันจะไม่มีวันลืมเลยว่าคุณใจดีแค่ไหน
If you don't mind my askingถ้าคุณไม่ว่าอะไรกับคำถามของฉัน
No idea what you're talking aboutไม่ทราบว่าคุณกำลังพูดเรื่องอะไร
She is such a kind personเธอเป็นคนที่ใจดี
I wasn't interested in making a lot of moneyฉันไม่ได้สนใจในการหาเงินจำนวนมาก
Do you need some kind of help?คุณต้องการความช่วยเหลือไหม?
What kinds of things do you like to see?คุณชอบไปชมของประเภทไหนกัน?
He's always kind to meเขาใจดีกับฉันเสมอ
Don't you ever get tired of working?คุณไม่เคยเบื่อกับการทำงานเลยหรือ?
Are you working on something?คุณกำลังทำงานอะไรบางอย่างอยู่หรือ?
I'm looking for someoneฉันกำลังมองหาใครบางคน
I'm just walking aroundฉันแค่กำลังเดินไปเรื่อยเปื่อย
Swear to me that you won't go looking for himสาบานกับฉันมาว่าคุณจะไม่ไปตามหาเขา
You don't know what you are talking about!คุณไม่ทราบว่าคุณกำลังพูดอะไรอยู่
Come on, now, no more talkingเอาเถอะน่า ตอนนี้เลิกพูดได้แล้ว
We don't have that kind of timeเราไม่มีเวลาอย่างนั้น
Who is it you are looking for?คุณกำลังมองหาใครกันหรือ?
He's breaking the law?เขากำลังฝ่าฝืนกฎหรือ?
What are you seeking?คุณกำลังหาอะไรอยู่หรือ?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I had no brothers or sisters or close kin in that part of the country.ผมไม่มีญาติพี่น้องในถิ่นนั้น
Locate next of kin for... name:แจ้งให้ญาติทราบด้วย...
Oh, you're my next of kin now?อ่อ นี่นายเป็นญาติฉันแล้วเหรอ?
I saw a discrepancy in his next of kin file so I sent away for more information, and I was sent these telegrams confirming the robbery.ฉันเห็นความผิดปกติ ในแฟ้มจดหมายถึงญาติ ส่งไปขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้รับโทรเลขยืนยัน การปล้นธนาคาร
But not as much as I love... being kin with you.แต่ไม่มากเท่ากับที่ฉันรัก ที่ได้ดองกับคุณ
Doakes: got a next of kin we can notify?มีญาติที่เราพอจะแจ้งให้ทราบมั้ย
Now, if you gentlemen would excuse me, I need to see how much kin deployment cost me.ทีนี้ เอ่อ... ถ้าท่านสุภาพบุรุษจะอนุญาติ ผมจะไปดูหน่อยว่าทั้งหมดนี่จะใช้เงินเท่าไร...
You want to question dr. bishop, you go find his next of kin and have 'em escort you in.คุณอยากสอบปากคำ ดร.บิช็อป ก็ไปตามหาญาติสนิทที่สุดของเขา ให้พาคุณไปหาบิช็อป
When the next of kin have questions,ถ้าญาติของเธอมีข้อสงสัย
The droid displays unusual hostility toward the honorable kin robb... but it seems to like you, senator merrik.เจ้าดรอยด์นี้แสดงออก ถึงความมุ่งร้ายผิดสังเกต ต่อท่านคิน รอบบ์ ผู้ทรงเกียรติ
To give the Sacrament to make sure our kin end up on the right side of God.เป็นคำสัตย์ของพี่น้องเรา ที่จบลงด้วยการอยู่เคียงข้างพระเจ้า
That child is out there, Kel, with no da, no kin belonging to it.เด็กที่อยู่ข้างนอกนั่น เคล ไม่มีพ่อ ไม่มีญาติสักคนเดียว

kin ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[á, ㄚˊ, 嗄] variant of 啊, exclamation ah; interjection asking for repetition or clarification; uh?
抽象思维[chōu xiàng sī wéi, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄙ ㄨㄟˊ, 抽象思维 / 抽象思維] abstract thought; logical thinking
[fū, ㄈㄨ, 砆] agate; inferior gem; a kind of jade
停机坪[tíng jī píng, ㄊㄧㄥˊ ㄐㄧ ㄆㄧㄥˊ, 停机坪 / 停機坪] aircraft parking ground; apron; tarmac (at airport)
七七八八[qī qī bā bā, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄅㄚ, 七七八八] almost; nearing completion; bits and piece; of all kinds
着慌[zháo huāng, ㄓㄠˊ ㄏㄨㄤ, 着慌 / 著慌] alarmed; panicking
舒喘灵[shū chuǎn líng, ㄕㄨ ㄔㄨㄢˇ ㄌㄧㄥˊ, 舒喘灵 / 舒喘靈] albuterol, kind of chemical used in treating asthma
普希金[Pǔ xī jīn, ㄆㄨˇ ㄒㄧ ㄐㄧㄣ, 普希金] Alexandr Sergeevich Pushkin (1799-1837), great Russian romantic poet
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar
动物界[dòng wù jiè, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄐㄧㄝˋ, 动物界 / 動物界] animal kingdom
兽皮[shòu pí, ㄕㄡˋ ㄆㄧˊ, 兽皮 / 獸皮] animal skin; hide
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 亃] name of a kind of animal
叫声[jiào shēng, ㄐㄧㄠˋ ㄕㄥ, 叫声 / 叫聲] yelling (sound made by person); barking; braying; roaring (sound made by animals)
另一种[lìng yī zhǒng, ㄌㄧㄥˋ ㄧ ㄓㄨㄥˇ, 另一种 / 另一種] another kind
刻意求工[kè yì qiú gōng, ㄎㄜˋ ㄧˋ ㄑㄧㄡˊ ㄍㄨㄥ, 刻意求工] assiduous and painstaking
刻苦努力[kè kǔ nǔ lì, ㄎㄜˋ ㄎㄨˇ ㄋㄨˇ ㄌㄧˋ, 刻苦努力] assiduous; taking great pains
令人震惊[lìng rén zhèn jīng, ㄌㄧㄥˋ ㄖㄣˊ ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥ, 令人震惊 / 令人震驚] shocking; astonishing
温存[wēn cún, ㄨㄣ ㄘㄨㄣˊ, 温存 / 溫存] attentive; emotionally attached; kind; gentle
心态[xīn tài, ㄒㄧㄣ ㄊㄞˋ, 心态 / 心態] attitude (of the heart); state of one's psyche; way of thinking; mentality
辅料[fǔ liào, ㄈㄨˇ ㄌㄧㄠˋ, 辅料 / 輔料] auxiliary ingredients (in a cooking recipe)
后掩蔽[hòu yǎn bì, ㄏㄡˋ ㄧㄢˇ ㄅㄧˋ, 后掩蔽 / 後掩蔽] backward masking
小苏打粉[xiǎo sū dá fěn, ㄒㄧㄠˇ ㄙㄨ ㄉㄚˊ ㄈㄣˇ, 小苏打粉 / 小蘇打粉] baking soda
烤盘[kǎo pán, ㄎㄠˇ ㄆㄢˊ, 烤盘 / 烤盤] baking tray
焙粉[bèi fěn, ㄅㄟˋ ㄈㄣˇ, 焙粉] baking soda (used to leaven bread)
发粉[fā fěn, ㄈㄚ ㄈㄣˇ, 发粉 / 發粉] baking soda (used to leaven bread)
苏打粉[sū dá fěn, ㄙㄨ ㄉㄚˊ ㄈㄣˇ, 苏打粉 / 蘇打粉] baking soda
起子[qǐ zi, ㄑㄧˇ ㄗ˙, 起子] baking soda (used to leaven bread)
饼铛[bǐng chēng, ㄅㄧㄥˇ ㄔㄥ, 饼铛 / 餅鐺] baking pan
创可贴[chuāng kě tiē, ㄔㄨㄤ ㄎㄜˇ ㄊㄧㄝ, 创可贴 / 創可貼] band-aid; sticking plaster
金融[jīn róng, ㄐㄧㄣ ㄖㄨㄥˊ, 金融] banking; finance; financial
银行业[yín háng yè, ˊ ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ, 银行业 / 銀行業] banking
银行业务[yín háng yè wù, ˊ ㄏㄤˊ ㄧㄝˋ ˋ, 银行业务 / 銀行業務] banking
饮宴[yǐn yàn, ˇ ㄧㄢˋ, 饮宴 / 飲宴] banquet; dinner; drinking party; feast
本着[běn zhe, ㄅㄣˇ ㄓㄜ˙, 本着 / 本著] based on...; in conformance with..; taking as one's main principle
[lú, ㄌㄨˊ, 胪 / 臚] belly; skin; to state
悲天悯人[bēi tiān mǐn rén, ㄅㄟ ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄣˇ ㄖㄣˊ, 悲天悯人 / 悲天憫人] bemoan the state of the universe and pity the fate of mankind
仁慈[rén cí, ㄖㄣˊ ㄘˊ, 仁慈] benevolent; charitable; kind; kindly; kindness; merciful
尖子[jiān zi, ㄐㄧㄢ ㄗ˙, 尖子] best of its kind; cream of the crop
恩慈[ēn cí, ㄣ ㄘˊ, 恩慈] bestowed kindness
比基尼[bǐ jī ní, ㄅㄧˇ ㄐㄧ ㄋㄧˊ, 比基尼] bikini

kin ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
カナリア色;金糸雀色[カナリアいろ(カナリア色);きんしじゃくいろ(金糸雀色), kanaria iro ( kanaria shoku ); kinshijakuiro ( kin ito suzume shoku )] (n) canary; daffodil yellow
キン族;京族[キンぞく, kin zoku] (n) Kinh (people); Vietnamese (people)
べと病;露菌病[べとびょう;ろきんびょう(露菌病), betobyou ; rokinbyou ( tsuyu kin byou )] (n) downy mildew (disease)
一斤[いっきん, ikkin] (n) (1) 1 kin (~0.6kg); (2) 1 loaf of bread
六親眷属[ろくしんけんぞく, rokushinkenzoku] (n) all of one's relatives by blood and by marriage; one's kith and kin
筋ジストロフィー[きんジストロフィー, kin jisutorofi-] (n) muscular dystrophy
花金;ハナ金;花キン[はなきん(花金);ハナきん(ハナ金);はなキン(花キン), hanakin ( hanakin ); hana kin ( hana kin ); hana kin ( hana kin )] (n) (from 花の金曜日) thank God it's Friday (lit
親戚眷属[しんせきけんぞく, shinsekikenzoku] (n) one's family and relatives; one's kith and kin
親類縁者[しんるいえんじゃ, shinruienja] (n) one's relatives by blood and marriage (in blood and law); one's kith and kin
身請け金;身請金;身請銀[みうけがね;みうけきん(身請け金;身請金), miukegane ; miukekin ( miuke ke kin ; miuke kin )] (n) (See 身請け) money needed to buy a geisha or prostitute out of bondage
金ドラ[きんドラ, kin dora] (n) (abbr) television drama aired on Friday nights
金プラ;金ぷら;金麩羅[きんぷら(金ぷら;金麩羅);きんプラ(金プラ), kinpura ( kin pura ; kin fu ra ); kin pura ( kin pura )] (n) (1) (See 天麩羅) tempura made with egg yolk in the batter (hence golden colored); (2) (sl) gold plate
金ボタル;金蛍[きんボタル(金ボタル);きんぼたる(金蛍);キンボタル, kin botaru ( kin botaru ); kinbotaru ( kin hotaru ); kinbotaru] (n) (See 姫蛍) Hotaria parvula (species of firefly)
金メダル[きんメダル, kin medaru] (n) gold medal
金めっき;金鍍金;金メッキ[きんめっき(金めっき;金鍍金);きんメッキ(金メッキ), kinmekki ( kin mekki ; kin mekki ); kin mekki ( kin mekki )] (n,adj-no) (1) gilding; plating (usu. in gold); (vs) (2) to gild; to plate
金モール[きんモール, kin mo-ru] (n) gold braid (e.g. on a military officer's uniform)
金椀;鋺[かなまり;かなわん(金椀), kanamari ; kanawan ( kin wan )] (n) (See 椀) small metal bowl
金槌(P);金づち;鉄槌;鉄鎚[かなづち(金槌;金づち;鉄鎚)(P);てっつい(鉄槌;鉄鎚), kanaduchi ( kanaduchi ; kin duchi ; tetsuduchi )(P); tettsui ( tettsui ; tetsuduchi] (n) (1) (iron) hammer; (2) (かなづち only) hopeless swimmer; complete beginner at swimming; (P)
鰥寡孤独[かんかこどく, kankakodoku] (n) with no one upon whom to depend; utter loneliness; the lonely and the helpless; people who have no kith or kin
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number)
100円均一[ひゃくえんきんいち, hyakuenkin'ichi] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ・ひゃくえんきんいちショップ) hundred-yen store; 100 yen store
100円均一ショップ[ひゃくえんきんいちショップ, hyakuenkin'ichi shoppu] (n) hundred-yen store; 100 yen store
100均(P);百均[ひゃっきん, hyakkin] (n) (abbr) (See 100円均一ショップ,100円均一) hundred-yen store; 100 yen shop; (P)
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple
GSR[ジーエスアール, ji-esua-ru] (n) galvanic skin response; GSR
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website)
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS
Tバック[ティーバック, tei-bakku] (n) T-back; bikini thong; (P)
XO醤[エックスオーじゃん, ekkusuo-jan] (n) XO sauce (spicy seafood sauce used primarily in Cantonese cooking)
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] (n) {comp} grounded (or earthed) outlet
アイソキネティックス[, aisokineteikkusu] (n) isokinetics
あいた口が塞がらぬ;開いた口が塞がらぬ[あいたくちがふさがらぬ, aitakuchigafusagaranu] (exp,adj-f) (See 開いた口も塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping
あいた口も塞がらぬ;開いた口も塞がらぬ[あいたくちもふさがらぬ, aitakuchimofusagaranu] (exp,adj-f) (See あいた口が塞がらぬ) surprising; shocking; jaw-dropping
アカネキンチャクダイ[, akanekinchakudai] (n) orangeface angelfish (Chaetodontoplus chrysocephalus)
アキレス腱滑液嚢炎[アキレスけんかつえきのうえん, akiresu kenkatsuekinouen] (n) achillobursitis
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] (n) {comp} access charge; access fee
アクセス禁止[アクセスきんし, akusesu kinshi] (exp) {comp} (See アク禁) banned from access (e.g. from a web forum, etc.)
アクティブロジック機能[アクティブロジックきのう, akuteiburojikku kinou] (n) {comp} active logic function
アク禁[アクきん, aku kin] (n) (col) (abbr) {comp} (See アクセス禁止) banned from access (e.g. from a web forum, etc.)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アース端子付きのACコンセント[アースたんしづきのエーシーコンセント, a-su tanshidukino e-shi-konsento] grounded (or earthed) outlet
アクセス料金[アクセスりょうきん, akusesu ryoukin] access charge, access fee
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function
あて先変更の発信者による禁止[あてさきへんこうのはっしんしゃによるきんし, atesakihenkounohasshinshaniyorukinshi] redirection disallowed originator
アンチハッキング[あんちはっきんぐ, anchihakkingu] anti-hacking
イコール機能[イコールきのう, iko-ru kinou] equals function
インキング[いんきんぐ, inkingu] inking
インターワーキング[いんたーわーきんぐ, inta-wa-kingu] interworking
エラーの検出と訂正[エラーのけんしゅつとていせい, era-nokenshutsutoteisei] Error Checking and Correcting (ECC)
オブジェクトのリンクと埋め込み[オブジェクトのリンクとうめこみ, obujiekuto no rinku toumekomi] Object Linking and Embedding, OLE
オンラインバンキング[おんらいんばんきんぐ, onrainbankingu] online banking
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] clear entry function
グループ料金制[グループりょうきんせい, guru-pu ryoukinsei] group rate system
クロッキング[くろっきんぐ, kurokkingu] clocking
けた区切り機能[けたくぎりきのう, ketakugirikinou] punctuation capability
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function
ジオメトリック平均値[ジオメトリックへいきんち, jiometorikku heikinchi] geometric mean
シグナリング機能[シグナリングきのう, shigunaringu kinou] signalling function
システム管理機能[システムかんりきのう, shisutemu kanrikinou] systems management function
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] systems management functional unit
システム管理機能単位パッケージ[システムかんりきのうたんいパッケージ, shisutemu kanrikinoutan'i pakke-ji] systems management package
システム管理機能領域[システムかんりきのうりょういき, shisutemu kanrikinouryouiki] systems management functional area
シフト機能[しふときのう, shifutokinou] shift function
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function
ゼロ抑制機能[ぜろよくせいきのう, zeroyokuseikinou] zero suppression function
ダイレクトコール機能[ダイレクトコールきのう, dairekutoko-ru kinou] direct call facility
データ密度[データみつど, de-ta mitsudo] data density, packing density (deprecated in this sense)
ディレクトリシステム機能体[ディレクトリシステムきのうたい, deirekutorishisutemu kinoutai] Directory System Agent, DSA
ディレクトリ利用者機能体[ディレクトリりようしゃきのうたい, deirekutori riyoushakinoutai] Directory User Agent, DUA
デジタルオーディオ形式のファイル[デジタルオーディオけいしきのファイル, dejitaruo-deio keishikino fairu] digital audio file
デフォルト時の解釈[デフォルトときのかいしゃく, deforuto tokinokaishaku] default assumption
ドッキング[どっきんぐ, dokkingu] docking
トラッキング[とらっきんぐ, torakkingu] tracking (in computer graphics)
トラッキング記号[とらっきんぐきごう, torakkingukigou] tracking symbol
トランキング[とらんきんぐ, torankingu] trunking
ノンアド機能[のんあどきのう, non'adokinou] nonadd function
ノンプリント機能[のんぷりんときのう, nonpurintokinou] nonprint function
ノンブロッキング[のんぶろっきんぐ, nonburokkingu] non-blocking
パケット組立て分解機能[ぱけっとくみたてぶんかいきのう, pakettokumitatebunkaikinou] packet assembler-disassembler, PAD (abbr.)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
世話[せわ, sewa] Thai: การดูแลเอาใจใส่ การอุปถัมภ์ช่วยเหลือ English: looking after
企業[きぎょう, kigyou] Thai: กิจการ English: undertaking
引責[いんせき, inseki] Thai: รับผิดชอบ English: taking responsibility (vs)
料金[りょうきん, ryoukin] Thai: ค่าโดยสาร English: fare
書き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนใหม่ English: to write out
書き直す[かきなおす, kakinaosu] Thai: เขียนแก้ไขใหม่ English: to make a fair copy
最近[さいきん, saikin] Thai: เร็ว ๆ นี้ English: recently
機能[きのう, kinou] Thai: หน้าที่การทำงาน English: faculty
機能[きのう, kinou] Thai: ฟังก์ชัน
気の毒[きのどく, kinodoku] Thai: น่าสงสาร น่าสมเพช English: pitiful (an)
気の毒[きのどく, kinodoku] Thai: เรื่องที่น่าสมเพช English: a pity
気長[きなが, kinaga] Thai: อย่างใจเย็น
焼肉[やきにく, yakiniku] Thai: เนื้อย่าง English: yakiniku (Japanese dish of fried meat)
生き残る[いきのこる, ikinokoru] Thai: รอด English: survive
禁じる[きんじる, kinjiru] Thai: ห้าม English: to prohibit
絹子[きぬこ, kinuko] Thai: ชื่อเรียกของผู้หญิง English: Kinuko (fem pn)
詰め[つめ, tsume] Thai: การอัดหรือบรรจุในภาชนะให้เต็ม English: packing
近日[きんじつ, kinjitsu] Thai: ในเร็ว ๆ นี้ English: in a few days
近郊[きんこう, kinkou] Thai: ปริมณฑล English: suburbs
近郊[きんこう, kinkou] Thai: ชานเมือง English: outskirts
[きん, kin] Thai: ทอง English: gold
頭金[あたまきん, atamakin] Thai: เงินดาวน์มัดจำ English: down payment

kin ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชอบกินฟรี[v. exp.] (chøp kin fr) EN: cadge FR:
ให้กินนม[v. exp.] (hai kin nom) EN: FR: allaiter
ให้กินหญ้า[v. exp.] (hai kin yā) EN: FR: pacager
เห็ดกินได้[n. exp.] (het kin dāi) EN: edible mushroom FR: champignon comestible [m]
ห้องกินข้าว[n. exp.] (hǿng kin kh) EN: dining room ; dining-room FR: salle à manger [f]
การกินอาหาร[n. exp.] (kān kin āhā) EN: biting FR: ingestion de nourriture [f] ; consommation de nourriture [m]
การกินเชื้อเพลิง[n. exp.] (kān kin che) EN: fuel consumption FR:
การกินแมลง[n. exp.] (kān kin mal) EN: FR: entomophagie [f]
การกินการอยู่[n. exp.] (kān kin kān) EN: way of living FR:
การกินสินบน[n. exp.] (kān kin sin) EN: corruption FR: corruption [f]
การกินอยู่[n. exp.] (kān kin yū) EN: way of living FR:
การอยู่กินด้วยกัน[n. exp.] (kān yū kin ) EN: cohabitation FR: cohabitation [f]
การอยู่กินด้วยกันโดยไม่ได้สมรส[n. exp.] (kān yū kin ) EN: concubinage FR: concubinage [m]
ค่ากินอยู่[n. exp.] (khā kin yū) EN: living expenses ; cost of living ; board and lodging FR: coût de la vie [m]
คนกินเจ[n. exp.] (khon kin jē) EN: vegetarian ; vegan FR: végétarien [m]
คนกินจุ[n. exp.] (khon kin ju) EN: big eater FR: gros mangeur [m]
เครือ[n.] (khreūa) EN: family ; clan ; kin ; pedigree ; group FR: famille [f] ; groupe [m]
กินชาซา[n. prop.] (Kinchāsā ) EN: Kinshasa FR: Kinshasa ; Kin (inf.)
กินคน (...กินคน)[X] (… kin khon) EN: FR: …. mangeur d'hommes
หลังกินข้าว[X] (lang kin kh) EN: FR: après le repas
เหลือกินเหลือใช้[X] (leūa kin le) EN: more than enough ; ample FR:
หลอกกินไข่แดง[v. exp.] (løk kin kha) EN: seduce an innocent girl FR:
ลองกินดู[v. exp.] (løng kin dū) EN: taste FR: goûter
แมงกินลิ้น[n. exp.] (maēng kin l) EN: Tongue eating louse ; Cymothoa exigua FR: Cymothoa exigua
ไม่กินที่[v. exp.] (mai kin thī) EN: it takes up no room ; it takes no space FR:
มนุษย์กินคน[n. exp.] (manut kin k) EN: cannibals FR: cannibales [mpl]
หมู่ญาติ[n.] (mūyāt) EN: relatives ; cousin ; lineage ; kin ; kinsmen FR: parents [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; famille [f]
นั่งกินข้าว[v. exp.] (nang kin kh) EN: FR: s'attabler ; passer à table
งานกินเลี้ยง[n. exp.] (ngān kin lī) EN: party FR:
งูกินไข่[n. exp.] (ngū kin kai) EN: Dog-toothed Cat Snake FR:
งูกินทากหัวโหนก [n. exp.] (ngū kin thā) EN: Blunt-headed Slug Snake ; Blunt-headed Tree Snake FR:
นกกินแมลงเด็กแนน[n. exp.] (nok kin mal) EN: Deignan's Babbler FR: Timalie de Deignan [f] ; Timalie thaïlandaise [f]
นกกินแมลงหัวแดงเล็ก[n. exp.] (nok kin mal) EN: Scaly-crowned Babbler FR: Akalat à calotte maillée [m] ; Timalie à tête écaillée [f]
นกกินแมลงหัวแดงใหญ่[n. exp.] (nok kin mal) EN: Rufous-crowned Babbler FR: Akalat géant [m] ; Timalie à tête rousse [f]
นกกินแมลงหัวสีคล้ำ[n. exp.] (nok kin mal) EN: Sooty-capped Babbler FR: Akalat affin [m] ; Timalie affine [f]
นกกินแมลงหัวสีน้ำตาล[n. exp.] (nok kin mal) EN: Moustached Babbler FR: Akalat moustachu [m] ; Timalie barbue [f]
นกกินแมลงหัวสีทอง[n. exp.] (nok kin mal) EN: Golden Babbler FR: Timalie dorée [m] ; Timalie d'or [f]
นกกินแมลงหูขาว[n. exp.] (nok kin mal) EN: White-necked Babbler FR: Timalie oreillarde [f] ; Timalie à nuque blanche [f]
นกกินแมลงคอดำ[n. exp.] (nok kin mal) EN: Black-throated Babbler FR: Timalie à gorge noire [f]
นกกินแมลงคอลาย[n. exp.] (nok kin mal) EN: Spot-necked Babbler FR: Timalie à cou tacheté [f] ; Timalie tachetée [f]

kin ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abartigkeit {f}kinkiness
Abbau {m} (von Bodenschätzen)working; exploitation
Abdeckband {n}cover band; masking tape
Dokumentenprüfung {f}administrative checking
Adoption {f}; Kindesannahme
Ahle {f}bodkin
Entscheidungshilfe {f}aid to decision-making; decision support
Akinese {f}; Akinesie
Sachleistung {f}allowance in kind; benefitin kind
Amazonasfischer {m} [ornith.]Amazon Kingfisher
Amboinasittich {m} [ornith.]Amboina King Parrot
Tierreich {n}animal kingdom
Zeichnung {f} (eines Tieres)marking (on animal)
Antennennachführsystem {n}antenna tracking system
Arbeiter {m}working man
Bismarckfischer {m} [ornith.]Bismarck Pygmy Kingfisher
Arfaknonne {f} [ornith.]Arfak Mannikin
Arkansastyrann {m} [ornith.]Western Kingbird
Blockbildung {f}arrangement into blocks; blocking
atemberaubend {adj}breath-taking; breathtaking
Ausarbeitung {f}working out
Achs-Elastokinematik {f}axial elasto-kinematics
Azurfischer {m} [ornith.]Azure Kingfisher
Kindergesicht {n} | Kindergesichter
Backaroma {n} [cook.]extracts (for baking)
Backenknochen {m}; Kinnbackenknochen
Seitenwechselspeicher {m}backing store
Zusatzspeicher {m}; peripherer Speicherbacking storage
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Backform {f}baking dish
Backpapier {n}baking pan liner paper; baking parchment; baking paper
Backwarenindustrie {f}baking industry
Kläfferkauz {m} [ornith.]Barking Owl
Baske {m}; Baskin
Beachtungsbedürfnis {n}attention-seeking
Verhalten {n} | sein unfreundliches Verhalten | elektrisches Verhalten [electr.]behavior [Am.]; behaviour [Br.] | the unkindness of his behavior (behaviour) | electrical behaviour
beliebt; begehrt {adj} (bei) | beliebter; begehrter | am beliebtesten; am begehrtesten | beliebt sein bei | sehr beliebt bei Kindernpopular (with) | more popular | most popular | to be popular with | very popular with children; very much liked by children
Gürtelfischer {m} [ornith.]Belted Kingfisher
Benchmarking {n}; Vergleich von Prozessen [econ.]benchmarking
Selbstüberprüfung {f}self-checking

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kin
Back to top