ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compassionate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compassionate*, -compassionate-

compassionate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compassionate (adj.) ที่รู้สึกเห็นใจ See also: ที่รู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น Syn. sympathetic, merciful
compassionately (adv.) อย่างรู้สึกเห็นอกเห็นใจ Syn. kindly, pitying
English-Thai: HOPE Dictionary
compassionate(คัมแพช'เชินเนท) adj. มีความสงสาร,มีความเวทนา,มีความเห็นอกเห็นใจ, See also: compassionateness n.ดูcompassionate, Syn. tender-hearted,sympathetic ###A. ruthless
English-Thai: Nontri Dictionary
compassionate(adj) มีความสงสาร,มีความเห็นอกเห็นใจ,มีความเวทนา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมเพช (v.) be compassionate towards See also: sympathize with Syn. สงสาร, สังเวช, สมเพชเวทนา
สมเพช (v.) be compassionate towards See also: sympathize with Syn. สงสาร, สังเวช, สมเพชเวทนา
สมเพชเวทนา (v.) be compassionate towards See also: sympathize with Syn. สงสาร, สังเวช
สมเพชเวทนา (v.) be compassionate towards See also: sympathize with Syn. สงสาร, สังเวช
แผ่เมตตา (v.) be compassionate See also: extend loving kindness to all, be pitiful, wish happiness to all creatures, think benevolently or kindly of Syn. แผ่ส่วนบุญ
แผ่เมตตา (v.) be compassionate See also: think benevolently or kindly of, extend loving kindness to all, wish happiness (to all creatures)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've petitioned before the court for his compassionate parole.ฉันได้ petitioned ก่อนศาล สำหรับการพักการลงโทษความเห็นอกเห?
Whose compassionate heart is a gift to us all.ผู้มีน้ำใจประเสริฐเยี่ยงนี้ก็ถือเป็นของขวัญแก่พวกเราแล้ว
Look, I'm a compassionate person.ถึงฉันจะเป็นคนขี้สงสาร
I understand you have a compassionate side, too.ที่ยังหนุ่มแน่นของฉัน ฉันเข้าใจ ว่าคุณก็มีด้านที่น่าเห็นอกเห็นใจด้วยเหมือนกัน
And I am just saying this so that you know that I don't have a better nature to appeal to, or a compassionate streak.และที่ผมพูดเรื่องนี้ ก็เพื่อให้คุณรู้ว่า ผมไม่ใช่คนที่ใครจะมาอ้อนวอน
You're the good brother. Compassionate one. You want me dead?คุณมี พี่ชายที่ดี นายต้องการให้ฉันตายหรือ?
What the fuck's he saying? you who came into this world so compassionate of me, who went down to the hells, who resurrected amongst the dead, free us from our enemies, have compassion of us.เค้าพูดห่าอะไรของเค้าเนี่ย? .... การช่วยเหลือถูกละทิ้งแล้ว
Thanks to the support of my compassionate friends in the Separatist Alliance,ต้องขอบคุณการสนับสนุน ของสหายที่เห็นอกเห็นใจข้า ภายในพันธมิตรแบ่งแยก
Your compassionate friends have come to rescue you, just as I knew they would.เหล่าสหายที่เวทนาเจ้าพากันมาช่วยเจ้าแล้ว อย่างที่ข้ารู้ว่ามันจะต้องมา
Wouldn't it be kinder, more compassionate to just hold your loved ones and wait for the clock to run down?ทำให้มันนุ่มนวลกว่านี้ไม่ได้หรอ ความเห็นใจความเวทนาบ้าง เพื่อช่วยคนที่เรารัก และรอนาฬิกานั่นนับถอยหลัง?
You remember how kind... innocent, compassionate and tender that child was, don't you?แม่จำได้มั้ยว่าเขาใจดี ไร้เดียงสา เห็นอกเห็นใจแล้วก็อ่อนโยนขนาดไหน ใช่มั้ยคะ
Kurt is... is the most moral, compassionate person I've ever met.เคิร์ทเป็น... คนที่มีศีลธรรม และก็ ใจเมตตา ที่สุดที่ผมเคยเจอมา

compassionate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cí, ㄘˊ, 慈] compassionate; gentle; merciful; kind; humane
严慈[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, 严慈 / 嚴慈] strict and compassionate; strict as a father and tender as a mother

compassionate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
仏気[ほとけぎ, hotokegi] (n) compassionate heart
情けを知る[なさけをしる, nasakewoshiru] (exp,v5r) (1) to fall in love (for the first time); to know love; (2) to be compassionate
花も実も有る;花も実もある[はなもみもある, hanamomimoaru] (exp,v5r-i) to have both the looks and the substance; to be a compassionate and just person; to be interesting and instructive
血の通った[ちのかよった, chinokayotta] (adj-f) warm; blood-circulating; compassionate
情け深い(P);情深い[なさけぶかい, nasakebukai] (adj-i) tender-hearted; compassionate; (P)
観自在[かんじざい, kanjizai] (n) {Buddh} Avalokitesvara (bodhisattva); the all-compassionate

compassionate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขี้สงสาร[adj.] (khī songsān) EN: kindhearted ; compassionate FR: généreux ; bon
มีความเมตตา[adj.] (mī khwām mē) EN: compassionate FR:
แผ่เมตตา[v.] (phaēmēttā) EN: extend loving kindness to all ; compassionate FR:
ปรานี[adj.] (prānī) EN: nice ; kind ; compassionate ; merciful FR:
โปรดสัตว์[v.] (prōtsat) EN: show clemency towards animals ; be compassionate towards all beings FR: être indulgent envers les animaux
สังเวช[v.] (sangwēt) EN: pity ; commiserate ; sympathize ; compassionate ; lament ; have compassion on ; feel sorry FR: déplorer ; plaindre
สมเพช[v.] (somphēt) EN: be compassionate towards ; sympathize with ; take pity on ; have compassion for/on ; pity FR: s'apitoyer ; compatir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compassionate
Back to top