ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

compassion

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *compassion*, -compassion-

compassion ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
compassion (n.) ความเห็นใจ See also: ความรู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น Syn. sympathy, empathy, pity
compassionable (adj.) มีใจเหมือนกัน See also: เข้าข้างกัน, เห็นพ้องกัน Syn. agreeable, like-minded
compassionate (adj.) ที่รู้สึกเห็นใจ See also: ที่รู้สึกเศร้าใจไปกับความทุกข์ของผู้อื่น Syn. sympathetic, merciful
compassionately (adv.) อย่างรู้สึกเห็นอกเห็นใจ Syn. kindly, pitying
English-Thai: HOPE Dictionary
compassion(คัมแพซ'เชิน) n. ความสงสาร,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ, Syn. pity
compassionate(คัมแพช'เชินเนท) adj. มีความสงสาร,มีความเวทนา,มีความเห็นอกเห็นใจ, See also: compassionateness n.ดูcompassionate, Syn. tender-hearted,sympathetic ###A. ruthless
English-Thai: Nontri Dictionary
compassion(n) ความสงสาร,ความสมเพช,ความเวทนา,ความเห็นอกเห็นใจ
compassionate(adj) มีความสงสาร,มีความเห็นอกเห็นใจ,มีความเวทนา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compassionเมตตาและกรุณา [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อาสูร (v.) have compassion for See also: have affection for Syn. เอ็นดู
สมเพช (v.) be compassionate towards See also: sympathize with Syn. สงสาร, สังเวช, สมเพชเวทนา
สมเพช (v.) be compassionate towards See also: sympathize with Syn. สงสาร, สังเวช, สมเพชเวทนา
สมเพชเวทนา (v.) be compassionate towards See also: sympathize with Syn. สงสาร, สังเวช
สมเพชเวทนา (v.) be compassionate towards See also: sympathize with Syn. สงสาร, สังเวช
แผ่เมตตา (v.) be compassionate See also: extend loving kindness to all, be pitiful, wish happiness to all creatures, think benevolently or kindly of Syn. แผ่ส่วนบุญ
แผ่เมตตา (v.) be compassionate See also: think benevolently or kindly of, extend loving kindness to all, wish happiness (to all creatures)
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As a being of light, I must show compassion for all living things.ในฐานะบุตรแห่งแสง ผมต้องมีความเมตตาต่อสรรพสัตว์
"I will have compassion on whom I will have compassion."พ่อมีความเห็นใจต่อผู้ที่สมควรไ/ด้รับความเห็นใจ
I'm hoping that someone like yourself, someone who may have been given a helping hand, might have a little compassion for someone in a similar situation.ผมหวังว่าคนอย่างคุณ คนที่อาจจะช่วยเหลือคนอื่น อาจจะเห็นใจ คนที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้
Have you no compassion for my poor nerves?คุณไม่สงสาร เส้นประสาทของฉันเลยหรือ
I unwisely showed you compassion the last time we met.ผมจะไม่เมตตาคุณหรอกนะ ครั้งที่สุดท้ายที่เราพบกัน
The most important thing is that you display honesty, courage and compassion when you extend your apologies.สิ่งที่สำคัญที่สุดคือแสดงถึงความจริงใจ ความกล้าหาญ และความรัก เมื่อคุณแสดงคำขอโทษออกไป
I respect your compassion for a friend and colleague,ผมนับถือความเมตตาของคุณ ที่มีต่อเพื่อนและเพื่อนร่วมงาน
Your compassion is a boon in this troubled time.ความเห็นใจของท่านช่วยได้มากในยามนี้
If he speaks of compassion for this devil, he should go back to his temple and pray.ถ้ามีใครมาร้องขอความเมตตาต่อไอ้ชั่วนี่ เขาก็ควรรีบไปเข้าวัดแล้วก็สวดเมตตาซะ
We have to surprise them with the compassion with restraint and generosity.เราต้องทำสิ่งที่พวกเค้าคาดไม่ถึง... ...อย่างมีเมตตาธรรม... ด้วยความอดกลั้น..
What the fuck's he saying? you who came into this world so compassionate of me, who went down to the hells, who resurrected amongst the dead, free us from our enemies, have compassion of us.เค้าพูดห่าอะไรของเค้าเนี่ย? .... การช่วยเหลือถูกละทิ้งแล้ว
But he is absolutely full of compassion And...เขาเห็นอกเห็นใจผู้อื่น และ..

compassion ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
哀怜[āi lián, ㄞ ㄌㄧㄢˊ, 哀怜 / 哀憐] feel compassion for; pity
假善人[jiǎ shàn rén, ㄐㄧㄚˇ ㄕㄢˋ ㄖㄣˊ, 假善人] false compassion; bogus charity
同情[tóng qíng, ㄊㄨㄥˊ ㄑㄧㄥˊ, 同情] compassion; relent; sympathize; sympathy
爱心[ài xīn, ㄞˋ ㄒㄧㄣ, 爱心 / 愛心] compassion
[cí, ㄘˊ, 慈] compassionate; gentle; merciful; kind; humane
痛感[tòng gǎn, ㄊㄨㄥˋ ㄍㄢˇ, 痛感] compassion
严慈[yán cí, ㄧㄢˊ ㄘˊ, 严慈 / 嚴慈] strict and compassionate; strict as a father and tender as a mother

compassion ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
哀れみ;憐れみ[あわれみ, awaremi] (n) pity; compassion
哀憐[あいれん, airen] (n,vs) pity; compassion
恩徳[おんとく;おんどく, ontoku ; ondoku] (n) (obsc) grace; blessing; compassion
仏気[ほとけぎ, hotokegi] (n) compassionate heart
光明[こうみょう(P);こうめい, koumyou (P); koumei] (n) (1) bright light; (2) hope; bright future; (3) {Buddh} light emanating from a buddha or bodhisattva, symbolizing their wisdom and compassion; (P)
同情[どうじょう, doujou] (n,vs) sympathy; compassion; sympathize; sympathise; pity; feel for; (P)
哀れ(P);憐れ;憫れ[あわれ, aware] (n) (1) pity; sorrow; grief; misery; compassion; pathos; (adj-na) (2) pitiable; pitiful; pathetic; miserable; (int) (3) alack; alas; (P)
巧言令色鮮し仁;巧言令色少なし仁;巧言令色すくなし仁[こうげんれいしょくすくなしじん, kougenreishokusukunashijin] (exp) (arch) (See 巧言令色) those who resort to blandishments and fawning smiles are apt to lack compassion; a honeyed tongue with a heart of gall
恩情[おんじょう, onjou] (n) compassion; affection
情けを知る[なさけをしる, nasakewoshiru] (exp,v5r) (1) to fall in love (for the first time); to know love; (2) to be compassionate
情け深い(P);情深い[なさけぶかい, nasakebukai] (adj-i) tender-hearted; compassionate; (P)
慈悲[じひ, jihi] (n) compassion; benevolence; charity; mercy; (P)
普賢[ふげん, fugen] (n) Samantabhadra (bodhisattva); Universal Compassion; (P)
花も実も有る;花も実もある[はなもみもある, hanamomimoaru] (exp,v5r-i) to have both the looks and the substance; to be a compassionate and just person; to be interesting and instructive
血の通った[ちのかよった, chinokayotta] (adj-f) warm; blood-circulating; compassionate
観自在[かんじざい, kanjizai] (n) {Buddh} Avalokitesvara (bodhisattva); the all-compassionate
観音菩薩;觀音菩薩(oK)[かんのんぼさつ, kannonbosatsu] (n) (See 観音,観世音) Kannon; Goddess of Mercy; Bodhisattva of Compassion; Guan Yin

compassion ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กรุณ[n.] (karun) EN: compassion FR: compassion [f]
การุญ ; การุณย์[n.] (kārun) EN: mercy ; clemency ; compassion ; kindness FR:
กรุณา[n.] (karunā) EN: compassion ; kindness ; pity FR: compassion [f]
ความเห็นใจ[n.] (khwām henja) EN: sympathy ; pity ; compassion ; commiseration FR: sympathie [f] ; compassion [f]
ความเห็นอกเห็นใจ[n.] (khwām hen-o) EN: sympathy ; compassion FR: sympathie [f]
ความกรุณาปรานี[n.] (khwām karun) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity FR: bienveillance [f] ; indulgence [f] ; sympathie [f]
ความเมตตา[n.] (khwām mēttā) EN: affection ; kindness ; compassion FR: affection [f] ; amour [m]
ความรู้สึกสะเทือนใจ[n. exp.] (khwām rūseu) EN: sympathy ; compassion ; condolence FR:
มนุษยธรรม[n.] (manutsayath) EN: humanity ; humaneness FR: humanité [f] ; compassion [f]
ปรานี[v.] (prānī) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir
ปรานีปราศรัย[v.] (prānīprāsai) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for FR:
สังเวช[v.] (sangwēt) EN: pity ; commiserate ; sympathize ; compassionate ; lament ; have compassion on ; feel sorry FR: déplorer ; plaindre
สมเพช[v.] (somphēt) EN: be compassionate towards ; sympathize with ; take pity on ; have compassion for/on ; pity FR: s'apitoyer ; compatir
สงสาร[v. exp.] (songsān) EN: pity ; take pity on ; sympathize with ; have sympathy with ; have compassion ; feel sorry for FR: s'apitoyer ; compatir ; être désolé pour
เวทนา[v.] (wēthanā) EN: pity ; have compassion for FR: avoir de la compassion (pour)
เวทนา[v.] (wētthanā) EN: pity ; have compassion on ; sympathize with FR: compatir ; s'apitoyer
ขี้สงสาร[adj.] (khī songsān) EN: kindhearted ; compassionate FR: généreux ; bon
มีความเมตตา[adj.] (mī khwām mē) EN: compassionate FR:
แผ่เมตตา[v.] (phaēmēttā) EN: extend loving kindness to all ; compassionate FR:
ปรานี[adj.] (prānī) EN: nice ; kind ; compassionate ; merciful FR:
โปรดสัตว์[v.] (prōtsat) EN: show clemency towards animals ; be compassionate towards all beings FR: être indulgent envers les animaux

compassion ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Mitgefühl {n} (mit)compassion (for)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า compassion
Back to top