ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

related

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *related*, -related-

related ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
related (adj.) ซึ่งเกี่ยวข้องกัน See also: ซึ่งสัมพันธ์กัน Syn. associated, connected, linked
related (adj.) เป็นญาติกัน See also: เกี่ยวดองกัน Syn. akin, kindred
English-Thai: HOPE Dictionary
related(รีเล'ทิด) adj. สัมพันธ์กัน,เกี่ยวดองกัน,เป็นญาติกัน,เชื่อมกัน, Syn. associated
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
relatedเป็นญาติกัน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Related companyบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดอง (v.) be related by marriage See also: be related, be allied to Syn. เกี่ยวดอง, เกี่ยวข้อง, เป็นดองกัน
เป็นดองกัน (v.) be related by marriage See also: be related, be allied to Syn. เกี่ยวดอง, เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ (n.) relatedness See also: connection
ผูกพัน (v.) be related See also: be connected, be joined, be linked, be associated Syn. สัมพันธน์, เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์ (v.) be related See also: be connected, be joined, be linked, be associated Syn. สัมพันธน์, ผูกพัน, เกี่ยวข้อง
สัมพันธ์กัน (v.) be related See also: be involved, have to do with, be relevant to, concern Syn. เกี่ยวข้องกัน
เกี่ยวข้องกัน (v.) be related See also: be involved, have to do with, be relevant to, concern
ไม่เกี่ยว (v.) be unrelated See also: be unconnected, be irrelevant
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Come on, not everything I do and say need to be related to that sort of thingไม่เอาน่า ใช่ทุกอย่างที่ฉันพูดและทำจะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องทำนองนั้นซะหน่อย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
His mania was closely related to the subject of Signora Castelli's stories, for which I apologizeความบ้าของเขา .ที่ผ่านมาใกล้ชิดให้ ... ...หัวข้อของมาดาม Castelli 's stories, เพราะสิ่งที่ฉันขออภัย
Is she related to the Royal Family or something?เธอมีความสัมพันธ์กับ พระบรมวงศานุวงศ์หรือว่าอะไร?
I related the sad tale of my Dona Julia... never guessing for a moment... that my sweet Dona Ana believed I had saved myself for her... as she had for me.ผมเล่าเรื่องเศร้าของดอนน่า จูเลีย ตอนนั้นไม่นึกเลย ว่าดอนน่าแอนนาที่รักของผม จะเชื่อผมว่ารักษาตัวเองไว้เพื่อเธอ
In related news, there were eighteen other stores...ข่าวต่อไปนะคะ ร้านต่างๆกว่าสิบแปดร้านย่ายชานเมือง...
Not only in Manhattan proper... but there was that incident in Long Island... that was also related to it.ไม่เพียงแค่ที่แมนฮัตตั้นเท่านั้น แต่เหตุการณ์นี้ยังเกิดขึ้นที่ ลองไอส์แลนด์ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังสือ
We are very grateful, sir, for your in which opinion I am joined by Lady Catherine de Bourgh and her daughter, to whom I have related the affair in full.พวกเรารู้สึกขอบคุณมากค่ะ สำหรับ... . ...ในความเห็นที่ผมและเลดี้แคทเธอรีน เดอ เบิร์กและลูกสาวของหล่อน
I wonder if they're related to Tish and Bobo Coleman.ฉันสงสัยว่าพวกเขากำลังที่เกี่ยวข้องกับทิชและ Bobo โคลแมน
In a related story... Can I help you?ในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
On any book that related to the struggle for civil rights... in plain English.กับหนังสือที่เกี่ยวกับ การต่อสู้เพื่อสิทธิ์มนุษย์ชน... พูดง่ายๆ ก็คือ
We believe this is one of many recent acts of vandalism in the city... ..somehow related to underground boxing clubs.ชัยชนะในการต่อต้านสงครามแห่งอาชญากรรม
Are you related to Li Mu Bai?คุณเป็นญาตกับ ไล มู ไบ หรือเปล่า
Are you related to Southern Crane?คุณเป็นญาติกับ นกกระสาใต้หรือเปล่า

related ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
互为因果[hù wéi yīn guǒ, ㄏㄨˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄛˇ, 互为因果 / 互為因果] mutually related karma (成语 saw); fates are intertwined; interdependent
多义词[duō yì cí, ㄉㄨㄛ ㄧˋ ㄘˊ, 多义词 / 多義詞] word having several related meanings; ambivalent word
原发性进行性失语[yuán fā xìng jìn xíng xìng shī yǔ, ㄩㄢˊ ㄈㄚ ㄒㄧㄥˋ ㄐㄧㄣˋ ㄒㄧㄥˊ ㄒㄧㄥˋ ㄕ ㄩˇ, 原发性进行性失语 / 原發性進行性失語] primary progressive aphasia (PPA), speech disorder (sometimes related to dementia)
有关联[yǒu guán liān, ㄧㄡˇ ㄍㄨㄢˊ ㄌㄧㄢ, 有关联 / 有關聯] related to; concerning; correlation
联姻[lián yīn, ㄌㄧㄢˊ , 联姻 / 聯姻] related by marriage; to connect by marriage (families, work units)
关联公司[guān lián gōng sī, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ ㄍㄨㄥ ㄙ, 关联公司 / 關聯公司] related company; affiliate
密接[mì jiē, ㄇㄧˋ ㄐㄧㄝ, 密接] closely connected; inseparably related
关连[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, 关连 / 關連] connected; related; linked; linkage; correlation
远房[yuǎn fáng, ㄩㄢˇ ㄈㄤˊ, 远房 / 遠房] distantly related; a distant relative
远缘[yuǎn yuán, ㄩㄢˇ ㄩㄢˊ, 远缘 / 遠緣] distantly related; remote affinity
事件相关电位[shì jiàn xiāng guān diàn wèi, ㄕˋ ㄐㄧㄢˋ ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ ㄉㄧㄢˋ ㄨㄟˋ, 事件相关电位 / 事件相關電位] event-related potential
知识[zhī shi, ㄓ ㄕ˙, 知识 / 知識] intellectual; knowledge-related; knowledge
唇齿相依[chún chǐ xiāng yī, ㄔㄨㄣˊ ㄔˇ ㄒㄧㄤ ㄧ, 唇齿相依 / 唇齒相依] lit. as close as lips and teeth (成语 saw); closely related; interdependent
相关[xiāng guān, ㄒㄧㄤ ㄍㄨㄢ, 相关 / 相關] interrelated; correlation; dependence; relevance; mutuality
[qīn, ㄑㄧㄣ, 亲 / 親] parent; one's own (flesh and blood); relative; related; marriage; bride; close; intimate; in person; first-hand; in favor of; pro-; to kiss
党派[dǎng pài, ㄉㄤˇ ㄆㄞˋ, 党派 / 黨派] partisan; political party related
有缘[yǒu yuán, ㄧㄡˇ ㄩㄢˊ, 有缘 / 有緣] related; brought together by fate; same karma
关联[guān lián, ㄍㄨㄢ ㄌㄧㄢˊ, 关联 / 關聯] related; linked; affiliated

related ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アポミクシス性[アポミクシスせい, apomikushisu sei] (n,adj-no) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アポミクティック[, apomikuteikku] (n) apomictic; of or relating to a plant that reproduces by apomixis; related to reproduction without fertilization, meiosis or production of gametes, with the result that the seeds are genetically identical to the parent plant
アルコールハラスメント[, aruko-ruharasumento] (n) alcohol related harassment (wasei
スピーキング[, supi-kingu] (n) speaking (generally related to learning English)
ナイトロジェンマスタード[, naitorojienmasuta-do] (n) nitrogen mustard (chemical compound related to mustard gas, used as a chemical weapon or an anticarcinogen)
に関し[にかんし, nikanshi] (exp) (See に関する) related to; in relation to
に関して[にかんして, nikanshite] (exp) related to; in relation to
に関する[にかんする, nikansuru] (exp) related to; in relation to
ホウズキ[, houzuki] (n) Hozukius emblemarius (species of fish closely related to the rockfish)
[, ya] (prt) (1) such things as (non-exhaustive list related to a specific time and place); and ... and; (2) (See や否や) (after the dictionary form of a verb) the minute (that) ...; no sooner than ...; (int) (3) punctuational exclamation in haiku, renga, etc.; (aux) (4) (ksb
ユビキタス社会[ユビキタスしゃかい, yubikitasu shakai] (n) society where IT related gadgets are prevalent and their function transparent (from "ubiquitous computing")
ユビキタス講演会[ユビキタスこうえんかい, yubikitasu kouenkai] (n) lecture on a topic related to "ubiquitous computing"
ロングホームルーム[, ronguho-muru-mu] (n) (See ホームルーム) long homeroom; occasional or periodic extra long registration class or assembly in a school (e.g. for activities not related to class work)
一門[いちもん, ichimon] (n) (1) family; clan; kin; (2) sect; school; adherents; followers; disciples; (3) group of related sumo stables; (P)
人事訴訟[じんじそしょう, jinjisoshou] (n) litigation related to personal status (e.g. divorce actions, etc.)
人事訴訟事件[じんじそしょうじけん, jinjisoshoujiken] (n) litigation related to personal status (e.g. divorce actions, etc.)
密着[みっちゃく, micchaku] (n,vs) (1) glued to; closely related to; (2) giving total coverage to the key figure(s) of a TV or film documentary; (P)
対す[ついす, tsuisu] (v5s,vi) (1) (See 対する) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with
対する[たいする, taisuru] (vs-s) (1) to face (each other); to be facing; (2) to be directed toward (the future, etc.); to be in response to; to be related to; (3) to receive (a client, etc.); (4) to compare with; to contrast with; to be in opposition with; to be opposed to; (5) to confront; to oppose; to compete with; (P)
山瑠璃草[やまるりそう;ヤマルリソウ, yamarurisou ; yamarurisou] (n) (uk) Omphalodes japonica (species of flowering plant related to borage)
巨大複合企業[きょだいふくごうきぎょう, kyodaifukugoukigyou] (n) (See 複合企業) large conglomerate; large group of related companies
政所[まんどころ;まどころ;まつりごとどころ, mandokoro ; madokoro ; matsurigotodokoro] (n) (1) official in charge of the administration of domains and general affairs of powerful noble families (from the middle of the Heian period); (2) (hon) (abbr) (See 北の政所) titled lady (legal wife of an important official); (3) government office related to finances (Kamakura and Muromachi periods); (4) clerk working for large temples and shrines
柃(oK)[ひさかき;ひさぎ;いちさかき(ok);ヒサカキ, hisakaki ; hisagi ; ichisakaki (ok); hisakaki] (n) (uk) Eurya japonica (species of evergreen related to sakaki)
檜葉;桧葉[ひば;ヒバ, hiba ; hiba] (n) (1) (See 檜) hinoki leaf; (2) (uk) (See 翌檜) hiba false arborvitae (species of cypress, Thujopsis dolabrata); (3) (uk) (See 矮鶏檜葉) small ornamental false cypress (i.e. a variety of hinoki or a related species)
海鰓[うみえら;ウミエラ, umiera ; umiera] (n) (uk) sea pen (any coelenterate of the family Pennatulidae or related families); sea feather
[ゆかり, yukari] (n) (uk) related to (some place); affinity; connection
縁が遠い[えんがとおい, engatooi] (exp,adj-i) (See 縁の遠い) distantly related
縁に繋がる[えんにつながる, ennitsunagaru] (exp,v5r) to be related to someone by blood
縁の遠い[えんのとおい, ennotooi] (exp,adj-i) (See 縁が遠い) distantly related
縁遠い[えんどおい, endooi] (adj-i) (1) lately married; (2) having little prospect of marriage; (3) unconnected; weakly related
繋がる[つながる, tsunagaru] (v5r,vi) (uk) to be tied together; to be connected to; to be related to; (P)
纏わる;纏る(io)[まつわる, matsuwaru] (v5r,vi) to be related to; to concern; to be associated with
舎人;舍人(oK)[しゃじん;とねり(gikun), shajin ; toneri (gikun)] (n) (1) servant; valet; footman; (2) (arch) someone who works in close quarters with the emperor or imperial family; (3) (arch) low-ranking official who works for the imperial family or nobility (under the Rituryo system); (4) (arch) ox-tender for oxcarts; horse boy; (5) (See 宮内省) honorary junior official of the Imperial Household Department's Board of Ceremonies involved in miscellaneous duties related to ceremonies
船虫[ふなむし;フナムシ, funamushi ; funamushi] (n) wharf roach (species of isopod closely related to the sea slater; Ligia exotica)
薄雪草[うすゆきそう;ウスユキソウ, usuyukisou ; usuyukisou] (n) (uk) Leontopodium japonicum (species of perennial closely related to edelweiss)
血縁関係[けつえんかんけい, ketsuenkankei] (n,adj-no) blood relationship; blood relations; being genetically related
諸子[もろこ;モロコ, moroko ; moroko] (n) (1) (uk) gudgeon (any fish of genus Gnathopogon or related genera); (2) (See 本諸子) willow gudgeon (Gnathopogon caerulescens); (3) (See 九絵) longtooth grouper (species of fish, Epinephelus bruneus)
近縁種[きんえんしゅ, kin'enshu] (n) related species; allied species
関係[かんけい, kankei] (n,vs,adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n,vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P)
関説[かんせつ;かんぜい(ok), kansetsu ; kanzei (ok)] (n,vs) (obsc) allusion; alluding; related explanation
Japanese-English: COMDICT Dictionary
関連単語[かんれんたんご, kanrentango] related word
関連情報[かんれんんじょうほう, kanrennjouhou] related information
関連技術[かいれんぎじゅつ, kairengijutsu] related technology
関連機器[かんれんきき, kanrenkiki] related equipment, related device
関連製品[かんれんせいひん, kanrenseihin] related product(s)
関連語[かんれんご, kanrengo] related term
関連項目[かんれんこうもく, kanrenkoumoku] related item, related topic
関連[かんれん, kanren] -related (suffix)

related ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน[n. exp.] (børisat thī) EN: related company FR:
บุรี (-บุรี)[(suff.)] (-burī) EN: -town, -city (suffix related to a town or city) FR: -ville (suff.), -bourg (suff.)
ดอง[v.] (døng) EN: be related by marriage ; be related ; be allied to FR: avoir un lien familial
คาบเกี่ยว[adj.] (khāpkīo) EN: related ; connecting to FR:
เกี่ยวข้อง[adj.] (khīokhǿng) EN: concerned ; involved ; related ; connected ; FR:
ข้อง[v.] (khǿng) EN: have to do with ; be related with ; be connected (with, to) ; be involved in ; be concerned (with) FR: être lié ; être engagé
ความเที่ยงตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์[n. exp.] (khwām thīen) EN: criterion related validty FR:
ความตรงตามเกณฑ์สัมพันธ์[n. exp.] (khwām trong) EN: criterion related validty FR:
เกี่ยวดอง[adj.] (kīodøng) EN: related by marriage FR:
เกี่ยวกับ[v.] (kīo kap) EN: pertain to ; be connected with ; be related to ; concern ; relate to FR: avoir rapport à ; avoir trait à ; concerner ; intéresser ; toucher à
เกี่ยวกับอเมริกา[adj.] (kīo kap Amē) EN: American ; related to Amrica FR: américain
เกี่ยวข้อง[adj.] (kīokhøng) EN: related ; connected ; concerned ; involved ; relevant ; associated FR: impliqué
เกี่ยวข้องกัน[adj.] (kīokhøng ka) EN: related ; relevant FR:
กิจการต่อเนื่อง[n. exp.] (kitjakān tø) EN: related activities FR:
เนื่อง[conj.] (neūang) EN: connected with ; due to ; related to ; since ; as a result of ; because of FR: à cause de ; à la suite de ; étant donné ; attendu (que) ; vu que ; en raison de
ปัญหาที่เกี่ยวข้อง(กับ)[n. exp.] (panhā thī k) EN: related problems FR: problèmes associés (à) [mpl]
เป็นญาติกัน[v. exp.] (pen yāt kan) EN: be related to ; have an affinity with FR:
พัวพัน[adj.] (phūaphan) EN: involved ; implicated ; connected ; linked ; related (to) FR: impliqué ; engagé
สัมพันธ์[v.] (samphan) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation
สัมพันธน์[v.] (samphan) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated ; be consistent with FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation
สัมพันธ์กัน[v. exp.] (samphan kan) EN: be related ; be involved ; have to do with ; be relevant to ; concern FR: interagir
สัมพันธ-[pref.] (samphantha-) EN: be related ; be connected ; be joined ; be linked ; be associated FR: être en relation ; être associé ; être lié ; être en corrélation
ศาสตร์ (-ศาสตร์)[suff.] (-sāt) EN: -logy (suff.) ; -nomy (suff.) ; (suffix related to a scientific domain) FR: -logie (suff.) ; -nomie (suff.)
ติดพัน[v.] (titphan) EN: be involved in/with ; be related to FR: courtiser ; faire la cour
คาบกัน[adj.] (khāp kan) EN: interrelated ; overlapped ; overlapping FR:
คาบเกี่ยวกัน[v. exp.] (khāpkīo kan) EN: overlap ; be interrelated FR:
ความตกลงด้านทรัพย์สินทางปัญญา[n. exp.] (khwām toklo) EN: Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) FR:
เกี่ยวกัน[v.] (kīo kan) EN: be interrelated ; concern one another FR:
เกี่ยวเนื่องกัน[v. exp.] (kīoneūang k) EN: overlap ; be interrelated FR:
เกี่ยวพันกัน[v. exp.] (kīophan kan) EN: be interrelated FR:
ไม่เกี่ยวกัน[adj.] (mai kīo kan) EN: unrelated ; unconnected FR:
ผิดฝาผิดตัว[adj.] (phitfā-phit) EN: mismatched ; mistaken ; unrelated ; irrelevant ; in the wrong way FR:

related ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verwandt {adj} | verwandter | am verwandtestenrelated | more related | most related
auditiv {adj}; das Gehör betreffend [med.]auditory; hearing-related
chromosomal {adj}; die Chromosomen betreffend [med.]chromosomal; chromosome-related
mamillarisch {adj}; zur Brust gehörend [anat.]mammary; breast-related
angeheiratet {adj}related by marriage
neural {adj}; Nerven betreffend [anat.]neural; nerve-related
ovarial {adj}; den Eierstock betreffend [med.]ovarian; ovary-related
palpebral; das Augenlid betreffend {adj} [med.]palpebral; eyelid-related
Problemprognose {f}problem-related forecasting
praxisbezogen {adj}related to practice; in practice
urinal {adj}; den Harn betreffend [med.]urinary; urine-related

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า related
Back to top