ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ruthful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ruthful*, -ruthful-

ruthful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ruthful (adj.) น่าสงสาร See also: น่าทุกขเวทนา
ruthfully (adv.) อย่างน่าเวทนา
ruthfulness (n.) ความเมตตากรุณา See also: มุทิตา, ความหวังดี Syn. amiability, kindness Ops. kindlessness, ruthlessness
ruthfulness (n.) ความเมตตา See also: ความเอื้อเฟื้อ, ความมีน้ำใจ, ความกรุณา, ความปราณี, ความเอื้ออารี Syn. kindliness, amiability Ops. kindlessness, ruthlessness
English-Thai: HOPE Dictionary
ruthful(รูธ'ฟูล) adj. น่าเวทนา,น่าสงสาร,น่าเห็นอกเห็นใจ,ทำให้เสียใจ,ทำให้เศร้า., See also: ruthfulness n., Syn. compassionate
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สมจริง (adv.) truthfully See also: trustworthily, realistically Syn. เหมือนจริง, น่าเชื่อถือ
เหมือนจริง (adv.) truthfully See also: trustworthily, realistically Syn. น่าเชื่อถือ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Prove yourself brave, truthful and unselfish, and someday you will be a real boy.พิสูจน์ตัวเองกล้าหาญจริงและ ไม่เห็นแก่ตัว และสักวันหนึ่งคุณจะเป็นเด็ก จริง
You little pervert, be truthful.โจรราคะน้อย, บอกความจริงมา.
Let me warn you, be truthful.ข้าจะเตือนเจ้านะ, พูดความจริงมา.
Always answer truthfully.มักจะตอบตามความเป็นจริง
Three weeks. Can you be ready? Truthfully!สามอาทิตย์ คุณแน่ใจหรือว่าจะเตรียมตัวทัน
I stand here before you now truthfully unafraid.ผมยืนหยัดอยู่เบื้องหน้าทุกท่านได้โดยไม่กลัวอะไร
As an artist, I want it to come from a truthful place.ให้เป็นศิลปะ อยากให้ออกมาอย่างป็นธรรมชาตจริงๆ
Only by becoming truthful to her desire for love... does she achieve true love.เพียงแค่เธอซื่อสัตย์กับความปรารถนา ในรักของเธอ... ทำให้เธอได้รับความรักที่แท้จริง
Edmund said they were only pretending. He's usually the more truthful one, is he?เอ็ดมันด์บอกว่าเธอแค่จินตนาการไปเองเท่านั้น \ แล้วปกติเขาพูดความจริงไหม
Never told me anything about it Truthfully, dad.ไม่บอกผมเกี่ยวกับมันอย่างจริงจีงล่ะพ่อ
After leaving the Palace at five, until now... living my life far away at the border, from the center of the world, truthfully I didn't hate it.หลังจากที่ออกจากวังตั้งแต่ผมอายุ 5 ขวบ จนตอนนี้ ผมก็คงจะใช้ชีวิตที่ห่างไกล ที่ที่ไกลออกไป จากจุดศูนย์กลางของโลก จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้เกลียดมันนะ
Truthfully, when I'm by myself, I don't...ด้วยความสัตย์จริง เมื่อฉันเป็นตัวฉันเอง ฉันไม่...

ruthful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
诚实[chéng shí, ㄔㄥˊ ㄕˊ, 诚实 / 誠實] honest; honesty; honorable; truthful

ruthful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不誠実[ふせいじつ, fuseijitsu] (adj-na,n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
不誠意[ふせいい, fuseii] (n) insincerity; dishonesty; untruthfulness; bad faith
何気に[なにげに, nanigeni] (adv) (1) (col) inadvertantly; for no special reason; (2) truthfully; unexpectedly; (3) after realizing; without knowing
妄語戒[もうごかい, mougokai] (exp) {Buddh} do not speak untruthfully (precept)
正しい[ただしい, tadashii] (adj-i) right; just; correct; righteous; honest; truthful; proper; straightforward; perfect; (P)
真にもって[まことにもって, makotonimotte] (exp,adv) (See まことに) in all sincerity; truthfully; honestly

ruthful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปรานี[v.] (prānī) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir
อสัตย์[adj.] (asat) EN: dishonest ; untruthful ; unfaithful ; unprincipled ; unscrupulous FR: malhonnête
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness FR: franchise [f] ; sincérité [f]
การโกหก[n.] (kān kōhok) EN: deception ; untruthfulness FR:
พูดโกหก[adj.] (phūt kōhok) EN: untruthful FR:
พูดไม่จริง[adj.] (phūt mai ji) EN: insincere ; untruthful FR: hypocrite
สัจ[n.] (Sat) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f] ; réalité [f]
สัตย์[adj.] (sat) EN: honest ; faithful ; truthful ; loyal ; sincere FR: honnête ; loyal
สัจจะ[n.] (satja) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f] ; réalité [f]
สัจ-[pref.] (satja-) EN: truth ; fact ; reality ; veracity ; truthfulness ; genuineness FR: vérité [f]
สมจริง[adj.] (somjing) EN: realistic ; truthful FR: digne de foi
สุจริต[adj.] (sutjarit) EN: honest ; right ; just ; incorruptible ; thruthful ; trustworthy FR: honnête ; droit ; sincère
ตลบตะแลง[adj.] (taloptalaēn) EN: deceitful ; untruthful ; crafty ; tricky FR:
ตามตรง[adv.] (tām trong) EN: straightforwardly ; truthfully ; according to the facts ; frankly ; bluntly ; directly ; as a matter of fact ; not beating about the bush ; honestly FR: directement ; franchement ; honnêtement

ruthful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
wahrheitsgemäß; wahr {adj} | wahrheitsgemäßer | am wahrheitsgemäßestentruthful | more truthful | most truthful
unwahr; wahrheitswidrig {adj} | wahrheitswidriger | am wahrheitswidrigstenuntruthful | more untruthful | most untruthful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ruthful
Back to top