ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kindliness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kindliness*, -kindliness-

kindliness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kindliness (n.) ความเมตตากรุณา See also: มุทิตา, ความหวังดี Syn. amiability, ruthfulness, kindness Ops. kindlessness, ruthlessness
English-Thai: HOPE Dictionary
kindliness(ไคดฺ'ลินิส) n. ความกรุณา,ความปรานี,ความมีใจเมตตา,ความใจดี,ความหวังดี,การกระทำที่มีใจเมตตา, Syn. benevolence
English-Thai: Nontri Dictionary
kindliness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การุญ (n.) kindliness See also: compassion, pity, mercy, gracefulness, benevolence, kindheartedness, beneficent Syn. การุณย์, ความกรุณา, ความปราณี, ความเมตตา
การุณย์ (n.) kindliness See also: compassion, pity, mercy, gracefulness, benevolence, kindheartedness, beneficent Syn. การุญ, ความกรุณา, ความปราณี, ความเมตตา
ความกรุณา (n.) kindliness See also: compassion, pity, mercy, gracefulness, benevolence, kindheartedness, beneficent Syn. การุณย์, ความปราณี, ความเมตตา
ความกรุณา (n.) kindliness See also: compassion, pity, mercy, gracefulness, benevolence, kindheartedness, beneficent Syn. การุญ, ความปราณี, ความเมตตา
ความปราณี (n.) kindliness See also: compassion, pity, mercy, gracefulness, benevolence, kindheartedness, beneficent Syn. การุณย์, ความกรุณา, ความเมตตา
ความปราณี (n.) kindliness See also: compassion, pity, mercy, gracefulness, benevolence, kindheartedness, beneficent Syn. การุญ, ความกรุณา, ความเมตตา
ความเมตตา (n.) kindliness See also: compassion, pity, mercy, gracefulness, benevolence, kindheartedness, beneficent Syn. การุณย์, ความกรุณา, ความปราณี
ความเมตตา (n.) kindliness See also: compassion, pity, mercy, gracefulness, benevolence, kindheartedness, beneficent Syn. การุญ, ความกรุณา, ความปราณี
มุทุตา (n.) kindliness See also: softness, tenderness, mildness, blandness Syn. ความอ่อนหวาน, ความละมุนละม่อม, ความอ่อนน้อม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Kindliness and sincerity, and if you'll forgive me, modesty, mean more to a husband than all the wit and beauty in the world.นั่นคือ ความเมตตากรุณา ความจริงใจ เเละความถ่อมตน ซึ่งมีความหมายกับคนเป็นสามี มากยิ่งกว่าไหวพริบเเละความงามใดๆ ในโลก

kindliness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
懇情[こんじょう, konjou] (n) kindliness
温情[おんじょう, onjou] (n) warm heart; kindliness

kindliness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
มุทิตา[n.] (muthitā) EN: vicarious pleasure at another's good fortune ; good wished towards otherskindliness ; sympathetic joy ; feelings of pleasure ; gladness of another's success FR: sympathie [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kindliness
Back to top