ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kindred

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kindred*, -kindred-

kindred ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kindred (n.) ญาติพี่น้อง (คำเก่า) See also: ญาติ, วงศาคณาญาติ Syn. kin, relative
kindred (adj.) ที่มีความเกี่ยวดองกัน See also: ที่เป็นกลุ่มเดียวกัน Syn. related
English-Thai: HOPE Dictionary
kindred(คิน'ดริด) n. ญาติพี่น้อง,ตระกูล,วงศ์,วงศ์ตระกูล,เครือญาติ,ความเกี่ยวดอง,ความสัมพันธ์ตามธรรมชาติ.,adj. เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด,เกี่ยวดองกัน,เกี่ยวกับญาติพี่น้อง., See also: kindredness n. ดูkindred kindredship n., Syn. re
English-Thai: Nontri Dictionary
kindred(adj) เกี่ยวดองกัน,เป็นญาติกัน,เกี่ยวข้องกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
kindredเครือญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ญาติมิตร (n.) kindred See also: kin, kinfolk, relatives and friends
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A kindred mind! A completely like-minded!ช่างชอบอะไรเหมือนๆกัน สมบูรณ์แบบ!
The ancient message comes, calling the kindred to take flight and to gather together.ข้อความจากอดีตมาถึง บอกให้คนเหล่านี้รวมตัวและหนีไปด้วยกัน
And I'm starting to think you and that lady are kindred spirits.และฉันกำลังเริ่มคิดแล้วนะ ว่าเธอกับผู้หญิงคนนั้น คงมีความรู้สึกเกี่ยวพันกันแน่
But a kindred soul.แต่รวมไปถึงจิตวิญญาณร่วมกัน
We will find love anew, a kindred spirit to share the burden of this life.พวกเราคงจะหารักใหม่ได้ ที่มีจิตวิญญาณพร้อมที่จะแชร์ ภาระหนักต่าง ๆ ของชีวิตได้
You and I are kindred spirits.คุณและฉันมีจิตวิญญาณร่วมกัน
We're kindred spirits, abandoned by the women we love.พวกเรามีเจตนารมณ์คล้ายกัน ถูกทิ้งโดยผู้หญิงที่เรารัก
A kindred expatriate.คนต่างเมืองเหมือนกันเลย
A kindred spirit?วิญญาณที่สัมพันธ์กับเจ้า?
I sense in you a kindred spirit, a...ข้ารู้สึกได้ ถึงวิญญาณเครือญาติ จากเจ้า ...
From what I overheard, we both wanna take out the same wedding, which makes us kindred spirits, and now that you're down for the count,จากที่ฉันบังเอิญได้ยินมา เราทั้งคู่ต้องการที่จะเอางานแต่งงานอันเดียวกันออก ซึ่งจะทำให้วิญญาณเครือญาติเรา และตอนนี้ดูเหมือนคุณกำลังแพ้นะ
I'm simply asking you to think of the kindred spirit.ฉันอยากให้เธอนึกถึงเรื่องเนื้อคู่

kindred ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
志同道合[zhì tóng dào hé, ㄓˋ ㄊㄨㄥˊ ㄉㄠˋ ㄏㄜˊ, 志同道合] like-minded; fellow enthusiast; kindred spirit
心心相印[xīn xīn xiāng yìn, ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄣ ㄒㄧㄤ ˋ, 心心相印] mutual affinity; kindred spirits

kindred ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P)
同志[どうし, doushi] (n) same mind; comrade; kindred soul; (P)
同志会[どうしかい, doushikai] (n) association of kindred spirits
同志愛[どうしあい, doushiai] (n) affection among kindred spirits; bonding; fellow feeling
同腹[どうふく, doufuku] (n) born of the same mother; kindred spirits
意気投合[いきとうごう, ikitougou] (n,vs) hit it off with (a person); find a kindred spirit in (a person); sympathy; mutual understanding
心の友[こころのとも, kokoronotomo] (n) one's bosom friend; kindred-spirit

kindred ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ญาติมิตร[n.] (yātmit) EN: kindred ; kin ; kinfolk (old) ; relatives and friends FR: famille [f] ; parents et amis [mpl]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kindred
Back to top