ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

relative

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *relative*, -relative-

relative ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
relative (adj.) โดยเทียบเคียง Syn. comparative, parallel
relative (adj.) ซึ่งสัมพันธ์กัน See also: เกี่ยวข้องกัน Syn. associated, dependent, related
relative (n.) เครือญาติ See also: ญาติพี่น้อง Syn. family, relation
relative to (idm.) เกี่ยวข้องกับ See also: ที่เกี่ยวข้องกับ
relatively (adv.) โดยเปรียบเทียบกับสิ่งอื่น
relatives (n.) ญาติมิตร (คำเก่า) See also: ญาติพี่น้อง Syn. kinfolks
English-Thai: HOPE Dictionary
relative(เรล'ละทิฟว) n. ญาติ,ญาติพี่น้อง,เครือญาติ,สิ่งที่มีความสัมพันธ์กัน,adj. สัมพันธ์กัน,เกี่ยวดองกัน,เกี่ยวข้องกัน
relative addressเลขที่อยู่สัมพัทธ์หมายถึงเลขที่อยู่ (address) ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง โดยใช้จำนวนไบต์ จากเลขที่อยู่อื่นที่มีอยู่แล้ว เช่น เลขที่อยู่สัมพัทธ์ของ "0004" บ่งชี้ว่าข้อมูลนั้นได้เก็บเอาไว้ ห่างจากเลขที่อยู่อีกอันหนึ่งไปอีก 4 ที่ เป็นต้น
relatively(เรล'ละทิฟวลี) adv. ค่อนข้าง
English-Thai: Nontri Dictionary
relative(adj) สัมพันธ์,เกี่ยวข้องกัน,ได้ส่วน,โดยอนุโลม,โดยอุปมา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
relativeญาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
relative addressเลขที่อยู่สัมพัทธ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
relatively prime numbersจำนวนเฉพาะสัมพัทธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Relative Biological Effectผลทางชีววิทยาสัมพัทธ์, การเปรียบเทียบปริมาณรังสีของรังสีชนิดหนึ่งกับรังสีเอกซ์ 250 กิโลอิเล็กตรอนโวลต์ หรือรังสีแกมมาจากต้นกำเนิดรังสีโคบอลต์-60 ที่ก่อให้เกิดผลทางชีววิทยาเหมือนกัน ภายใต้เงื่อนไขเดียวกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ญาติสายโลหิต (n.) relative See also: near relations
ประยูรญาติ (n.) relative See also: relation, kinsfolk, family Syn. เชื้อสาย, ตระกูล, เผ่าพันธุ์, ประยูรวงศ์, ประยูร, ญาติ, วงศ์ตระกูล, เครือญาติ
เครือญาติ (n.) relative See also: lineage, family, kindred, ancestry, pedigree Syn. ญาติ, ญาติพี่น้อง
เชื้อสาย (n.) relative See also: relation, kinsfolk, family Syn. ตระกูล, เผ่าพันธุ์, ประยูรวงศ์, ประยูร, ญาติ, วงศ์ตระกูล, เครือญาติ
ความชื้นสัมพัทธ์ (n.) relative humidity
สัมพัทธ์ (adv.) relatively
ญาติ (n.) relatives See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman Syn. พี่น้อง, พงศ์พันธุ์, วงศาคณาญาติ, วงศ์ญาติ, วงศ์วาน, เหล่ากอ, ตระกูล, เครือญาติ
ญาติพี่น้อง (n.) relatives See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman Syn. ญาติ, วงศาคณาญาติ, พี่น้อง, วงศ์วาน, ญาติโกโหติกา, วงศ์ญาติ, สกุล, ครอบครัว, ตระกูล
ญาติโกโหติกา (n.) relatives See also: cousin, lineage, kin, kinsmen Syn. เครือญาติ, ญาติพี่น้อง, วงศาคณาญาติ, วงศ์วานว่านเครือ, วงศ์ญาติ, วงศ์ตระกูล
ญาติโกโหติกา (n.) relatives See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman Syn. ญาติ, วงศาคณาญาติ, พี่น้อง, วงศ์วาน, วงศ์ญาติ, สกุล, ครอบครัว, ตระกูล
พันธุ์ (n.) relatives See also: kinsman Syn. กำพืด, ตระกูล, พวก, สาย
พี่น้อง (n.) relatives See also: relations, kinsfolk Syn. ญาติ, ญาติพี่น้อง, ลูกพี่ลูกน้อง
วงศ์ญาติ (n.) relatives See also: cousin, lineage, kin, kinsmen Syn. เครือญาติ, ญาติพี่น้อง, ญาติโกโหติกา, วงศาคณาญาติ, วงศ์วานว่านเครือ, วงศ์ตระกูล
วงศ์ญาติ (n.) relatives See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman Syn. พี่น้อง, พงศ์พันธุ์, วงศาคณาญาติ, วงศ์วาน, เหล่ากอ, ตระกูล, เครือญาติ
วงศ์ญาติ (n.) relatives See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman Syn. ญาติ, วงศาคณาญาติ, พี่น้อง, วงศ์วาน, ญาติโกโหติกา, สกุล, ครอบครัว, ตระกูล
วงศ์วานว่านเครือ (n.) relatives See also: cousin, lineage, kin, kinsmen Syn. เครือญาติ, ญาติพี่น้อง, ญาติโกโหติกา, วงศาคณาญาติ, วงศ์ญาติ, วงศ์ตระกูล
หมู่ญาติ (n.) relatives See also: cousin, lineage, kin, kinsmen Syn. เครือญาติ, ญาติพี่น้อง, ญาติโกโหติกา, วงศาคณาญาติ, วงศ์วานว่านเครือ, วงศ์ญาติ, วงศ์ตระกูล
เหล่ากอ (n.) relatives See also: relations, folks, kinfolk, cousin, kinsman Syn. พี่น้อง, พงศ์พันธุ์, วงศาคณาญาติ, วงศ์ญาติ, วงศ์วาน, ตระกูล, เครือญาติ
ญาติผู้ใหญ่ (n.) senior relatives
ญาติสนิท (n.) close relative
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Those who have a relative killed by them, too.บรรดาผู้ที่มีญาติที- ่ถูกฆ่าตายด้วยเช่นกัน
Well, that was a lie. If I was a relative of yours, I'd shoot myself.โกหกน่ะ ถ้าฉันเป็นญาตินาย คงยิงตัวตายแล้ว
We were bounced from relative to relative, then they put us in an orphanage.เราต้องย้ายไปอยู่กับญาติคนนู้นที่ คนนี้ที แล้วสุดท้ายก็ต้องอยู่บ้านเด็กกำพร้า
The sickness has become a relative term for me.การป่วยไข้กลายเป็นญาติสนิทของผมแล้วหละ
Compile a family-and-friends list. Closest relative first.ดูครอบครัว เพื่อนสนิทก่อน.
Have you ever told someone - not a relative - "I love you"?คุณเคยบอกคนที่ไม่สนิทว่า - "ฉันรักคุณ"ไหม?
"the thickness of that varnish relative to that globe"สัดส่วนความหนาของวานิชกับลูกโลก"
This is a computer map of the world that distorts to show the relative contributions to global warming.นี่คือแผนที่โลกจากคอมพิวเตอร์ ที่ปรับแต่งให้แสดงความเกี่ยวพันกับการมีส่วนต่อภาวะโลกร้อน
A relative of yours has - tell the truth!เราเป็นทนาย ญาติคุณเสียไปแล้วนะ.. - พูด..
Actually, the ninth was a distant relative of...ความจริง, คนที่9 เป็นญาติห่างๆของ...
So, it became a necessity relative to the song, if you like.มันก็เลยเกิดความจำเป็น สำหรับเพลงนี้ ถ้าคุณชอบนะ
Father snaps, takes out the flock, puts any relative in the area in immediate danger.แยกพวกเขาออกจากกัน ทำให้ผู้คนที่นั่นเกิดความตื่นกลัว

relative ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
土狼[tǔ láng, ㄊㄨˇ ㄌㄤˊ, 土狼] aardwolf (Proteles cristatus), a small insectivorous relative of the hyena
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 所] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive
中心埋置关系从句[zhōng xīn mái zhì guān xì cóng jù, ㄓㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄇㄞˊ ㄓˋ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄘㄨㄥˊ ㄐㄩˋ, 中心埋置关系从句 / 中心埋置關係從句] center-embedded relative clauses
大于[dà yú, ㄉㄚˋ ㄩˊ, 大于 / 大於] greater than, >; used between nouns to indicate relative magnitude
正断层[zhèng duàn céng, ㄓㄥˋ ㄉㄨㄢˋ ㄘㄥˊ, 正断层 / 正斷層] normal fault (geol.); fault line due to extension, with one block slipping down relative to the other
对立[duì lì, ㄉㄨㄟˋ ㄌㄧˋ, 对立 / 對立] oppose; set sth against; be antagonistic to; antithetical; relative opposite; opposing; diametrical
相对地址[xiāng duì dì zhǐ, ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧˋ ㄓˇ, 相对地址 / 相對地址] relative address (comp.)
相对密度[xiāng duì mì dù, ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ, 相对密度 / 相對密度] relative density
相对湿度[xiāng duì shī dù, ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ ㄕ ㄉㄨˋ, 相对湿度 / 相對濕度] relative humidity
高下[gāo xià, ㄍㄠ ㄒㄧㄚˋ, 高下] relative superiority (better or worse, stronger or weaker, above or below etc)
右分枝关系从句[yòu fēn zhī guān xì cóng jù, ㄧㄡˋ ㄈㄣ ㄓ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄘㄨㄥˊ ㄐㄩˋ, 右分枝关系从句 / 右分枝關係從句] right branching relative clauses
宾语关系从句[bīn yǔ guān xì cóng jù, ㄅㄧㄣ ㄩˇ ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄘㄨㄥˊ ㄐㄩˋ, 宾语关系从句 / 賓語關係從句] object relative clause
周济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 周济 / 周濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 賙濟|赒济)
赒济[zhōu jì, ㄓㄡ ㄐㄧˋ, 赒济 / 賙濟] help to the needy; emergency relief; charity; to give to poorer relative; (also 周濟|周济)
六亲[liù qīn, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ, 六亲 / 六親] one's immediate relatives, namely father 父, mother 母, elder brother 兄, younger brother 弟, wife 妻, male children 子
比较新[bǐ jiào xīn, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ ㄒㄧㄣ, 比较新 / 比較新] comparatively new; relatively new
比较[bǐ jiào, ㄅㄧˇ ㄐㄧㄠˋ, 比较 / 比較] compare; contrast; fairly; comparatively; relatively; quite; rather
互素[hù sù, ㄏㄨˋ ㄙㄨˋ, 互素] coprime, relatively prime (math.)
亲家[qìng jia, ㄑㄧㄥˋ ㄐㄧㄚ˙, 亲家 / 親家] parents of one's daughter-in-law or son-in-law; relatives by marriage
远房[yuǎn fáng, ㄩㄢˇ ㄈㄤˊ, 远房 / 遠房] distantly related; a distant relative
[xǐng, ㄒㄧㄥˇ, 省] introspection; to examine oneself critically; awareness; to visit (an elderly relative)
六亲无靠[liù qīn wú kào, ㄌㄧㄡˋ ㄑㄧㄣ ˊ ㄎㄠˋ, 六亲无靠 / 六親無靠] orphaned of all one's immediate relatives (成语 saw); no one to rely on; left to one's own devices
[qīn, ㄑㄧㄣ, 亲 / 親] parent; one's own (flesh and blood); relative; related; marriage; bride; close; intimate; in person; first-hand; in favor of; pro-; to kiss
[qī, ㄑㄧ, 戚] relative; surname Qi
相对[xiāng duì, ㄒㄧㄤ ㄉㄨㄟˋ, 相对 / 相對] relatively; opposite; to resist; to oppose; relative; vis-a-vis
亲眷[qīn juàn, ㄑㄧㄣ ㄐㄩㄢˋ, 亲眷 / 親眷] relatives
茂亲[mào qīn, ㄇㄠˋ ㄑㄧㄣ, 茂亲 / 茂親] one's capable and virtuous relatives

relative ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エネルギー代謝率[エネルギーたいしゃりつ, enerugi-taisharitsu] (n) relative metabolic rate
外戚[がいせき, gaiseki] (n) maternal relative
天秤に掛ける;天秤にかける[てんびんにかける, tenbinnikakeru] (exp,v1) (1) to compare and contrast two alternatives; to weigh the relative merits of A and B; to weigh one's options; (2) (See 両天秤を掛ける) to try to have it both ways; to try to sit on two stools
姻戚[いんせき, inseki] (n,adj-no) relative by marriage; affinity
姻族[いんぞく, inzoku] (n) in-law; relative by marriage
対前年比[たいぜんねんひ, taizennenhi] (n) relative change from last year
差集合[さしゅうごう, sashuugou] (n) {math} relative complement
施行規則[しこうきそく, shikoukisoku] (n) enforcement regulations; misterial ordinance; regulations relative to the application of a law
是非善悪[ぜひぜんあく, zehizen'aku] (n) rights and wrongs; the relative merits (of a case); propriety
比誘電率[ひゆうでんりつ, hiyuudenritsu] (n) dielectric constant; relative permittivity; specific inductive capacity
比重[ひじゅう, hijuu] (n) (1) specific gravity; weight; part; (2) relative weight; relative importance; (P)
相対的なパス名[そうたいてきなパスめい, soutaitekina pasu mei] (n) {comp} relative path name
肉縁[にくえん, nikuen] (n) (See 血縁) blood relative
血族[けつぞく, ketsuzoku] (n,adj-no) blood relative
血縁[けつえん, ketsuen] (n,adj-no) blood relative or relationship; consanguinity; (P)
関係副詞[かんけいふくし, kankeifukushi] (n) {ling} relative adverb
関副[かんふく, kanfuku] (n) (abbr) {ling} (See 関係副詞) relative adverb
お年玉(P);御年玉[おとしだま, otoshidama] (n) (See 年玉) New Year's gift (usu. money given to a child by relatives and visitors); (P)
さあっと[, saatto] (n) (1) (See さっと) relatively quickly (esp. actions); (2) quite suddenly (esp. wind, rain, etc.)
三族[さんぞく, sanzoku] (n) three types of relatives (e.g, father, children and grandchildren; parents, siblings, wife and children; etc.)
主客転倒[しゅきゃくてんとう, shukyakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential
主客転倒;主客顛倒[しゅかくてんとう, shukakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential; mistaking the means for the end
主客顛倒[しゅきゃくてんとう, shukyakutentou] (n,vs) reversing the order of (relative) importance (of); putting the cart before the horse; the tables being turned; mistaking the insignificant for the essential
互いに素[たがいにそ, tagainiso] (adj-na,adj-no) (1) {math} coprime; relatively prime; (2) disjoint
六親眷属[ろくしんけんぞく, rokushinkenzoku] (n) all of one's relatives by blood and by marriage; one's kith and kin
出世頭[しゅっせがしら, shussegashira] (n) most successful (of one's relatives, classmates, etc.)
割りと;割と[わりと, warito] (adv) relatively; comparatively
割安感[わりやすかん, wariyasukan] (n) sense that something is relatively inexpensive or undervalued
回礼[かいれい, kairei] (n,vs) (1) going from door to door greeting relatives and friends; (2) complimentary visit for the New Year
本末転倒;本末顛倒[ほんまつてんとう, honmatsutentou] (n,vs,adj-no) failing to properly evaluate the (relative) importance (of); putting the cart before the horse; mistaking the cause for the end; mistaking the insignificant for the essential; getting one's priorities backwards
無縁墓地[むえんぼち, muenbochi] (n) cemetery for those who left no relatives behind; potter's field
相関的[そうかんてき, soukanteki] (adj-na) correlative
縁;因;便[よすが;よすか(ok), yosuga ; yosuka (ok)] (n) (1) something to rely on; aid; clue; way; means; (2) someone to rely on; relative; (3) reminder; memento
縁故疎開[えんこそかい, enkosokai] (n,vs) evacuating to the homes of one's relatives in the countryside in wartime
肉親[にくしん, nikushin] (n) blood relationship; blood relative; (P)
血肉[けつにく, ketsuniku] (n) flesh and blood; relatives
[しん, shin] (n) (1) intimacy; closeness; friendliness; (2) close relative; (n-pref) (3) (See 親米,親アラブ) pro- (e.g. pro-American, pro-Japanese, etc.)
親兄弟[おやきょうだい, oyakyoudai] (n) parents and siblings; one's relatives
親戚眷属[しんせきけんぞく, shinsekikenzoku] (n) one's family and relatives; one's kith and kin
親身[しんみ, shinmi] (n) (1) relation; relative; (adj-na) (2) kind; cordial
Japanese-English: COMDICT Dictionary
冗長度[じょうちょうど, jouchoudo] relative redundancy (in information theory)
注記テキスト[ちゅうきテキスト, chuuki tekisuto] annotation text relative
相対アドレス[そうたいアドレス, soutai adoresu] relative address
相対エントロピー[そうたいエントロピー, soutai entoropi-] relative entropy
相対キー[そうたいキー, soutai ki-] relative key
相対パス名[そうたいぱすめい, soutaipasumei] relative pathname
相対ファイル[そうたいファイル, soutai fairu] relative file
相対レコード番号[そうたいレコードばんごう, soutai reko-do bangou] relative record number
相対変位[そうたいへんい, soutaihen'i] relative offset
相対座標[そうたいざひょう, soutaizahyou] relative coordinate
相対座標指令[そうたいざひょうしれい, soutaizahyoushirei] relative command, relative instruction
相対湿度[そうたいしつど, soutaishitsudo] relative humidity
相対的なパス名[あいたいてきなパスめ, aitaitekina pasu me] relative path name
相対誤差[そうたいごさ, soutaigosa] relative error
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
内祝[うちいわい, uchiiwai] Thai: การให้ของขวัญหรือเงินแก่เครือญาติหรือเพื่อนสนิทเพื่อแสดงความยินดี English: gifts for close relatives or friends
割合[わりあい, wariai] Thai: ค่อนข้าง English: relatively
相対[そうたい, soutai] Thai: ที่สัมพันธ์กัน English: relative

relative ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชื้อ[n.] (cheūa) EN: lineage ; blood ; family ; ancestry ; origin ; backgroud ; descent ; descendant ; relative ; scion FR: lignée [f] ; famille [f] ; sang [m] ; descendance [m]
เอกภพสัมพัทธ์[n. exp.] (ēkkaphop sa) EN: relative universe ; universal set ; universe FR:
การกระจายสัมพัทธ์[n. exp.] (kān krajāi ) EN: relative variation FR: variation relative [f]
ค่าคลาดเคลื่อนสัมพัทธ์[n. exp.] (khā khlātkh) EN: relative error FR: erreur relative [f]
ค่าสูงสุดสัมพัทธ์[n. exp.] (khā sūngsut) EN: relative maximum FR:
ค่าต่ำสุดสัมพัทธ์[n. exp.] (khā tamsut ) EN: relative minimum FR:
เขย[n.] (khoēi) EN: son-in-law ; brother-in-law ; male relative by marriage FR: beau-fils [m] ; beau-frère [m] ; parent (masc.) par alliance [m]
เขย[suff.] (-khoēi) EN: -in-law (suff.) ; [male relative by marriage] FR: beau- (préf.)
ความชื้นสัมพัทธ์[n.] (khwāmcheūns) EN: relative humidity (RH) FR: humidité relative [f] ; humidité relative de l'air [f]
ความดันสัมพัทธ์[n. exp.] (khwām dan s) EN: relative pressure FR:
ความจริงสัมพัทธ์[n. exp.] (khwām jing ) EN: relative truth FR: vérité relative [f]
ความขรุขระสัมพัทธ์[n. exp.] (khwām khruk) EN: relative roughness FR:
ความหนาแน่นสัมพัทธ์[n. exp.] (khwām nānae) EN: relative density ; specific gravity FR:
ความหนืดสัมพัทธ์[n. exp.] (khwām neūt ) EN: relative viscosity FR: viscosité relative [f]
ความเร็วสัมพัทธ์[n. exp.] (khwāmreo sa) EN: relative Velocity FR: vitesse relative [f]
ความเสี่ยงสัมพัทธ์[n. exp.] (khwām sīeng) EN: relative risk (RR) FR:
ความถี่สัมพัทธ์[n. exp.] (khwāmthī sa) EN: relative frequency FR:
ความถี่สะสมสัมพัทธ์[n. exp.] (khwāmthī sa) EN: relative cumulative frequency FR:
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ...[n. exp.] (kotmāi thī ) EN: FR: loi relative à … [f] ; législation relative à … [f]
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม[n. exp.] (kotmāi thī ) EN: FR: législation relative à l'environnement [f]
กฎหมายว่าด้วย...[n. exp.] (kotmāi wādū) EN: FR: loi relative à … [f]
หม่อมเจ้า[n. prop.] (Mǿmjāo) EN: king's grandson ; royal male relative ; Mom Chao (M.C.) FR:
มวลอะตอมสัมพัทธ์[n. exp.] (mūan atøm s) EN: relative atomic mass ; atomic weight FR:
ปริมาตรสัมพัทธ์[n. exp.] (parimāt sam) EN: relative volume FR:
ประพันธสรรพนาม[n.] (praphanthas) EN: relative pronoun FR: pronom relatif [m]
ประยูรญาติ[n. exp.] (prayūn yāt) EN: relative FR:
สัมพัทธ์[adj.] (samphat) EN: relative FR: relatif
สะใภ้[n.] (saphai) EN: daughter-in-law ; female relative par marriage FR: belle-fille [f] ; parente par alliance [f]
ญาติ[n. exp.] (yāt) EN: relative ; relation ; kinsman (form.) ; folk ; kinfolk (old) ; descendent ; kin FR: parent [m] ; parente [f] ; parents [mpl] ; membre de la famille [m]
ญาติห่างๆ[n. exp.] (yāt hāng-hā) EN: distant relative ; distant relation FR: famille éloignée [f] ; lointain parent [m] ; parent éloigné [m]
ญาติ[pref.] (yāti- = yāt) EN: relative ; kin ; relations FR:
ญาติสายโลหิต[n. exp.] (yāt sāi lōh) EN: relative ; near relations FR: parent [m] ; proche parent [m]
ญาติสนิท[n. exp.] (yāt sanit) EN: close relative ; close relation FR: parent proche [m]
ญาติ[pref.] (yātti- = yā) EN: relative ; kin ; relations FR:
ญาติกา[n.] (yāttikā) EN: relative ; relation ; kinsman (form.) ; folk ; kinfolk (old) ; descendent ; kin FR: parent [m] ; parente [f] ; parents [mpl] ; membre de la famille [m]
จำนวนเฉพาะสัมพันธ์[n. exp.] (jamnūan cha) EN: relatively prime FR:
จำนวนเฉพาะสัมพัทธ์[n. exp.] (jamnūan cha) EN: coprime ; relatively prime ; relatively prime numbers FR:
จำนวนเฉพาะสัมพัทธ์ทุกคู่[n. exp.] (jamnūan cha) EN: pairwise relatively prime FR:
เครือญาติ[n. exp.] (khreūa yāt) EN: family tree ; family line ; lineage ; family ; relatives ; ancestry FR: arbre familial [m]
หมู่ญาติ[n.] (mūyāt) EN: relatives ; cousin ; lineage ; kin ; kinsmen FR: parents [mpl] ; membres de la famille [mpl] ; famille [f]

relative ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sternadresse {f}; relative Adresse
Häufigkeit {f} | Häufigkeit der Bewegungen | relative Häufigkeitfrequency | frequency of movements | relative frequency
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address
relativ {adj} | relativer | am relativstenrelative | more relative | most relative
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error
entsprechend {adv}correlatively
Relativbeschleunigung {f}relative acceleration
Relativbewegung {f}relative motion
Relativsatz {m}relative clause
Relativwert {m}relative value

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า relative
Back to top