ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

sovereign

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *sovereign*, -sovereign-

sovereign ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
sovereign (n.) ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ See also: กษัตริย์ Syn. autocrat, monarch, supreme ruler
sovereign (adj.) เกี่ยวกับอำนาจสูงสุด Syn. imperial, monarchical, royal, kingly
sovereignty (n.) อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ See also: อำนาจอธิปไตย Syn. supremacy, independence
sovereignty (n.) อำนาจของกษัตริย์
sovereignty kindred (n.) ราชวงศ์ Syn. regime
English-Thai: HOPE Dictionary
sovereign(ซอฟ'เวอเรน) n.,adj. (เกี่ยวกับ) กษัตริย์,รัฎฐาธิปัตย์,ผู้มีอำนาจสูงสุดของประเทศ,ผู้ปกครองประเทศ,ซึ่งมีอำนาจสูงสุด,สูงสุด,ใหญ่ยิ่งที่สุด,เหนือกว่าสิ่งอื่น ๆ ทั้งหมด,ม'อำนาจการปกครองตัวเองที่อิสระ,โดยสิ้นเชิง,โดยครบถ้วน,ม'ประสิทธิภาพ.
sovereignty(ซอฟ'เวอเรนที) n. อำนาจกษัตริย์,อำนาจรัฎฐาธิปัตย์,อำนาจสูงสุดในการปกครองประเทศ,อำนาจอธิปไตย,รัฐหรือประเทศที่มีอำนาจอธิปไตย,รัฐหรือประเทศที่มีอำนาจในการปกครองตัวเองโดยอิสระ
English-Thai: Nontri Dictionary
sovereign(adj) สูงสุด,สำคัญยิ่ง,โดยสิ้นเชิง,โดยครบถ้วน
sovereignty(n) ความเป็นเอกราช,อำนาจอธิปไตย,อำนาจกษัตริย์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sovereignองค์อธิปัตย์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
sovereignty๑. รัฏฐาธิปัตย์๒. อำนาจอธิปไตย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Sovereigntyอำนาจอธิปไตย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ราชธรรม (n.) obligations or responsibilities of a sovereign to his people See also: obligations or responsibilities of a king to his people
รัฏฐาธิปัตย์ (n.) sovereignty
รัฏฐาธิปไตย (n.) sovereignty Syn. รัฏฐาธิปัตย์
อธิปไตย (n.) sovereignty Syn. อำนาจอธิปไตย
อำนาจอธิปไตย (n.) sovereignty
เอกราช (n.) sovereignty See also: independence
ท้าว (n.) title of authority for king, prince, lady ruler, sovereign Syn. ผู้เป็นใหญ่, พระเจ้าแผ่นดิน
ผู้เป็นใหญ่ (n.) title of authority for king, prince, lady ruler, sovereign Syn. พระเจ้าแผ่นดิน
แข็งเมือง (v.) restore sovereignty See also: restore autonomy
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You are my best friend my highest guru and my sovereign lord.เพื่อนที่ดีที่สุด อาจารย์ที่เคารพสูงสุด และเจ้านายที่ยิ่งใหญ่
A 109-acre sovereign state in the middle of Rome, surrounded by a 60-foot wall, which is monitored 24/7, with over 200 CCTV cameras.พื้นที่ 109 เอเคอร์ ของผู้มีอำนาจสูงสุด ใจกลางกรุงโรม, ล้อมรอบด้วยกำแพง 60 ฟุต, ที่มียามตลอด 24 ชั่วโมง, กับกล้อง CCTV อีก 200 ตัว
The charge is that in the 28th year of the reign of our sovereign Henry king of England, his wife, the queen being seduced by the Devil did knowingly commit incest, high treason and offenses against God.ในปีที่ 28 ของการครองราชย์ ของพระเจ้าเฮนรี่ กษัตริย์แห่งอังกฤษ พระชายา ซึ่งก็คือราชินีแห่งอังกฤษ... ได้ถูกครอบงำจากปิศาจร้าย
I beseech Jesus save my sovereign and master, the king.ข้าของวิงวอนต่อพระเยซู ให้ปกป้องอำนาจแผ่นดิน และผู้อยู่เหนือหัว พระมหากษัตริย์
You are interfering with official business of the sovereign land of Costa Luna.คุณกำลังรบกวน ธุรกิจ แห่งอธิปไตยของคอสตาลูน่า
This is sovereign Pantora territory.แต่ข้าจะไปที่ที่ข้าได้เลือกไว้ ที่นี่เป็นอาณาเขตของประมุขแห่งแพนทอร่า
Senator Chuchi, you're given the authority to negotiate a peaceful settlement between the sovereign planet of Pantora and the Talz.วุฒิสมาชิกชูจิ ท่านได้รับมอบอำนาจ ในการเจรจาการแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ระหว่างดาวเคราะห์ของประมุขแห่งแพนทอร่ากับพวกทาลซ์
This is a sovereign territory of communist China, a country that ours believes was responsible for the blackout.นี่คือเขตปกครองพิเศษ ของคอมมิวนิสต์จีน ประเทศที่พวกเราต่างเชื่อกันว่า ต้องรับผิดชอบต่อเหตุการณ์ หมดสติ
From a number of sovereign planetsจากลำดับของผู้มีอำนาจสูงสุดของดาวต่าง ๆ
I think it was around the time he tried to declare our apartment a sovereign nation.ผมว่าคงเป็นช่วงใกล้ๆกับตอนที่ เขาพยายามประกาศว่าอพาร์ตเมนท์เราเป็นรัฐอิสระ
The parliament of the Eastern Slav Republic followed suit, declaring the country a sovereign state, independent from Soviet rule.รัฐสภาของสาธารณรัฐชนชาติชาวสลาฟตะวันออก ได้ส่งคำร้อง ให้ประเทศได้รับการประกาศอิสรภาพ จากการตกเป็นอาณานิคมของโซเวียต
Ain't no out-of-state lawman got the right to invade another sovereign state, to abduct citizens warrant or no damn warrant.เจ้าหน้าที่นอกรัฐไม่มีสิทธิ์ รุกรานรัฐอื่นเพื่อลักพาตัวพลเมือง ไม่ว่าจะมีหมายจับหรือไม่

sovereign ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
主权国家[zhǔ quán guó jiā, ㄓㄨˇ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ, 主权国家 / 主權國家] sovereign country
君王[jūn wáng, ㄐㄩㄣ ㄨㄤˊ, 君王] sovereign king
三皇五帝[sān huáng wǔ dì, ㄙㄢ ㄏㄨㄤˊ ˇ ㄉㄧˋ, 三皇五帝] three sovereigns 三皇 and five emperors 五帝 of myth and legend; the earliest system of Chinese historiography
君主[jūn zhǔ, ㄐㄩㄣ ㄓㄨˇ, 君主] monarch; sovereign
七事[qī shì, ㄑㄧ ㄕˋ, 七事] the Seven Duties of a sovereign, namely offering sacrifice 祭祀, giving audience 朝覲|朝觐, administering jointly 會同|会同, receiving guests 賓客|宾客, running army 軍旅|军旅, attending to farm work 田役, mourning ceremonial 喪荒|丧荒; 7 up (fizzy drink)
主权[zhǔ quán, ㄓㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, 主权 / 主權] sovereignty
具有主权[jù yǒu zhǔ quán, ㄐㄩˋ ㄧㄡˇ ㄓㄨˇ ㄑㄩㄢˊ, 具有主权 / 具有主權] sovereign
统治权[tǒng zhì quán, ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ ㄑㄩㄢˊ, 统治权 / 統治權] sovereignty; dominion; dominance
至高统治权[zhì gāo tǒng zhì quán, ㄓˋ ㄍㄠ ㄊㄨㄥˇ ㄓˋ ㄑㄩㄢˊ, 至高统治权 / 至高統治權] supreme power; sovereignty

sovereign ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ソブリンローン[, soburinro-n] (n) sovereign loan
五胡十六国[ごこじゅうろっこく, gokojuurokkoku] (n) Sixteen Kingdoms (collection of sovereign states in and around China from 304 to 439 CE); Sixteen Kingdoms period
公的債務[こうてきさいむ, koutekisaimu] (n) sovereign debt
国書[こくしょ, kokusho] (n) credentials; sovereign message
国権[こっけん, kokken] (n) power of the state; national sovereignty; sovereign rights; (P)
醜の御楯[しこのみたて, shikonomitate] (exp) the humble shield of our Sovereign Lord
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
主権[しゅけん, shuken] (n) sovereignty; supremacy; dominion; (P)
主権侵犯[しゅけんしんぱん, shukenshinpan] (n) infringement of sovereignty
主権回復[しゅけんかいふく, shukenkaifuku] (n) restoration of sovereignty
主権在民[しゅけんざいみん, shukenzaimin] (n) the sovereignty of the people
元首[げんしゅ, genshu] (n) ruler; sovereign; (P)
君(P);公[きみ, kimi] (pn,adj-no) (1) (male) (fam) (used colloquially by young females) you; buddy; pal; (2) (arch) monarch; ruler; sovereign; (one's) master; (P)
君主[くんしゅ, kunshu] (n,adj-no) ruler; monarch; sovereign; (P)
国家主権[こっかしゅけん, kokkashuken] (n) state sovereignty; national sovereignty
国民主権[こくみんしゅけん, kokuminshuken] (n) sovereignty of the people
国民審査[こくみんしんさ, kokuminshinsa] (n) national review (as an act of a peoples' sovereignty)
地域主権改革[ちいきしゅぎかいかく, chiikishugikaikaku] (n) regional sovereignty reform; decentralization of power to local governments
支配権[しはいけん, shihaiken] (n) right of control; supremacy; sovereignty
玉璽[ぎょくじ, gyokuji] (n) sovereign's seal
[おう, ou] (n,n-suf) (1) king; ruler; sovereign; monarch; (2) king (for senior player) (shogi); (P)
至上権[しじょうけん, shijouken] (n) supremacy; sovereignty
領土侵犯[りょうどしんぱん, ryoudoshinpan] (n,vs) violation of territorial sovereignty; intrusion into territory

sovereign ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำนาจอธิปไตย[n. exp.] (amnāt athip) EN: sovereign power ; sovereignty FR: pouvoir souverain [m] ; souveraineté [f]
อธิป[n.] (athip) EN: king ; monarch; sovereign FR: souverain [m] ; roi [m]
อธิป-[pref.] (athippa-) EN: king ; sovereign FR: souverain [m] ; roi [m]
เครื่องต้น[n.] (khreūangton) EN: dresses and articles used by the sovereign or a prince FR: objets et habits royaux
ขุน[n.] (khun) EN: prince ; king ; sovereign ; ruler ; nobleman ; titled official ; [title for the lowest rank of nobility] FR: prince [m] ; roi [m] ; souverain [m] ; magnat [m]
หนี้สาธารณะ[n. exp.] (nī sāthāran) EN: public debt ; government debt ; national debt ; sovereign debt FR: dette publique [f]
พ่อขุน[n.] (phøkhun) EN: sovereign ; king ; paternal ruler FR:
พ่อเมือง[n.] (phømeūang) EN: governor ; sovereign of an ancient city state FR: gouverneur [m]
พระเจ้าแผ่นดิน[n.] (phrajāophae) EN: king ; monarch ; sovereign ; His Majesty FR: roi [m]
พระเจ้าอยู่หัว[n.] (phrajāoyūhū) EN: king ; sovereign ; His Majesty the King FR: roi [m] ; souverain [m] ; Sa Majesté
ราช[X] (rāt) EN: king ; monarch ; royal ; sovereign FR:
รัฐเอกราช[n. exp.] (rat ēkkarāt) EN: Independent State ; sovereign State FR: État souverain [m]
รัฐาธิปัตย์ ; รัฏฐาธิปัตย์[n.] (ratthāthipa) EN: the Crown ; sovereign FR:
ท้าว[n.] (thāo) EN: king ; sovereign FR: roi [m]
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย = ทูลเกล้าฯ ถวาย[v.] (thūnklāothū) EN: present to a sovereign ; submit to the King FR:
วิภู[n.] (wiphū) EN: king ; ruler ; monarch ; lord ; sovereign FR:
ยุคลบาท[n. prop.] (Yukhonlabāt) EN: His Majesty ; Your Majesty ; the feet of a sovereign FR:
ไอศวรรย์[n.] (aisawan) EN: sovereignty ; kingship FR:
ไอศูรย์[n.] (aisūn) EN: sovereignty ; kingship FR:
ไอศุริย-[pref.] (aisuriya-) EN: sovereignty FR:
อธิปไตย[n.] (athippatai ) EN: sovereignty FR: souveraineté [f]
แข็งเมือง[v.] (khaengmeūan) EN: assert independence ; proclaim the independence of a country ; restore sovereignty FR:
มไหศวรรย์[n.] (mahaisawan) EN: majesty ; greatness ; sovereignty ; supremacy ; great power ; great wealth FR:
สิทธิในการปกครอง[n. exp.] (sitthi nai ) EN: sovereignty FR:

sovereign ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Macht {f} im Staatsovereign
souverän; unumschränkt {adj}sovereign

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า sovereign
Back to top