ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

class

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *class*, -class-

class ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
class (vt.) จัดแบ่งหมวดหมู่ See also: จัดกลุ่ม Syn. classify, categorize
class (n.) ชนชั้น Syn. caste, social rank, social stratum
class (n.) ชั้นเรียน
class (adj.) ที่ดีเยี่ยม
class (n.) ประเภทหรือชนิด Syn. category, division, group, kind, sort
class with (phrv.) จัดอยู่ในประเภท See also: จัดอยู่ใน
classed (adj.) ที่แบ่งเป็นประเภท Syn. grouped, sorted
classic (adj.) ที่เป็นรูปแบบดั้งเดิม Syn. classical
classic (adj.) ที่มีคุณภาพสูง Syn. excellent, superior, first-rate
classical (adj.) ที่เกี่ยวกับกรีกหรือโรมันโบราณ Syn. classic
classical (adj.) ที่เป็นแบบดั้งเดิม
classical (adj.) ที่เป็นเพลงคลาสสิค
classicist (n.) ผู้ที่ศึกษาวัฒนธรรมกรีกและโรมันโบราณ
classification (n.) การจัดแบ่งประเภท Syn. grouping, sorting
classificatory (adj.) ที่จัดแบ่งประเภท
classified (adj.) ที่แบ่งเป็นประเภท Syn. grouped, classed, sorted
classified (adj.) ที่เป็นความลับทางราชการ See also: ที่เปิดเผยเฉพาะเจ้าหน้าที่เท่านั้น
classified advertisement (n.) ข้อความหรือประกาศสั้นๆ รับสมัครงาน/ขายสินค้า See also: ในหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร (คำไม่เป็นทางการ)
classify (vt.) จัดกลุ่ม
classis-chassis (sl.) (ผู้หญิง) รูปร่างดี See also: (ผู้หญิง) รูปร่างสวย Syn. classy-chassy
classless (adj.) ที่ไม่มีการแบ่งชนชั้น
classmate (n.) เพื่อนร่วมชั้นเรียน
classroom (n.) ห้องเรียน
classy (adj.) ยอดเยี่ยม See also: ชั้นเยี่ยม, ชั้นหนึ่ง Syn. first-class, fine, elegant
classy-chassy (sl.) (ผู้หญิง) รูปร่างดี See also: (ผู้หญิง) รูปร่างสวย Syn. classis-chassis
English-Thai: HOPE Dictionary
class(คลาส) {classed,classing,classes} n. ชั้น,ชนชั้น,วรรณะ,ประเภท,ชนิด,จำพวก,ระดับ,ยอดเยี่ยม,ชั้นหนึ่ง,พวกชนชั้นสูง,ท่าทาง vt. จัดแบ่งออกเป็นชั้น ๆ vi. อยู่ในชั้นหนึ่งชั้นใด
class a/class bชั้นเอ/ชั้นบีเป็นการกำหนดคุณภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ของคณะกรรมการคมนาคมของรัฐบาลกลางสหรัฐ (Federal Communications Commission) ที่ใช้กำหนดระดับของพลังงานไฟฟ้าแรงสูงที่จะใช้ในคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็น Class A แปลว่า อนุญาตให้ใช้ในที่ทำงานได้ ถ้าเป็น Class B หมายความว่า ใช้ในที่ทำงานก็ได้ ที่บ้านก็ได้ (ถ้าหากนำคอมพิวเตอร์ Class A มาใช้ที่บ้านอาจไปรบกวนการรับวิทยุหรือภาพทางโทรทัศน์ของบ้านอื่น)
classic(แคลส'ซิค) adj. ยอดเยี่ยม,ดีเด่น,ชั้นหนึ่ง,ชั้นเอก,ดีถึงขนาด,อมตะ,เป็นพื้นฐาน,เป็นหลัก,มีชื่อเสียงทางประวัติศาสตร์หรือวรรณคดี,เป็นแบบอย่าง,เป็นประเพณี,เกี่ยวกับภาษากรีกและลาติน,แบบกรีกและโรมัน,เกี่ยวกับเอกลักษณ์หรือลีลาโบราณ. n. นักเขียนชั้นหนึ่ง,นักวรรณค
classical(แคลส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับแบบกรีกและโรมันโบราณ,ชั้นหนึ่ง,ดีเด่น,เป็นแนวหน้า,เกี่ยวกับวรรณคดีสมัยคลาสซิค,ชื่อเสียงโด่งดัง,เป็นมรดกตกทอดแต่โบราณ,เป็นแบบฉบับที่เชื่อถือได้, See also: classicality,classicalness n. -Conf. classic
classicalismn. ดูclassicism
classicismn. ลัทธิคลาสซิค,กฎเกณฑ์และลักษณะของคลาสซิค, Syn. classicalism
classicist(แคลส'ซิซิสทฺ) n. ผู้เลื่อมใสและยึดถือเอกลักษณ์ของคลาสซิค,ผู้ศึกษาเกี่ยวกับคลาสซิค., See also: classicistic adj. ดูclassicist, Syn. classicalist
classification(แคลสซิฟิเค'เชิน) n. การแบ่งออกเป็นหมวดหมู่., See also: classificatory adj. -al adj.
classified(แคลส'ซิไฟดฺ) adj. ซึ่งแบ่งออกเป็นประเภทหรือหมวดหมู่,สำหรับเจ้าหน้าที่หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น,เป็นความลับ. n. แจ้งความเล็ก ๆ ในหน้าหนังสือพิมพ์, Syn. confidential
classify(แคลส'ซิไฟ) ฐclassified,classifying,classifies} vt. แยกประเภท,แยกหมวดหมู่,จัดให้เป็นประเภทความลับ., See also: classifiable adj. ดูclassify
classisn. องค์การพระคริสเตียน
classlessadj. ไม่มีชนชั้น,
classmaten. เพื่อนร่วมชั้น
classroomn. ห้องเรียน
classworkn. งานในห้องเรียน (ต่างกับการบ้าน)
English-Thai: Nontri Dictionary
class(n) ประเภท,ขั้น,จำพวก,วรรณะ,ชนิด,ชั้นเรียน,ท่าทาง
classic(adj) เกี่ยวกับงานศิลปะแบบคลาสสิค
classical(adj) เกี่ยวกับงานศิลปะแบบคลาสสิค
classification(n) การแบ่งประเภท,การจัดหมวดหมู่,การแยกประเภท
classify(vt) แบ่งประเภท,จัดหมวดหมู่,จัดประเภท,แยกประเภท,แบ่งชั้น
classmate(n) เพื่อนร่วมชั้น
classroom(n) ห้องเรียน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
classคลาส [ใช้ในภาษาเชิงวัตถุ] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
classic๑. (น.) คลาสสิก๒. (ว.) ตามแบบแผน, คลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
classicalตามแบบแผน, คลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
classicismคตินิยมแบบแผน, คตินิยมคลาสสิก [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
classificationการจำแนก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
classified taxระบบภาษีเก็บตามประเภททรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Classการจัดชั้นเรียน [การแพทย์]
classicคลาสสิก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Classical geographyภูมิศาสตร์สมัยคลาสสิค [TU Subject Heading]
Classificationการวิเคราะห์หนังสือ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Classroom Disciplinesวินัยในชั้นเรียน [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (n.) first class honour
ชนชั้น (n.) class See also: type, group
ชั้น (n.) class See also: grade, level, degree, rate, caste, series, row, rank Syn. ระดับ, อันดับ, ประเภท, ชั้น, วรรณะ
ระดับ (n.) class See also: grade, level, degree, caste, row, rank Syn. ชั้น
เถรภูมิ (n.) class of Buddhist monks who have attained ten or more years in the monkhood See also: Buddhist hierarchy
ครูประจำชั้น (n.) class teacher See also: class instructor
คลาสสิก (n.) classic
คลาสสิก (adj.) classic Syn. คลาสสิค
คลาสสิค (adj.) classic
คลาสสิก (adj.) classical
ตันติภาษา (n.) classical language See also: systematizied language
เพลงคลาสสิค (n.) classical music
พิณพาทย์ (n.) classical Thai orchestra Syn. ปี่พาทย์
มโนราห์ (n.) classical Thai tune
การจำแนก (n.) classification See also: categorization
การจำแนกประเภท (n.) classification See also: categorization
หมวดหมู่ (n.) classification See also: category, grouping, sort, type Syn. พวก, หมู่, หมวด
โฆษณาย่อย (n.) classified See also: classified ad
คำลักษณนาม (n.) classifier See also: qualitative noun, numerative noun
บทเสริม (n.) classifier Syn. ส่วนเสริม, ส่วนเพิ่มเติม Ops. ส่วนสรุป, บทสรุป
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have a class nowฉันมีเรียนตอนนี้
I waited for the rest of the class to disappearฉันคอยให้เพื่อนๆ ในห้องออกไปให้หมดก่อน
How often do you come to class late?คุณเข้าชั้นเรียนสายบ่อยแค่ไหน?
The class will finish at 7:30 tonightชั้นเรียนจะเลิกในตอนทุ่มครึ่งคืนนี้
I think I had a class with youฉันคิดว่าฉันมีชั้นเรียนร่วมกับคุณนะ
He is in charge of this classเขาเป็นคนรับผิดชอบชั้นเรียนนี้
Why don't you attend an aerobic class?ทำไมคุณไม่เข้าชั้นเรียนแอโรบิก?
How many students are there in your class?มีนักเรียนกี่คนในชั้นเรียนของคุณ?
Where is your next class?วิชาต่อไปของเธอที่ไหนหรือ?
We have some other classes togetherเรามีเรียนบางวิชาด้วยกัน
You don't have to treat your classmate like thisคุณต้องไม่ทำกับเพื่อนร่วมชั้นอย่างนี้
You gotta go to class, you can't skip schoolเธอต้องเข้าชั้นเรียน จะโดดเรียนไม่ได้
He concentrated too little in classเขาสนใจในการเรียนน้อยมาก
Please excuse me to classฉันต้องขอตัวไปเข้าชั้นเรียนก่อนนะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Come on. Out with it! Tell me, what else would a woman of her class be doing in a dump like this?โธ่เอ้ย บอกมาเถอะ ว่าผู้หญิงมีระดับ อย่างหล่อนจะมาทำอะไรในที่กระจอกๆ แบบนี้
Yes, I want it first class and in three days.ใช่ฉันต้องการชั้นแรก ฉันต้องการในสามวัน แต่นั่นไม่ได้ทำให้คุณมีเวลา มากไม่ได้
Along comes Mr. Whitey, and when he's finished with that net it looks like a kiddies' scissors class has cut it up for a paper doll.พอฉลามขาวมา เเล้วมันเสร็จธุระกับเเหนั่น... มันก็เหมือนเด็กฝึกใช้กรรไกร ที่ตัดขาดเละเทะไปหมด
Excuse me, miss Tanner, But which class do I attend this morning?ขอโทษค่ะ คุณ แทนเนอร์ , หนูจะเข้าห้องเรียนไหนคะ เช้านี้?
The second-year class in the red room.ที่ห้องเรียนชั้นปีสอง ห้องสีแดง.
Just move your black ass back to third class or I'll have you thrown off at the next station.กลับไปนั่งชั้นสามซะ ไม่งั้นถูกโยนออกสถานีหน้า
A cheap idea that only low class humans would think of.ไอเดียโง่ๆ เท่าที่มนุษย์จะคิดได้
You are the evil consequence of a low class woman and a Count!เจ้ามันก็แค่ผลผลิตโสโครก ของเคานท์กับผู้หญิงชั้นต่ำ!
He is trying to invite a low class girl into our noble Lee family.เขาพยายามพาสาวต่ำสกุล เข้าร่วมราชสกุลแห่งลี
But you can't change your low class identity.แต่เจ้าไม่มีวันเปลี่ยน ตัวตนต่ำสกุล ของเจ้าได้หรอก
Our aristocrats have slept with lower class women for fun.ราชวงศ์ของเราบางคน ไปมีความสัมพันธ์กับหญิงชั้นต่ำ เพื่อความสำราญ
If you let that low class girl into our family...ถ้าพ่อให้นังผู้หญิงต่ำนั้น เข้ามาในครอบครัวของเรา...

class ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一类保护动物[yī lèi bǎo hù dòng wù, ㄧ ㄌㄟˋ ㄅㄠˇ ㄏㄨˋ ㄉㄨㄥˋ ˋ, 一类保护动物 / 一類保護動物] class A protected animal
硬骨鱼[Yìng gǔ yú, ˋ ㄍㄨˇ ㄩˊ, 硬骨鱼 / 硬骨魚] bony fishes; Osteichthyes (taxonomic class including most fish)
软骨鱼类[ruǎn gǔ yú lèi, ㄖㄨㄢˇ ㄍㄨˇ ㄩˊ ㄌㄟˋ, 软骨鱼类 / 軟骨魚類] cartilaginous fishes; Chondrichthyes (taxonomic class including sharks and rays)
示性类[shì xìng lèi, ㄕˋ ㄒㄧㄥˋ ㄌㄟˋ, 示性类 / 示性類] characteristic class (math.)
下课[xià kè, ㄒㄧㄚˋ ㄎㄜˋ, 下课 / 下課] class is over
一类[yī lèi, ㄧ ㄌㄟˋ, 一类 / 一類] same type; category 1 (i.e. class A)
倍足纲[bèi zú gāng, ㄅㄟˋ ㄗㄨˊ ㄍㄤ, 倍足纲 / 倍足綱] Diplopoda, arthropod class with a pair of legs on each segment, including centipedes 蜈蚣 and millipedes 千足蟲|千足虫
倍足类[bèi zú lèi, ㄅㄟˋ ㄗㄨˊ ㄌㄟˋ, 倍足类 / 倍足類] Diplopoda (arthropod class with a pair of legs on each segment, including centipedes and millipedes)
吨级[dūn jí, ㄉㄨㄣ ㄐㄧˊ, 吨级 / 噸級] tonnage; class in tons (of a passenger ship)
同等[tóng děng, ㄊㄨㄥˊ ㄉㄥˇ, 同等] equal to; having the same social class or status
分子[fèn zǐ, ㄈㄣˋ ㄗˇ, 分子 / 份子] members of a class or group; political elements (such as intellectuals or extremists); part
出身[chū shēn, ㄔㄨ ㄕㄣ, 出身] family background; class origin
头功[tóu gōng, ㄊㄡˊ ㄍㄨㄥ, 头功 / 頭功] first class merit
盲鳗[máng mán, ㄇㄤˊ ㄇㄢˊ, 盲鳗 / 盲鰻] hagfish (jawless proto-fish of class Myxini)
高层旅馆[gāo céng lǚ guǎn, ㄍㄠ ㄘㄥˊ ㄌㄩˇ ㄍㄨㄢˇ, 高层旅馆 / 高層旅館] luxury hotel; high class hotel
哺乳纲[bǔ rǔ gāng, ㄅㄨˇ ㄖㄨˇ ㄍㄤ, 哺乳纲 / 哺乳綱] Mammalia, the class of mammals
裂殖菌[liè zhí jūn, ㄌㄧㄝˋ ㄓˊ ㄐㄩㄣ, 裂殖菌] Schizomycetes (taxonomic class of funghi)
裂殖菌纲[liè zhí jūn gāng, ㄌㄧㄝˋ ㄓˊ ㄐㄩㄣ ㄍㄤ, 裂殖菌纲 / 裂殖菌綱] Schizomycetes (taxonomic class of funghi)
二等舱[èr děng cāng, ㄦˋ ㄉㄥˇ ㄘㄤ, 二等舱 / 二等艙] second class cabin
官舱[guān cāng, ㄍㄨㄢ ㄘㄤ, 官舱 / 官艙] second class cabin (on ship)
[suǒ, ㄙㄨㄛˇ, 所] actually; place; classifier for houses, small buildings, institutions etc; that which; particle introducing a relative clause or passive
[yě, ㄧㄝˇ, 也] also; too; (in classical Chinese) final particle serving as copula
动物分类[dòng wù fēn lèi, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄈㄣ ㄌㄟˋ, 动物分类 / 動物分類] taxonomy; classification of animals
[kǒu, ㄎㄡˇ, 口] mouth; (classifier for things with mouths such as people, domestic animals, cannons, wells etc)
圣经外传[Shèng jīng wài zhuàn, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄨㄞˋ ㄓㄨㄢˋ, 圣经外传 / 聖經外傳] Apocrypha; biography external to the classics
[chóu, ㄔㄡˊ, 畴 / 疇] arable fields; cultivated field; class; category
跷课[qiāo kè, ㄑㄧㄠ ㄎㄜˋ, 跷课 / 蹺課] avoid attending classes
[qí, ㄑㄧˊ, 旗] banner; flag; (in Qing times) refers to Manchurian ruling class, from 八旗 eight banners; administrative subdivision in inner Mongolia equivalent to 縣|县 county
[chuáng, ㄔㄨㄤˊ, 床] bed; couch; classifier for beds
[jiān, ㄐㄧㄢ, 间 / 間] between; among; space; classifier for time intervals
圣经典故[shèng jīng diǎn gù, ㄕㄥˋ ㄐㄧㄥ ㄉㄧㄢˇ ㄍㄨˋ, 圣经典故 / 聖經典故] biblical classic
吊诡[diào guǐ, ㄉㄧㄠˋ ㄍㄨㄟˇ, 吊诡 / 弔詭] bizarre; paradoxical; a paradox (from Daoist classic Zhuangzi 莊子|庄子)
[shēn, ㄕㄣ, 身] body; torso; person; life; status; pregnancy; classifier for clothes: suit
[cè, ㄘㄜˋ, 册 / 冊] book; booklet; classifier for books
[píng, ㄆㄧㄥˊ, 瓶] bottle; (classifier for wine and liquids); vase; pitcher
嘟噜[dū lu, ㄉㄨ ㄌㄨ˙, 嘟噜 / 嘟嚕] bunch; cluster; classifier for bunched objects; to hang down in a bunch; to droop
[quān, ㄑㄩㄢ, 圈] circle; ring; loop; classifier for loops or orbits
分属[fēn shǔ, ㄈㄣ ㄕㄨˇ, 分属 / 分屬] classification
分类[fēn lèi, ㄈㄣ ㄌㄟˋ, 分类 / 分類] classification
古典[gǔ diǎn, ㄍㄨˇ ㄉㄧㄢˇ, 古典] classical

class ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あさぎり型護衛艦[あさぎりがたごえいかん, asagirigatagoeikan] (n) Asagiri class destroyer
あたご型護衛艦[あたごがたごえいかん, atagogatagoeikan] (n) Atago class destroyer
あぶくま型護衛艦[あぶくまがたごえいかん, abukumagatagoeikan] (n) Abukuma class destroyer escort
いしかり型護衛艦[いしかりがたごえいかん, ishikarigatagoeikan] (n) Ishikari class destroyer escort
インテリ層[インテリそう, interi sou] (n) intellectuals; intelligentsia; educated class
ウエルター級[ウエルターきゅう, ueruta-kyuu] (n) welterweight class (boxing)
エグセクティブクラス[, egusekuteibukurasu] (n) executive class
エコノミークラス[, ekonomi-kurasu] (n) economy class
エコノミークラス症候群[エコノミークラスしょうこうぐん, ekonomi-kurasu shoukougun] (n) economy class syndrome (occurrence of deep vein thrombosis in air travelers)
おおすみ型輸送艦[おおすみがたゆそうかん, oosumigatayusoukan] (n) Osumi class vehicle transport ship
おやしお型潜水艦[おやしおがたせんすいかん, oyashiogatasensuikan] (n) Oyashio class submarine
クラスセレクタ[, kurasuserekuta] (n) {comp} class selector
クラスファクトリ[, kurasufakutori] (n) {comp} class factory
クラスマガジン[, kurasumagajin] (n) class magazine
クラスライブラリ[, kurasuraiburari] (n) {comp} class library (as in C++)
クラス会[クラスかい, kurasu kai] (n) class reunion
クラス替え[クラスがえ, kurasu gae] (n) (school) class change; class shuffle; rearrangement of which students are in which teacher's class
クラス階層[クラスかいそう, kurasu kaisou] (n) {comp} class hierarchy
こんごう型護衛艦[こんごうがたごえいかん, kongougatagoeikan] (n) Kongo class destroyer
しらね型護衛艦[しらねがたごえいかん, shiranegatagoeikan] (n) Shirane class destroyer
スペクトル型[スペクトルがた, supekutoru gata] (n) spectral class
たかなみ型護衛艦[たかなみがたごえいかん, takanamigatagoeikan] (n) Takanami class destroyer
たちかぜ型護衛艦[たちかぜがたごえいかん, tachikazegatagoeikan] (n) Tachikaze class destroyer
ハイクラス[, haikurasu] (adj-na,n) high class
はたかぜ型護衛艦[はたかぜがたごえいかん, hatakazegatagoeikan] (n) Hatakaze class destroyer
はつゆき型護衛艦[はつゆきがたごえいかん, hatsuyukigatagoeikan] (n) Hatsuyuki class destroyer
はるしお型潜水艦[はるしおがたせんすいかん, harushiogatasensuikan] (n) Harushio class submarine
ファイル所有者クラス[ファイルしょゆうしゃクラス, fairu shoyuusha kurasu] (n) {comp} file owner class
ミドルクラス[, midorukurasu] (n) middle class
むらさめ型護衛艦[むらさめがたごえいかん, murasamegatagoeikan] (n) Murasame class destroyer
やえやま型掃海艦[やえやまがたそうかいかん, yaeyamagatasoukaikan] (n) Yaeyama class minesweeper
ゆうばり型護衛艦[ゆうばりがたごえいかん, yuubarigatagoeikan] (n) Yubari class destroyer escort
ロングホームルーム[, ronguho-muru-mu] (n) (See ホームルーム) long homeroom; occasional or periodic extra long registration class or assembly in a school (e.g. for activities not related to class work)
一級河川[いっきゅうかせん, ikkyuukasen] (n) class A river (specified waterways of special importance protected by the government)
一限目;1限目[いちげんめ, ichigenme] (n) first period (e.g. first class in school day)
上つ方[うえつがた, uetsugata] (n) nobles; the upper class
上等兵[じょうとうへい, joutouhei] (n) private first-class (army); airman first class (air force); lance corporal (US Marines; Commonwealth military); seaman (navy)
中人[ちゅうじん, chuujin] (n) (1) (See 仲人・ちゅうにん) person of middling talent, strength, etc.; (2) middle class person; bourgeois person; (3) matchmaker go-between
中小姓;中小性[ちゅうごしょう, chuugoshou] (n) low class samurai, who guarded the shogun on outings (Edo period)
中流の上層階級[ちゅうりゅうのじょうそうかいきゅう, chuuryuunojousoukaikyuu] (n) upper middle class
Japanese-English: COMDICT Dictionary
クラス階層[クラスかいそう, kurasu kaisou] class hierarchy
サービスクラス[さーびすくらす, sa-bisukurasu] service class
サービス種別[サービスしゅべつ, sa-bisu shubetsu] service class
ファイルグループクラス[ふぁいるぐるーぷくらす, fairuguru-pukurasu] file group class
ファイル他者クラス[ファイルたしゃクラス, fairu tasha kurasu] file other class
ファイル所有者クラス[ファイルしょゆうしゃクラス, fairu shoyuusha kurasu] file owner class
ブジェクトクラス[ぶじえくとくらす, bujiekutokurasu] object class
交換様式クラス[こうかんようしきクラス, koukanyoushiki kurasu] interchange format class
代替クラス[だいがえクラス, daigae kurasu] alternative class
割付け対象体クラス[わりつけたいしょうたいクラス, waritsuketaishoutai kurasu] layout object class
外部文書クラス[がいぶぶんしょクラス, gaibubunsho kurasu] external document class
対象体クラス記述部[たいしょうたいクラスきじゅつぶ, taishoutai kurasu kijutsubu] object class description
提案クラス[ていあんクラス, teian kurasu] proposed class
文書クラス記述部[ぶんしょクラスきじゅつぶ, bunsho kurasu kijutsubu] document class description
文書体系クラス[ぶんしょたいけいクラス, bunshotaikei kurasu] document architecture class
管理オブジェクトクラス[かんりオブジェクトクラス, kanri obujiekutokurasu] managed object class
要望クラス[ようぼうクラス, youbou kurasu] preferred class
運搬クラス[うんぱんクラス, unpan kurasu] bearer class
サブクラス[さぶくらす, sabukurasu] subclass
ファセット分類体系[ファセットぶんるいたいけい, fasetto bunruitaikei] faceted classification system
一段階層分類体系[いちだんかいそうぶんるいたいけい, ichidankaisoubunruitaikei] hierarchical classification system, monohiererchical classification system
一般分類体系[いっぱんぶんるいたいけい, ippanbunruitaikei] universal classification system, general classification system
上位[じょうい, joui] superior (rank not class), higher order (e.g. byte), host computer (of connected device)
二分分類体系[にぶんぶんるいたいけい, nibunbunruitaikei] dichotomized classification system
分析合成形分類体系[ぶんせきごうせいがたぶんるいたいけい, bunsekigouseigatabunruitaikei] analytico-synthetic classification system
分析形分類体系[ぶんせきがたぶんるいたいけい, bunsekigatabunruitaikei] analytical classification system
分類作業[ぶんるいさぎょう, bunruisagyou] classifying
列挙分類体系[れっきょぶんるいたいけい, rekkyobunruitaikei] enumerative classification system
十進分類体系[じっしんぶんるいたいけい, jisshinbunruitaikei] decimal classification system
合成形分類体系[ごうせいがたぶんるいたいけい, gouseigatabunruitaikei] synthetic classification system
回線種別[かいせんすべつ, kaisensubetsu] line type, line classification
多元分類体系[たげんぶんるいたいけい, tagenbunruitaikei] multidimensional classification system
専門分類体系[せんもんぶんるいたいけい, senmonbunruitaikei] specialized classification system
普遍分類体系[ふへんぶんるいたいけい, fuhenbunruitaikei] universal classification system, general classification system
段階[だんかい, dankai] stage, steps, order, class, phase
深層分類体系[しんそうぶんるいたいけい, shinsoubunruitaikei] close classification system, depth classification system
簡略分類体系[かんりゃくぶんるいたいけい, kanryakubunruitaikei] broad classification system
精密分類体系[せいみつぶんるいたいけい, seimitsubunruitaikei] close classification system, depth classification system
階層分類体系[かいそうぶんるいたいけい, kaisoubunruitaikei] hierarchical classification system, monohiererchical classification system
階層化[かいそうか, kaisouka] stratification, classification
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
読者層[どくしゃそう, dokushasou] Thai: กลุ่มผู้อ่าน English: class of readers
[くみ, kumi] Thai: คำเรียกระดับชั้นเรียน English: class

class ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันตรภาคชั้น [n. exp.] (antaraphāk ) EN: class interval FR:
อันตรภาคชั้นเปิด [n. exp.] (antaraphāk ) EN: open-ended class interval FR:
แบ่งชนชั้น[v. exp.] (baeng chonc) EN: make class distinctions ; divide by social class FR:
ชฎิล[n.] (chadin) EN: [one of a group of ascetics characterized by long hair bound in a high bun] ; [a class of ascetics with matted hair] ; Isi ; matted-hair ascetic FR:
ชั้น[n.] (chan) EN: class ; grade ; level ; rank FR: classe [f] ; rang [m] ; niveau [m] ; grade [m] ; catégorie [f]
ชั้น[n.] (chan) EN: class FR: classe [f]
ชั้นโดยสาร[n. exp.] (chan dōisān) EN: class FR: classe [f]
ชั้นเฟิร์สคลาส [n. exp.] (chan foēs k) EN: first class FR: première classe [f]
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety ; class ; sort FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; modèle [m] ; catégorie [f] ; exemple [m]
ชั้นจัตวา[n. exp.] (chan jattaw) EN: fourth class ; fouth grade ; fouth level ; fouth rate FR: quatrième classe [f]
ชั้นหนึ่ง [n. exp.] (chan neung) EN: first class FR: première classe [f]
ชั้นหนึ่ง [adj.] (chan neung) EN: first class ; first grade ; top-flight ; top-notch FR: de première classe
ชั้นประหยัด[n. exp.] (chan prayat) EN: economy class FR: classe économique [f]
ชั้นเรียน[n. exp.] (chan rīen) EN: classroom ; class FR: classe [f]
ชั้นสาม[n. exp.] (chan sām) EN: third class FR: troisième classe [f]
ชั้นสมมูล[n. exp.] (chan samamū) EN: equivalence class FR: classe d'équivalence [f]
ชั้นสอง[n. exp.] (chan søng) EN: second class FR: deuxième classe [f] ; seconde classe [f]
ชั้นส่วนตกค้าง[n. exp.] (chan suan t) EN: residue class FR:
ชั้นสูง[adj.] (chan sūng) EN: advanced ; high level ; upper class ; high class ; higher grade ; superior ; high ranking FR: avancé ; d'avant garde ; de haut niveau ; de grande qualité ; maximal ; supérieur ; de haut rang
ชั้นทางสังคม[n. exp.] (chan thāng ) EN: social class FR: classe sociale [f]
ชั้นฐานนิยม[n. exp.] (chan thānni) EN: modal class FR:
ชั้นที่นั่ง[n.] (chan thīnan) EN: class FR: classe [f]
ชั้นที่หนึ่ง = ชั้นที่ 1[n. exp.] (chan thī ne) EN: first class FR: première classe [f] ; premier étage [m]
ชั้นที่สอง = ชั้นที่ 2[n. exp.] (chan thī sø) EN: second class FR: deuxième classe [f] ; deuxième étage [m]
ชั้นที่สาม = ชั้นที่ 3[n. exp.] (chan thī sā) EN: third class FR: troisième classe [f] ; troisième étage [m]
ชั้นธุรกิจ[n. exp.] (chan thurak) EN: businesss class ; business FR: classe affaires [f ] ; business class [f] ; business [f]
ชนชั้น [n.] (chonchan) EN: class ; social class FR: classe sociale [f]
ชนชั้นกรรมาชีพ[n. exp.] (chonchan ka) EN: working class ; proletariat FR: classe ouvrière [f] ; prolétariat [m] ; classe laborieuse [f]
ชนชั้นกรรมกร[n. exp.] (chonchan ka) EN: working class FR:
ชนชั้นกลาง[n. exp.] (chonchan kl) EN: middle class FR: classe moyenne [f]
ชนชั้นปกครอง[n. exp.] (chonchan po) EN: governing class; ruling class FR: classe régnante [f]
ชนชั้นทางสังคม[n. exp.] (chonchan th) EN: social class FR: classe sociale [f]
ดีกรี[n.] (dīkrī) EN: degree ; class FR:
ฟังก์ชันคลาส[n. exp.] (fangchan kh) EN: class function FR:
ห่างชั้น[v. exp.] (hāng chan) EN: outclass ; be outclassed ; be of a different class FR:
จำพวก[n.] (jamphūak) EN: kind ; category ; type ; sort ; group ; class ; species ; number ; lot FR: groupe [m] ; association [f] ; classe [f] ; catégorie [f] ; genre [m]
เจ้าขุนมูลนาย ; เจ้าขุนมุลนาย[n.] (jaokhunmūnn) EN: rulers ; ruling class ; biggies [vulg.] FR: notables [mpl] ; richard [m] (péj., fam)
จ่าสิบเอก (ส.อ.)[n. exp.] (jā sip ēk) EN: master sergeant ; warrant officer class one FR:
จ่าสิบโท (จ.ส.ท.)[n. exp.] (jā sip thō) EN: sergeant first class ; warrant officer class two FR:
กรรมาชีพ[n.] (kammāchīp =) EN: worker ; labourer ; working class ; proletariat FR: travailleur [m] ; travailleuse [f] ; ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; prolétaire [m, f] ; prolétariat [m] ; travailleurs [mpl]

class ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genauigkeitsklasse {f}accuracy class
Partikelreinheitsklassen {pl} der Luftairborne particulate cleanliness class
Äquivalenzklasse {f} [math.]equivalence class
Anforderungsstufe {f}performance level; performance class
Tanzkurs {m}dancing class
Gefahrenklasse {f}danger class
Reinheitsklasse {f}cleanliness class; purity class
Emittentenklasse {f}issuing class
Englischkurs {m}English class
Hubklasse {f}hoisting class
Isolationsklasse {f}insulation class
Isolierklasse {f}insulation class
Gefreite {m} (Soldat)lance corporal; private [Am.]; private first class
Unterklasse {f}lower class
Unterschicht {f}lower class
Bevölkerungsschicht {f}population stratum; class of population
Förderklasse {f}remedial class
herrschend; beherrschend; vorherrschend {adj} | die herrschende Klasseruling | the ruling class
Schutzart {f}safety provision; safety class
Oberstabsfeldwebel {m} [mil.]sergeant major [Am.]; warrant officer class II [Br.]
Festigkeitsklasse {f}strength class
Volkshochschule {f}adult evening classes; adult education center
Branchenverzeichnis {n}classified directory
Beförderungsklasse {f}class of carriage
Benutzerklasse {f}class of service
Klassenarbeit {f}class test
Klassenbewusstsein {n}class consciousness
Klassengesellschaft {f}class society
Klassenkampf {m}class conflict
Klassenlehrer {m}class teacher
Klassensprecher {m}class representative
Klassentreffen {n}class reunion
Schulbuch {n}class book
Schulraum {m}class room
Standesunterschied {m}class distinction
Unterrichtsstunde {f} | Unterrichtsstunde zum selbständigen Arbeitenclass hour; period; lesson | study period
klassisch {adj} | ein klassisches Beispiel für etw.classic | a classic example of something
klassisch {adj} | klassische Musikclassical | classical music
Gliederungszeichen {n}classification sign; structuring sign
Kategorisierung {f}classification in categories

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า class
Back to top