ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

master

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *master*, -master-

master ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
master (n.) เจ้านาย See also: นายจ้าง, หัวหน้า, ผู้ควบคุม, ผู้ปกครอง Syn. chief, leader, ruler, governor
master (n.) ผู้เชี่ยวชาญ See also: ผู้ช่ำชอง, ผู้ชำนิชำนาญ, คนมีฝีมือ
master (n.) ศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ See also: นักวาดรูปที่มีชื่อเสียงในอดีต Syn. genius, past master
master (n.) หัวหน้าครอบครัว See also: เจ้าบ้าน
master (n.) ครูผู้ชาย See also: ครู Syn. schoolmaster, instructor
master (n.) ต้นฉบับ Syn. original, file, copy
master (n.) กัปตันเรือสินค้า See also: กัปตัน, นายเรือสินค้า
master (adj.) สำคัญที่สุด See also: ใหญ่ที่สุด
master (adj.) ชำนาญ See also: เชี่ยวชาญ, เก่งกาจ
master (vt.) เข้าใจถ่องแท้ See also: รู้อย่างละเอียด, รอบรู้ Syn. learn, understand
master (vt.) ควบคุม See also: ปกครอง, บังคับ Syn. rule
master builder (n.) สถาปนิก See also: ผู้รับเหมาก่อสร้าง Syn. architect
master hand (n.) ผู้เชี่ยวชาญ
master key (n.) ลูกกุญแจตัวหลัก Syn. pass key
master mariner (n.) ผู้ได้รับประกาศนียบัตรการเดินเรือ
Master of Arts (n.) อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต See also: ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต, ปริญญาโททางสังคมศาสตร์
master of ceremonies (n.) พิธีกร (คำย่อคือ MC) See also: โฆษก, ผู้ดำเนินรายการ, ผู้ประกาศ Syn. emcee
master of foxhounds (n.) ผู้ดูแลสุนัขล่าสัตว์
master sergeant (n.) จ่าสิบเอก See also: พันจ่าอากาศเอก
master-at-arms (n.) เจ้าหน้าที่ควบคุมบนเรือ See also: ทหารเรือยศจ่าที่ควบคุมเรือ
masterclass (n.) แบบฝึกหัดที่ครูดนตรีให้กับนักเรียนที่เก่งมาก
masterdom (n.) ความมีอำนาจ Syn. mastership
masterful (adj.) เชี่ยวชาญ See also: ชำนาญ, สันทัด, เจนจัด Syn. perfect, skillful
masterful (adj.) ที่ใช้อำนาจ See also: ที่วางอำนาจ, ที่ชอบข่ม Syn. authoritarian, commanding
masterfully (adv.) อย่างเชี่ยวชาญ
masterfulness (n.) ความเชี่ยวชาญ
masterliness (n.) ความเชี่ยวชาญ
masterly (adj.) อย่างเชี่ยวชาญ Syn. skillful, superior
mastermind (vt.) วางแผนและควบคุมอย่างเชี่ยวชาญ Syn. direct, organize, plan
mastermind (n.) ผู้ริเริ่มโครงการ See also: ผู้ริเริ่มความคิด, ผู้บงการ, คนวางแผน Syn. expert, leader, organizer
masterpiece (n.) ผลงานชิ้นเอก See also: ผลงานชิ้นเด่น, ผลงานชิ้นโบว์แดง Syn. masterwork
masters (n.) กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ Syn. faculty
masters-at-arms (n.) เจ้าหน้าที่ควบคุมบนเรือ See also: ทหารเรือยศจ่าที่ควบคุมเรือ
mastership (n.) ความมีอำนาจ Syn. masterdom
mastership (n.) การปกครอง See also: การควบคุม, อำนาจบังคับบัญชา Syn. command
mastership (n.) ตำแหน่งหัวหน้า
mastership (n.) ความรู้หรือทักษะที่เชี่ยวชาญ See also: ความเก่ง, ความรอบรู้ Syn. authority
masterwork (n.) ผลงานชิ้นเอก See also: ผลงานชิ้นเด่น, ผลงานยิ่งใหญ่, งานชิ้นเยี่ยมที่สุด, งานชิ้นโบว์แดง Syn. masterpiece
mastery (n.) ความชำนาญ See also: ความรอบรู้ Syn. mastership
mastery (n.) อำนาจควบคุม See also: อำนาจบังคับบัญชา, อำนาจปกครอง Syn. domination
English-Thai: HOPE Dictionary
master(มาส'เทอะ,แมส'เทอะ) n. นาย,เจ้านาย,นายจ้าง,กัปตันเรือสินค้า,กัปตันเรือ,ผู้บังคับการ,หัวหน้าครอบครัว,เจ้าบ้าน,ผู้เชี่ยวชาญ,ผู้มีชัย,ผู้มีอำนาจ,คนเก่ง,ผู้ช่วยผู้พิพากษา,มหาบัณฑิต,ผู้สำเร็จปริญญาโท adj. เป็นนาย,เป็นหัวหน้า,เป็นผู้นำ,เกี่ยวกับการควบคุม,เกี่ยวกับการนำ,วางอำนาจ,ใหญ่ยิ่ง,เชี่ยวชาญ
master builderผู้รับเหมาก่อสร้าง,สถาปนิก
master fileแฟ้มหลักหมายถึงแฟ้มข้อมูลที่ทำไว้ค่อนข้างถาวร และมีข้อมูลเก็บไว้อย่างสมบูรณ์ ในการแก้ไขหรือปรับปรุงแฟ้มข้อมูลหลักนี้ (เช่น ถ้าเป็นแฟ้มประวัติพนักงานของบริษัท ที่จะมีการแก้ไขเฉพาะรายการเงินเดือน ส่วนรายการอื่นไม่มีการแก้) มักจะใช้วิธีสร้างแฟ้มข้อมูลขึ้นมาใหม่ ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงข้อมูลเฉพาะบางรายการ เรียกว่า "แฟ้มรายการ เปลี่ยนแปลง " (transaction file) แล้วเขียนโปรแกรมให้คอมพิวเตอร์อ่านแฟ้มข้อมูล ใหม่นี้ เข้าไปจัดการแก้ไขปรับปรุงข้อมูลในแฟ้มหลักให้ ดู transaction file เปรียบเทียบ
master handn. ผู้เชี่ยวชาญ,ความเชี่ยวชาญ
master keyn. ลูกกุญแจที่สามารถเปิดได้หลายกุญแจในสถานที่หนึ่ง ๆ
master of artsศิลปศาสตรมหาบัณฑิต,ปริญญาโททางศิลปศาสตร์ (M.A.,A.M.)
master of ceremoniesn. พิธีกร,ผู้อำนวยงานพิธี,สมุหพระราชพิธี
master of sciencen. ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S.,MSc.,S.M.,Sc.M.)
master sergeantn. จ่านายสิบเอก,พันจ่าอากาศเอก
master stroken. การกระทำที่ยิ่งใหญ่
master-at-arms(มาส'เทอะ อัท'อาร์มซ) n. ทหารเรือชั้นจ่ามีหน้าที่ควบคุมวินัยในเรือ,เจ้าหน้าที่ควบคุมความมีระเบียบวินัย pl. masters-at-arms
master-slave arrangementการจัดแบบ "นาย-บ่าว"หมายถึง การจัดอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในลักษณะที่เรียกว่า "นาย-บ่าว" กล่าวคือให้อุปกรณ์ตัวหนึ่งเป็นนาย ควบคุมการปฏิบัติงานของอุปกรณ์อีกตัวหนึ่ง ซึ่งถือว่าเป็นบ่าว
master's degreen. ปริญญามหาบัณฑิต
masterful(มาส'เทอะฟูล) adj. มีความเป็นนาย,มีอำนาจ,วางอำนาจ,ครอบงำ,เชี่ยวชาญ,เก่ง., See also: masterfully adv. masterfulness n.
masterhead(มาส'เทอะเฮด) n. หัวเสา,ส่วนสูงสุดของเสา,ข้อความระบุชื่อผู้พิมพ์ เจ้าของและกองบรรณาธิการของหนังสือพิมพ์ นิตยสารหรือสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ ,ป้ายชื่อ. vt. ชักขึ้น. adj. สู่ยอดเขา
masterly(มาส'เทอลี) adj.,adv. คล้ายนาย,มีลักษณะเป็นนาย,เชี่ยวชาญ,ชำนาญ,เก่ง, See also: masterliness n.
mastermind(มาส'เทอะไมดฺ) vt. วางแผนอย่างชำนาญ,ควบคุมอย่างชำนาญ. n. ผู้ริเริ่มโครงการ,ผู้ริเริ่มคำคิด,ผู้ชำนาญ, Syn. genius,wonder
masterpiece(มาส'เทอพีส) n. งานชิ้นโบแดง,งานชิ้นเอก,งานชิ้นดีที่สุด
mastership(มาส'เทอะชิพ) n. ความเป็นนาย,ความมีอำนาจ,การควบคุม,การบังคับบัญชา,ความสามารถ,ความรอบรู้,ความเก่ง
masterwork(มาส'เทอะเวิร์ค) n. =masterpiece (ดู)
mastery(มาส'เทอรี) n. ความเป็นนาย,อำนาจปกครอง,อำนาจควบคุม,ความเข้าใจ,ความรอบรู้,ชัยชนะ,การเรียนรู้,ความเชี่ยวชาญ
English-Thai: Nontri Dictionary
master(n) หัวหน้า,ผู้บังคับการ,ครู,เจ้านาย,มหาบัณฑิต
masterful(adj) เป็นนาย,เก่ง,มีอำนาจ,ครอบงำ,เชี่ยวชาญ
masterly(adj) เชี่ยวชาญ,เป็นนาย,เก่ง,ชำนาญ
masterpiece(n) งานชิ้นเยี่ยม,งานชิ้นเอก,งานชิ้นโบแดง
mastership(n) การปกครอง,ความเชี่ยวชาญ,ความเป็นนาย,ความมีอำนาจ
mastery(n) อำนาจปกครอง,ความเชี่ยวชาญ,การบังคับบัญชา,การเรียนรู้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
master antenna television (MATV)โทรทัศน์สายอากาศรวม (เอ็มเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
master fileแฟ้มหลัก, แฟ้มข้อมูลหลัก [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
masterpieceผลงานยอดเยี่ยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Master budgetงบประมาณใหญ่ [การบัญชี]
Master file แฟ้มหลัก [คอมพิวเตอร์]
Masterpiece, Artisticงานศิลปะชิ้นเอก [TU Subject Heading]
Masters of ceremoniesพิธีกร [TU Subject Heading]
Masteryอำนาจการควบคุม [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
LL.M (abbr.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (คำย่อ Master of Laws)
LL.M. (abbr.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (คำย่อของ Master of Laws) Syn. LLM
LLM (abbr.) นิติศาสตรมหาบัณฑิต (คำย่อ Master of Laws) Syn. LL.M
M.S. (abbr.) คำย่อของ Master of Science
M.Sc (abbr.) คำย่อของ Master of Science
MC (abbr.) คำย่อของ Master of Ceremonies/Medical Corps/Member of Congress
คุณผู้ชาย (n.) master See also: gentleman, lord Ops. คุณผู้หญิง
ชำนาญมาก (v.) master See also: be expert, be skillful, become experienced
ตัวฉกาจ (adj.) master
นาย (n.) master See also: lord, ruler Syn. ผู้ปกครอง, ประมุข Ops. ผู้อาศัย, ลูกบ้าน
ปรมาจารย์ (n.) master See also: great teacher
มูลนาย (n.) master See also: boss, original boss, feudal official Syn. นายใหญ่
สันทัด (v.) master See also: excel, proficient in Syn. ถนัด, จัดเจน, ชำนาญ, เชี่ยวชาญ, ช่ำชอง, ชำนิชำนาญ
อัยยะ (n.) master See also: overlord, lord
เข้าฝัก (v.) master See also: be expert, be skillful, become experienced Syn. ชำนาญมาก
เจ้าขุนมุลนาย (n.) master See also: superior, protector, chief, boss, benefactor Syn. ผู้บังคับบัญชา, เจ้านาย, เจ้าขุนมูลนาย Ops. ลูกน้อง
เจ้าขุนมูลนาย (n.) master See also: superior, protector, chief, boss, benefactor Syn. ผู้บังคับบัญชา, เจ้านาย Ops. ลูกน้อง
แม่กุญแจ (n.) master key See also: lock
ชั้นครู (n.) master level See also: first-class level, first-rate level, first grade Syn. ชั้นเอก
บช.ม. (n.) Master of Accountancy See also: M.Acc.
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The more you speak, the better you master itยิ่งคุณพูดมากเท่าใด คุณยิ่งเก่งกาจมากเท่านั้น
When the pupil is ready, the master will appearเมื่อศิษย์พร้อมครูก็จะปรากฏตัว
You must first master your ownคุณต้องควบคุมตนเองให้ได้ก่อนเป็นอันดับแรก
No more slave and master hereที่นี่จะไม่มีทาสและไม่มีนายอีกต่อไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Stromboli the Master Showman-- that's a-me-- and by special permission of the management-- that's a-me too-- is presenting to you something... you will absolutely refuse to believe.สทรอมโบลี นักแสดงโทที่ฉัน และโดยการอนุญาตเป็นพิเศษ ในการบริหารจัดการ ที่ฉันด้วย
Daddy being the local master of the hounds.พ่อคือหลักในท้องถิ่นของสุนัข นั่นคือสิ่งที่ฉันได้รับมันจาก
Your Grand Master may be biased.อาจารย์ยายเจ้าอาจจะอคติ.
Pay your respects to Grand Master and Master.คารวะท่านอาจารย์เจ้าสำนักและอาจารย์ทุกคน.
You must not only follow your Master and learn your martial arts well.เจ้าไม่เพียงต้องฟังคำสั่งอาจารย์หรือฝึกปรือวรยุทธ.
Yang Guo, thank Grand Master for his teachings quickly!เอี้ยก้วย ขอบคุณเจ้าสำนักที่สั่งสอน เร็ว!
And while I was in the master bedroom, you hurried downstairs and turned off the electricity, got the rope from the open cupboard, and throttled Yvette.และในขณะที่ผมอยู่ในห้องนอนใหญ่ คุณรีบลงมาชั้นล่างและปิดไฟ เอาเชือกจากเปิดตู้และรัดคออีเว็ตต์
Next, a newcomer to the Pie Eat, but one we expect great things from in the future, young master David Hogan.ถัดไป นักกินพายคนใหม่ แต่เป็นหนึ่งที่เราคาดหวัง สิ่งยิ่งใหญ่จากในอนาคต นายน้อย เดวิด โฮแกน
We have had our first battle, Master Splinter.เรามีการต่อสู้ครั้งแรกของเราโทแตกคอ
My master Yoshi's first rule was possess the right thinking.นายโยชิกฎข้อแรกของฉัน ... ... ก็มีสิทธิคิด
Before that time, I was a pet of my master Yoshi mimicking his movements from my cage and learning the secret art of ninja.ก่อนที่เวลานั้นผมเป็นสัตว์เลี้ยงของโยชิโทของฉัน ... ... เลียนแบบการเคลื่อนไหวของเขาออกจากกรงของฉัน ... ... และการเรียนรู้ศิลปะความลับของนินจา
Whoa. Master Tatsu, stop, please, please.whoa โทซึหยุดกรุณาโปรด

master ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
圣明[shèng míng, ㄕㄥˋ ㄇㄧㄥˊ, 圣明 / 聖明] enlightened sage; brilliant master (flattering words applied to ruler)
博而不精[bó ér bù jīng, ㄅㄛˊ ㄦˊ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥ, 博而不精] extensive but not refined (成语 saw); to know something about everything; Jack of all trades and master of none.
主人翁[zhǔ rén wēng, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ , 主人翁] master (of one's own destiny etc)
主仆[zhǔ pú, ㄓㄨˇ ㄆㄨˊ, 主仆 / 主僕] master and servant
主子[zhǔ zi, ㄓㄨˇ ㄗ˙, 主子] Master (term used by servant); Your Majesty; operator (of machine)
企业管理硕士[qǐ yè guǎn lǐ shuò shì, ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ ㄍㄨㄢˇ ㄌㄧˇ ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ, 企业管理硕士 / 企業管理碩士] Master of Business Administration (MBA)
万能钥匙[wàn néng yào shi, ㄨㄢˋ ㄋㄥˊ ㄧㄠˋ ㄕ˙, 万能钥匙 / 萬能鑰匙] master key; skeleton key; passkey
理学硕士学位[lǐ xué shuò shì xué wèi, ㄌㄧˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, 理学硕士学位 / 理學碩士學位] Master of Science (MSc degree)
业精于勤[yè jīng yú qín, ㄧㄝˋ ㄐㄧㄥ ㄩˊ ㄑㄧㄣˊ, 业精于勤 / 業精於勤] mastery of study lies in diligence (成语 saw). You can only master a subject by assiduous study.; Excellence in work is only possible with diligence.; Practise makes perfect.
教头[jiào tóu, ㄐㄧㄠˋ ㄊㄡˊ, 教头 / 教頭] sporting coach; military drill master (in Song times)
霸业[bà yè, ㄅㄚˋ ㄧㄝˋ, 霸业 / 霸業] the business of hegemony; toiling to become master of the universe
拳师[quán shī, ㄑㄩㄢˊ ㄕ, 拳师 / 拳師] boxing coach; pugilist master
唾余[tuò yú, ㄊㄨㄛˋ ㄩˊ, 唾余 / 唾餘] crumbs from the table of one's master; castoffs; bits of rubbish; idle talk; casual remarks
高手[gāo shǒu, ㄍㄠ ㄕㄡˇ, 高手] expert; a past master; a dab hand
爱词霸[ài cí bà, ㄞˋ ㄘˊ ㄅㄚˋ, 爱词霸 / 愛詞霸] I-ciba (word master), online dictionary dict.iciba.com
门生[mén shēng, ㄇㄣˊ ㄕㄥ, 门生 / 門生] disciple; student (of a famous master)
良工心苦[liáng gōng xīn kǔ, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄨㄥ ㄒㄧㄣ ㄎㄨˇ, 良工心苦] expert craft from hard practice (成语 saw); hard-won skill; A masterpiece demands suffering.
名师[míng shī, ㄇㄧㄥˊ ㄕ, 名师 / 名師] famous master; great teacher
分争[fēn zhēng, ㄈㄣ ㄓㄥ, 分争 / 分爭] to dispute; to struggle for mastery
考研[kǎo yán, ㄎㄠˇ ㄧㄢˊ, 考研] Master's course entrance exams; taking a graduate exam
倒座儿[dào zuò er, ㄉㄠˋ ㄗㄨㄛˋ ㄦ˙, 倒座儿 / 倒座兒] in siheyuan (traditional Chinese rectangular courtyard), the north-facing room opposite the master's)
高学历[gāo xué lì, ㄍㄠ ㄒㄩㄝˊ ㄌㄧˋ, 高学历 / 高學歷] higher education record; record including Master's or Doctoral degree
主人[zhǔ rén, ㄓㄨˇ ㄖㄣˊ, 主人] master; host
杰作[jié zuò, ㄐㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, 杰作 / 傑作] masterpiece
名作[míng zuò, ㄇㄧㄥˊ ㄗㄨㄛˋ, 名作] masterpiece; famous work
名手[míng shǒu, ㄇㄧㄥˊ ㄕㄡˇ, 名手] master; famous artist or sportsman
名著[míng zhù, ㄇㄧㄥˊ ㄓㄨˋ, 名著] masterpiece
夫子[fū zǐ, ㄈㄨ ㄗˇ, 夫子] Master; (old form of address for teachers, scholars); pedant
硕士学位[shuò shì xué wèi, ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄟˋ, 硕士学位 / 碩士學位] master's degree (MSc)
硕士生[shuò shì shēng, ㄕㄨㄛˋ ㄕˋ ㄕㄥ, 硕士生 / 碩士生] Master's degree student
网管[wǎng guǎn, ㄨㄤˇ ㄍㄨㄢˇ, 网管 / 網管] network management; webmaster
师傅[shī fu, ㄕ ㄈㄨ˙, 师傅 / 師傅] master; qualified worker
师父[shī fù, ㄕ ㄈㄨˋ, 师父 / 師父] used for 師傅|师傅 (in Taiwan); master; qualified worker
尊师[zūn shī, ㄗㄨㄣ ㄕ, 尊师 / 尊師] revered master
尊师爱徒[zūn shī ài tú, ㄗㄨㄣ ㄕ ㄞˋ ㄊㄨˊ, 尊师爱徒 / 尊師愛徒] title of a Daoist priest; revered master
一决雌雄[yī jué cí xióng, ㄧ ㄐㄩㄝˊ ㄘˊ ㄒㄩㄥˊ, 一决雌雄 / 一決雌雄] to have a show-down; to fight for mastery; to compete for a championship
后来居上[hòu lái jū shàng, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ ㄐㄩ ㄕㄤˋ, 后来居上 / 後來居上] lit. late-comer lives above (成语 saw); the up-and-coming youngster outstrips the older generation; the pupil surpasses the master
高招[gāo zhāo, ㄍㄠ ㄓㄠ, 高招] wise move; masterstroke; bright ideas

master ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お詰め;御詰;お詰;御詰め[おつめ, otsume] (n) (1) lowest-ranking guest at tea ceremony; (2) tea master
コンサートマスター[, konsa-tomasuta-] (n) concert master
コンテンツマスタ[, kontentsumasuta] (n) {comp} content master
コンマス[, konmasu] (n) (abbr) (See コンサートマスター) concert master
にかけては[, nikaketeha] (exp) when it comes to; at home with; being a master of; being clever at
マスター(P);マスタ[, masuta-(P); masuta] (vs) (1) to master; to learn; (n) (2) proprietor; manager; bar-owner; (3) master (e.g. arts, science); (P)
マスターオブセレモニー[, masuta-obuseremoni-] (n) master of ceremonies
マスターキー[, masuta-ki-] (n) master key
マスターファイル[, masuta-fairu] (n) master file
マスターワークステーション[, masuta-wa-kusute-shon] (n) {comp} master workstation
ろにん(ik)[, ronin (ik)] (n) (1) (misspelling of ろうにん) (See 浪人) ronin; wandering samurai without a master to serve; (2) out of work; (3) waiting for another chance to enter a university
一人天下;独り天下[ひとりてんか;ひとりでんか, hitoritenka ; hitoridenka] (n) being the sole master of the situation; reigning supreme; standing unchallenged
一曹[いっそう, issou] (n) master sergeant (JSDF)
主;主人[あるじ, aruji] (n) (1) (abbr) head (of a household); proprietor (of a store); proprietress; landlord; landlady; master (of a servant); (2) (arch) (also written as 饗) (See 饗設け) entertaining someone as one's guest
主キー[しゅキー, shu ki-] (n) {comp} master key
主従[しゅうじゅう;しゅじゅう, shuujuu ; shujuu] (n) master and servant; lord and retainer; employer and employee
体で覚える;身体で覚える;躯で覚える[からだでおぼえる, karadadeoboeru] (exp,v1) to master something (through personal experience)
使い手;遣い手[つかいて, tsukaite] (n) (1) user; consumer; employer; (2) master (e.g. of swordsmanship); (3) prodigal; spendthrift
冴える(P);冱える[さえる, saeru] (v1,vi) (1) to be clear (of a sight, sound, colour, etc.); to be bright; to be vivid; to be crisp; (2) to be clear-headed; to be alert; to be on the ball; to be wide awake; (3) (often as 冴えない) to look upbeat; to be perky; to be cheerful; (4) to master (a skill); to excel at; to cleanly execute; (5) (often as 冴えない) (See 冴えない・2) to be satisfying; (6) (original meaning; now somewhat old-fashioned) to become frigid; to become intensely cold; (P)
剣豪[けんごう, kengou] (n) master fencer
原振クロック[げんしんクロック, genshin kurokku] (n) master clock; atomic clock
司会者[しかいしゃ, shikaisha] (n) chairman; moderator; toastmaster; master of ceremonies; chairperson; (P)
合い鍵;合鍵;合かぎ[あいかぎ, aikagi] (n) (1) duplicate key; (2) pass key; master key; skeleton key
名取り[なとり, natori] (n) accredited master
君側の奸[くんそくのかん, kunsokunokan] (n) someone who curries favor with their master while secretly plotting against him
和尚(P);和上[おしょう(和尚)(P);かしょう;わじょう, oshou ( oshou )(P); kashou ; wajou] (n) (1) (おしょう only) (hon) preceptor or high priest (esp. in Zen or Pure Land Buddhism); (2) (かしょう only) (hon) preceptor or high priest (in Tendai or Kegon Buddhism); (3) (わじょう only) (hon) (usu. 和上) preceptor or high priest (in Shingon, Hosso, Ritsu or Shin Buddhism); (4) (See 法眼) second highest priestly rank in Buddhism; (5) (おしょう, かしょう only) monk (esp. the head monk of a temple); (6) master (of one's art, trade, etc.); (P)
器用貧乏[きようびんぼう, kiyoubinbou] (adj-na,n) Jack of all trades and master of none
国手[こくしゅ, kokushu] (n) skilled physician; noted doctor; master
多芸は無芸[たげいはむげい, tageihamugei] (exp) being multi-talented means never really being especially good at any one thing; jack of all trades, master of none
大夫[だいぶ;たいふ, daibu ; taifu] (n) high steward; grand master
奥義を究める[おうぎをきわめる, ougiwokiwameru] (exp,v1) to master the secrets of an art
[ね, ne] (n) (1) child (esp. a boy); (2) (See 子爵) viscount; (3) (hon) master (founder of a school of thought, esp. Confucius); (4) (See 諸子百家) philosophy (branch of Chinese literature); non-Confucian Hundred Schools of Thought writings; (5) (arch) you (of one's equals); (n-suf) (6) -er (i.e. a man who spends all his time doing...)
師父[しふ, shifu] (n) fatherly master
常御所[つねのごしょ, tsunenogosho] (n) (1) (See 寝殿造) room or pavilion of residence for the master of the house (Heian period palatial-style architecture); (2) room where the emperor usually lives in the imperial palace
忠義一徹[ちゅうぎいってつ, chuugiittetsu] (n,adj-na) staunch (steadfast, single-hearted) in one's devotion to his master (lord)
忠義一途[ちゅうぎいちず, chuugiichizu] (n,adj-na) staunch (steadfast, single-hearted) in one's devotion to his master (lord)
手練;手足れ[しゅれん(手練);てだれ, shuren ( tedare ); tedare] (n,vs) skill; dexterity; master hand
文学修士[ぶんがくしゅうし, bungakushuushi] (n) Master of Arts; MA
旦那(P);檀那[だんな, danna] (n) (1) master (of a house, shop, etc.); (2) husband (informal); (3) word used to address a male patron, customer, or person of high status (sir, boss, master, governor); (4) (See パトロン・1) patron of a mistress, geisha, bar or nightclub hostess; sugar daddy; (5) {Buddh} (original meaning; usu. written as 檀那) (See 檀越,檀家) alms; almsgiving; almsgiver; (P)
旦那取り;だんな取り[だんなどり, dannadori] (vs) (1) (See 妾奉公) to become a mistress; to serve as a concubine; (2) (See 主人に仕える) to serve one's master
Japanese-English: COMDICT Dictionary
バスマスタ[ばすますた, basumasuta] bus master
マスター[ますたー, masuta-] master (a-no)
マスターテープ[ますたーてーぷ, masuta-te-pu] master tape
マスターハブ[ますたーはぶ, masuta-habu] master hub
マスターワークステーション[ますたーわーくすてーしょん, masuta-wa-kusute-shon] master workstation
マスタドキュメント[ますたどきゅめんと, masutadokyumento] master document
マスタドライブ[ますたどらいぶ, masutadoraibu] master drive
マスタブートレコード[ますたぶーとれこーど, masutabu-toreko-do] master boot record (MBR)
[しゅ, shu] master (a-no)
主クロック[しゅくろっく, shukurokku] master clock
ポストマスタ[ぽすとますた, posutomasuta] postmaster

master ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาจารย์[n.] (ājān) EN: university lecturer ; master ; lecturer FR: professeur de faculté [m] ; professeur émérite [m] ; maître de conférence [m]
อาจารย์[pr.] (ājān) EN: master FR: maître (3è pers. sing, 2è pers. plur. forme polie)
อักษรศาสตร์มหาบัณฑิต[n. exp.] (aksørasāt m) EN: Master of Arts ; M.A. FR:
อัจฉริยะ[n.] (atchariya) EN: genius ; master FR: génie [m] ; cerveau [m]
อธิป[n.] (athip) EN: chief ; boss ; leader ; master ; lord FR: chef [m]
บดี[n.] (bødī) EN: master ; lord ; ruler ; owner FR: maître [m]
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต[n. exp.] (børihān thu) EN: Master of Business Administration FR:
ชำนัญพิเศษ[n.] (chamnanphis) EN: expert ; specialist ; master FR: expert [m]
ชำนิ[v.] (chamni) EN: be experienced ; be a master of ; have great skill in FR:
ชาญ[adj.] (chān) EN: skilled ; skillful ; experienced ; expert ; master ; proficient FR: expérimenté
ชั้นเซียน[n. exp.] (chan sīen) EN: past master ; wizard FR:
เด็กชาย[n.] (dekchāi) EN: boy ; master FR: garçon [m] ; garçonnet [m] ; petit garçon [m]
เอตทัคคะ[n.] (ētathakkha) EN: specialist ; expert ; master FR: expert [m] ; spécialiste [m]
จ่า[n.] (jā) EN: leader ; head ; chief ; chieftain ; ringleader ; master ; mistress FR: leader [m] ; chef [m]
จ่าอากาศเอก (จ.อ.)[n. exp.] (jā ākāt ēk) EN: master sergeant ; Sergeant FR:
จ้าว[n.] (jāo) EN: master FR: maître [m]
เจ้า[n.] (jāo [= jao]) EN: master ; ruler ; potentate ; owner ; lord FR: maître [m]
เจ้ากรมอัศวราช[n. exp.] (jaokrom ats) EN: Master of the Horse FR:
เจ้าท่า[n.] (jaothā) EN: harbour master FR:
จ่าสิบเอก (ส.อ.)[n. exp.] (jā sip ēk) EN: master sergeant ; warrant officer class one FR:
การเป็นพิธีกร[n. exp.] (kān pen phi) EN: master of ceremony FR:
เกจิอาจารย์[n.] (kēji-ājān) EN: instructor ; specialist ; master of the occult FR:
เข้าฝัก[v. exp.] (khaofak) EN: become experienced ; master ; acquire a mastery of FR: maîtriser
ข้อมูลหลัก[n. exp.] (khømūn lak) EN: master data FR:
ครู[n.] (khrū) EN: teacher ; instructor ; master ; school teacher FR: professeur [m, f] ; instituteur [m] ; institutrice [f] ; enseignant [m] ; enseignante [f] ; maître (d'école) [m] ; maîtresse (d'école) [f] ; éducateur [m] ; éducatrice [f] ; prof [m, f] (fam.)
ครูบาอาจารย์[n. exp.] (khrū bā ājā) EN: teacher ; instructor ; school master ; school teacher ; teaching profession FR:
ครูผู้ชาย[n. exp.] (khrū phūchā) EN: schoolmaster ; master FR: maître d'école [m] ; instituteur [m] ; enseignant [m]
ครูผู้สอน[n. exp.] (khrū phūsøn) EN: teacher ; instructor ; master ; school master ; school teacher FR: enseignant [m]
ควบคุมสถานการณ์ไว้[v. exp.] (khūapkhum s) EN: master the situation ; be in control of the situation FR:
คุรุศาสตรมหาบัณฑิต[n.] (khurusātmah) EN: Master of Education (M.Ed., MEd, Ed.M., M.A.Ed., M.S.Ed. or M.Ed.L) FR:
กุญแจหลัก[n. exp.] (kunjaē lak) EN: master key FR:
แม่กุญแจ[n.] (maēkunjaē) EN: lock ; master key ; padlock FR: serrure [f] ; cadenas [m]
แม่พิมพ์[n.] (maēphim) EN: teacher ; instructor ; tutor ; master ; mistress ; mentor ; schoolteacher ; educator FR: éducateur [m]
มหาบัณฑิต[n.] (mahābandit) EN: holder of a master's degree ; Master (of science, engineering, medicine) FR:
มาสเตอร์เชฟ[TM] (Māstoē Chēf) EN: Master Chef FR: Master Chef
มาสเตอร์การ์ด[TM] (Māstoē Kāt) EN: Master Card FR: Master Card
หมอ[n.] (mø) EN: expert ; master ; specialist FR: expert [m] ; spécialiste [m] ; maître [m]
หมอแคน[n.] (møkhaēn) EN: Lao khaen master FR: maître de khen [m]
มูลนาย[n.] (mūnnāi) EN: master ; boss ; original boss ; feudal official ; overseer FR:
นาย [n.] (nāi) EN: master ; lord ; ruler ; chief ; boss ; leader ; overseer FR: maître [m] ; monsieur [m] ; sieur [m] (vx) ; maître [m] ; patron [m] , chef [m]

master ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artikelstammdatei {f} [comp.]article master file
Artikelstammdaten {pl} [comp.]article master data
Artikelstammerweiterung {f}article master extension
Artikelstammfeld {n}article master field
Hauptuhr {f}central clock; master clock
Meisterbrief {m}master craftman's diploma; master craftman's certificate
Kolonialherr {m}colonial ruler; colonial master
Debitorenstamm {m}accounts receivable master
Gebäudeleitsystem {n}factory master control system
Fechtmeister {m}fencing master
Hauptbremszylinder {m} [techn.]main brake cylinder; brake master cylinder
Meisterhand {f} | von Meisterhandmaster hand | by a master hand
Hauptlehrer {m}senior master
Stationsvorsteher {m}station master
Artikelstammwartung {f}article master maintenance
Glanzleistung {f}brilliant achievement; masterly-achievement
Meisterprüfung {f}examination for the master's certificate
Bohrmeister {m}drillmaster
Hattrick {m} [sport]hat-trick; masterstroke; treble [Br.]
Master-Slave-Modell {n} [comp.]master slave model
Hauptstelle {f}master station
Hauptschlüssel {m}master key
Kopiervorlage {f}master copy
Leitwarte {f}master display
Meisterdieb {m}master thief
Meisterin {f}master craftswoman
Mutterpause {f}master print
Stabsfeldwebel {m} [mil.]master sergeant [Am.]
Meisterhaftigkeit {f}masterfulness
meisterhaft {adj} | meisterhafter | am meisterhaftestenmasterly | more masterly | most masterly
Quizmaster {m}quizmaster; presenter
Lehrer {m}schoolmaster
Schuldirektor {m}schoolmaster
Schulmeister {m}schoolmaster
schulmeisterlich {adv}schoolmasterly
Toastmeister {m} (Bankett); Toastmaster
Zweimaster {m} | Zweimaster

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า master
Back to top