ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kind-hearted

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kind-hearted*, -kind-hearted-

kind-hearted ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kind-hearted (adj.) ซึ่งมีใจเมตตา See also: ใจดี Syn. charitable, generous
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เมตตา (adj.) kind-hearted See also: kind, good-natured, good-hearted, generous, benevolent Syn. ใจอารี, กรุณา Ops. ใจร้าย, ดุร้าย, โหด
ใจดี (adj.) kind-hearted See also: kind, good-natured, good-hearted, generous, benevolent Syn. ใจอารี, เมตตา, กรุณา Ops. ใจร้าย, ดุร้าย, โหด
ใจบุญ (adj.) kind-hearted See also: generous, kind, charitable, benevolent, bountiful, benign Syn. ใจดี Ops. ใจบาป, ใจชั่ว
ใจอารี (adj.) kind-hearted See also: kind, good-natured, good-hearted, generous, benevolent Syn. เมตตา, กรุณา Ops. ใจร้าย, ดุร้าย, โหด
แม่พระ (n.) kind-hearted woman

kind-hearted ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dūn, ㄉㄨㄣ, 敦 / 惇] kind-hearted
心地善良[xīn dì shàn liáng, ㄒㄧㄣ ㄉㄧˋ ㄕㄢˋ ㄌㄧㄤˊ, 心地善良] kind-hearted; good-natured
心眼好[xīn yǎn hǎo, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ ㄏㄠˇ, 心眼好] well-intentioned; good-natured; kind-hearted

kind-hearted ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใจบุญ[adj.] (jaibun) EN: kind-hearted ; generous ; kind ; charitable ; benevolent ; bountiful ; benign ; pious ; good FR: vertueux ; charitable ; pieux ; bon ; généreux ; bienveillant
ใจดี[adj.] (jaidī) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
กรุณาปรานี[v.] (karunāprānī) EN: be kind-hearted FR:
โอบอ้อมอารี[adj.] (ōp-øm-ārī) EN: generous ; bounteous ; bountiful ; kind ; helpful ; kind-hearted ; hospitable FR: généreux ; bon ; serviable ; gentil

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kind-hearted
Back to top