ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kind*, -kind-

kind ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kind (adj.) ใจดี See also: ใจบุญ, เกื้อกูล, เมตตา, กรุณา Syn. compassionate, generous Ops. cruel
kind (adj.) อ่อนโยน See also: นุ่มนวล, เอาอกเอาใจ, เต็มไปด้วยความเอาใจใส่ Syn. agreeable, gentle Ops. aggressive
kind (n.) ชนิด See also: ประเภท, พวก, ประการ, แบบ, พรรณ Syn. type, group
kind of (idm.) นิดหน่อย See also: เล็กน้อย
kind person (n.) คนใจดี See also: คนมีน้ำใจ Syn. obliging person
kind-hearted (adj.) ซึ่งมีใจเมตตา See also: ใจดี Syn. charitable, generous
kindergarten (n.) โรงเรียนอนุบาล
kindergartener (n.) ครูโรงเรียนอนุบาล Syn. kindergartener
kindergartner (n.) ครูโรงเรียนอนุบาล Syn. kindergartener
kindergartner (n.) นักเรียนอนุบาล
kindhearted (adj.) ใจบุญ See also: ใจดี, กรุณาคุณ Syn. sympathetic, compassionate
kindle (vt.) จุดไฟ See also: ก่อไฟ Syn. lighten, ignite
kindle (vt.) เร้าอารมณ์ See also: กระตุ้นอารมณ์
kindle (vi.) ให้กำเนิด (ทางสัตววิทยา) See also: ให้ผลผลิต
kindle (vt.) ให้กำเนิด (ทางสัตววิทยา) See also: ให้ผลผลิต
kindle with (phrv.) จุดไฟด้วย See also: ทำให้ลุกไหม้ด้วย
kindle with (phrv.) ปลุกอารมณ์ See also: กระตุ้นอารมณ์
kindle with (phrv.) เป็นประกาย (ด้วยความรู้สึก) See also: เปล่งประกาย, แสดงความรู้สึก Syn. glow with, shine with
kindless (adj.) ที่ไร้ความกรุณา See also: ที่ไร้ความปรานี, ที่ไม่มีใจเมตตา Syn. unkind, cruel, ruthful Ops. kind, ruthless
kindliness (n.) ความเมตตากรุณา See also: มุทิตา, ความหวังดี Syn. amiability, ruthfulness, kindness Ops. kindlessness, ruthlessness
kindling (n.) ฟืน See also: เชื้อไฟ, ไม้เล็กๆ ที่ใช้จุดไฟ
kindly (adv.) ด้วยจิตใจที่ดี See also: ด้วยใจกรุณา, ด้วยใจเมตตากรุณา Syn. please
kindly (adj.) อ่อนโยน See also: อย่างนุ่มนวล Syn. pleasant, mild, tender Ops. aggressive
kindness (n.) ความเมตตา See also: ความเอื้อเฟื้อ, ความมีน้ำใจ, ความกรุณา, ความปราณี, ความเอื้ออารี Syn. kindliness, ruthfulness, amiability Ops. kindlessness, ruthlessness
kindness (n.) ความสงสาร See also: ความเวทนา Syn. compassion
kindred (n.) ญาติพี่น้อง (คำเก่า) See also: ญาติ, วงศาคณาญาติ Syn. kin, relative
kindred (adj.) ที่มีความเกี่ยวดองกัน See also: ที่เป็นกลุ่มเดียวกัน Syn. related
English-Thai: HOPE Dictionary
kind(ไคดฺ) n. ชนิด,จำพวก,ประเภท,กลุ่ม,พรรคพวก,พันธุ์,ลักษณะ,คุณสมบัติ,แบบ,รูปแบบ. -Phr. (inkind แบบเดียวกัน,เป็นสินค้า (แทนที่จะเป็นเงิน)) . -Phr. (of akind ชนิดเดียวกัน ลักษณะเดียวกัน) adj. กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,เมตตา
kindergarten(คิน'เดอการ์'เทิน) n. โรงเรียนอนุบาล
kindergartner(คิน'เดอะการ์ท'เนอะ) n. เด็กโรงเรียนอนุบาล, See also: kindergartener n. ครูโรงเรียนอนุบาล,เด็กโรงเรียนอนุบาล
kindhearted(ไคดฺ'ฮาร์ท'ทิด) adj. กรุณา,ใจดี,ปรานี,หวังดี,มีไมตรีจิต, See also: kindheartedness n., Syn. gracious
kindle 1(คิน'เดิล) {kindled,kindling,kindles} vt. จุดไฟ,ก่อไฟ,ทำให้ลุกเป็นไฟ,กระตุ้น,ปลุก,เร้า,อารมณ์ vi. เริ่มลุกไหม้,มีอารมณ์เร่าร้อน,ลุกลาม, Syn. inflame,ignite,excite ###A. discourage
kindle 2(คิน'เดิล) {kindled,kindling,kindles} v. ให้ผล,คลอดลูก n. คอกลูกสัตว์ (แมว กระต่ายหรืออื่น ๆ), Syn. bear,give birth
kindless(ไคดฺ'ลิส) adj. ไร้ความกรุณา,ไร้ความปรานี,ไม่มีใจเมตตา,ผิดธรรมชาติ, Syn. unkind,
kindliness(ไคดฺ'ลินิส) n. ความกรุณา,ความปรานี,ความมีใจเมตตา,ความใจดี,ความหวังดี,การกระทำที่มีใจเมตตา, Syn. benevolence
kindling(คิน'ลิง) n. สิ่งที่ลุกไหม้ได้,การกระทำที่เป็นการกระตุ้น,การปลุก,การเร้าอารมณ์
kindly(ไคดฺ'ลี) adj.,adv. เมตตา,กรุณา,ปรานี,ใจดี,หวังดี,มีใจเป็นมิตร,อ่อน,โยน., Syn. kind-hearted,benign
kindness(ไคดฺ'นิส) n. ความกรุณา,ความเมตตา,ความปรานี,ความเป็นมิตร,ความอ่อนโยน, Syn. beneficence
kindred(คิน'ดริด) n. ญาติพี่น้อง,ตระกูล,วงศ์,วงศ์ตระกูล,เครือญาติ,ความเกี่ยวดอง,ความสัมพันธ์ตามธรรมชาติ.,adj. เกี่ยวกับแหล่งกำเนิด,เกี่ยวดองกัน,เกี่ยวกับญาติพี่น้อง., See also: kindredness n. ดูkindred kindredship n., Syn. re
English-Thai: Nontri Dictionary
kind(adj) กรุณา,เมตตา,ใจดี,ปรานี
kindergarten(n) โรงเรียนอนุบาล
kindle(vi) ติดไฟ,ลุกเป็นไฟ,เร่าร้อน,เร้าอารมณ์
kindliness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี
kindly(adv) อย่างกรุณา,อย่างเมตตา,อย่างจริงใจ,อย่างอ่อนโยน
kindness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี,ความอ่อนโยน
kindred(adj) เกี่ยวดองกัน,เป็นญาติกัน,เกี่ยวข้องกัน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
kindergartenโรงเรียนอนุบาล [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
kindredเครือญาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kindergartenการศึกษาขั้นอนุบาล [TU Subject Heading]
Kindnessความมีน้ำใจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระปรอก (n.) a kind of torch Syn. ไต้
กระปอก (n.) a kind of torch Syn. กระปรอก, ไต้
กะต้ำ (n.) a kind of fishtrap
กะแล (n.) a kind of tree See also: Maclura eochinchinensis (Lour.), Corner in Moraceae Family Syn. ต้นเข, แกแล
ขนมปั้นสิบ (n.) name of a kind of Thai food Syn. ปั้นขลิบ, แป้งขลิบ
ขี้ครอก (n.) a kind of plant See also: Xanthium Strumarium Linn. Syn. ขี้อ้น, ต้นขี้ครอก, ต้นกระซับ
ขี้อ้น (n.) a kind of plant See also: Xanthium Strumarium Linn. Syn. ต้นขี้ครอก, ต้นกระซับ
คงคา (n.) a kind of ratteen See also: wicker Syn. หวายคงคา, ต้นคงคา
คงคา (n.) a kind of rattan See also: wicker Syn. หวายคงคา, ต้นคงคา
คำหลวง (n.) a kind of Thai literature
จาก (n.) a kind of Thai dessert Syn. ขนมจาก
จ้ำจี้ (n.) a kind of children´s game
จีบ (n.) a kind of Chinese food Syn. ขนมจีบ
ชฎาเดินหน (n.) name of a kind of headdress See also: crown with papal-shaped tip bent backwards
ช่อม่วง (n.) name of a kind of firework
ช้างชูงวง (n.) name of a kind of Thai verse
ดอกบุก (n.) name of a kind of carcinoma
ดั้น (n.) a kind of poetry Syn. โคลงดั้น, ร่ายดั้น
ต้นกระซับ (n.) a kind of plant See also: Xanthium Strumarium Linn. Syn. ขี้อ้น, ต้นขี้ครอก
ต้นขี้ครอก (n.) a kind of plant See also: Xanthium Strumarium Linn. Syn. ขี้อ้น, ต้นกระซับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
You see what kind of a man he isคุณก็เห็นว่าเขาเป็นคนแบบไหนกัน
That's very kind of youคุณช่างใจดีมาก
What kind of job?งานประเภทไหนกัน
It was kind of boringมันน่าเบื่อนิดหน่อย
I shall never forget how kind you areฉันจะไม่มีวันลืมเลยว่าคุณใจดีแค่ไหน
She is such a kind personเธอเป็นคนที่ใจดี
Do you need some kind of help?คุณต้องการความช่วยเหลือไหม?
He's always kind to meเขาใจดีกับฉันเสมอ
We don't have that kind of timeเราไม่มีเวลาอย่างนั้น
She is such a kind personเธอเป็นคนใจดี
She's playing some kind of game with her childrenเธอกำลังเล่นเกมบางอย่างกับลูกๆ
I'm really kind of embarrassedฉันค่อนข้างกระดากอายจริงๆ
I think she kind of likes meฉันคิดว่าเธอค่อนข้างชอบฉันนะ
I'm kind of hungryฉันค่อนข้างหิวน่ะ
What kind of films do you like?คุณชอบหนังประเภทไหน?
What kind of film should they see?พวกเขาควรดูหนังประเภทไหนกัน?
Oh that's so kind of youโอ คุณช่างใจดีเหลือเกิน
It's kind of hot, but it's very tastyมันค่อนข้างร้อน แต่ก็อร่อยมาก
I'm kind of happy that school has finishedฉันค่อนข้างมีความสุขที่โรงเรียนปิดเทอมแล้ว
It's kind of complicatedมันค่อนข้างซับซ้อนน่ะ
I've been kind of busy hereฉันค่อนข้างยุ่งหน่อยที่นี่
I'm sorry to bother you, but could you tell me what kind of car you're driving?ขอโทษด้วยที่รบกวน แต่คุณช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ารถที่คุณขับนี่เป็นประเภทไหน?
He's kind of the magnet to peopleเขาเป็นประเภทแม่เหล็กสำหรับผู้คน
I don't think I'd be able to handle that kind of rejectionฉันไม่คิดว่าตัวเองจะสามารถรับมือกับการถูกปฏิเสธอย่างนั้นได้
This is the kind of feeling I've been waiting forนี่แหล่ะคือความรู้สึกที่ฉันรอคอยอยู่
I'm kind of relievedฉันรู้สึกโล่งอกขึ้น
I'm kind of excited to see what come outฉันค่อนข้างตื่นเต้นที่จะเห็นสิ่งที่ปรากฏออกมา
What kind of haircut you think would suit me?เธอคิดว่าผมทรงไหนจะเหมาะกับฉัน
Let me handle it, I'm used to this kind of situation!ขอผมจัดการมันเอง ผมเคยชินกับสถานการณ์เช่นนี้
This is not the kind of place for youที่นี่ไม่ใช่ที่ที่เหมาะสำหรับเธอ
I feel kind of sickฉันรู้สึกไม่สบายนิดหน่อย
This kind of chance doesn't come everydayโอกาสอย่างนี้ไม่ได้พบเจอกันทุกวันนะ
This kind of stories can only scare timid people like youเรื่องอย่างนี้มีแต่คนขี้ขลาดอย่างนายเท่านั้นที่กลัว
What kind of person do you think you are?เธอคิดว่าตัวเองเป็นคนแบบไหนกัน
Thank you, that's very kindขอบคุณ คุณช่างใจดีมากๆ
What kinds of things do you like to see?คุณชอบไปชมของประเภทไหนกัน?
He is kindเขาเป็นคนใจดี
I have no idea about the kinds of things girls likeฉันไม่ทราบว่าสาวๆ เขาชอบสิ่งของประเภทไหนบ้าง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Bless the seven little men who have been so kind to me.อวยพรชายน้อยเจ็ด ที่ได้รับชนิดเพื่อให้ฉัน
Thank you. It's very kind of you, but I'm not very hungry.ขอบคุณค่ะ คุณช่างมีนํ้าใจนัก เเต่ฉันไม่ค่อยหิว
Asking grown-up people to believe that kind of jazz.ขอให้คนโตขึ้นจะเชื่อว่าชนิดของดนตรีแจ๊สที่
The storekeeper said it was the only one of its kind he had ever had in stock.ภัณฑารักษ์กล่าวว่ามันเป็นเพียงคนเดียวของชนิดที่เขาเคยมีในสต็อก
You think somebody else did the stabbing with exactly the same kind of knife?คุณคิดว่าคนอื่นไม่แทงตรงกับชนิดเดียวกันของมีด?
It's the kind of case that brings no money, no glory, not much chance of winning.เป็นชนิดของกรณีที่จะนำเงินไม่สง่าราศีไม่ได้มีโอกาสมากในการชนะ
I don't think the kind of boy he is has anything to do with it.ฉันไม่คิดว่าชนิดของเด็กเขามีอะไรที่จะทำอย่างไรกับมัน
What kind of a man are you?What kind of a man are you?
Maybe we can talk about setting some kind of time limit.Maybe we can talk about setting some kind of time limit.
She is kind and very beautiful, but she can be so cruel. "เธอเป็นคนใจดีและมีความ สวยงามมาก แต่เธออาจจะโหดร้าย
What kind of a hand is that?สิ่งที่ชนิดของมือคือ?
But that kind of name-calling is not gonna help anybody.{\cHFFFFFF}แต่ชนิดที่ชื่อเรียก ไม่ gonna ช่วยเหลือใคร

kind ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fū, ㄈㄨ, 砆] agate; inferior gem; a kind of jade
舒喘灵[shū chuǎn líng, ㄕㄨ ㄔㄨㄢˇ ㄌㄧㄥˊ, 舒喘灵 / 舒喘靈] albuterol, kind of chemical used in treating asthma
[lín, ㄌㄧㄣˊ, 亃] name of a kind of animal
三索锦蛇[sān suǒ jǐn shé, ㄙㄢ ㄙㄨㄛˇ ㄐㄧㄣˇ ㄕㄜˊ, 三索锦蛇 / 三索錦蛇] copperhead race (Elaphe radiata), kind of snake
茱萸[zhū yú, ㄓㄨ ㄩˊ, 茱萸] Cornus officinalis (Japanese cornel dogwood, a kind of herb)
蛤蚧[gé jiè, ㄍㄜˊ ㄐㄧㄝˋ, 蛤蚧] Phrynosoma cornuta (a kind of toad)
满口[mǎn kǒu, ㄇㄢˇ ㄎㄡˇ, 满口 / 滿口] a mouthful; (of speech) pure: perfect accent; substance of speech all of a kind (e.g. all lies); unreservedly (accept, agree, promise etc)
[wǔ, ˇ, 珷] inferior gem; a kind of jade
[wǔ, ˇ, 碔] inferior gem; a kind of jade
[ēn, ㄣ, 恩] kind act (from above)
[biāo, ㄅㄧㄠ, 藨] kind of raspberry
[jiāo, ㄐㄧㄠ, 詨] kind of cicada, cosmopsaltria
[zī, ㄗ, 鰦] kind of black fish (archaic); bad person (Cantonese slang)
仙草[xiān cǎo, ㄒㄧㄢ ㄘㄠˇ, 仙草] a kind of plant used as a medicinal herb in ancient times
[fěn, ㄈㄣˇ, 粉] powder; cosmetic face powder; food prepared from starch; noodles or pasta made from any kind of flour; whitewash; white; pink
杜仲[dù zhòng, ㄉㄨˋ ㄓㄨㄥˋ, 杜仲] eucommia (a kind of rubber tree)
[yú, ㄩˊ, 玗] semiprecious stone; a kind of jade
书房[shū fáng, ㄕㄨ ㄈㄤˊ, 书房 / 書房] study (i.e. the kind of room)
山嵛菜[shān yú cài, ㄕㄢ ㄩˊ ㄘㄞˋ, 山嵛菜] wasabi (Eutrema wasabi Maxim), a kind of fern used in Japanese cooking
一种[yī zhǒng, ㄧ ㄓㄨㄥˇ, 一种 / 一種] one kind of; one type of
七七八八[qī qī bā bā, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄅㄚ, 七七八八] almost; nearing completion; bits and piece; of all kinds
亲切[qīn qiè, ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄝˋ, 亲切 / 親切] amiable; friendliness; gracious; hospitality; intimate; cordial; kind; close and dear; familiar
另一种[lìng yī zhǒng, ㄌㄧㄥˋ ㄧ ㄓㄨㄥˇ, 另一种 / 另一種] another kind
温存[wēn cún, ㄨㄣ ㄘㄨㄣˊ, 温存 / 溫存] attentive; emotionally attached; kind; gentle
悲天悯人[bēi tiān mǐn rén, ㄅㄟ ㄊㄧㄢ ㄇㄧㄣˇ ㄖㄣˊ, 悲天悯人 / 悲天憫人] bemoan the state of the universe and pity the fate of mankind
仁慈[rén cí, ㄖㄣˊ ㄘˊ, 仁慈] benevolent; charitable; kind; kindly; kindness; merciful
尖子[jiān zi, ㄐㄧㄢ ㄗ˙, 尖子] best of its kind; cream of the crop
恩慈[ēn cí, ㄣ ㄘˊ, 恩慈] bestowed kindness
手足亲情[shǒu zú qīn qíng, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 手足亲情 / 手足親情] brotherly kindness
品类[pǐn lèi, ㄆㄧㄣˇ ㄌㄟˋ, 品类 / 品類] category; kind
人精[rén jīng, ㄖㄣˊ ㄐㄧㄥ, 人精] sophisticate; man with extensive experience; child prodigy; Wunderkind (i.e. brilliant child); spirit within a person (i.e. blood and essential breath 血氣|血气 of traditional Chinese medicine)
燃烧[rán shāo, ㄖㄢˊ ㄕㄠ, 燃烧 / 燃燒] combustion; flaming; kindle
[cí, ㄘˊ, 慈] compassionate; gentle; merciful; kind; humane
名目繁多[míng mù fán duō, ㄇㄧㄥˊ ㄇㄨˋ ㄈㄢˊ ㄉㄨㄛ, 名目繁多] names of many kinds (成语 saw); items of every description
多种[duō zhǒng, ㄉㄨㄛ ㄓㄨㄥˇ, 多种 / 多種] many kinds of; multiple; diverse; multi-
[dūn, ㄉㄨㄣ, 敦 / 惇] kind-hearted
不识抬举[bù shí tái jǔ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄊㄞˊ ㄐㄩˇ, 不识抬举 / 不識抬舉] fail to appreciate sb's kindness; not know how to appreciate favors
温蔼[wēn ǎi, ㄨㄣ ㄞˇ, 温蔼 / 溫藹] gentle and kind
[dé, ㄉㄜˊ, 德] Germany; virtue; goodness; morality; ethics; kindness; favor; character; kind
感恩图报[gǎn ēn tú bào, ㄍㄢˇ ㄣ ㄊㄨˊ ㄅㄠˋ, 感恩图报 / 感恩圖報] grateful and seeking to repay the kindness (成语 saw)

kind ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ある種;或る種[あるしゅ, arushu] (adj-no) certain; some kind of; some sort of; of sorts
お言葉;御言葉[おことば;みことば(御言葉), okotoba ; mikotoba ( okotoba )] (exp) (1) availing myself of your kind offer; taking you at your word; (n) (2) (みことば only) God's word; word of God
ことよろ;コトヨル[, kotoyoro ; kotoyoru] (n) (col) (abbr) (See あけおめことよろ) abbreviation of "kotoshi mo yoroshiku onegai shimasu" (please be kind to me again this year)
このような場合に[このようなばあいに, konoyounabaaini] (exp,adv) in this kind of situation
この種[このしゅ, konoshu] (adj-no) this kind of
この類[このるい, konorui] (adj-no) this kind
コンテ[, konte] (n) (1) (abbr) continuity (esp. in film-making); (2) var. kind of lead pencil (fre
そのよう[, sonoyou] (adj-na) that kind of; of the sort; of the kind; such
どんな[, donna] (adj-pn) (1) (See あんな,こんな,そんな) what; what kind of; (2) (as in どんな人でも) (with -temo, demo, etc.) any(body, thing, means, etc.); (P)
ボリューム[, boryu-mu] (n) (1) volume; (2) any kind of adjustment knob, not necessarily for sound; (P)
ママチャリ[, mamachari] (n) (See チャリ) ladies' bicycle (of a kind often used by housewives, usu. with a basket in front); granny bike
優しくする[やさしくする, yasashikusuru] (exp,vs-i) to be kind to; to treat kindly
労る(P);労わる(io)[いたわる, itawaru] (v5r,vt) (1) to pity; to sympathize with; to sympathise with; to console; to be kind to; (2) to tend to (e.g. an injury); to care for; to nurse; (P)
厚遇[こうぐう, kouguu] (n,vs) cordial welcome; kind treatment; hospitality
噛んで含めるように;かんで含めるように[かんでふくめるように, kandefukumeruyouni] (exp) in an easy-to-understand manner; in a very kind and detailed way
床敷[とこしき, tokoshiki] (n) animal bedding; sand thrown on ship decks; any kind of floor covering
懇篤[こんとく, kontoku] (adj-na,n) cordial; kind
手合い;手合[てあい, teai] (n) (1) that kind (may be used as a disparaging term for another person); (2) competition; match
斡旋(P);あっ旋[あっせん, assen] (n,vs) (1) kind offices; services; through the good offices of; influence; (2) intercession; mediation; (P)
清聴[せいちょう, seichou] (n,vs) (polite reference to another's) attention; kind attention; courteous attention
[きょう, kyou] (suf) (1) (some type of) enthusiast; (2) somebody possessed of a (certain kind of) mental abnormality
現物[げんぶつ, genbutsu] (n) (1) actual article or goods; (2) spots (stocks, foreign exchange, commodities, etc.); (3) (in) kind (income, benefit, rent, taxes, investment, etc.); (P)
現物給付[げんぶつきゅうふ, genbutsukyuufu] (n) benefit in kind
異種[いしゅ, ishu] (adj-na,n,adj-no) different kind (species, variety); heterologous; heterogenous
租庸調[そようちょう, soyouchou] (n) corvee; taxes in kind or service (former tax system)
言葉に甘える;ことばに甘える[ことばにあまえる, kotobaniamaeru] (exp,v1) to accept an offer; to be charmed by someone's kind words and do as he wishes
鬼面伝心[きめんでんしん, kimendenshin] (n) of a fearsome countenance, but kind as a Buddha
エスカレーター学校;エスカレータ学校[エスカレーターがっこう(エスカレーター学校);エスカレータがっこう(エスカレータ学校), esukare-ta-gakkou ( esukare-ta-gakkou ); esukare-ta gakkou ( esukare-ta gakkou )] (n) (col) (See エスカレーター校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
エスカレーター校;エスカレータ校[エスカレーターこう(エスカレーター校);エスカレータこう(エスカレータ校), esukare-ta-kou ( esukare-ta-kou ); esukare-ta kou ( esukare-ta kou )] (n) (col) (See エスカレーター学校) private school that allows students to advance from one stage of education to the next, often kindergarten to university, without taking entrance exams en route; "escalator school"
お志;御志[おこころざし, okokorozashi] (n) (hon) kindness; courtesy
ガーン[, ga-n] (int) (m-sl) sound effect for shock (usu. the disappointing kind)
ガリバー[, gariba-] (n) (1) Gulliver; (2) preeminent example of its kind; (P)
キンドル[, kindoru] (n) {comp} Kindle (Amazon's electronic book device)
ご恩;御恩[ごおん, goon] (n) (hon) (See 恩) (received) favor, kindness or blessing (favour)
スキンダイバー[, sukindaiba-] (n) skin diver
スキンダイビング[, sukindaibingu] (n) skin diving
タイプ[, taipu] (n,vs) (1) type; kind; sort; style; (2) (abbr) (See タイプライター) typewriter; typing; (P)
つれない[, tsurenai] (adj-i) cold; indifferent; unfriendly; unsympathetic; unkind
どうぞ[, douzo] (adv) (1) (Was written 何卒 once) (See 何卒) please; kindly; (2) by all means; (P)
ドキドキ(P);どきどき(P);どきんどきん;ドキンドキン[, dokidoki (P); dokidoki (P); dokindokin ; dokindokin] (adv,adv-to) (1) (on-mim) thump-thump; bang-bang; pit-a-pat; pitapat; pitter-patter; (vs) (2) (on-mim) to beat fast (of one's heart); to throb; to pound; to palpitate; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
種別型パラメタ[しゅべつがたパラメタ, shubetsugata parameta] kind type parameter
平均伝達情報量[へいきんでんたつじょうほうりょう, heikindentatsujouhouryou] mean transinformation (content), average transinformation (content)
課金動作有効期間[かきんどうさゆうこうきかん, kakindousayuukoukikan] accounting regime

kind ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อารี[adj.] (ārī) EN: generous ; liberal ; broadminded ; hospitable ; solicitous ; friendly ; kind FR: bienveillant ; hospitalier
อารีอารอบ[adj.] (ārī-ārøp) EN: kind ; generous ; hospitable FR:
อาทร[adj.] (āthøn) EN: kind (to) ; concerned (for/about) ; hospitable FR:
แบบ[n.] (baēp) EN: example ; model ; kind ; way ; version ; mode FR: modèle [m] ; genre [m] ; type [m] ; style [m] ; forme [f] ; version [f] ; mode [m]
แบบเดียวกัน[adj.] (baēp dīokan) EN: of the same kind ; identical FR: identique ; similaire
ใบดาล[n.] (baidān) EN: kind of windows or doors with a bolt or a latch FR:
ใบ้คลั่ง[n.] (baikhlang) EN: [a kind of Thai song] FR:
ชะเลง[n.] (chalēng) EN: [a kind of trap for fish] FR: [sorte de nasse à poissons]
ช้านางนอน[n.] (chānāng-nøn) EN: [a kind of dance posture] FR:
ช้างชูงวง[n.] (chāngchū-ng) EN: [name of a kind of Thai verse] FR:
ชนิด[n.] (chanit) EN: kind ; type ; species ; category ; variety ; class ; sort FR: sorte [f] ; espèce [f] ; genre [m] ; type [m] ; modèle [m] ; catégorie [f] ; exemple [m]
เช่น[n.] (chen) EN: example ; specimen ; instance ; type ; kind FR: exemple [m] ; spécimen [m]
เช้ง[n.] (chēng) EN: [a kind of orange] FR:
เชิดฉิ่ง[n.] (choētching) EN: kind of song in a masked play accompanying the performance of cymbals FR:
โฉมหน้า[n.] (chōmnā) EN: face ; appearance ; figure ; features ; countenance ; visage ; shape ; nature ; character ; personality ; kind FR: aspect [m] ; physionomie [m]
ช่วย...[X] (chūay ...) EN: Please … ; Please do me a favour ; be kind enough to … FR: ... s'il vous plaît ? ; Veuillez … ; Auriez-vous l'amabilité de ...
เดินหน[n.] (doēnhon) EN: [a kind of headdress] FR:
เอ็นดู[v.] (endū) EN: be loving ; be kind (to) ; be merciful ; be fond (of) ; have affection for ; have tender feelings for FR: affectionner ; aimer
เอ็นดู[adj.] (endū) EN: loving ; kind ; merciful FR:
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about) FR: offrir ; proposer ; favoriser
ฟ้าลั่น[n.] (fālan) EN: kind of mango FR:
ฝีกาฬ[n.] (fīkān) EN: malignant sore ; kind of severe pustule FR:
อีหรอบเดียวกัน[X] (īrøpdīokan) EN: similar ; of the same kind ; the same old thing ; the same old way FR:
ใจอารี[adj.] (jai ārī) EN: kind ; considerate ; kindhearted FR:
ใจบุญ[adj.] (jaibun) EN: kind-hearted ; generous ; kind ; charitable ; benevolent ; bountiful ; benign ; pious ; good FR: vertueux ; charitable ; pieux ; bon ; généreux ; bienveillant
ใจดี[adj.] (jaidī) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
ใจพระ[adj.] (jaiphra) EN: charitable ; benevolent ; kind FR: dévoué
จำพวก[n.] (jamphūak) EN: kind ; category ; type ; sort ; group ; class ; species ; number ; lot FR: groupe [m] ; association [f] ; classe [f] ; catégorie [f] ; genre [m]
จำพวกเดียวกัน[v.] (jamphūak dī) EN: be of the same kind ; belong to the same category FR: être du même genre ; appartenir à la même catégorie
จำพวกเดียวกัน[adj.] (jamphūak dī) EN: of the same kind FR: du même genre
จินเจา[n.] (jinjao) EN: [a kind of Chinese silk] FR:
จิตใจดี[adj.] (jitjai dī) EN: kind ; sweet FR: gentil ; aimable ; doux
กะปุ่ม[n.] (kapum) EN: [a kind of basketwork] FR:
กรุณา[v.] (karunā) EN: be kind ; to have mercy on ; favour FR: avoir l'amabilité ; avoir la gentillesse ; avoir l'obligeance ; prier
กรุณา[v. exp.] (karunā) EN: please ; be kind FR: s'il vous plaît ; je vous en prie ; ayez l'amabilité de ; soyez gentil de
กรุณา[adj.] (karunā) EN: benevolent ; mercyful ; kind FR: aimable ; généreux ; gentil
ขากบ[n.] (khākop) EN: fishtail of one kind of kite FR:
ขนมแป้งจี่[n. exp.] (khanom paēn) EN: kind of sweetmeat made of glutinous rice FR:
ขนมปั้นสิบ[n. exp.] (khanom pans) EN: [name of a kind of Thai food] FR:
เข้ารัง[n.] (khaorang) EN: [a kind of dance posture] FR:

kind ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sachleistung {f}allowance in kind; benefitin kind
Sachspende {f}donation in kind
Junge {m}; Kind
Sachleistung {f}payment in kind
Wertpapier {n} | gängiges Wertpapier | mündelsichere Wertpapiere | Inhaber eines Wertpapiers | Art des Wertpapierssecurity paper | marketable security | gilt-edged securities | holder of a security | kind of security
Adoption {f}; Kindesannahme
Kindergesicht {n} | Kindergesichter
mit {prp; +Dativ} | mit den Kindern spielen | mit Sack und Pack | mit Zustimmung der Eltern | ein Haus mit Garten | Zimmer mit Frühstück | mit dem Wind | mit dem Zug fahrenwith | to play with the children | with bag and baggage | with the consent of the parents | a house with a garden | room with breakfast included | with the wind | to go by train
Verhalten {n} | sein unfreundliches Verhalten | elektrisches Verhalten [electr.]behavior [Am.]; behaviour [Br.] | the unkindness of his behavior (behaviour) | electrical behaviour
beliebt; begehrt {adj} (bei) | beliebter; begehrter | am beliebtesten; am begehrtesten | beliebt sein bei | sehr beliebt bei Kindernpopular (with) | more popular | most popular | to be popular with | very popular with children; very much liked by children
Blinde Kuh f; Blindekuh {f} (Kinderspiel)blind man's buff; blindman's buff
Flaschenkind {n} | Flaschenkinder
Kind {n} | Kinder
Kindermord {m} | Kindermorde
Wunderkind {n} | Wunderkinder
Kindbett {n} | Kindbetten
Besuchsrecht {n} für seine Kinderright of access to one's children
Enkel {m}; Enkelkind
Kinderbuch {n} | Kinderbücher
kindisch {adj} | kindischer | am kindischstenchildish | more childish | most childish
kindlich {adj} | kindlicher | am kindlichstenchildlike | more childlike | most childlike
Kindchen {n} | Kindchen
Weihnachtsmarkt {m}; Christkindlmarkt
Kinderhort {m} | Kinderhorte
Krippe {f}; Kinderbett
Krippentod {m}; plötzlicher Kindstod [med.]crib death; cot death
Findelkind {n} | Findelkinder
um ... willen; wegen; halber {prp; +Genitiv} | um der Kinder willen; wegen der Kinder; der Kinder wegen; der Kinder halberfor the sake of ... | for the sake of the children
Gattung {f}genus; species; kind; type
Menschenliebe {f}human kindness
Beißerchen {pl} (Kindersprache für Zähne)toothy-pegs
Kindheit {f} | Kindheiten
Kindersterblichkeit {f} | Kindersterblichkeiten
Kleinkind {n} | Kleinkinder
Kindesmord {m} | Kindesmorde
Kinderarzt {m}; Kinderärztin
Einbandart {n}kind of binding
Kindergarten {m}kindergarten; nursery school
Kindergartenkind {n}kindergartner
Kindergärtnerin {f}; Kindergärtner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kind
Back to top