ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

merciful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *merciful*, -merciful-

merciful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
merciful (adj.) เปี่ยมด้วยความเมตตา See also: เต็มไปด้วยความเมตตา, มีความกรุณาปราณี, รู้สึกเมตตา, รู้สึกเห็นใจ Syn. pitying, kind, kindly Ops. merciless, cruel, unkind
mercifully (adv.) อย่างเมตตา
mercifulness (n.) ความเมตตา
English-Thai: HOPE Dictionary
merciful(เมอ'ซิฟูล) adj. กรุณาปรานี,เมตตา,มีความอนุเคราะห์ดี,เห็นอกเห็นใจ., See also: mercifully adv. mercifulness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
merciful(adj) เอื้อเฟื้อ,เมตตา,กรุณา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Oh, merciful God,พระเจ้าผู้ทรงมีเมตตา
Grant this, we beseech Thee, O merciful Father, through Jesus Christ,โปรดทรงรับเรา เราขอคารวะท่าน พระบิดาผู้มีเมตตา ผ่านทางพระเยซูเจ้า
What I can do, if I'm any sort of a man, is the next most merciful thing.ก็คือความเมตตาขั้นรองลงมา ยิงเธอให้ตายอย่างไม่เจ็บปวด
Be merciful and keep our son safe.โปรดเมตตาให้เขาปลอดภัย
You have shown yourself to be merciful and kind, my lord.ท่านทำให้ข้าเห็นว่าท่านมีความเมตตาเเละใจดี เจ้าชาย
I'll tell you what I'll give you a merciful deathข้าจะบอกอะไรให้อย่างนะ ข้าจะให้เจ้าตายอย่างไม่ทรมาน
In the name of God the merciful we praise our brothers who shall carry out this heroic act in the fig orchard and beg God to give us strength for our continuing struggle.ในนามของเมตตาแห่งพระเจ้า เราขอสรรเสริญเหล่าพี่น้องผู้แบกรับ ภารกิจยิ่งใหญ่ที่สวนรุกขชาติ
Blessed are the merciful for they will be shown mercy.สวดแด่ผู้มีเมตตา เพื่อให้เขาได้แสดงเมตตาธรรม
Well, excuse me... honored member but as far as I'm aware your God has not yet proved himself to be more just or more merciful than his predecessors.แต่พวกเพเกิ้นก็ยังคุกเข่าลงต่อหน้าพวกนี้
"blessed are the merciful for they shall obtain mercy"--jesus."บุคคลผู้ใดมีใจกรุณา ผู้นั้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รับพระกรุณา"... พระเยซูตรัส
Shut not thy merciful ears to our prayers but spare us, Lord most holy, O God most mighty O holy and merciful savior.ทรงรับฟังด้วยเมตตา ต่อผู้สวดภาวนา ช่วยรับไว้ด้วยเถิดพระองค์ ผู้ทรงพิทักษ์ด้วยเมตตา
Most holy and merciful savior.พระผู้ศักดิ์สิทธิ์และเมตตา

merciful ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
仁慈[rén cí, ㄖㄣˊ ㄘˊ, 仁慈] benevolent; charitable; kind; kindly; kindness; merciful
[cí, ㄘˊ, 慈] compassionate; gentle; merciful; kind; humane

merciful ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ほとけ, hotoke] (n) (1) Buddha; merciful person; Buddhist image; (2) the dead; (P)
仏心[ほとけごころ, hotokegokoro] (n) mercy; merciful heart; charity
恵みの雨[めぐみのあめ, meguminoame] (n) welcome rain; merciful rain; blessed rain; rain after a long dry period
慈眼[じげん, jigen] (n) merciful eye

merciful ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอ็นดู[v.] (endū) EN: be loving ; be kind (to) ; be merciful ; be fond (of) ; have affection for ; have tender feelings for FR: affectionner ; aimer
เอ็นดู[adj.] (endū) EN: loving ; kind ; merciful FR:
ปรานี[adj.] (prānī) EN: nice ; kind ; compassionate ; merciful FR:

merciful ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
barmherzig {adv}mercifully
Unbarmherzigkeit {f}unmercifulness
unbarmherzig {adj} | unbarmherziger | am unbarmherzigstenunmerciful | more unmerciful | most unmerciful

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า merciful
Back to top