ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

cruel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *cruel*, -cruel-

cruel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
cruel (adj.) ซึ่งก่อให้เกิดความเจ็บปวด See also: ร้ายแรง
cruel (adj.) โหดร้าย Syn. brutal, inhuman
cruelly (adv.) อย่างเจ็บปวด See also: อย่างร้ายแรง
cruelly (adv.) อย่างทารุณ See also: อย่างโหดร้าย Syn. brutally, inhumanly
cruelty (n.) การกระทำที่โหดร้าย See also: การกระทำที่ทารุณ
cruelty (n.) ความเจ็บปวดทางร่างกายหรือจิตใจ
cruelty (n.) ความโหดร้าย See also: ความทารุณ Syn. inhumanity, hardheartedness
English-Thai: HOPE Dictionary
cruel(ครู'เอิล) adj. ทารุณ,โหดร้าย,เหี้ยมโหด, See also: cruelness n. ดูcruel, Syn. brutal,barbarous
cruelty(ครู'เอิลที) n. ความทารุณ,ความโหดร้าย,ความอำมหิต, Syn. brutality
English-Thai: Nontri Dictionary
cruel(adj) โหดร้าย,ทารุณ,อำมหิต,เหี้ยมโหด
cruelty(n) ความโหดร้าย,ความทารุณ,ความอำมหิต,ความเหี้ยมโหด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
cruelty๑. การกระทำทารุณโหดร้าย (ก. อาญา)๒. การทารุณจิตใจ (ของคู่สมรสอันเป็นเหตุหย่า) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ดุร้าย (adj.) cruel See also: savage, ruthless, vicious, fierce, wicked, heartless Syn. ร้ายกาจ
ทมิฬ (adj.) cruel See also: savage, ruthless, vicious, fierce, wicked, heartless Syn. ดุร้าย, ร้ายกาจ
หิน (adj.) cruel See also: brutal, callous, inhumane, ruthless, heartless, malevolent, unkind, vicious Syn. เหี้ยม, หินชาติ, โหดเหี้ยม
อำมหิต (adj.) cruel See also: brutal, evil-spirited, vicious, cruel, pitiless, merciless, harsh, wicked, savage Syn. ใจมาร, ใจร้าย, เหี้ยมโหด Ops. ใจดี
โหด (adj.) cruel See also: pitiless, brutal Syn. ชั่วร้าย, โหดเหี้ยม Ops. ใจดี
โหดร้าย (adj.) cruel See also: pitiless, brutal Syn. ร้ายกาจ, เหี้ยมโหด, ชั่วร้าย Ops. ใจดี
ใจมาร (adj.) cruel See also: vicious, wicked, merciless, brutal, savage, evil Syn. ใจยักษ์
ใจยักษ์ (adj.) cruel See also: brutal, evil-spirited, vicious, cruel, pitiless, merciless, harsh, wicked, savage Syn. ใจมาร, ใจร้าย, อำมหิต, เหี้ยมโหด Ops. ใจดี
ใจหิน (adj.) cruel See also: vicious, malicious, evil-minded, merciless, pitiless, ruthless Syn. ใจดำ, ใจร้าย Ops. ใจดี
มหาโหด (adv.) cruelly Syn. หฤโหด
หฤโหด (adv.) cruelly See also: viciously, savagely, brutally, mercilessly Syn. ชั่วร้าย, เลวทราม, ใจร้าย, เหี้ยมโหด, อำมหิต, ทารุณ Ops. ปรานี
อำมหิต (adv.) cruelly See also: viciously, savagely, brutally, mercilessly Syn. ชั่วร้าย, เลวทราม, ใจร้าย, เหี้ยมโหด, ทารุณ Ops. ปรานี
ความทารุณ (n.) cruelness See also: savage, brutality, mercilessness Syn. ความดุร้าย
ความเหี้ยมโหด (n.) cruelness See also: savage, brutality, mercilessness Syn. ความดุร้าย, ความทารุณ
ความดุร้าย (n.) cruelty See also: wildness Syn. ความโหดเหี้ยม, ความโหดร้าย, ความป่าเถื่อน Ops. ความอ่อนโยน
ความอำมหิต (n.) cruelty See also: ruthlessness, mercilessness, savage, brutality, inhumanity, callousness Syn. ความโหดเหี้ยม
SPCA (abbr.) คำย่อของ Society for the Prevention of Cruelty to Animals
คนเหี้ยมโหด (n.) one who is cruel See also: one who is ruthless Syn. ผู้โหดเหี้ยม, ผู้โหดร้าย Ops. ผู้เมตตา, ผู้มีเมตตา
ดุร้าย (v.) be cruel See also: be fierce, be brutal, be savage Syn. ร้ายกาจ, โหดร้าย Ops. เมตตา
ทารุณโหดร้าย (v.) be cruel See also: be fierce, be brutal, be savage Syn. ร้ายกาจ, ดุร้าย, โหดร้าย Ops. เมตตา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Gorillas are cruel because they're stupid.กอริลล่าเหี้ยมโหดเพราะพวกมันโง่
Slander, surely, cruel and foul.คุณแลนเดอร์สโหดร้ายและหลอกลวง
So one night... when the baby had been particularly cruel to her... she called on the goblins for help.กระทั่งคืนหนึ่ง... เด็กนั่น ได้กระทำโหดร้ายต่อเธอ... เธอจึงขอความช่วยเหลือจากเหล่าปิศาจ
Mr. Heathcliff, you're a cruel man, but you're not a fiend.คุณฮีธคลิฟฟ์ คุณช่างโหดร้ายยิ่งนัก แต่ก็ไม่ถึงขั้นทารุณ
I have committed cruel acts of molestation.ข้าขอน้อมรับคำพิพากษานี้
The four people you see in the front... are one of the most cunning and cruel criminal conspiracies... ever to set foot on English soil.สี่คน ที่คุณเห็นในหน้า ... อย่างใดอย่างหนึ่งและมีไหวพริบมากที่สุดคือ โหดร้าย ... ที่เคยตั้งเท้าบนดินภาษาอังกฤษ
Yes, we know how cruel a parent can be about the flatness of a child's pillow.ใช่เราจะรู้ดีว่าพ่อแม่ดีแค่ไหน โดยดูจากหมอนเด็กที่แบนแฟบ
And Mr Bennet is so cruel as to refuse to take us into the North Country!แล้วคุณเบนเน็ตก็ใจร้ายมาก ที่ปฏิเสธไม่ยอมพาเราขึ้นเหนือไป
Good-bye, cruel world.ลาก่อน โลกที่โหดร้าย
You gotta be cruel to be kind!You gotta be cruel to be kind
The cutest guy asked me to the senior prom, but it turned out he invited me as a cruel joke, and I have never fully recovered.The cutest guy asked me to the senior prom, but it turned out he invited me as a crueI joke, and I have never fuIIy recovered.
It's cruel that you can cry and I cannot.มันทารุณที่คุณร้องไห้ได้ แต่ผมร้องไม่ได้

cruel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
重典[zhòng diǎn, ㄓㄨㄥˋ ㄉㄧㄢˇ, 重典] important classic text; cruel torture; severe punishment
商纣王[Shāng Zhòu wáng, ㄕㄤ ㄓㄡˋ ㄨㄤˊ, 商纣王 / 商紂王] King Zhou of Shang (11th century BC), notorious as a cruel tyrant
残暴[cán bào, ㄘㄢˊ ㄅㄠˋ, 残暴 / 殘暴] bloody and cruel; a brutal person; to massacre; an atrocity
凶戾[xiōng lì, ㄒㄩㄥ ㄌㄧˋ, 凶戾 / 兇戾] cruel; tyrannical
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, 凶狠 / 兇狠] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful
凶狠[xiōng hěn, ㄒㄩㄥ ㄏㄣˇ, 凶狠] cruel; vicious; fierce and malicious; vengeful
[là, ㄌㄚˋ, 剌] cruel; obstinate
惨毒[cǎn dú, ㄘㄢˇ ㄉㄨˊ, 惨毒 / 慘毒] cruel; vicious
残酷[cán kù, ㄘㄢˊ ㄎㄨˋ, 残酷 / 殘酷] cruel; cruelty
[bào, ㄅㄠˋ, 虣] cruel; violent
酷刑[kù xíng, ㄎㄨˋ ㄒㄧㄥˊ, 酷刑] cruelty; torture
[zào, ㄗㄠˋ, 趮] easily provoked, hasty; fierce, cruel
丧心病狂[sàng xīn bìng kuáng, ㄙㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄅㄧㄥˋ ㄎㄨㄤˊ, 丧心病狂 / 喪心病狂] frenzied (成语 saw); completely crazy and ridiculous; loss of reason; insane; crazed cruelty
[cán, ㄘㄢˊ, 残 / 殘] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus
[cǎn, ㄘㄢˇ, 惨 / 慘] miserable; wretched; cruel; inhuman; seriously; badly; tragic
粗暴[cū bào, ㄘㄨ ㄅㄠˋ, 粗暴] rough; cruel
凶残[xiōng cán, ㄒㄩㄥ ㄘㄢˊ, 凶残 / 兇殘] savage; cruel; fierce
[bào, ㄅㄠˋ, 暴] sudden; violent; cruel; to show or expose; to injure; surname Bao
荼毒[tú dú, ㄊㄨˊ ㄉㄨˊ, 荼毒] torment; cruelty; great suffering
括毒[kuò dú, ㄎㄨㄛˋ ㄉㄨˊ, 括毒] venomous; fig. cruel

cruel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ひどい仕打ち;酷い仕打ち[ひどいしうち, hidoishiuchi] (exp) (See 仕打ち) cruel treatment; raw deal; kick in the pants
債鬼[さいき, saiki] (n) cruel creditor; bill collector
冷酷無情[れいこくむじょう, reikokumujou] (n,adj-na) cruel and heartless; merciless; implacable
冷酷無惨;冷酷無残;冷酷無慚;冷酷無慙[れいこくむざん, reikokumuzan] (n,adj-na) cruel and heartless; merciless; implacable; cold-blooded
強欲非道[ごうよくひどう, gouyokuhidou] (n,adj-na) abnormally and inhumanly greedy; cruel and rapacious
心無い;心ない[こころない, kokoronai] (adj-i) thoughtless; inconsiderate; tasteless; cruel
残忍非情[ざんにんひじょう, zanninhijou] (n,adj-na) utterly callous; atrociously brutal; cruel and inhuman
残忍非道[ざんにんひどう, zanninhidou] (n,adj-na) cruel and inhuman; brutal; merciless
殺生;せっ生[せっしょう, sesshou] (n,vs) (1) killing; destruction of life; (adj-na) (2) barbarous; callous; brutal; cruel
苛虐[かぎゃく, kagyaku] (adj-na,n) cruel treatment
薄情[はくじょう, hakujou] (adj-na,n) unfeeling; heartless; cold-hearted; cruel
虎狼[ころう, korou] (n) wild beasts; greedy and cruel man
際どい;際疾い[きわどい, kiwadoi] (adj-i) (1) very close; close; narrow (e.g. narrow victory); dangerous; risky; hazardous; (2) suggestive; bordering on the obscene; risqué; delicate (e.g. question); immoral; questionable; shady; (3) (arch) extreme; harsh; cruel
えずい[, ezui] (adj-i) (1) unpleasant; uncomfortable; (2) frightening; (3) cruel; rude; violent; wild
冷酷[れいこく, reikoku] (adj-na,n) cruelty; coldheartedness; relentless; ruthless; (P)
刻(P);剋[こく, koku] (n) (1) archaic period of time (usu. a period of approx. two hours corresponding to one of the signs of the Chinese zodiac); (2) (刻 only) carving; engraving; cutting; mincing; (3) (剋 only) victory; (4) strictness; cruelty; (P)
因業[いんごう, ingou] (adj-na,n) heartless; cruel; causes and actions; results of actions in previous life
惨い;酷い[むごい, mugoi] (adj-i) cruel; atrocious; merciless; inhuman; brutal
惨烈[さんれつ, sanretsu] (adj-na,n) horrible; cruel; atrocious
惨酷[ざんこく, zankoku] (adj-na,n) atrocity; cruelty; brutality
意地悪い[いじわるい, ijiwarui] (adj-i) ill-natured; mean; nasty; sadistic; cruel; mean-spirited
拷問等禁止条約[ごうもんとうきんしじょうやく, goumontoukinshijouyaku] (n) Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
残忍[ざんにん, zannin] (adj-na,n) cruelty; atrocity; brutality; (P)
残忍冷酷[ざんにんれいこく, zanninreikoku] (n,adj-na) atrocious and cold-blooded; cruel; brutal; merciless
残忍酷薄[ざんにんこくはく, zanninkokuhaku] (n,adj-na) cruel; brutal; atrocious; merciless
残虐[ざんぎゃく, zangyaku] (adj-na,n) cruelty; brutality; (P)
残酷[ざんこく, zankoku] (adj-na,n) cruelty; harshness; (P)
残酷非道[ざんこくひどう, zankokuhidou] (n,adj-na) inhumanity; atrocity; abominable cruelty
火宅無常[かたくむじょう, katakumujou] (exp) This world is uncertain (cruel) like a burning house
無体;無代;無台[むたい, mutai] (adj-na,n,adj-no) (1) intangible; incorporeal; (2) (See 無理) by force; outrageous; cruel; unreasonable; (3) making light of; making fun of
無残(P);無惨;無慚;無慙[むざん, muzan] (adj-na,n) cruelty; atrocity; cold-bloodedness; tragedy; misery; (P)
獰悪[どうあく, douaku] (adj-na) violent; cruel; fiendish
罪作り[つみつくり, tsumitsukuri] (adj-na,n) sinfulness; cruelty
虐待[ぎゃくたい, gyakutai] (n,vs,adj-no) abuse; ill-treatment; maltreatment; mistreatment; cruelty; (P)
過酷(P);苛酷[かこく, kakoku] (adj-na,n) rigour; rigor; severity; cruelty; harsh; (P)
邪険[じゃけん, jaken] (adj-na,n) hard hearted; cruel; unkind
阿漕ぎ;阿漕[あこぎ, akogi] (adj-na,n) greed; cruelty; insistent; insistence

cruel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อำมหิต[n. prop.] (ammahit) EN: cruel ; heartless ; inhuman ; brutal ; savage FR: cruel ; brutal
ดุ[adj.] (du) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; violent ; savage ; wild ; unfriendly ; malicious ; aggresive FR: féroce ; cruel ; sauvage ; méchant ; agressif
ดุร้าย[adj.] (durāi) EN: fierce ; savage ; ferocious ; vicious ; brutal ; wild ; aggressive ; wicked FR: féroce ; cruel ; méchant
เหี้ยม[adj.] (hīem) EN: ruthless ; hard ; cruel ; merciless ; brutal ; harsh ; pitiless FR: impitoyable ; implacable
เหี้ยมโหด[adj.] (hīemhōt) EN: brutal ; savage ; atrocious ; ruthless ; cruel FR: brutal ; sauvage ; cruel ; inhumain ; atroce
เหี้ยมเกรียม[adj.] (hīemkrīem) EN: brutal ; cruel ; merciless ; heartless FR: brutal ; cruel
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless ; tough FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหด[adj.] (hōt) EN: crue ; pitiless ; brutal ; heartless ; unfeeling FR: cruel ; méchant ; sans coeur
โหดเหี้ยม[adj.] (hōthīem) EN: ruthless ; brutal ; pitiless ; heartless ; cruel FR: inhumain ; tyrannique ; cruel
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจหิน[adj.] (jaihin) EN: cruel ; heart of stone FR:
ใจมาร[adj.] (jaimān) EN: cruel ; vicious FR: cruel
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean FR: mauvais ; méchant
ใจยักษ์[adj.] (jaiyak) EN: cruel FR:
จัณฑาล[adj.] (janthān) EN: dirty ; low ; contemptible ; despicable ; beastly ; fierce ; vicious ; fiendish ; base ; mean ; savage; cruel FR:
เกรี้ยวกราด[v.] (krīokrāt) EN: be strict with ; be cruel ; oppress FR:
เลือดเย็น[adj.] (leūatyen) EN: heartless ; unfeeling ; cold-hearted ; brutal ; cruel ; merciless FR: insensible
มหาโหด[X] (mahā hōt) EN: cruel FR:
ป่าเถื่อน[adj.] (pātheūoen) EN: savage ; wild ; barbarous ; barbaric ; uncivilized ; primitive ; brutal ; cruel FR: sauvage ; cruel ; barbare ; farouche
ร้าย[adj.] (rāi) EN: bad ; evil ; ill ; fierce ; dangerous ; wicked ; vicious ; malicious ; terrible FR: mauvais ; néfaste ; nocif ; terrible ; méchant ; cruel ; féroce ; malfaisant ; vilain
ร้ายกาจ[adj.] (rāikāt) EN: fierce ; ferocious ; cruel ; savage ; wild ; vicious FR: très méchant ; féroce
รุนแรง[adj.] (runraēng) EN: violent ; aggressive ; severe ; vigorous ; fierce ; strong ; rough ; harsh ; vehement ; excessive FR: violent ; virulent ; fort ; intense ; cruel ; dur ; sévère ; grave ; désastreux  ; véhément ; carabiné (fam.) ; pénible ; rigoureux ; inclément (fig., litt.)
ศาพระ[adj.] (sāphara) EN: cruel ; atrocious ; vindictive FR:
ทมิฬ[adj.] (thamin) EN: cruel ; savage ; ruthless ; brutal ; vicious ; heartless ; cruel-hearted FR: cruel ; brutal
ทารุณ[adj.] (thārun) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless FR: bestial ; brutal
ทารุณโหดร้าย[v. exp.] (thārun hōtr) EN: be cruel FR:
ทารุณ-[pref.] (thārunna-) EN: cruel ; savage ; ruthless ; ferocious ; brutal ; heartless FR: bestial ; brutal
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
เหี้ยมโหด[adv.] (hīemhōt) EN: brutally ; savagely ; atrociously ; ruthlessly ; cruelly FR: brutalement ; sauvagement ; cruellement ; atrocement
เหี้ยมเกรียม[adv.] (hīemkrīem) EN: brutally ; cruelly ; heartlessly ; mercilessly ; without pity FR: brutalement ; cruellement
ความดุร้าย[n.] (khwām durāi) EN: cruelty FR: cruauté [f] ; férocité [f]
ความโหด[n.] (khwām hōt) EN: ruthlessness ; savage ; brutality ; cruelness FR:
ความโหดร้าย[n.] (khwām hōtrā) EN: ferocity ; wickedness ; cruelness FR: cruauté [f[ ; atrocité [f]
ความทารุณโหดร้าย[n. exp.] (khwām thāru) EN: cruelty FR: cruauté [f]
กระทำทารุณโหดร้าย[v. exp.] (kratham thā) EN: commit acts of cruelty FR:
เลือดเย็น[adv.] (leūatyen) EN: heartlessly ; unfeelingly ; brutally ; cruelly ; mercilessly FR:
ลุท[adj.] (lut) EN: brutal ;cruel FR:

cruel ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tierquälerei {f}cruelty to animals
Tierschutzverein {m}society for the prevention of cruelty to animals
grausam (gegen) {adj} | grausamer; grausamer | am grausamstencruel (to) | crueller | cruelest; cruellest
Kindesmisshandlung {f}cruelty to children

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า cruel
Back to top