ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

kindness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *kindness*, -kindness-

kindness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
kindness (n.) ความเมตตา See also: ความเอื้อเฟื้อ, ความมีน้ำใจ, ความกรุณา, ความปราณี, ความเอื้ออารี Syn. kindliness, ruthfulness, amiability Ops. kindlessness, ruthlessness
kindness (n.) ความสงสาร See also: ความเวทนา Syn. compassion
English-Thai: HOPE Dictionary
kindness(ไคดฺ'นิส) n. ความกรุณา,ความเมตตา,ความปรานี,ความเป็นมิตร,ความอ่อนโยน, Syn. beneficence
English-Thai: Nontri Dictionary
kindness(n) ความกรุณา,ความเมตตา,ความใจดี,ความปรานี,ความอ่อนโยน
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Kindnessความมีน้ำใจ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สนองคุณ (v.) repay the kindness of See also: be grateful for a kindness, pay back debts of gratitude, repay an obligation
กรุณาคุณ (n.) kindness See also: mercy, clemency, kind-hearted, benevolent, pity, compassion, sympathy, grace Syn. ความเมตตา, ความกรุณา, ความเอื้ออาทร
ความกรุณา (n.) kindness See also: benevolence, compassion, sympathy, mercy, pity Syn. ความปรานี, ความเมตตากรุณา
ความกรุณา (n.) kindness See also: mercy, benevolence, right-hand side Syn. ความอารีอารอบ, ทักขิญญ์
ความกรุณา (n.) kindness See also: mercy, clemency, kind-hearted, benevolent, pity, compassion, sympathy, grace Syn. ความเมตตา, ความเอื้ออาทร
ความกรุณา (n.) kindness See also: pitifulness, sympathy, graciousness Syn. ความเมตตา, ความเอ็นดู Ops. ความโหดร้าย, ความทารุณ
ความกรุณาปรานี (n.) kindness See also: benevolence, compassion, sympathy, mercy, pity Syn. ความกรุณา, ความปรานี, ความเมตตากรุณา
ความปรานี (n.) kindness See also: pitifulness, sympathy, graciousness Syn. ความเมตตา, ความกรุณา, ความเอ็นดู Ops. ความโหดร้าย, ความทารุณ
ความมีน้ำใจ (n.) kindness See also: spirit, heart, thoughtfulness Syn. ความเอื้อเฟื้อ
ความอารีอารอบ (n.) kindness See also: mercy, benevolence, right-hand side Syn. ความกรุณา, ทักขิญญ์
ความเมตตา (n.) kindness See also: mercy, clemency, compassion, leniency, pity Syn. ความสงสาร, ความกรุณาปรานี
ความเมตตา (n.) kindness See also: mercy, clemency, kind-hearted, benevolent, pity, compassion, sympathy, grace Syn. ความกรุณา, ความเอื้ออาทร
ความเมตตา (n.) kindness See also: pitifulness, sympathy, graciousness Syn. ความกรุณา, ความเอ็นดู Ops. ความโหดร้าย, ความทารุณ
ความเมตตากรุณา (n.) kindness See also: benevolence, compassion, sympathy, mercy, pity Syn. ความกรุณา, ความปรานี
ความเมตตาสงสาร (n.) kindness See also: mercy, clemency, compassion, leniency, pity Syn. ความเมตตา, ความสงสาร, ความกรุณาปรานี
ความเอ็นดู (n.) kindness See also: pitifulness, sympathy, graciousness Syn. ความเมตตา, ความกรุณา Ops. ความโหดร้าย, ความทารุณ
คุณ (n.) kindness See also: favour, grace, gratitude Syn. ความเกื้อกูล, อุปการะ
ทักขิญ (n.) kindness See also: mercy, benevolence, right-hand side Syn. ความอารีอารอบ, ความกรุณา, ทักขิญญ์
ทักขิญญ์ (n.) kindness See also: mercy, benevolence, right-hand side Syn. ความอารีอารอบ, ความกรุณา
น้ำใจ (n.) kindness See also: spirit, heart, thoughtfulness Syn. ความเอื้อเฟื้อ, ความมีน้ำใจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
More than cleverness we need kindness and gentleness.มีมากว่าความฉลาด เราต้องการเมตตาและปราณี
But if you think I just asked you out of kindness or charity, you can leave the car now and find your own way home.เเต่ถ้าคุณคิดว่าผมชวนคุณมา เพราะอยากจะเอาบุญล่ะก็ คุณลงจากรถเเละหาทางกลับบ้านเองเเล้วกัน
It's impossible to thank you for your kindness to us through all this.ผมซาบซึ้งในความกรุณาของท่านต่อเรื่องทั้งหมดนี้
Gentlemen, I've asked you to come here through Mr. Jinnah's kindness because I've had the chance to see the legislation.ท่านทั้งหลาย ผมเชิญพวกท่านมา ด้วยความกรุณาของคุณจินนาห์ เพราะผมได้เห็นกฎหมายใหม่แล้ว
And thank you, ma'am, and to you, sir, for your continued kindness and hospitality.และขอบคุณมากครับคุณผู้หญิงและคุณด้วย สำหรับความใจดีอย่างต่อเนื่องของคุณและการเป็นเจ้าบ้าน
I can go no longer without thanking you for your kindness to my poor sister.ฉันคงเดินต่อไปไม่ได้ ถ้าไม่ได้ขอบคุณ สำหรับความใจดีที่คุณมีต่อน้องสาวที่น่าสงสารของฉัน
Thank you for your kindness though for a short whileขอบคุณสำหรับความเอื้ออารีของคุณ
Such kindness to a humble man!ระวังนะคะ ! คุณกำลังใช้แรงมากเกินไปแล้ว !
None of us find much kindness in this life, as we should.ไม่มีใครที่สามารถหาความเมตตาในชีวิตของเรา เช่นเดียวกับที่เราเจอ
We are the wives of nightfall. And yet to learn of kindness after so much unkindness.เราเป็นภรรยาแค่ตอนกลางคืน เรียนรู้ความเมตตาอย่างไม่มีวันสิ้นสุด
She could not have bestowed her kindness on a more grateful subject.ท่านได้ทำบุญคุณ ให้กับบ่าวที่ซื่อสัตย์ที่สุด
"because any kindness would have made it harder""เพราะถ้าอ่อนโยนแล้ว จะทำให้ไม่อยากจากกัน"

kindness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感恩图报[gǎn ēn tú bào, ㄍㄢˇ ㄣ ㄊㄨˊ ㄅㄠˋ, 感恩图报 / 感恩圖報] grateful and seeking to repay the kindness (成语 saw)
仁慈[rén cí, ㄖㄣˊ ㄘˊ, 仁慈] benevolent; charitable; kind; kindly; kindness; merciful
恩慈[ēn cí, ㄣ ㄘˊ, 恩慈] bestowed kindness
手足亲情[shǒu zú qīn qíng, ㄕㄡˇ ㄗㄨˊ ㄑㄧㄣ ㄑㄧㄥˊ, 手足亲情 / 手足親情] brotherly kindness
不识抬举[bù shí tái jǔ, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄊㄞˊ ㄐㄩˇ, 不识抬举 / 不識抬舉] fail to appreciate sb's kindness; not know how to appreciate favors
[dé, ㄉㄜˊ, 德] Germany; virtue; goodness; morality; ethics; kindness; favor; character; kind
善心[shàn xīn, ㄕㄢˋ ㄒㄧㄣ, 善心] kindness; benevolence; philanthropy; virtuous intentions
好心[hǎo xīn, ㄏㄠˇ ㄒㄧㄣ, 好心] kindness; good intentions
心领[xīn lǐng, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ, 心领 / 心領] to understand tacitly; (polite set phrase) to understand the meaning behind sb's words; to know intuitively; I appreciate your kindness
心领神会[xīn lǐng shén huì, ㄒㄧㄣ ㄌㄧㄥˇ ㄕㄣˊ ㄏㄨㄟˋ, 心领神会 / 心領神會] to understand the meaning behind sb's words (成语 saw); I appreciate your kindness; to know intuitively; to understand tacitly; to speak without words
报效[bào xiào, ㄅㄠˋ ㄒㄧㄠˋ, 报效 / 報效] render service to repay kindness
盛德[shèng dé, ㄕㄥˋ ㄉㄜˊ, 盛德] splendid virtue; majestic moral character; great kindness

kindness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ご恩;御恩[ごおん, goon] (n) (hon) (See 恩) (received) favor, kindness or blessing (favour)
下町人情[したまちにんじょう, shitamachininjou] (n) the milk of human kindness of the people of the traditional commercial and working-class neighborhoods
厚誼[こうぎ, kougi] (n) your kindness
大岡裁き[おおおかさばき, oookasabaki] (n) judicial decision made with human kindness and warmth in a fair manner (from the decisions of Oooka Tadasuke, a jurist in 17th century Japan)
恩愛[おんあい;おんない, on'ai ; onnai] (n) kindness and affection; love
旅は心世は情け[たびはこころよはなさけ, tabihakokoroyohanasake] (exp) (id) In traveling, companionship; in life, kindness
蛇心仏口[じゃしんぶっこう, jashinbukkou] (n) being cunning and spiteful, yet honey-tongued with feigned kindness
お志;御志[おこころざし, okokorozashi] (n) (hon) kindness; courtesy
不人情[ふにんじょう, funinjou] (adj-na,n) unkindness; inhumanity; heartlessness
不親切[ふしんせつ, fushinsetsu] (adj-na,n) unkindness; unfriendliness; (P)
人情[にんじょう, ninjou] (n) (1) humanity; empathy; kindness; sympathy; (2) human nature; common sense; customs and manners; (P)
厚情[こうじょう, koujou] (n) kindness; favour; favor; hospitality
厚意[こうい, koui] (n) kindness; favor; favour; (P)
寛厚[かんこう, kankou] (adj-na,n) (uk) kindness; largeheartedness
恩返し[おんがえし, ongaeshi] (n,vs) requital of a favour (favor); repayment (of an obligation, kindness, etc.); (P)
懇切[こんせつ, konsetsu] (adj-na,n) kindness; cordiality; exhaustiveness; (P)
懇意[こんい, kon'i] (adj-na,n) kindness; intimacy; friendship; (P)
甘え[あまえ, amae] (n) depending on other's kindness; (P)
親切(P);深切(oK)[しんせつ, shinsetsu] (adj-na,n) kindness; gentleness; (P)
風樹の嘆[ふうじゅのたん, fuujunotan] (exp) regretting one's unkindness to one's deceased parents when they were alive

kindness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การุญ ; การุณย์[n.] (kārun) EN: mercy ; clemency ; compassion ; kindness FR:
กรุณา[n.] (karunā) EN: compassion ; kindness ; pity FR: compassion [f]
ความกรุณา[n.] (khwām karun) EN: generosity ; kindness FR: générosité [f]
ความกรุณาปรานี[n.] (khwām karun) EN: kindness ; benevolence ; compassion ; sympathy ; mercy ; pity FR: bienveillance [f] ; indulgence [f] ; sympathie [f]
ความเมตตา[n.] (khwām mēttā) EN: affection ; kindness ; compassion FR: affection [f] ; amour [m]
ความปรานี[n.] (khwām prānī) EN: kindness ; pitifulness ; sympathy ; graciousness FR: pitié [f] ; bienveillance [f]
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmja) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate FR: manquer de générosité
มัททวะ[n.] (matthawa) EN: kindness and gentleness ; modesty FR:
เมตตา[n.] (mēttā) EN: loving-kindness ; affection ; kindness ; mercy FR: amour [m] ; affection [m] ; charité [f] ; pitié [f] ; bienfaisance [f]
นมาซ[n.] (namāt) EN: namaz ; worship of the Allah's kindness FR:
น้ำใจ[n.] (nāmjai) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency FR: générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f] ; obligeance [f] (litt.)
แผ่เมตตา[v.] (phaēmēttā) EN: extend loving kindness to all ; compassionate FR:
พระคุณ[n.] (phrakhun) EN: beneficence ; kindness ; benevolence FR:
ทยา[n.] (thayā) EN: kindness FR:
ตอบแทนบุญคุณ[v. exp.] (tøpthaēn bu) EN: repay a kindness FR: renvoyer l'ascenseur
เอื้อ[v.] (eūa) EN: aid ; be charitable to ; be kind to ; help ; support (with kindness) ; do a favour ; take an interest (in) ; care (about) FR: offrir ; proposer ; favoriser
ความไม่มีเมตตาปรานี[n. exp.] (khwām mai m) EN: unkindness FR:
เมตตา[n.] (mēttā) EN: loving-kindness ; Sublime state of mind ; Buddhist practice of loving-kindness FR: amour inconditionnel [m]

kindness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Menschenliebe {f}human kindness
Verhalten {n} | sein unfreundliches Verhalten | elektrisches Verhalten [electr.]behavior [Am.]; behaviour [Br.] | the unkindness of his behavior (behaviour) | electrical behaviour
Liebenswürdigkeit {f}kindness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า kindness
Back to top