ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unkind

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unkind*, -unkind-

unkind ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unkind (adj.) ไม่เมตตา See also: ไม่ปราณ, โหดร้าย, ใจร้าย, เหี้ยมโหด Syn. hurtful, mean Ops. kind
unkindly (adv.) โดยไม่ปราณี See also: ีอย่างเหี้ยมเกรียม, อย่างโหดร้าย, อย่างไม่เมตตา Ops. kindly
unkindness (n.) ความไม่มีเมตตาปรานี Syn. cruelty Ops. kindness
English-Thai: HOPE Dictionary
unkind(อันไคนดฺ') adj. ไม่ปรานี,ไม่เมตตา,รุนแรง,เหี้ยม,ไม่เห็นอกเห็นใจ., See also: unkindness n., Syn. harsh inhuman
unkindly(อันไคน์ดฺ'ลี) adj.,adv. ไม่เมตตา,ไม่ปรานี,เหี้ยม, See also: unkindliness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
unkind(adj) โหดร้าย,ไม่กรุณา,เหี้ยมโหด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The world is often unkind to new talent, new creations.บ่อยครั้งที่โลกไม่เมตตา ต่อคนหน้าใหม่ งานสร้างสรรค์ใหม่
I'm sure she said unkind things to you too.ผมว่าเธอต้องเคย พูดทำร้ายจิตใจคุณมาแล้ว
♪ don't think of me as unkind# don't think of me as unkind #
Used to bring us presents when he came to visit and never had an unkind word to say to anybody.ที่ทำดีกับทุกคน เอาของขวัญมาให้เราทุกครั้ง ที่เขามาเยี่ยม
I didn't tell you because... it was an unkind visit.ผมไม่ได้บอกคุณ เพราะ.. มันไม่ใช่การมาเยี่ยมที่ดีเท่าไหร่
Mother, I'm just saying, maybe it's not a good idea to ask an important favor of someone who's been so... unkind to you in the past.แม่ครับ ผมก็แค่จะพูดว่า คงไม่ใช่ความคิดที่ดี ที่จะขอให้คนที่ใจร้ายใส่
Trip told me where to find you, because I wanted to apologize for my unkind words.ฉันรอไอ้ขี้โกงนั่นมา 6 อาทิตย์ ให้เปิดม่าน ฉันขอโทษ
She was often unkind to me, but she did once love me, in her way.แต่ครั้งหนึ่งหล่อนก็รักฉัน ในแบบของหล่อน
Our knowledge has made us cynical, our cleverness, hard and unkind.ความรู้ทำให้เราเหยียดหยามผู้อื่น ความฉลาดทำให้เราโหดเหี้ยม
By the way, my dear, don't think that I mean to be unkind, but you were just a teeny-weeny bit forward with Mr. De Winter.อ้อ อย่าหาว่าฉันไม่มีเมตตา เเต่ที่เธอเสนอหน้าไปนิดกับคุณเดอ วินเทอร์
The idea that he'd line his pockets in this pursuit is the unkindest cut of all.ความคิดเรื่องที่เขาหากิน เอาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง เป็นสิ่งที่ไร้ความเมตตาอย่างที่สุด
That is unkind.ลิซซี่ นั่นไม่ดีเลยนะ

unkind ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
刻薄[kè bó, ㄎㄜˋ ㄅㄛˊ, 刻薄] unkind; harsh; cutting; mean; acrimony; to embezzle by making illegal deductions

unkind ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
つれない[, tsurenai] (adj-i) cold; indifferent; unfriendly; unsympathetic; unkind
邪険[じゃけん, jaken] (adj-na,n) hard hearted; cruel; unkind
不人情[ふにんじょう, funinjou] (adj-na,n) unkindness; inhumanity; heartlessness
不親切[ふしんせつ, fushinsetsu] (adj-na,n) unkindness; unfriendliness; (P)
意地悪[いじわる, ijiwaru] (adj-na,n) malicious; ill-tempered; unkind; (P)
風樹の嘆[ふうじゅのたん, fuujunotan] (exp) regretting one's unkindness to one's deceased parents when they were alive

unkind ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนาทร[adj.] (anāthøn) EN: unkind ; uncaring FR:
หิน[adj.] (hin) EN: cruel ; brutal ; callous ; inhumane ; ruthless ; heartless ; malevolent ; unkind ; vicious ; merciless ; tough FR: cruel ; dur ; impitoyable ; sans merci ; sans pitié
โหดร้าย[adj.] (hōtrāi) EN: cruel ; pitiless ; brutal ; atrocious ; vicious ; heartless ; ruthless ; insensate ; unkind FR: cruel ; atroce ; sans pitié ; brutal ; insensible
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean FR: mauvais ; méchant
ไม่เมตตา[adj.] (mai mēttā) EN: unkind FR:
ไม่มีน้ำใจ[adj.] (mai mī namj) EN: ungenerous ; unfeeling ; unkind FR:
ความไม่มีเมตตาปรานี[n. exp.] (khwām mai m) EN: unkindness FR:
แล้งน้ำใจ[v. exp.] (laēng nāmja) EN: be without kindness ; treat someone ungenerously/unkindly ; not be helpful or considerate FR: manquer de générosité

unkind ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
lieblos {adj} | liebloser | am lieblosestenunkind | more unkind | most unkind
Verhalten {n} | sein unfreundliches Verhalten | elektrisches Verhalten [electr.]behavior [Am.]; behaviour [Br.] | the unkindness of his behavior (behaviour) | electrical behaviour

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unkind
Back to top