ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

wo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *wo*, -wo-

wo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
wo (int.) คำอุทานโบราณแสดงความเสียใจเท่ากับ woe Syn. woe
woad (n.) พืชของยุโรปซึ่งใช้ใบนำมาสกัดเอาสีน้ำเงินได้ See also: ชื่อละตินคือ Isatis Inctorai
wobble (vi.) โยกไปมา See also: โซเซ, โยกไปมา, โคลงเคลง Syn. oscillate, swing, totter
wobble (vt.) ทำให้โยกไปมา See also: ทำให้โซเซ, ทำให้ส่ายไปมา, ทำให้โคลงเคลง Syn. shake
wobble (vi.) สั่น (ระดับเสียงหรือความดังเสียง) Syn. tremble, quaver
wobble (vi.) ไม่สามารถตัดสินใจได้ See also: โลเล, ตัดสินใจไม่แน่นอน Syn. waffle, waver, vacillate Ops. stay steady, stay constant
wobble (n.) การโอนเอนไปมา See also: อาการโซเซ, การโคลงเคลง, การส่ายไปมา
wobble (n.) การมีเสียงสั่น
wobble about (phrv.) ส่ายไปมา See also: โคลงเคลง, โอนเอน, โซเซ
wobble around (phrv.) ส่ายไปมา See also: โคลงเคลง, โอนเอน, โซเซ
wobbliness (n.) การโอนเอนไปมา See also: การโซเซ Syn. unsteadiness, instability
wobbliness (n.) การไม่สามารถตัดสินใจได้ Syn. frailty
wobbly (adj.) ซึ่งโอนเอนไปมา See also: ซึ่งไม่มั่นคง, ซึ่งโคลงเคลง Syn. unstable, unsteady, tottering Ops. steady, stable
wodge (n.) ก้อนใหญ่ (คำไม่เป็นทางการ)
woe (n.) ความเศร้าโศก See also: ความเสียใจ, ความทุกข์ร้อน Syn. grief, sorrow, distress, misfortune Ops. happiness, joy, pleasure
woe (int.) คำอุทานแสดงความเศร้าโศก See also: คำอุทานแสดงความทุกข์
woe betide someone (idm.) จะเสียใจจากการกระทำนั้นๆ
Woe is me. (idm.) ฉันโชคไม่ดี
woebegone (adj.) ซึ่งเต็มไปด้วยความโศกเศร้า See also: ซึ่งเต็มไปด้วยความเสียใจ Syn. distressed, sorrowful Ops. happy, joyful
woebegoneness (n.) ความโศกเศร้า
woefits (sl.) เมาค้าง Syn. woofits
woeful (adj.) เต็มไปด้วยความโศกเศร้า See also: เสียใจ, ทุกข์ใจ, ระทม Syn. mournful, sad, sorrowful, grievous Ops. happy, joyful
woeful (adj.) เลวร้ายมาก See also: ร้ายแรงมาก Syn. deplorable, terrible
woefully (adv.) เต็มไปด้วยความโศกเศร้า Syn. sorely, grievously
woefully (adv.) เลวร้ายมาก See also: ร้ายแรงมาก Syn. deplorably, terribly
woefulness (n.) ความโศกเศร้า Syn. depression
wog (n.) คนอาหรับ (ใช้คำนี้เพื่อแสดงความเกลียดชังหรือรังเกียจ) See also: (คำหยาบ) (คำสแลง) Syn. Western Oriental Gentleman
wok (n.) กระทะเหล็กบางขนาดใหญ่ See also: ส่วนล่างเป็นรูปโค้ง ใช้สำหรับทำอาหารจีนหรืออาหารทางตะวันออกไกล
woke (vi.) กริยาช่องที่ 2 ของ wake See also: ตื่น
woken (vi.) กริยาช่องที่ 3 ของ wake See also: ถูกปลุกให้ตื่น
woken (vt.) กริยาช่องที่ 3 ของ wake
wold (n.) ที่ราบสูงหรือที่ดอนไร้ต้นไม้ (ทางวรรณคดี) See also: บริเวณเขาหัวโล้น
wolf (n.) สุนัขป่า See also: หมาป่า
wolf (n.) ขนของหมาป่า
wolf (n.) คนละโมบและโหดร้าย
wolf (n.) ผู้ชายเจ้าชู้ (คำไม่เป็นทางการ) See also: เสือผู้หญิง Syn. playboy
wolf (vt.) สวาปาม See also: กินอย่างตะกละตะกลาม Syn. devour, gobble, guzzle, wolf down
wolf down (phrv.) กินอย่างตะกละ See also: กินอย่างกระหาย
wolfberry (n.) ไม้พุ่มแถบอเมริกาเหนือที่มีผลสีขาว See also: ชื่อละตินคือ Symphoricarpos occidentalis
wolffish (n.) ปลาขนาดใหญ่จำพวก Anarhichas See also: อยู่ในแถบแอตแลนติกตอนเหนือ
English-Thai: HOPE Dictionary
woad(โวด) พืชยุโรป/ใบของมันใช้สกัดทำสีย้อมสีน้ำเงิน,สีย้อมดังกล่าว
wobble(วอบ'เบิล) vt.,n. (อาการ) โซเซ,โอนเอน,โยกไปมา,ส่าย,โคลงเคลง,สั่น,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่, Syn. wabble,stagger,sway,dodder
wobbly(วอบ'บลี) adj. สั่น,โซเซ,โอนเอน,โยกไปมา,ส่าย,โคลงเคลง,ไม่แน่นอน,ไม่คงที่, Syn. wabbly,shaky,unsteady
woe(โว) n. ความเศร้าโศก,ความทุกข์,ความลำบาก,ความเสียใจ -interj. การอุทานแสดงความเศร้าโศก,ความทุกข์หรือความเสียใจ
woebegone(โว'บิกอน) adj. เต็มไปด้วยความเศร้าโศก,เต็มไปด้วยความระทมทุกข์หรือความเสียใจ, See also: woebegoneness n.
woeful(โว'ฟูล) adj. เศร้าโศก,ระทมทุกข์,เสียใจ,ละห้อย,เคราะห์ร้าย,มีคุณภาพเลว,ยากเข็ญ, See also: woefully adj. woefulness, n. woefulness n., Syn. wretched,unhappy
woesome(โว'เซิม) adj. =woeful
wog(วอก) n. ชาวตะวันออกกลาง,ชาวอียิปต์
woke(โวค) vi.,vt. กริยาช่อง 2 องwake
woken(โว'เคิน) vi.,vt. กริยาช่อง 3 ของ wake
wold(โวลดฺ) n. ที่ราบสูง,ทุ่งที่สูง,บริเวณเนินเขากว้าง,เขาหัวโล้น,=weld vi. กริยาช่อง 3 ของ will
wolf(วูลฟฺ) n. สุนัขป่า,ชายที่ชอบจีบผู้หญิง vt. กินอย่างตะกล vi. ล่าสุนัขป่า -Phr. (see a wolf ตกตะลึง,อ้าปากค้าง) pl. wolves, Syn. fiend,savage
wolfhound(วูลฟฺ'เฮานดฺ) n. สุนัขขนาดใหญ่ที่ใช้ล่าสุนัขป่า
wolfish(วูล'ฟิช) adj. คล้ายสุนัข,มีลักษณะของสุนัขป่า, See also: wolfishly adv. wolfish
wolfram(วูล'เฟริม) n. ทังสเตน,=wolframite
wolframite(วูล'ฟระไมทฺ) n. แร่ทังสเตน, Syn. wolfram
wolframium(วูฟเฟรฺ'เมียม) n. ทังสเตน
wolves(วูลฟซ) n. พหูพจน์ของ wolf
woman(วูม'เมิน) n.ผู้หญิง,สตรี adj. เกี่ยวกับผู้หญิง,เกี่ยวกับเพศหญิง, See also: womanish adj. pl. women (วีม'มิน)
woman of the housen. lady of the house
woman of the streetsn. หญิงโสเภณี,นางโลม, Syn. woman of the street
woman of the worldn. หญิงผู้เจนจัดในวิถีชีวิตของโลก
woman suffragen. สิทธิเลือกตั้งของสตรี, สิทธิทางการเมืองของสตรี, See also: woman-suffrage adj. woman-suffragist n.
woman's powern. พลังของสตรี
woman's rightsn. สิทธิของสตรี
womanhood(วูม'เมินฮูด) n. ความเป็นผู้หญิง,ผู้หญิง
womankind(วูม'เมินไคนดฺ) n. ผู้หญิง,เพศหญิง, Syn. female
womanlike(วูม'มันไลคฺ) adj. คล้ายผู้หญิง, Syn. womanly
womanly(วูม'เมินลี) adj.,adv. คล้ายผู้หญิง,มีความเป็นผู้หญิง, See also: womanliness,womanness n., Syn. faminine
womb(วูมบฺ) n. มดลูก,ครรภ์,แหล่งกำเนิด,ส่วนภายใน,อุทร, See also: wombed adj
women(วีม'มิน) n. พหูพจน์ของ woman
women's libn. =woman's liberation, See also: women's libber n.
womenfolk(วิม'มินโฟลคฺ) n. ผู้หญิงโดยทั่วไป,พวกผู้หญิง,กลุ่มผู้หญิง,โดยเฉพาะ, Syn. womenfolks
won(วอน) v. กริยาช่อง 2 และ 3 ของ win vi. อยู่,อาศัยอยู่
won ton(วอน'ทอน) n. อาหารจีนชนิดหนึ่งทีเป็นแป้งต้มใส่ไส้หมูและเครื่องชูรส,ชุบแป้งต้มดังกล่าว
won't(โวนทฺ,เวินทฺ) abbr. will not
wonder(วัน'เดอะ) vi.,vt. รู้สึกประหลาดใจ,รู้สึกงงงวย,รู้สึกกังขา,รู้สึกสงสัย n. สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ,ความประหลาดใจ,ความงงงวย,ความพิศวง,การกระทำหรือเหตุการณ์ที่ทำให้ประหลาดใจ, See also: wonderer n., Syn. surprise,miracle,doubt,
wonder drugn. ยาที่มีผลในการรักษาสูง เช่น ยาปฏิชีวนะ ยาซัลฟา
wonder-stricken(วัน'เดอะสทริคเคิน) adj. พิศวง,งงงัน,งงงวย,ตะลึงงัน, Syn. wonderstruck
wonderful(วัน'เดอะฟูล) adj. มหัศจรรย์,ยอดเยี่ยม,น่าพิศวง,ดีเยี่ยม, See also: wonderfully adv. wonderfulness n., Syn. wondrous
English-Thai: Nontri Dictionary
wobble(vi,vt) สั่น,ส่าย,เซ,โคลงเคลง,โยกเยก
woe(n) ความทุกข์ร้อน,ความฉิบหาย,ความเคราะห์ร้าย,ความเศร้า
woeful(adj) ทุกข์ร้อน,ฉิบหาย,เคราะห์ร้าย,เศร้า,ละห้อย
woke(vt) pt และ pp ของ wake
wold(n) ที่โล่ง,ทุ่ง,ที่ราบสูง,เขาหัวโล้น
wolf(n) หมาป่า
wolfish(adj) เหมือนหมาป่า,ดุร้าย,ตะกละ,สวาปาม
wolves(n) pl ของ solf
woman(n) หญิง,สตรี,นางสนองพระโอษฐ์,แม่บ้าน,คนรัก
womanhood(n) ความเป็นหญิง,ลักษณะผู้หญิง
womanish(adj) เหมือนหญิง,ตัวเมีย,อ่อนแอ
womankind(n) สตรีเพศ,เพศหญิง,ผู้หญิง
womanliness(n) ความเหมือนผู้หญิง,ความคล้ายหญิง
womanly(adj) เหมือนหญิง,อย่างผู้หญิง,อ่อนโยน,นิ่มนวล
womb(n) ครรภ์,มดลูก,อุทร
women(n) pl ของ woman
womenfolk(n) มวลสตรี,พวกผู้หญิง,กลุ่มสตรี
won(vt) pt และ pp ของ win
wonder(n) ความประหลาดใจ,ความพิศวง,สิ่งประหลาด
wonderful(adj) แปลกประหลาด,มหัศจรรย์,น่าพิศวง,ยอดเยี่ยม
wondrous(adj) น่าประหลาดใจ,มหัศจรรย์,น่าพิศวง,ยอดเยี่ยม
wont(adj) เคยชิน,คุ้นเคย,เป็นนิสัย
wonted(adj) เคยชิน,คุ้นเคย,เป็นนิสัย,ตามปกติ
woo(vt) ขอร้อง,วิงวอน,เกี้ยว,ขอความรัก,ขอแต่งงาน
wood(n) ป่า,ไม้,เนื้อไม้
woodbine(n) ต้นไม้ชนิดหนึ่ง
woodchuck(n) สัตว์ชนิดหนึ่ง
woodcock(n) นกชนิดหนึ่ง
woodcraft(n) ความรู้ในการเดินป่า,วิชาแกะสลักไม้,วิชาช่างไม้
woodcutter(n) คนตัดไม้,คนตัดฟืน
wooded(adj) มีต้นไม้มาก,เป็นป่า
wooden(adj) ทำด้วยไม้,แข็งเหมือนไม้,ประกอบด้วยไม้
woodland(n) บริเวณที่เป็นป่า,ป่าไม้
woodman(n) คนตัดไม้,พราน,ชาวป่า
woodpecker(n) นกหัวขวาน
woods(n) ป่าไม้
woodsman(n) คนตัดไม้,พราน,ชาวป่า
woodwork(n) เครื่องไม้,งานช่างไม้
woody(adj) เป็นป่า,มีต้นไม้มาก,ทำด้วยไม้,คล้ายไม้
wooer(n) ผู้เกี้ยว,ผู้โอ้โลม,คนเชื้อเชิญ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
wobble; runoutการส่าย [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
wobbly kneeเข่าอ่อน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
wolframiteวุลแฟรไมต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
wollastoniteโวลลาสโทไนต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
woman suffrageสิทธิออกเสียงเลือกตั้งของผู้หญิง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
wombมดลูก [ดู uterus] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
woodเนื้อไม้ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
wood engravingภาพพิมพ์ลายแกะไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
woodcutภาพพิมพ์แกะไม้ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
wooden bellyท้องดาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
woodlands, commercialที่ป่าเชิงพาณิชย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
woodstone; agatized wood; opalized wood; petrified wood; silicified woodไม้กลายเป็นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
woody climber; liana; lianeไม้เถาเนื้อแข็ง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
woolly; lanateแบบขนแกะ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
wordคำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
word processingการประมวล(ผล)คำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
word processor๑. โปรแกรมประมวลคำ๒. เครื่องประมวลคำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
words actionable in themselvesถ้อยคำที่เป็นการหมิ่นประมาทอยู่ในตัว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
work area; work space; work storageพื้นที่ใช้งาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
work in progress coverความคุ้มครองงานที่ดำเนินอยู่ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
work loadภาระงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
work of artงานศิลปะ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workbookแฟ้มตารางทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
workdays lostวันทำงานที่สูญเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workerคนงาน, ผู้ใช้แรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
workflowกระแสงาน [เอกสาร] [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
workhouseสถานกักกัน, เรือนทำงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
working bite relation; working occlusionการสบ(ฟัน)ทำงาน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
working classชั้นชนผู้ใช้แรงงาน, กลุ่มผู้ใช้แรงงาน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
working dayวันทำการ, วันทำงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workman; workmenคนงาน, ผู้ใช้แรงงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
worksheetตารางทำการ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
workshop๑. โรงฝึกงาน๒. โรงซ่อมสร้าง๓. การประชุมเชิงปฏิบัติการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
workstationสถานีงาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
world courtศาลโลก, ศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ [ดู International Court of Justice] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
World Wide Web (WWW); Webเวิลด์ไวด์เว็บ, เว็บ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
worm๑. หนอน๒. หนอนพยาธิ [มีความหมายเหมือนกับ helminth และ vermin ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
WORM diskจานวอร์ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
wormholeโพรงหนอน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Wolframite วุลแฟรไมต์ แหล่ง - มักพบเกิดร่วมกับแร่ดีบุกทั่ว ๆ ไป พบเป็นแหล่งแร่ใหญ่ในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี นอกจากนี้ยังพบที่จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แพร่ กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ พังงา ระนอง ฯลฯ ประโยชน์ - เป็นสินแร่ทังสเตนที่สำคัญอันดับหนึ่ง โลหะทังสเตนใช้ทำไส้หลอดไฟฟ้า ผสมเหล็กให้มีความแข็งแกร่ง เพื่อใช้ทำอุปกรณ์เครื่องจักรกล เช่น ทำเกราะ มีดหัวเจาะ ตะไบและใบเลื่อย [สิ่งแวดล้อม]
Wollastonite โวลลาสโทไนต์ แหล่ง - พบที่แถบเขาพระพุทธบาท สระบุรี ลพบุรี บริเวณสัมผัสของหินปูนกับหินแกรนิตหรือหินอัคนีชนิดอื่นตามภาคต่าง ๆ ของประเทศพบหลายแห่ง แถบแหล่งแร่แบบสัมผัสแถบถ้ำทะลุ จังหวัดยะลา ประโยชน์ - ใช้ในอุตสาหกรรมกระเบื้อง [สิ่งแวดล้อม]
Woman (Buddhism)สตรี (พุทธศาสนา) [TU Subject Heading]
Womenสตรี [TU Subject Heading]
Women jazz musicians นักดนตรีแจซซ์สตรี [TU Subject Heading]
Women, Hmong ชาวม้งสตรี [TU Subject Heading]
Women's rights สิทธิสตรี [TU Subject Heading]
Wood ไม้ [TU Subject Heading]
Wooden toy making การประดิษฐ์ของเล่นด้วยไม้ [TU Subject Heading]
Wooden-frame houses บ้านโครงสร้างไม้ [TU Subject Heading]
Woodlots แปลงป่า [TU Subject Heading]
Woodwind quartets ดนตรีบรรเลงเครื่องเป่าสี่ชิ้น [TU Subject Heading]
Woodwork เครื่องไม้ [TU Subject Heading]
Woodworking industries อุตสาหกรรมงานไม้ [TU Subject Heading]
Word formation การสร้างคำ [TU Subject Heading]
Word order ลำดับคำ [TU Subject Heading]
Word processingเวิร์ด โปรเซสซิ่ง [TU Subject Heading]
WordStar (Computer file) เวิร์ดสตาร์ (แฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Work การทำงาน [TU Subject Heading]
Work in processงานระหว่างทำ [การบัญชี]
Work overการกลับเข้าไปปฏิบัติงานกับหลุมที่ได้เจาะเสร็จสมบูรณ์แล้ว, การกลับเข้าไปปฏิบัติงานกับหลุมที่ได้เจาะเสร็จสมบูรณ์แล้ว หรือหลุมที่มีการผลิตแล้วเพื่อการบำรุงรักษาหลุม หรือเพื่อซ่อมแซมหลุม หรือเพื่อเพิ่มสมรรถนะหลุมให้สามารถผลิตได้ดีขึ้น [ปิโตรเลี่ยม]
Workaholics การบ้างาน [TU Subject Heading]
Workaholism กลุ่มอาการบ้างาน [TU Subject Heading]
workbookเวิร์กบุ๊ก [คำทับศัพท์ที่มักใช้ผิด]
Workerคนงาน หมวดประชากร เศรษฐกิจ และสังคม หมายถึง แบ่งเป็นประเภทต่างได้ดังนี้ 1) Blue Collar Worker 2) Clerical and Office Worker 3) Home Worker และ 4) Independent Worker หมวดกฎหมายสิ่งแวดล้อม หมายถึง ผู้ซึ่งทำงานในอาคารโรงงานทั้งนี้ไม่รวมถึงผู้ ที่ทำงานในฝ่ายธุรการ [สิ่งแวดล้อม]
Workflowผังระบบงาน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Working capital เงินทุนหมุนเวียน [TU Subject Heading]
Working class ชนชั้นกรรมกร [TU Subject Heading]
Workload ปริมาณงานที่เหมาะสม [TU Subject Heading]
Workplace monitoringการเฝ้าสังเกตสถานปฏิบัติการ, การตรวจติดตามปริมาณรังสี และ/หรือ ความเข้มข้นของนิวไคลด์กัมมันตรังสี ในสภาวะแวดล้อมของสถานปฏิบัติการ [นิวเคลียร์]
Workshop recipes สูตรผสมที่ผลิตเป็นอุตสาหกรรม [TU Subject Heading]
Workstationสถานีงาน, [คอมพิวเตอร์]
World Health Organization องค์การอนามัยโลก [TU Subject Heading]
World Trade Center (New York, N.Y.) เวิลด์เทรดเซ็นเตอร์ (นิวยอร์ก) [TU Subject Heading]
World War III สงครามโลกครั้งที่ 3 [TU Subject Heading]
World Wide Web เวิลด์ ไวด์ เว็บ [TU Subject Heading]
Worldwide Interoperability for Microwave Accessเทคโนโลยีบรอดแบนด์ไร้สายความเร็วสูง [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
World Bank ธนาคารโลก มีชื่ออย่างเป็นทางการว่า ธนาคารระหว่างประเทศเพื่อการบูรณะและการพัฒนา (International Bank for Reconstruction and Development หรือ IBRD) เกิดขึ้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง จากข้อตกลงแห่งเมืองเบรตตันวูดส์ (ดู Bretton Wood) สหรัฐอเมริกา เริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2499 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริการ โดยทำหน้าที่ระดมเงินทุนระหว่างประเทศ เพื่อใช้ในการบูรณะและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ส่งเสริมความร่วมมือทางการเงินระหว่างประเทศ เพื่อสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงิน และเสริมสร้างสันติสุขระหว่างประเทศสมาชิก จุดมุ่งหมายหลักในปัจจุบันของธนาคารโลก คือ การจัดหาเงินทุน และความช่วยเหลือทางวิชาการ แก่ประเทศผู้กู้ยืมที่เป็นประเทศกำลังพัฒนา ความช่วยเหลือของธนาคารโลกที่ผ่านมาร้อยละ 90 ของปริมาณเงินกู้ยืมทั้งหมดจะใช้ในโครงการสาธารณุปโภคขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การศึกษา การสาธารณสุข การชลประทาน การสื่อสารโทรคมนาคม เป็นต้น มีสมาชิก 179 ประเทศ (ปี 2538) รวมทั้งประเทศไทย [สิ่งแวดล้อม]
wormหนอนคอมพิวเตอร์, โปรแกรมแปลกปลอมที่สามารถคัดลอกตัวเอง แล้วส่งไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นๆได้ทันที โดยอาศัยการเจาะผ่านช่องโหว่ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรืออินเทอร์เน็ตที่ไม่มีการป้องกันที่ดีพอ โดยจะเข้าไปกีดขวางการทำงานของระบบปฏิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ช้าลง หรือหยุด [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
worm gearsเฟืองหนอน, ชุดเฟืองประกอบด้วยเฟืองหนอนที่มีลักษณะเป็นวงกลม และเกลียวหนอนมีลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก เกลียวหนอนจะทำหน้าที่ส่งกำลังให้กับเฟืองหนอน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ส่ายไปส่ายมา (v.) wobble See also: shake, rock, sway, totter, teeter, tremble Ops. อยู่กับที่
ละห้อย (adv.) woefully See also: wistfully, mournfully, with a melancholy, with a sad look Syn. โศรกเศร้า, เศร้า, เป็นทุกข์, ทุกข์ใจ, ระทม
โศรกเศร้า (adv.) woefully See also: wistfully, mournfully, with a melancholy, with a sad look Syn. เศร้า, เป็นทุกข์, ทุกข์ใจ, ระทม
สุนัขป่า (n.) wolf Syn. หมาป่า
หมาป่า (n.) wolf Syn. สุนัขป่า
กานดา (n.) woman See also: lady Syn. กัลยา, นงนุช, วนิดา
ดอกดั้ว (n.) woman Syn. ผู้หญิง
นงนุช (n.) woman See also: beautiful woman Syn. นางงาม, พธู, โฉมฉาย, นงคราญ, อนงค์
นงนุช (n.) woman See also: beautiful woman Syn. นาง, นางงาม, พธู, โฉมฉาย, นารี, สตรี, นงคราญ, อนงค์
นงนุช (n.) woman See also: lady Syn. กานดา, กัลยา, วนิดา
นฤมล (n.) woman See also: girl, goddess, belle, queen, pretty maid, fair maiden, beautiful girl Syn. นาง, หญิง
นัง (n.) woman See also: girl Syn. นาง
นาง (n.) woman See also: lady, damsel Syn. ผู้หญิง
นารี (n.) woman See also: female, lady, girl Syn. ผู้หญิง, นาง, สตรี
พนิดา (n.) woman See also: girl, young girl Syn. วนิดา, หญิง, หญิงสาว Ops. ชายหนุ่ม, ผู้ชาย
พุ่มพวง (n.) woman
มาตุคาม (n.) woman See also: female Syn. ผู้หญิง, เพศหญิง, หญิง
มาตุคาม (n.) woman See also: female Syn. ผู้หญิง, เพศหญิง, หญิง
มารศรี (n.) woman See also: beautiful woman Syn. นางงาม, พธู, โฉมฉาย, นงนุช, นงคราญ, อนงค์
มารศรี (n.) woman See also: beautiful woman Syn. นาง, นางงาม, พธู, โฉมฉาย, นารี, สตรี, นงนุช, นงคราญ, อนงค์
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Would you allow me to tell you a little story?คุณจะอนุญาตให้ฉันเล่าเรื่องราวเล็กๆ น้อยๆ ให้ฟังได้ไหม
Would you wait here for a minute?คุณจะคอยอยู่ตรงนี้สักครู่ได้ไหม
Would you like something to drink?คุณอยากดื่มอะไรสักหน่อยไหม
Would you please open the door for me?คุณช่วยกรุณาเปิดประตูให้ฉันหน่อยได้ไหม
Would you help me remove the refrigerator?คุณช่วยฉันย้ายตู้เย็นนี่หน่อยได้ไหม
Would you tell him that I called?คุณช่วยบอกเขาหน่อยได้ไหมว่าฉันโทรมา
Would you call back tomorrow?คุณช่วยโทรกลับพรุ่งนี้ได้ไหม
Would you like another drink?คุณอยากได้เครื่องดื่มอย่างอื่นอีกไหม
Would you ever do anything like that?คุณเคยทำอะไรอย่างนี้ไหม
Would you please write this down?คุณช่วยเขียนนี่ลงไปได้ไหม
Would you like me to accompany you?คุณอยากให้ฉันไปเป็นเพื่อนคุณไหม?
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างให้ฉันฟังสักหน่อยได้ไหม?
Would you like to go out for dinner or to a movie?คุณอยากออกไปทานข้าวข้างนอกหรือไปดูหนังดีล่ะ?
Would you like to go to the concert with me tonight?คุณอยากไปดูคอนเสิร์ทกับฉันคืนนี้ไหม?
Would you like to go at about 8 o'clock?คุณอยากไปดูตอน 8 โมงไหม?
Would you like to watch TV?คุณอยากดูโทรทัศน์ไหม?
Would you like to go bowling with us?คุณอยากไปเล่นโบว์ลิงกับพวกเราไหม?
Would you like to listen to the radio?คุณอยากฟังวิทยุไหม?
Would you like to hear some folk music?คุณอยากจะฟังเพลงโฟล์กบ้างไหม?
Would you like to look for paintings?คุณอยากไปดูภาพวาดไหม?
Would we get a reward if we made it?พวกเราจะได้อะไรตอบแทนไหมถ้าเราทำมัน?
Won't it be nice to get out of school for a bit?จะไม่เป็นการดีหรือที่จะได้ออกจากโรงเรียนไปชั่วขณะ
Would you excuse us for a moment?ขอตัวสักครู่ได้ไหม?
Would you tell me a little bit about yourself?คุณช่วยเล่ารายละเอียดเล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับตัวคุณหน่อยได้ไหม?
Would you like to join us?คุณอยากมาร่วมกับเราไหม?
Would you excuse me for a moment?ขอตัวสักครู่ได้ไหม?
Would you like a cup of tea before you go?คุณอยากดื่มชาสักถ้วยก่อนไปไหม?
Would you like to leave a message?คุณอยากจะฝากข้อความไว้ไหม?
Would you please give me a few examples?คุณช่วยกรุณายกตัวอย่างสักสองสามอย่างได้ไหม?
Would you like something to eat?คุณอยากทานอะไรบางอย่างไหม?
Won't you take me back?คุณจะไม่คืนดีกับฉันหรือ?
Would you like some helpคุณอยากให้ช่วยบ้างไหม?
Would you like to leave a message?คุณอยากจะทิ้งข้อความไว้ไหม?
Words can't express what I feltคำพูดต่างๆ ไม่สามารถสื่อถึงความรู้สึกของฉันได้
Would you like to go out to dinner or to a movie?คุณอยากออกไปทานข้าวเย็นหรือดูหนังดีล่ะ?
Would you mind moving your car?คุณช่วยเคลื่อนรถไปหน่อยได้ไหมครับ?
Would you wait here until the doctor is ready for you?คุณช่วยคอยอยู่ตรงนี้จนกว่าหมอจะว่างสำหรับคุณได้ไหม?
Would you like to do it again?คุณอยากทำมันอีกครั้งไหม?
Would you like to go out with me?คุณอยากจะออกไปเที่ยวกับฉันไหม?
Won't anyone help me?จะไม่มีใครช่วยเหลือฉันเลยหรือไง?
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Tada, Kimi wo Aishiteru [Just, Loving You]Kimi wo Aishiteru [ขอเพียงได้รัก]
Mezamashi ga na ru mae ni oki te toki wo tomeru I won't think about it anymore.- ฉันจะไม่คิดถึงมันอีกแล้ว
Kimi no kie ta nukumori wo sagasu yo- ใช่... Mou nidoto kimi wo omou koto wa naku te mo
Mou nidoto kimi wo omou koto wa naku te mo- ฉันจะจดจำช่วงเวลานั้นไว้
Taisetsuna mono wo nakushite matate ni ireteTaisetsuna mono wo nakushite matate ni irete
Sonna fuu ni hibi wo kizande ikouSonna fuu ni hibi wo kizande ikou
Boku wa ima te wo furu yoKanashimi ni sayounara
Te no todokanai basho de senaka wo oshiterukaraTe no todokanai basho de senaka wo oshiterukara
Senaka wo oshiterukaraSenaka wo oshiterukara
~Fuck all the Sergeants and WO 1s Fuck all the corporals... ~ช่างหัวพวกสิบเอกและพวกนายพล ช่างหัวพวกสิบโท
Itsudemo sagashite iruyo, dokka ni kimi no sugata wo I'm always searching, for your figure to appear somewhereฉันเฝ้าตามหาทุกหนทุกแห่ง หวังเพียงได้พบเธอในสักครั้ง Itsudemo sagashite iruyo, dokka ni kimi no sugata wo
Hoshi ga ochisou na yoru dakara, jibun wo itsuwarenai Because the night looks like the stars will fall, I cannot lie to myself.ท่ามกลางค่ำคืนที่ดาวพร่างพราย ฉันคงไม่อาจจะหลอกตัวเอง Hoshi ga ochisou na yoru dakara, jbun wo itsuwarenai

wo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盘龙卧虎[pán lóng wò hǔ, ㄆㄢˊ ㄌㄨㄥˊ ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, 盘龙卧虎 / 盤龍臥虎] coiled dragon, crouching tiger (成语 saw); fig. talented individuals in hiding; concealed talent
爱玛沃特森[Ài mǎ Wò tè sēn, ㄞˋ ㄇㄚˇ ㄨㄛˋ ㄊㄜˋ ㄙㄣ, 爱玛沃特森 / 愛瑪沃特森] Emma Watson (1990-), Hermione in the Harry Potter movies
贡高我慢[gòng gāo wǒ màn, ㄍㄨㄥˋ ㄍㄠ ㄨㄛˇ ㄇㄢˋ, 贡高我慢 / 貢高我慢] haughty and arrogant
蜂窝煤[fēng wō méi, ㄈㄥ ㄨㄛ ㄇㄟˊ, 蜂窝煤 / 蜂窩煤] hexagonal household coal briquet
霍格沃茨[Huò gé wò cí, ㄏㄨㄛˋ ㄍㄜˊ ㄨㄛˋ ㄘˊ, 霍格沃茨] Hogwarts (wizards' college in Harry Potter)
仰卧起坐[yǎng wò qǐ zuò, ㄧㄤˇ ㄨㄛˋ ㄑㄧˇ ㄗㄨㄛˋ, 仰卧起坐 / 仰臥起坐] sit-up (physical exercise)
一窝蜂[yī wō fēng, ㄧ ㄨㄛ ㄈㄥ, 一窝蜂 / 一窩蜂] like a swarm of bees; everyone swarms around pushing and shouting; a hornet's nest
莫卧儿王朝[Mò wò r wáng cháo, ㄇㄛˋ ㄨㄛˋ ㄖ˙ ㄨㄤˊ ㄔㄠˊ, 莫卧儿王朝 / 莫臥兒王朝] Mughal or Mogul dynasty (1526-1858)
尔虞我诈[ěr yú wǒ zhà, ㄦˇ ㄩˊ ㄨㄛˇ ㄓㄚˋ, 尔虞我诈 / 爾虞我詐] lit. you hoodwink me and I cheat you (成语 saw); fig. mutual deception; each tries to outwit the other; dog eats dog and devil take the hindmost
掌握电脑[zhǎng wò diàn nǎo, ㄓㄤˇ ㄨㄛˋ ㄉㄧㄢˋ ㄋㄠˇ, 掌握电脑 / 掌握電腦] PDA; Personal Digital Assistant
俯卧撑[fǔ wò chēng, ㄈㄨˇ ㄨㄛˋ ㄔㄥ, 俯卧撑 / 俯臥撐] press-up (physical exercise); push-up
准稳旋涡结构[zhǔn wěn xuán wō jié gòu, ㄓㄨㄣˇ ㄨㄣˇ ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ ㄐㄧㄝˊ ㄍㄡˋ, 准稳旋涡结构 / 準穩旋渦結構] quasi-stationary spiral structure QSSS (astrophysics)
自我评价[zì wǒ píng jià, ㄗˋ ㄨㄛˇ ㄆㄧㄥˊ ㄐㄧㄚˋ, 自我评价 / 自我評價] self-esteem
希沃特[Xī wò tè, ㄒㄧ ㄨㄛˋ ㄊㄜˋ, 希沃特] Sievert (Sv), unit of radiation damage used in radiotherapy; Rolf Maximilian Sievert (1896-1966), Swedish physicist
卑鄙龌龊[bēi bǐ wò chuò, ㄅㄟ ㄅㄧˇ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, 卑鄙龌龊 / 卑鄙齷齪] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action)
卑陋龌龊[bēi lòu wò chuò, ㄅㄟ ㄌㄡˋ ㄨㄛˋ ㄔㄨㄛˋ, 卑陋龌龊 / 卑陋齷齪] sordid and contemptible (成语 saw); vile and repulsive (esp. character or action)
旋涡星系[xuán wō xīng xì, ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ ㄒㄧㄥ ㄒㄧˋ, 旋涡星系 / 旋渦星系] spiral galaxy
旋涡状[xuán wō zhuàng, ㄒㄩㄢˊ ㄨㄛ ㄓㄨㄤˋ, 旋涡状 / 旋渦狀] spiral shaped
顺我者昌逆我者亡[shùn wǒ zhě chāng nì wǒ zhě wáng, ㄕㄨㄣˋ ㄨㄛˇ ㄓㄜˇ ㄔㄤ ㄋㄧˋ ㄨㄛˇ ㄓㄜˇ ㄨㄤˊ, 顺我者昌逆我者亡 / 順我者昌逆我者亡] submit to me and prosper, or oppose me and perish
一寸光阴一寸金[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, 一寸光阴一寸金 / 一寸光陰一寸金] An interval of time is worth an ounce of gold (俗谚 common saying); free time is to be treasured
[jǐ, ㄐㄧˇ, 戟] a lance with two points
土狼[tǔ láng, ㄊㄨˇ ㄌㄤˊ, 土狼] aardwolf (Proteles cristatus), a small insectivorous relative of the hyena
阿巴[Ā bā, ㄚ ㄅㄚ, 阿巴] Aba, southeast Nigerian city; Aba, the Lisu 傈僳 word for grandfather
阿爸[Ā bà, ㄚ ㄅㄚˋ, 阿爸] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
阿爸父[Ā bà fù, ㄚ ㄅㄚˋ ㄈㄨˋ, 阿爸父] Abba (Aramaic word father); by ext. God the Father in Christian gospel)
耐看[nài kàn, ㄋㄞˋ ㄎㄢˋ, 耐看] able to withstand careful appreciation; well worth a second look
抽象词[chōu xiàng cí, ㄔㄡ ㄒㄧㄤˋ ㄘˊ, 抽象词 / 抽象詞] abstract word
教育界[jiào yù jiè, ㄐㄧㄠˋ ㄩˋ ㄐㄧㄝˋ, 教育界] academic world; academic circles; academia
功业[gōng yè, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ, 功业 / 功業] achievement; outstanding work; glorious deed
世事[shì shì, ㄕˋ ㄕˋ, 世事] affairs of life; things of the world
词缀剥除[cí zhuì bō chú, ㄘˊ ㄓㄨㄟˋ ㄅㄛ ㄔㄨˊ, 词缀剥除 / 詞綴剝除] affix stripping; to determine the root of a word by removing prefix and suffix
张口结舌[zhāng kǒu jié shé, ㄓㄤ ㄎㄡˇ ㄐㄧㄝˊ ㄕㄜˊ, 张口结舌 / 張口結舌] agape and tongue-tied (成语 saw); at a loss for words; gaping and speechless
烦恼[fán nǎo, ㄈㄢˊ ㄋㄠˇ, 烦恼 / 煩惱] agonize; agony; annoyance; upset; vexation; worries
农工[nóng gōng, ㄋㄨㄥˊ ㄍㄨㄥ, 农工 / 農工] agricultural worker; abbr. for 農業工人|农业工人; peasant and worker (in Marxism)
艾兹病[ài zī bìng, ㄞˋ ㄗ ㄅㄧㄥˋ, 艾兹病 / 艾茲病] AIDS (loan word, acquired immune deficiency syndrome); also written 愛滋病|爱滋病
五湖四海[wǔ hú sì hǎi, ˇ ㄏㄨˊ ㄙˋ ㄏㄞˇ, 五湖四海] all over the world; everywhere under the sun
狼子野心[láng zǐ yě xīn, ㄌㄤˊ ㄗˇ ㄧㄝˇ ㄒㄧㄣ, 狼子野心] ambition of wild wolves (成语 saw); rapacious designs
两栖[liǎng qī, ㄌㄧㄤˇ ㄑㄧ, 两栖 / 兩棲] amphibious; dual-talented; able to work in two different lines
一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴[yī cùn guāng yīn yī cùn jīn, ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄍㄨㄤ ㄧ ㄘㄨㄣˋ ㄐㄧㄣ, cun4 jin1 nan2 mai3 cun4 guang1 yin1, 一寸光阴一寸金,寸金难买寸光阴 / 一寸光陰一寸金,寸金難買寸光陰] An interval of time is worth an ounce of gold, money can't buy you time (俗谚 common saying); Time is precious and must be treasured.
交角[jiāo jiǎo, ㄐㄧㄠ ㄐㄧㄠˇ, 交角] angle of intersection; angle at which two lines meet

wo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ケチを付ける;けちを付ける[ケチをつける(ケチを付ける);けちをつける(けちを付ける), kechi wotsukeru ( kechi wo tsukeru ); kechiwotsukeru ( kechiwo tsukeru )] (exp,v1) (uk) to find fault with; to rain on one's parade; to nitpick; to quibble
はっと息を呑む;ハッと息をのむ[はっといきをのむ(はっと息を呑む);ハッといきをのむ(ハッと息をのむ), hattoikiwonomu ( hatto iki wo nomu ); hatsu toikiwonomu ( hatsu to iki wonomu )] (exp,v5m) to gasp in or with surprise
メリハリを利かせた;めりはりを利かせた[メリハリをきかせた(メリハリを利かせた);めりはりをきかせた(めりはりを利かせた), merihari wokikaseta ( merihari wo kika seta ); merihariwokikaseta ( merihariwo kika] (exp) (See メリハリの利いた) explicit; clear; unambiguous; meaningful; lively
入場お断り;入場を断り(ik)[にゅうじょうおことわり(入場お断り);にゅうじょうをことわり(入場を断り)(ik), nyuujouokotowari ( nyuujou o kotowari ); nyuujouwokotowari ( nyuujou wo kotowari )(] (exp) No Admittance
実を言うと;実をいうと[じつをいうと;じつをゆうと(実を言うと), jitsuwoiuto ; jitsuwoyuuto ( mi wo iu to )] (exp,adv) (See 実を言えば) as a matter of fact; to tell the truth
度胆を抜く;度肝を抜く;ド肝を抜く[どぎもをぬく(度胆を抜く;度肝を抜く);ドぎもをぬく(ド肝を抜く), dogimowonuku ( do tan wo nuku ; dogimo wo nuku ); do gimowonuku ( do kimo wo nuku )] (exp,v5k) to knock or scare (someone) out of his or her wits; to strike a person dumb; to dumbfound; to take (someone) aback
手のひらを返す;手の平を返す;掌を返す[てのひらをかえす;たなごころをかえす(掌を返す), tenohirawokaesu ; tanagokorowokaesu ( tenohira wo kaesu )] (exp,v5s) (1) to change one's attitude quickly; (2) (たなごころをかえす is often used figuratively as an example of something easy) to flip over one's hand
手をこまねく;手を拱く[てをこまねく;てをこまぬく(手を拱く), tewokomaneku ; tewokomanuku ( te wo komaneku )] (exp,v5k) to fold one's arms; to stand and watch (without interfering)
目を瞑る;目をつぶる;目をつむる[めをつぶる(目を瞑る;目をつぶる);めをつむる(目を瞑る;目をつむる), mewotsuburu ( me wo mei ru ; me wotsuburu ); mewotsumuru ( me wo mei ru ; me wotsum] (exp,v5r) (1) to shut one's eyes; (2) to ignore; to pretend not to know
群盲象を撫でる;群盲象を撫ず[ぐんもうぞうをなでる(群盲象を撫でる);ぐんもうぞうをなず(群盲象を撫ず), gunmouzouwonaderu ( gunmou zou wo nade ru ); gunmouzouwonazu ( gunmou zou wo nazu )] (exp,v1) (sens) the mediocre have no right to criticize the great
腕をこまねく;腕をこまぬく;腕を拱く[うでをこまねく(腕をこまねく;腕を拱く);うでをこまぬく(腕をこまぬく;腕を拱く), udewokomaneku ( ude wokomaneku ; ude wo komaneku ); udewokomanuku ( ude wokomanuku ] (exp,v5k) to look on with arms folded
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
[さんかく, sankaku] (n) (See 三角) average (e.g. as a mark for homework); weak
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
2か国語;2ヶ国語;二ヶ国語;二か国語;二カ国語;二ヵ国語;二箇国語[にかこくご, nikakokugo] (adj-no) bilingual; in two languages
2時;二時[にじ, niji] (n-t) two o'clock
ABC[エービーシー, e-bi-shi-] (n) (1) alphabet; ABCs; (2) American Broadcasting Company; ABC; (3) Audit Bureau of Circulations; ABC; (4) activity-based costing; ABC; (5) ABC World Airways Guide; (6) Atanasoff-Berry Computer; ABC
CNN[シーエヌエヌ, shi-enuenu] (n) CNN; Cable News Network
DINKS[ディンクス, deinkusu] (n) dinks (double-income, no kids); childless working couple
FTTx[エフティーティーエックス, efutei-tei-ekkusu] (n) fiber to the x (generic term for any network architecture that uses optical fiber) (fibre); FTTx
ISDN[アイエスディーエン, aiesudei-en] (n) integrated services digital network; ISDN
LAN[ラン, ran] (n) {comp} local area network; LAN
mixi[ミクシ, mikushi] (n) Mixi (Japanese social networking website)
SNS[エスエヌエス, esuenuesu] (n) social networking service; SNS
WAN[ワン, wan] (n) wide area network; WAN
WMO[ダブリューエムオー, daburyu-emuo-] (n) (See 世界気象機関) World Meteorological Organization; WMO
WWW[ダブリューダブリューダブリュー, daburyu-daburyu-daburyu-] (n) (1) world wide web; WWW; (2) World Weather Watch; WWW
W杯[ワールドカップ(P);ダブルはい, wa-rudokappu (P); daburu hai] (n) World Cup (soccer); (P)
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related)
アースワーム[, a-suwa-mu] (n) earthworm
アートワーク[, a-towa-ku] (n) artwork
アーパネット[, a-panetto] (n) {comp} Advanced Research Projects Agency Network; ARPANET
アイネク[, aineku] (n) (abbr) Eine Kleine Nachtmusik (work by Mozart)
アイリッシュウルフハウンド[, airisshuurufuhaundo] (n) Irish wolfhound
アイレットワーク[, airettowa-ku] (n) eyelet work
アイロンを掛ける[アイロンをかける, airon wokakeru] (exp,v1) (uk) to iron; to do the ironing
アウケニプテルス科[アウケニプテルスか, aukeniputerusu ka] (n) Ageneiosidae (family of driftwood catfishes)
あうんの呼吸;阿吽の呼吸[あうんのこきゅう, aunnokokyuu] (n) the harmonizing, mentally and physically, of two parties engaged in an activity
アカペラ[, akapera] (n) a capella (unaccompanied choir or choral work) (ita
Japanese-English: COMDICT Dictionary
レートをベースとしたフロー制御[レートをベースとしたフローせいぎょ, re-to wo be-su toshita furo-seigyo] rate-based flow control
アクセス網[アクセスもう, akusesu mou] access network
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage
アルファベットの語[アルファベットのご, arufabetto nogo] alphabetic word
イーワールド[いーわーるど, i-wa-rudo] eWorld
インターネットワールド[いんたーねっとわーるど, inta-nettowa-rudo] Internet World (trade show)
インターワーキング[いんたーわーきんぐ, inta-wa-kingu] interworking
ウェブ[うえぶ, uebu] (World Wide) Web
ウォーム[うおーむ, uo-mu] worm
オーバーレイネットワーク[おーばーれいねっとわーく, o-ba-reinettowa-ku] overlay network
オープンネットワーク[おーぷんねっとわーく, o-punnettowa-ku] open network
オンラインネットワークシステム[おんらいんねっとわーくしすてむ, onrainnettowa-kushisutemu] on-line network system
キーボードパスワード[きーぼーどぱすわーど, ki-bo-dopasuwa-do] keyboard password
キーボード制御式のアドレス指定可能な記憶域をもつ計算器[キーボードせいぎょしきのアドレスしていかのうなきおくいきをもつけいさんき, ki-bo-do seigyoshikino adoresu shiteikanounakiokuikiwomotsukeisanki] calculator with keyboard controlled addressable storage
キーワード[きーわーど, ki-wa-do] key-word
キーワードサーチ[きーわーどさーち, ki-wa-dosa-chi] keyword search
キーワード検索[キーワードけんさく, ki-wa-do kensaku] keyword search
キャリア検地多重アクセス衝突回避ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつかいひネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukaihi nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision avoidance network, CSMA, CA network (abbr.)
キャリア検地多重アクセス衝突検出ネットワーク[きゃりあけんちたじゅうアクセスしょうとつけんしゅつネットワーク, kyariakenchitajuu akusesu shoutotsukenshutsu nettowa-ku] carrier sense multiple access with collision detection network, CSMA, CD network (abbr.)
グローバルネットワークアドレス領域[グローバルネットワークアドレスりょういき, guro-barunettowa-kuadoresu ryouiki] global network addressing domain
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications)
サービス統合ディジタル網[サービスとうごうディジタルもう, sa-bisu tougou deijitaru mou] ISDN, integrated services digital network
サブネットワーク[さぶねっとわーく, sabunettowa-ku] subnetwork
サブネットワークアドレス[さぶねっとわーくあどれす, sabunettowa-kuadoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address
サブネットワークコネクション[さぶねっとわーくこねくしょん, sabunettowa-kukonekushon] subnetwork-connection
サブネットワーク接続点[サブネットワークせつぞくてん, sabunettowa-ku setsuzokuten] subnetwork point of attachment
サブネットワーク接続点アドレス[サブネットワークせつぞくてんアドレス, sabunettowa-ku setsuzokuten adoresu] subnetwork point of attachment address, subnetwork address
システムズネットワークアーキテクチャ[しすてむずねっとわーくあーきてくちゃ, shisutemuzunettowa-kua-kitekucha] systems network architecture, SNA
システム負荷レベル[システムふかレベル, shisutemu fuka reberu] system work load level
ジャバワークショップ[じゃばわーくしょっぷ, jabawa-kushoppu] JavaWorkshop
スターネットワーク[すたーねっとわーく, suta-nettowa-ku] star network
スター形配線リングネットワーク[スターけいはいせんリングネットワーク, suta-keihaisen ringunettowa-ku] star, ring network
スロット形リングネットワーク[スロットがたリングネットワーク, surotto gata ringunettowa-ku] slotted-ring network
ダイアログボックスを閉じる[ダイアログボックスをとじる, daiarogubokkusu wotojiru] to dismiss a dialog box
ダブルワード[だぶるわーど, daburuwa-do] doubleword
チャネルステータスワード[ちゃねるすてーたすわーど, chanerusute-tasuwa-do] channel status word
チャネル状態語[チャネルじょうたいご, chaneru joutaigo] channel status word
デジタル交換網[デジタルこうかんもう, dejitaru koukanmou] digital data exchange network
テレコムネットワーク[てれこむねっとわーく, terekomunettowa-ku] telecom network
トークンバスネットワーク[とーくんばすねっとわーく, to-kunbasunettowa-ku] token-bus network
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
ネットワーク[ねっとわーく, nettowa-ku] Thai: เครือข่าย English: network
ワークステーション[わーくすてーしょん, wa-kusute-shon] Thai: เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง มักใช้ในงานวิจัย English: workstation
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] Thai: ยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัว English: killing two birds with one stone (id)
世界[せかい, sekai] Thai: โลก English: world
作品[さくひん, sakuhin] Thai: ผลงาน English: work
働く[はたらく, hataraku] Thai: ทำงาน English: to work
女性[じょせい, josei] Thai: ผู้หญิง English: woman
女権[じょけん, joken] Thai: สิทธิสตรี English: women's rights
工作[こうさく, kousaku] Thai: งานที่ทำขึ้นโดยมากหมายถึงงานฝีมือ English: work
悩む[なやむ, nayamu] Thai: กังวล English: to be worried
林道[りんどう, rindou] Thai: แนวป่า English: woodland path
業務[ぎょうむ, gyoumu] Thai: งาน English: work
練る[ねる, neru] Thai: คิดวางแผนงาน English: to work over
聞き取る[ききとる, kikitoru] Thai: ฟังจับใจความ English: catch (a person's words)

wo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาชีพ[n.] (āchīp) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work ; trade FR: profession [f] ; métier [m] ; occupation [f] ; activité [f] ; activités [fpl] ; carrière [f] ; boulot [m] (fam.) ; job [m] (fam.) ; business [m] (vx)
อาชีวก[n.] (āchīwok) EN: non-Buddhist ascetic FR:
แอนท์เวิร์ป[n. prop.] (Aēntwoēp) EN: Antwerp FR: Anvers
แอ่ว[v.] (aēo) EN: court ; woo ; serenade ; sing to FR: faire la cour ; courtiser
อาหารสองมื้อ[n. exp.] (āhān søng m) EN: two meals FR: deux repas [mpl]
ไอดีลสองด้าน[n. exp.] (aidīn søng ) EN: two-sided ideal FR:
อาการสามสิบสอง = อาการ 32[n. exp.] (ākān sāmsip) EN: the thirty-two body components FR:
อัครสาวก[X] (akkhrasāwok) EN: the principle disciples of the Buddha ; Sariputta and Moggallana FR:
อัคนิ ; อัคนี[n.] (akni = akkh) EN: fire ; worship fire FR: feu [m]
อักษรไขว้[n. exp.] (aksøn khwai) EN: crossword puzzle FR: mots croisés [mpl]
อักษรปริศนา[n. exp.] (aksøn prits) EN: crossword puzzle FR: mots croisés [mpl]
อาลัยอาวรณ์[v.] (ālai-āwøn) EN: be worried ; worry about FR:
อลึ่งฉึ่ง[adj.] (aleungcheun) EN: bloated ; swollen ; tumescent FR:
อลิซในแดนมหัศจรรย์[n. prop.] (Ālis nai Da) EN: Alice in Wonderland FR: Alice au pays des merveilles
อำลาวงการ[v. exp.] (amlā wongkā) EN: retire FR: se retirer
อาณาจักร[n.] (ānājak) EN: territory ; area ; sphere ; region ; field ; domain ; region ; world FR: domaine [m] ; sphère [f] ; champ [m] ; monde [m]
อาณาจักรศิลป[n. exp.] (ānājak sinl) EN: world of art FR: monde des arts [m]
อังคณา[n.] (angkhanā) EN: woman FR: femme [f]
อนนต์[n.] (anon) EN: the fabulous fish which supports the flat world on its back FR:
อนงค์[n.] (anong) EN: beautiful woman FR:
อนุชาต[n.] (anuchāt) EN: a son who is neither better nor worse than his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาต-[pref.] (anuchātta-) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
อนุชาตบุตร[n.] (anuchāttabu) EN: a son who is neither better nor worsethan his father ; one worthy of his family name FR:
อนุพันธ์ย่อยของฟังก์ชันสองตัวแปร[n. exp.] (anuphan yǿi) EN: partial derivatives of functions of two variables FR:
อันท์เวิร์ป[n. prop.] (Anwoēp) EN: Antwerp FR: Anvers
เอา[v.] (ao) EN: want ; would like FR: vouloir
เอาอะไรมาแลกก็ไม่ยอม[xp] (ao arai mā ) EN: I wouldn't trade it for anything ; I wouldn't trade it for the world FR: je ne changerais pour rien au monde
เอาการ[adj.] (aokān) EN: serious ; earnest ; hard-working FR:
เอาการเอางาน[adj.] (aokān-ao-ng) EN: serious ; earnest ; hard-working ; industrious FR:
อัพภาส[n.] (apphāt) EN: repeated words FR:
อะร้าอร่าม[v.] (arā-arām) EN: be worried FR:
อรหันต์[n.] (arahan = ør) EN: Buddhist saint ; Arahant ; Arhat ; Perfected One ; liberated person ; Accomplished One ; Worthy One ; saint FR: saint bouddhique [m] ; arhat [m] ; arahat [m]
อารัมภบท[n.] (āramphabot) EN: preface ; introduction ; foreword ; prelude ; introductory words ; prologue ; preamble FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อารัมภกถา[n.] (āramphakath) EN: preface ; introduction ; foreword ; prelude ; introductory words ; prologue ; preamble FR: préambule [m] ; prologue [m] ; introduction [f] ; préface [f]
อารมณ์ขึ้น[v. exp.] (ārom kheun) EN: become emotional ; get worked up about sth FR:
อรูปภพ[n.] (arūppaphop) EN: the World of Spirits ; the World of the Brahma without form ; incorporeal realms of existence FR:
อรูปภูมิ[n.] (arūppaphūmi) EN: the World of Spirits ; the World of the Brahma without form ; incorporeal realms of existence FR:
อรรถ[n.] (at) EN: test ; words FR:
อัฐ[n.] (at) EN: cowrie ; money ; penny ; satang ; at [old coin worth one-eighth of a feuang or one sixty-fourth part of a baht] FR:
อธิการิณี[n.] (athikārinī) EN: woman rector FR: rectrice [f] ; prieure [f] ; mère supérieure [f]

wo ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbau {m} (von Bodenschätzen)working; exploitation
Aborigine {m}; Australischer Ureinwohner | Aborigines
Ureinwohner {m}; Urbewohner
über {prp; +Akkusativ} | über die Ausstellung reden | ein Artikel über Online-Wörterbücherabout | to talk about the exhibition | an article about/on online dictionaries
oberhalb {prp; +Genitiv} | oberhalb der Wolkenabove | above the clouds
Wortfülle {f}abundance of words
Scheltwort {n}abusive word
schutzgutorientiert {adj}according to environmental factors worthy of being protected
Eichelspecht {m} [ornith.]Acorn Woodpecker
erworben {adj} | erworbene Eigenschaftenacquired | acquired characteristics
Addierschaltung {f}adding network
Adjektiv {n}; Eigenschaftswort
Verwaltungsarbeit {f}administrative work
Adverb {n}; Umstandswort
Rat {m} | ein Rat | mit Rat und Tat helfen | sich bei jdm. Rat holen | ohne Ratadvice | a piece of advice | to help with words and deeds | to ask someone's advice | uncounselled
Wohlstandsgesellschaft {f} | Wohlstandsgesellschaften
Greisin {f}aged woman
Betriebsvereinbarung {f}agreement between works committee and management
Ahornholz {n}maplewood
Erlenholz {n}alder wood
Alpakawolle {f} [textil.]alpaca wool
Sennerin {f}Alpine herdswoman and darywoman
Amazonasbaumsteiger {m} [ornith.]Zimmer's Woodcreeper
Amazonas-Schwertpflanze {f} (Echinodorus spp.)amazon sword (plant)
Waldstorch {m} [ornith.]American Wood Ibis
Amethystkolibri {m} [ornith.]Amethyst Woodstar
Arbeitsaufwand {m} (für) | etw. mit großem Arbeitsaufwand erreichenamount of work (involved in); work input | to (have to) put a lot of work into sth.
Arbeitsablaufstudie {f}analysis of workflow
Anamischnepfe {f} [ornith.]Amami Woodcock
Anapher {f}; Wortwiederholung
Tierwelt {f}animal world
Antennenschwert {n}antenna sword
Antike {f} [hist.] | in der Antike | die Kunst der Antikeantiquity | in ancient times | the art of the ancient world
Anumbi {m} [ornith.]Firewood Gatherer
Appartement {n}; Etagenwohnung
Billigung {f}; Befürwortung
Arbeitskräftepotenzial {n}work force
Arbeiter {m}working man
Arbeit {f} [phys.] | Prinzip der virtuellen Arbeitwork | principle of virtual work
Araberspecht {m} [ornith.]Arabian Woodpecker

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า wo
Back to top