ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

guzzle

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *guzzle*, -guzzle-

guzzle ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
guzzle (vt.) ดื่ม (เบียร์) อย่างตะกละ See also: สวาปาม Syn. gulp, devour, overeat
guzzle down (phrv.) ดื่มมากเกินไป
guzzled (sl.) ถูกจับ See also: โดนจับกุม
guzzler (n.) คนที่ดื่มเหล้าอึกใหญ่ๆ
English-Thai: HOPE Dictionary
guzzle(กัซ'เซิล) vi.,vt. ดื่มหรือกินอย่างตะกละตะกลาม, See also: guzzler n.
English-Thai: Nontri Dictionary
guzzle(vi) ดื่มจัด,กินอย่างตะกรุมตะกราม,กินมูมมาม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Whatever our friend Jeffery here doesn't guzzle down his throat,อะไรก็ช่าง, เจฟฟรี่ย์ไม่ได้อยู่ที่นี่ เพื่อจิบเบียร์แน่
And guzzle him down right in front of you.และสวาปามเขาต่อหน้าเธอ
You're just sittin' in your gas guzzlers.นั่งอยู่ในรถซดน้ำมันเปล่าๆ ลาก่อน ไอ้พวกโง่
This van is a gas-guzzler!รถคันนี้ใช้ก๊าซเปลืองเป็นบ้า !
Not to mention the oil guzzled in the production process and transport.นี่ยังไม่รวมน้ำมันที่ถูกผลาญไปในกระบวนการผลิตและขนส่ง
But were you or were you not happily out of the family racket until Dean showed back up in that gas guzzler?แต่เจ้าก็มีความสุขที่ไม่ได้อยู่กับครอบครัวใช่ไหม จนกระทั่งดีนโผล่มาพร้อมกับปืนไฟ
Well, you were right about that car, it's a gas-guzzler.เธอพูดถูกเรื่องรถ กินแก๊สมาก
You'd think that a car like that is a gas guzzler.คุณคงคิดว่า รถแบบนั้น มันซดน้ำมันอย่างกับเบียร์เลย
No one is burning coal or driving big gas-guzzlers on Venus.หรือขับรถกินก๊าซ ขนาดใหญ่บนดาวศุกร์

guzzle ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
高燃費車[こうねんぴしゃ, kounenpisha] (n) gas-guzzler; gas-guzzling car; vehicle with high fuel consumption

guzzle ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดวด[v.] (dūat) EN: swill ; guzzle FR: siffler (fam.)

guzzle ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Benzinverschwender {m}gas guzzler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า guzzle
Back to top