ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

devour

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *devour*, -devour-

devour ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
devour (vt.) กินอย่างตะกละ See also: กินอย่างรวดเร็ว, กินอย่างหิวกระหาย, รีบกิน, รีบกลืน Syn. gulp down, dispatch Ops. nibble
devour (vt.) ใช้อย่างสิ้นเปลือง See also: ใช้จนหมด Syn. consume, waste Ops. conserve, save
devour (vt.) เผาผลาญ (มัใช้รูป passive voice) See also: ทำลาย Syn. spoil, ravage, raze, desecrate
devour with (phrv.) ห่วงใย See also: กังวล
English-Thai: HOPE Dictionary
devour(ดิเวา'เออะ) vt. กลืน,กินอย่างตะกละ ตะกลาม,เผาผลาญ,ใช้อย่างสิ้นเปลือง,หมกมุ่น., See also: devourer n. ดูdevour devouringly adv. ดูdevour
English-Thai: Nontri Dictionary
devour(vt) มูมมาม,สวาปาม,ทำลาย,เผาผลาญ,ล้างผลาญ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
สวาปาม (v.) devour See also: eat, gobble, guzzle, gulp, polish off, wolf Syn. แดก, ยัด, เขมือบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They just devour all the food around them.พวกนั้นกินอาหาร ที่อยู่รอบตัวมันทั้งหมด
These reactivated bodies will attack warm-blooded animals of all species without provocation, and will devour the flesh.'ศพพวกนี้จะทำร้ายสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิด' 'โดยไม่ต้องยั่วยุ และมันจะกินเนื้อเหยื่อด้วย'
Its expandable stomach allows the Komodo... to devour up to eighty percent of its body weight... in a single meal.ด้วยกระเพาะที่ขยายได้ของตัวเหี้ยแห่งโคโมโดทำให้.. มันสามารถกินได้ถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัว.. ในอาหารเพียงมื้อเดีย..
You might say they're monsters trying to devour as much profit as possible at anyone's expense.เหมือนอสุรกายที่พยายาม สวาปามกำไรให้มากที่สุด โดยไม่สนใจว่าใครจะเสียหายบ้าง
Will he survive this dangerous encounter... or will she satisfy her primal needs and then devour him for dinner?ระหว่างที่มันกำลังอยู่ในภยันตรายจากการโจมตี หรือความเงี่ยนเธอเป็นตัวชูโรง ที่จะสวาปามมันเป็นมื้อเย็น
An army of slaves, vast beyond imagining, ready to devour tiny Greece....กองทัพของเหล่าทาส ที่ยิ่งใหญ่เหลือจินตนา พร้อมเขมือบกรีกน้อย
Creatures with but one destructive need-- to devour the flesh of the living.ผีร้ายที่ถล่มด้วยการ เขมือบผู้คน
I try to devour as much as I can.ฉันจะเรียนรู้อย่างเต็มที่
Sure,you know,We could go through all the motions-- coffee,movie,dinner-- or we could just skip all of that nonsense and i could just devour you right here.เราอาจคุยเรื่องความรู้สึกกัน ดูหนัง ดินเนอร์ หรือตัดเรื่องไร้สาระนั่นไปเลยก็ได้
Pen them up together, they'll devour each other without a second thought.ถ้าจับขังด้วยกันมันก็จะหน้ามืดกินกันเอง ไม่คิดหน้าคิดหลัง
If you don't devour Ishigaki, I will crush him.ถ้านายไม่จัดการกับอิชิกาคิ, ฉันจะจัดการเอง
Letting Kurosagi devour Ishigaki?ที่ให้คุโรซากิจัดการกับอิชิกาคิ?

devour ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茹毛饮血[rú máo yǐn xuè, ㄖㄨˊ ㄇㄠˊ ˇ ㄒㄩㄝˋ, 茹毛饮血 / 茹毛飲血] devour raw meat and fowl (of savages)
血口[xuè kǒu, ㄒㄩㄝˋ ㄎㄡˇ, 血口] bloody mouth (from devouring freshly killed prey)
[shì, ㄕˋ, 噬] devour; to bite
吞吃[tūn chī, ㄊㄨㄣ ㄔ, 吞吃] to devour

devour ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
がっつく[, gattsuku] (v5k,vi) (See がつがつ) to be greedy; to devour greedily
火車[かしゃ, kasha] (n) (1) {Buddh} fiery chariot; (2) kasha (mythical beast said to devour dead bodies); (3) (in China) train (i.e. steam locomotive); (4) (abbr) (arch) (See 火車婆) vile old hag
獏;貘[ばく, baku] (n) (1) (uk) tapir; (2) mo (mythological Chinese chimera similar to a tapir, said to devour bad dreams)
螟蛾[めいが;メイガ, meiga ; meiga] (n) (uk) pyralid (any moth of family Pyralidae, many of which have larvae that devour foodstuffs)
貪り食う[むさぼりくう, musaborikuu] (v5u) to devour greedily
貪り食らう[むさぼりくらう, musaborikurau] (v5u) to devour greedily
貪る[むさぼる, musaboru] (v5r,vt) (uk) to covet; to indulge in; to deeply desire; to lust insatiably for; to devour greedily; (P)
飯を喰う;飯を食う[めしをくう, meshiwokuu] (exp,v5u) to devour a meal; to have a meal
食い殺す[くいころす, kuikorosu] (v5s,vt) to devour; to bite to death
食い荒らす;食い荒す[くいあらす, kuiarasu] (v5s,vt) (1) to devour; to wolf down; (2) to eat some of everything; (3) to work at various things

devour ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แดก[v.] (daēk) EN: eat ; eat greedily ; devour ; gorge oneself ; drink FR: dévorer ; engloutir ; se gaver ; se goinfrer (fam.) ; s'empiffrer (fam.)
ขม้ำ[v.] (khamam) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir
เขมือบ[v.] (khameūap) EN: swallow ; gulp down ; devour ; engulf ; eat greedily FR: dévorer ; engloutir ; ingurgiter
กินอย่างรวดเร็ว[v. exp.] (kin yāng rū) EN: devour FR: dévorer
กลืน[v.] (kleūn) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour ; absorb FR: avaler ; absorber ; ingurgiter ; engloutir ; dévorer
สวาปาม[v.] (sawāpām) EN: devour ; wolf down ; eat greedily FR: dévorer
ยัดห่า[v. exp.] (yat hā) EN: eat ; devour FR: dévorer
มูมมาม[adv.] (mūmmām) EN: filthily ; greedily ; vulgarly ; sloppily ; devouringly ; voraciously ; gluttonously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า devour
Back to top