ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

gobble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *gobble*, -gobble-

gobble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
gobble (vt.) กลืนกินอย่างรวดเร็ว See also: สวาปาม, ยัด Syn. devour, gorge Ops. nibble
gobble down (phrv.) รีบกินอย่างมูมมาม See also: กินอย่างตะกละตะกลาม Syn. gobble up
gobble up (phrv.) รีบกินอย่างมูมมาม See also: กินอย่างตะกละตะกลาม Syn. gobble down
gobble up (phrv.) รีบรับ See also: รีบใช้
gobble up (phrv.) มีอำนาจเหนือ
gobbledegook (n.) ภาษาที่ไม่รู้เรื่อง Syn. gobbledygook
gobbledygook (n.) ภาษาที่ไม่รู้เรื่อง Syn. gobbledegook
English-Thai: HOPE Dictionary
gobble(กอบ'เบิล) v. กลืนตะกละตะกลาม,คว้าหมับ, Syn. gulp
gobbledegookn. ภาษาวกเวียน
gobbledygookn. ภาษาวกเวียน
gobbler(กอบ'เบลอะ) n. ไก่งวงตัวผู้,คนที่กินอย่างตะกละตะกลาม
English-Thai: Nontri Dictionary
gobble(vi) ส่งเสียงเหมือนไก่งวง
gobbler(n) ไก่งวงตัวผู้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฮุบ (v.) gobble up See also: seize, annex
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't protect you, them rugheads gonna gobble you up like a plate of black-eyed peas.ถ้าไม่มีฉันปกป้องนาย ไอ้พวกถั่วดำรุมกินโต๊ะนายแน่นอน
I'm starving as it is, so I'd love to slit your stomach and slather some sauce on it with the meat from your thighs and gobble it up with some fried eggs and ketchup...ฉันหิวจะตายอยู่แล้ว จนอยากแหวะท้องคุณ แล้วเอาซ๊อสทา พร้อมเนื้อตรงท้อนขาเธอ
She said she couldn't wait to gobble up every bite.หล่อนบอกว่าหล่อนรอไม่ไหว ที่จะสวาปามเข้าไปเลยเชียว
I won't, in case you gobble them up.ผมรู้ว่าคุณคิดจะทำอะไร?
Let's gobble the high school!เรารีบไปที่โรงเรียนมัธยมกัน
My recommendation is that you gobble these up like Tic Tacs.คำแนะนำของฉันคือนายกรอกยานี่เข้าไปซะยังกะกินลูกกวาด
Once they gobble up Queen Consolidated, 30,000 employees are going to be out of a job.และเมื่อพวกเขาได้ ควีน คอนโซลิเดทไป ลูกจ้างกว่า 30,000 คนจะตกงาน
An angry rhinoceros appeared out of nowhere... and gobbled up his poor mother and father.แรดดุร้ายได้ปรากฏตัวขึ้น ที่ไหนซักแห่ง... แล้วจับแม่และพ่อของเขาไป
Gooble, gobble. Gooble, gobble.กูเบล ก๊อบเบล กูเบล ก๊อบเบล
Oh, I don't know. I quite like a little midnight gobble.ฉันไม่รู้นะ แต่ฉันก็ชอบกินตอนกลางคืน
Every night it sneaks in my yard and gobbles my poor azaleas.ทุกคืนมันจะย่องมาที่สนาม คอยจิกต้นอาซาเลียของฉัน
The sea gobbles sometimes the vessels, but the life recovers his rights, and what was a ruin it turns into refuge.บางครั้งทะเลก็กลืนเรือ แต่ทุกชีวิตปลับตัวได้เอง ซากปรักหักพัง กลายเป็นที่พักพิง

gobble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吞噬[tūn shì, ㄊㄨㄣ ㄕˋ, 吞噬] to swallow; to engulf; to gobble up
大吃[dà chī, ㄉㄚˋ ㄔ, 大吃] gobble; eat quickly

gobble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
珍糞漢[ちんぷんかん, chinpunkan] (n) babble; gibberish; gobbledygook; gobbledegook
珍紛漢紛(P);珍糞漢糞[ちんぷんかんぷん, chinpunkanpun] (exp,adj-na,n) (uk) unintelligible language; incoherent language; talking nonsense; "all Greek to me"; double Dutch; (something) incomprehensible; babble; gibberish; jargon; gobbledygook; (P)

gobble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮุบ[v.] (hup) EN: swallow ; gobble up ; bite FR: avaler
ขม้ำ[v.] (khamam) EN: devour ; wolf down ; engulf ; gobble up FR: dévorer ; ingurgiter ; engloutir
ขบ[v.] (khop) EN: crunch ; gobble ; crack ; bite ; grind ; grit ; chew FR: croquer ; mordre
กลืน[v.] (kleūn) EN: swallow ; gulp ; gobble ; engulf ; devour ; absorb FR: avaler ; absorber ; ingurgiter ; engloutir ; dévorer

gobble ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Geschwafel {n}gobbledygook

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า gobble
Back to top