ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

queen

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *queen*, -queen-

queen ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
queen (n.) ราชินี See also: พระราชินี Syn. female ruler, regent, consort, fairy queen
queen (n.) ไพ่ควีน
queen (n.) นางพญาผึ้ง
Queen Anne’s lace (n.) พืชชนิดหนึ่งเป็นบรรพบุรุษของแครอท See also: มีดอกสีขาวแต่รากกินไม่ได้ ชื่อละตินคือ Daucus carota
queen bee (n.) นางพญาผึ้ง See also: ผึ้งตัวเมียตัวเดียวที่วางไข่ในรังผึ้ง
queen it over (phrv.) สั่งการ See also: ควบคุมด้วยการออกคำสั่ง Syn. lord over
queen mother (n.) ราชินีม่ายของกษัตริย์องค์ก่อน
queen over (phrv.) บัญชา See also: สั่ง, บังคับให้ทำด้วยคำสั่ง
queen-size (adj.) ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าปกติ Syn. medium large, outsize, large
queendom (n.) ตำแหน่งราชินี
queenlike (adj.) เหมือนราชินี
queenliness (n.) การมีลักษณะของราชินี
queenly (adj.) เกี่ยวกับราชินี See also: ซึ่งเป็นของราชินี Syn. imperial, grand, noble
English-Thai: HOPE Dictionary
queen(ควีน) n. ราชินี,มเหสีของกษัตริย์,กษัตรี,เทพธิดา,เทพี,นางงาม,สิ่งที่เลิศที่สุด,ไพ่ควีน (Q) ,ตัวหมากรุกฝรั่งที่มีอำนาจมากที่สุด,นางพญามด (ปลวก,ผึ้ง,ตัวต่อ,แตน) ,ชายรักร่วมเพศ vi. ปกครองอย่างราชิน vt. ทำให้เป็นราชินี,ทำให้เป็นตัวหมากรุกQueen.
queen been. นางพญาผึ้ง
queen consortn. มเหสีของกษัตริย์
queen dowagern. มเหสีหม้ายของกษัตริย์,พระพันปีหลวง,พระราชชนนี
queen mothern. มเหสีหม้ายของกษัตริย์,พระพันปีหลวง,พระราชชนนี
queen postn. เสาตั้ง,โครงเสาคู่
queen regent(รี'เจินทฺ) ราชินีผู้ปกครองแทน,กษัตรี
queenly(ควีน'ลี) adj. แห่งราชินี adv. ในลักษณะท่าทางของราชินี, See also: queenliness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
queen(n) มเหสี,ราชินี,เทพี,นางพญา,นางงาม
queenly(adj) ราวกับนางพญา,สง่างาม,สง่าผ่าเผย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
Queen Anne styleกระบวนแบบควีนแอนน์ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Queensราชินี [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นฤปัตนี (n.) queen See also: king´s wife, empress Syn. ราชินี, พระราชินี Ops. ราชา
นางกษัตริย์ (n.) queen See also: princess Syn. นางพญา, พระเทวี
นางกษัตริย์ (n.) queen See also: monarch, imperatrix, czarina, princess Syn. เจ้าหญิง
นางท้าว (n.) queen See also: monarch, crown, empress Syn. นางพญา, นางผู้เป็นใหญ่
นางผู้เป็นใหญ่ (n.) queen See also: monarch, crown, empress Syn. นางพญา
นางพญา (n.) queen See also: monarch, crown, empress Syn. ราชินี, นางท้าว Ops. พญา
พระนางเจ้า (n.) queen See also: Her Majesty, empress Syn. พระมเหสี
พระมเหสี (n.) queen See also: Her Majesty, empress
พระราชินี (n.) queen See also: empress Syn. ราชินี Ops. พระราชา
พระเทวี (n.) queen See also: princess Syn. นางพญา, นางกษัตริย์
มหิษี (n.) queen See also: consort, king´s wife Syn. ราชินี, พระราชินี, มเหสี
มเหสี (n.) queen See also: consort, king´s wife Syn. ราชินี, มหิษี
มเหสีเอก (n.) queen See also: king´s principal consort
ราชินี (n.) queen See also: consort, king´s wife Syn. พระราชินี, มเหสี
ราชินี (n.) queen See also: consort, king´s wife Syn. มหิษี
ราชินี (n.) queen See also: empress Ops. พระราชา
ราชินี (n.) queen See also: monarch, crown, empress Syn. นางท้าว Ops. พญา
ราชินี (n.) queen See also: king´s wife, empress Syn. พระราชินี Ops. ราชา
อัครชายา (n.) queen See also: royal consort
อัครมเหสี (n.) queen See also: empress
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
If the Queen finds her here, she'll swoop down and wreak her vengeance on us!หากสมเด็จพระราชินีพบเธอ ที่นี่ เธอจะถลาลง และไม่แก้แค้นของเธอเกี่ยวกับ เรา!
The Queen will have something to say about that.มาตอนนี้ ฉันคิดว่าสมเด็จพระราชินีฯ จะมีสิ่งที่จะพูดเกี่ยวกับเรื่องนั้น
A woman becomes queen of her magic is a hundred times more powerful...หญิงที่กลายเป็นราชินีจอมเวทมนตร์ จะมีพลังอำนาจมากกว่าร้อยเท่า...
He journeyed last week from Kingsley Hall to accept an invitation to tea from King George and Queen Mary at Buckingham Palace before attending the conference.สัปดาห์ที่แล้ว เขาเดินทางจากคิงส์ลีย์ฮอลล์ เพื่อรับเชิญดื่มน้ำชา จากพระราชาและราชินี ที่วังบัคกิ้งแฮมก่อนที่จะเข้าร่วมประชุม
Be the Queen of Oz, Dorothy.เป็นราชินีของออส ดอโรธี
She is Ozma, Queen and rightful ruler of Oz!เธอคือออสมา ราชินี อย่างถูกต้องของออส
And that's what she is, the queen of refuse!นางเป็นได้แค่ราชินีแห่งเศษสวะเท่านั้นแหละ
Bow to the queen of slime, the queen of filth, the queen of putrescence!คำนับให้ราชินีผู้โสโครก ราชินีผู้โสมม ราชินีผู้ฟอนเฟะ
Never to return to that queen and that armpit of country again.เราจะไม่กลับไปหาพระราชินี และอ้อมแขนของประเทศนั้นอีกต่อไป
How about being the queen of this night?คุณเป็น"ราชินีแห่งราตรี"ใช่ไหม
England's knight in shining armor and America's queen of the night.ฝ่ายชาย เป็นอัศวินมาจากอังกฤษ ฝ่ายหญิง เป็นราชินีแห่งราตรีนี้
"I Have Nothing" from Queen of the Night by Nancy Garber..."ฉันไม่มีซักอย่าง".. จาก "ราชินีแห่งราตรี" โดย แนนซี่ การ์เบอร์..

queen ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鹰嘴星云[Yīng zuǐ xīng yún, ㄗㄨㄟˇ ㄒㄧㄥ ㄩㄣˊ, 鹰嘴星云 / 鷹嘴星雲] Eagle or Star Queen Nebula M16
正宫娘娘[Zhēng gōng Niáng niáng, ㄓㄥ ㄍㄨㄥ ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, 正宫娘娘 / 正宮孃孃] Empress; senior Imperial Consort; Queen Mother
苏格兰女王玛丽[Sū gé lán nǚ wáng Mǎ lì, ㄙㄨ ㄍㄜˊ ㄌㄢˊ ㄋㄩˇ ㄨㄤˊ ㄇㄚˇ ㄌㄧˋ, 苏格兰女王玛丽 / 蘇格蘭女王瑪麗] Mary Queen of Scots (1542-87)
域多利皇后[Yù duō lì huáng hào, ㄩˋ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄏㄨㄤˊ ㄏㄠˋ, 域多利皇后] Queen Victoria (1819-1901), reigned 1837-1901
娘娘[Niáng niáng, ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, 娘娘] queen; empress; imperial concubine; Godess, esp. Xi Wangmu 王母娘娘 or 西王母, Queen Mother of the West; mother; aunt
王太后[Wáng tài hòu, ㄨㄤˊ ㄊㄞˋ ㄏㄡˋ, 王太后] Queen Dowager (in Europe); widowed queen; Queen mother
维多利亚女王[Wéi duō lì yà nǚ wáng, ㄨㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄋㄩˇ ㄨㄤˊ, 维多利亚女王 / 維多利亞女王] Queen Victoria (reigned 1837-1901)
蜂王[fēng wáng, ㄈㄥ ㄨㄤˊ, 蜂王] queen bee
赛车女郎[sài chē nǚ láng, ㄙㄞˋ ㄔㄜ ㄋㄩˇ ㄌㄤˊ, 赛车女郎 / 賽車女郎] race queen (Japanese term for glamor model in bikini); pin-up; pit babe
[hòu, ㄏㄡˋ, 后] empress; queen; surname Hou
法拉盛[Fǎ lā shèng, ㄈㄚˇ ㄌㄚ ㄕㄥˋ, 法拉盛] Flushing Chinatown, a predominantly Chinese and Korean neighborhood of Queens, New York City
[huī, ㄏㄨㄟ, 袆 / 褘] a queen's ceremonial gowns
女王[nǚ wáng, ㄋㄩˇ ㄨㄤˊ, 女王] queen
娘娘[Niáng niáng, ㄋㄧㄤˊ ㄋㄧㄤˊ, 娘娘 / 孃孃] queen; empress; Godess, esp. 王母孃孃|王母娘娘; mother; aunt
昆士兰[Kūn shì lán, ㄎㄨㄣ ㄕˋ ㄌㄢˊ, 昆士兰 / 崑士蘭] Queensland, northeast Australian state
昆士兰州[Kūn shì lán zhōu, ㄎㄨㄣ ㄕˋ ㄌㄢˊ ㄓㄡ, 昆士兰州 / 昆士蘭州] Queensland (Australia)
王后[wáng hòu, ㄨㄤˊ ㄏㄡˋ, 王后] queen
皇后区[Huáng hòu qū, ㄏㄨㄤˊ ㄏㄡˋ ㄑㄩ, 皇后区 / 皇后區] Queens, one of the five boroughs of New York City

queen ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クイーンエンゼル[, kui-n'enzeru] (n) queen angelfish (Holacanthus ciliaris)
クイーンメリー[, kui-nmeri-] (n) the Queen Mary
コリスフォルモーサ[, korisuforumo-sa] (n) queen coris (Coris formosa)
ずわい蟹;ズワイ蟹;楚蟹[ずわいがに(ずわい蟹;楚蟹);ズワイがに(ズワイ蟹);ズワイガニ, zuwaigani ( zuwai kani ; so kani ); zuwai gani ( zuwai kani ); zuwaigani] (n) (uk) (See 松葉蟹・1) snow crab (Chionoecetes opilio); queen crab
后;妃[きさき;きさい(后)(ok), kisaki ; kisai ( kisaki )(ok)] (n) empress; queen
夜香木[やこうぼく;ヤコウボク, yakouboku ; yakouboku] (n) (uk) night jessamine (Cestrum nocturnum); night jasmine; lady of the night; queen of the night
太后[たいこう, taikou] (n) empress dowager; queen mother
女王陛下[じょおうへいか, joouheika] (exp) Her Majesty the Queen
月下美人[げっかびじん, gekkabijin] (n) Dutchman's pipe cactus (Epiphyllum oxypetalum); night-blooming cereus; queen of the night
[しゃく;シャク, shaku ; shaku] (n) (1) (しゃく only) ladle; dipper; (2) (uk) wild chervil (Anthriscus sylvestris); cow parsley; keck; Queen Anne's lace
松葉ガニ;松葉蟹[まつばガニ(松葉ガニ);まつばがに(松葉蟹), matsuba gani ( matsuba gani ); matsubagani ( matsuba kani )] (n) (1) (See ずわい蟹) snow crab (Chionoecetes opilio); queen crab; (2) champagne crab (Hypothalassia armata)
王后陛下[おうこうへいか, oukouheika] (n) Her Majesty the Queen
皇太后[こうたいごう(P);こうたいこう, koutaigou (P); koutaikou] (n) Queen Mother; Empress Dowager; (P)
社交界の花[しゃこうかいのはな, shakoukainohana] (exp) belle of society; queen of high society
黒人参[くろにんじん;クロニンジン, kuroninjin ; kuroninjin] (n) (uk) wild carrot (Daucus carota); Queen Anne's lace
エメラルドツリーモニター;エメラルド・ツリー・モニター[, emerarudotsuri-monita-; emerarudo . tsuri-. monita-] (n) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor
クイーンズランドイエローテールエンジェルフィッシュ[, kui-nzurandoiero-te-ruenjierufisshu] (n) Queensland yellowtail angelfish (Chaetodontoplus meredithi); Meredith's angelfish
サビイロオオトカゲ[, sabiiroootokage] (n) rusty monitor (Varanus semiremex, species of carnivorous monitor lizard native to the east coast of Queensland, Australia)
タマカイ[, tamakai] (n) giant grouper (Epinephelus lanceolatus); brindle bass; bumblebee grouper; Queensland grouper
皇后[こうごう, kougou] (n,adj-no) (Japanese) empress; queen; (P)
緑細大蜥蜴[みどりほそおおとかげ;ミドリホソオオトカゲ, midorihosoootokage ; midorihosoootokage] (n) (uk) (See エメラルドツリーモニター) emerald tree monitor (Varanus prasinus, species of arboreal carnivorous monitor lizard found from New Guinea to Queensland, Australia); green tree monitor

queen ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัครชายา[n.] (akkhrachāyā) EN: one of the principal consorts of the king ; queen consort ; first wife ; head consort FR:
อัครมเหสี[n.] (akkhramahēs) EN: queen FR:
ชายผ้าสีดา[n.] (chāiphāsīdā) EN: horned stag fern ; queen staghorn ; Platycerium coronarium FR:
ดอนญ่าควีนสิริกิติ์ = ดอนย่าควีนสิริกิติ์ [n. exp.] (døn yā Khwī) EN: Dona ; Queen Sirikit Dona ; Mussaenda philippica FR: Mussaenda philippica
อีเหมียว[n. exp.] (ī mīo) EN: female cat ; queen FR: chatte [f]
กำนัล[n.] (kamnan) EN: maid-of-honor ; lady in waiting on the queen FR: demoiselle d'honneur [f]
การประกวดนางนพมาศ[n. prop.] (Kān Prakūat) EN: The Noppamas Queen Contest FR:
กษัตรี[n.] (kasattrī) EN: queen ; princess FR: reine [f] ; princesse [f]
กษัตรีย์[n.] (kasattrī) EN: king ; monarch ; queen ; princess FR: monarque [m] ]
เกย์ควีน[n. exp.] (kē-khwīn) EN: gay queen FR:
ควีน[n.] (khwīn) EN: queen FR: reine [f]
ควีน[n. prop.] (Khwīn ) EN: Queen FR: Queen
กรมหม่อนไหม[org.] (Krom Mǿn Ma) EN: The Queen Sirikit Department of Sericulture FR:
แม่ฟ้าหลวง[n. prop.] (Maēfālūang ) EN: the Queen Mum FR:
แมวตัวเมีย[n. exp.] (maēo tūamīa) EN: female cat ; molly ; queen FR: chatte [f]
มเหสี[n.] (mahēsī) EN: queen ; consort ; king's wife FR: reine [f]
มหิษี[n.] (mahisī) EN: queen FR:
นางงาม[n.] (nang-ngām) EN: beauty queen ; beautiful woman ; Miss FR: reine de beauté [f] ; miss [f] ; beauté [f]
นางพญา[n.] (nāngphayā) EN: queen FR: reine [f]
นางพญาผึ้ง[n. exp.] (nāngphayā p) EN: queen FR: reine [f]
นฤปัตนี[n.] (nareupattan) EN: queen FR:
ภมรี[n.] (phamarī) EN: queen bee FR:
พันปี[n.] (phanpī) EN: queen dowager FR:
พันปีหลวง[n. exp.] (phanpī lūan) EN: queen dowager FR:
ผึ้งนางพญา[n. exp.] (pheung nāng) EN: queen ; gyne FR: reine [f]
พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์[n. prop.] (Phiphitthap) EN: Queen Sirikit Museum of Textiles FR:
พระบรมราชินี[n. prop.] (Phrabøromma) EN: Her Majesty the Queen FR:
พระบรมราชินีนาถ[n. prop.] (Phrabøromma) EN: Her Majesty the Queen FR:
พระมหาราชินี[n. prop.] (Phra Mahā R) EN: Queen FR: reine [f]
ภระมรี[n.] (phramarī) EN: queen bee FR:
พระนาง[n.] (phranāng) EN: Her Majesty ; Her Royal Highness ; queen ; princess FR: Sa Majesté ; reine [f] ; princesse [f]
พระนางเจ้า [n.] (phranāngjao) EN: Her Majesty ; Her Royal Highness ; queen FR: Sa Majesté ; reine [f]
พระราชินี[n.] (Phrarāchinī) EN: queen ; empress FR: reine [f]
พระราชมารดา[n. prop.] (Phrarātcham) EN: Queen Mother FR:
ราชินี[n.] (rāchinī) EN: queen FR: reine [f]
ราชินีความงาม[n. exp.] (rāchinī khw) EN: queen of beauty FR: reine de beauté [f]
ราชินีกุล[n.] (rāchinīkun) EN: lineage of the queen FR:
ราชินีมด[n. exp.] (rāchinī mot) EN: ant's queen FR: fourmi reine [f] ; reine (des fourmis) [f]
ราชินีนาถ[n. prop.] (Rāchinīnāt) EN: Her Majesty the Queen FR:
ราตรี [n. exp.] (rātrī) EN: Lady of the night ; Night jessamine ; Night blooming jasmine ; Queen of the night FR:

queen ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Schönheitskönigin {f}beauty queen
Elfenkönigin {f}fairy queen; faerie queen
Carolaparadiesvogel {m} [ornith.]Queen Carola's Parotia
Dame {f} (Schach; Kartenspiel)queen
Damengabel {f} (Schach)queen fork
Damenopfer {n} (Schach)queen sacrifice
Kronanwalt {m}QC : Queen's Counsel
Bienenkönigin {f}queen bee
Herzdame {f}queen of hearts
Königinmutter {f}queen mother
Königinwitwe {f}queen dowager
Schwuchtel {f}queen [slang]
Victoriaparadiesvogel {m} [ornith.]Queen Victoria Riflebird
Steppenkragentrappe {f} [ornith.]Macqueen's Bustard (Chlamydotis macqueenii)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า queen
Back to top