ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

woe

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *woe*, -woe-

woe ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
woe (n.) ความเศร้าโศก See also: ความเสียใจ, ความทุกข์ร้อน Syn. grief, sorrow, distress, misfortune Ops. happiness, joy, pleasure
woe (int.) คำอุทานแสดงความเศร้าโศก See also: คำอุทานแสดงความทุกข์
woe betide someone (idm.) จะเสียใจจากการกระทำนั้นๆ
Woe is me. (idm.) ฉันโชคไม่ดี
woebegone (adj.) ซึ่งเต็มไปด้วยความโศกเศร้า See also: ซึ่งเต็มไปด้วยความเสียใจ Syn. distressed, sorrowful Ops. happy, joyful
woebegoneness (n.) ความโศกเศร้า
woefits (sl.) เมาค้าง Syn. woofits
woeful (adj.) เต็มไปด้วยความโศกเศร้า See also: เสียใจ, ทุกข์ใจ, ระทม Syn. mournful, sad, sorrowful, grievous Ops. happy, joyful
woeful (adj.) เลวร้ายมาก See also: ร้ายแรงมาก Syn. deplorable, terrible
woefully (adv.) เต็มไปด้วยความโศกเศร้า Syn. sorely, grievously
woefully (adv.) เลวร้ายมาก See also: ร้ายแรงมาก Syn. deplorably, terribly
woefulness (n.) ความโศกเศร้า Syn. depression
English-Thai: HOPE Dictionary
woe(โว) n. ความเศร้าโศก,ความทุกข์,ความลำบาก,ความเสียใจ -interj. การอุทานแสดงความเศร้าโศก,ความทุกข์หรือความเสียใจ
woebegone(โว'บิกอน) adj. เต็มไปด้วยความเศร้าโศก,เต็มไปด้วยความระทมทุกข์หรือความเสียใจ, See also: woebegoneness n.
woeful(โว'ฟูล) adj. เศร้าโศก,ระทมทุกข์,เสียใจ,ละห้อย,เคราะห์ร้าย,มีคุณภาพเลว,ยากเข็ญ, See also: woefully adj. woefulness, n. woefulness n., Syn. wretched,unhappy
woesome(โว'เซิม) adj. =woeful
English-Thai: Nontri Dictionary
woe(n) ความทุกข์ร้อน,ความฉิบหาย,ความเคราะห์ร้าย,ความเศร้า
woeful(adj) ทุกข์ร้อน,ฉิบหาย,เคราะห์ร้าย,เศร้า,ละห้อย
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ละห้อย (adv.) woefully See also: wistfully, mournfully, with a melancholy, with a sad look Syn. โศรกเศร้า, เศร้า, เป็นทุกข์, ทุกข์ใจ, ระทม
โศรกเศร้า (adv.) woefully See also: wistfully, mournfully, with a melancholy, with a sad look Syn. เศร้า, เป็นทุกข์, ทุกข์ใจ, ระทม
wo (int.) คำอุทานโบราณแสดงความเสียใจเท่ากับ woe Syn. woe
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The human interest in the unending woe pouring from the wounded metropolis.ชั้นได้ยินเรื่องของคุณเยอะเลยจากแจอิน
He hears your tale of woe and quite naturally wants to cheer you up.เขาได้ยินเรื่องของความฉิบหาย และค่อนข้างเป็นธรรมชาติอยากจะเป็นกำลังใจให้คุณขึ้น
"For never was a story of more woe than this of Juliet and her Romeo."เพืื่อความรักอันแสนเศร้า ของโรมิโอ และ จูเลียด"
You are way woe off than I thought.พี่ดูเศร้ากว่าที่ฉันคิดอีกนะ
Woe to all depraved souls.ไว้อาลัยให้กับวิญญาณที่บาปด้วย
Woe to him who ran into a drunken Kapo in the moonlight.หากคืนไหน ออกมานั่งถ่าย พร้อมกับ คาโปว ที่เมามาย
A true disciple Knows another's woesคนดีแท้จริง จะคิดถึงความทุกข์คนอื่น
So, for the veteran southpaw, his summer of woes continues.สำหรับสิงห์อีซ้าย ฤดูร้อนแห่งความเศร้าดำเนินต่อไป
To heal my heart and drown my woeTo heal my heart and drown my woe
Why speak of all your sadness or of life's painful woesอย่าพร่ำบ่นถึงความเศร้าโศก หรือความเจ็บปวดใดในชีวิต
Dad, if you want to blame someone for LuthorCorp's woes, why don't you lookin' the mirror?Dad, if you want to blame someone for luthorcorp's woes, ทำไมพ่อไม่ดูในกระจก ละ
It's woeful that a naval officer's son is stealingน่าเสียใจที่ลูกชายนายทหารเรือ กลายเป็นหัวขโมย

woe ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
凄切[qī qiè, ㄑㄧ ㄑㄧㄝˋ, 凄切] woeful; grievous

woe ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
禍福[かふく, kafuku] (n) weal and woe
ざるを得ない[ざるをえない, zaruwoenai] (exp) cannot help (doing); have no choice but to; am compelled to; am obliged to; it is incumbent upon (me) to
せざるを得ない[せざるをえない, sezaruwoenai] (exp,adj-i) (See ざる) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do
ツーアイドコーラルフィッシュ[, tsu-aidoko-rarufisshu] (n) twospot coralfish (Coradion melanopus); twoeye coralfish
やむを得ず;止むを得ず;已むを得ず[やむをえず, yamuwoezu] (adv) unavoidably; inevitably; necessarily; reluctantly; against one's will
やむを得ない(P);止むを得ない;已むを得ない[やむをえない, yamuwoenai] (exp) cannot be helped; unavoidable; (P)
やらざるを得ない[やらざるをえない, yarazaruwoenai] (exp) (See せざるを得ない) cannot avoid doing; cannot help but (do); is compelled to do; (feel) obliged to (do); has to do
九死に一生を得る[きゅうしにいっしょうをうる;きゅうしにいっしょうをえる, kyuushiniisshouwouru ; kyuushiniisshouwoeru] (exp) to have a narrow escape from death
事なきを得る;事無きを得る[ことなきをえる, kotonakiwoeru] (exp,v1) to survive without problems; to manage to avoid further problems
休戚[きゅうせき, kyuuseki] (n) weal and woe; welfare
円を描く[えんをえがく, enwoegaku] (exp,v5k) to make a circle (e.g. draw, paint, describe, walk, drive, etc.)
好評を得る[こうひょうをえる, kouhyouwoeru] (exp,v1) to receive a favorable reputation; to get good reviews; to meet with a favorable reception
宜しきを得る[よろしきをえる, yoroshikiwoeru] (exp,v1) just about right; quite appropriate
弘法筆を選ばず;弘法筆を択ばず[こうぼうふでをえらばず, kouboufudewoerabazu] (exp) (id) a good workman does not blame his tools
弧を描く[こをえがく, kowoegaku] (exp,v5k) to draw an arc (e.g. with a compass); to describe an arc (e.g. through the air)
当を得る[とうをうる;とうをえる, touwouru ; touwoeru] (exp) to be in order; to be right
意を得ない[いをえない, iwoenai] (adj-i) (See 意を得る) beyond one's comprehension; beyond one's grasp
意を得る[いをえる, iwoeru] (exp,v1) (1) to get (e.g. the gist of something); to understand; (2) (See 我が意を得たり) to turn out as one thought
我が意を得る[わがいをえる, wagaiwoeru] (exp,v1) (See 我が意を得たり) to approve of
時宜を得る[じぎをえる, jigiwoeru] (exp,v1) (often used prenominally as 時宜を得た) to be well-timed; to be timely; to be opportune
的を得る[まとをえる, matowoeru] (exp,v1) (col) (prob. originated as a misuse of 的を射る but now in common use) (See 的を射る) to be to the point; to be pertinent
良い日を選ぶ[よいひをえらぶ, yoihiwoerabu] (exp,v5b) to choose a lucky (auspicious) day
解脱[げだつ, gedatsu] (n,vs) being liberated from earthly desires and the woes of man; (reaching) nirvana; moksha; mukti

woe ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเสียใจ[n.] (khwām sīaja) EN: sorrow ; lament ; grieving ; distress ; regretting ; sadness ; woe FR: tristesse [f] ; regret [m] ; déception [f] ; condoléances [fpl]
ปรับทุกข์[v.] (prapthuk) EN: confide ; unburden ; tell one's troubles ; recount one's tale of woe FR: raconter ses malheurs
แอนท์เวิร์ป[n. prop.] (Aēntwoēp) EN: Antwerp FR: Anvers
อันท์เวิร์ป[n. prop.] (Anwoēp) EN: Antwerp FR: Anvers
อาร์ตเวิร์ค = อาร์ตเวิร์ก[n.] (ātwoēk) EN: artwork FR:
บัตเตอร์เวิร์ท = บัตเตอร์เวิร์ธ[n. prop.] (Battoēwoēt ) EN: Butterworth FR: Butterworth
บอกบุญไม่รับ[adj.] (bøkbun mai ) EN: unfriendly ; morose ; sullen ; bad-tempered ; woeful ; cold ; unsympathetic FR:
ชะเวิกชะวาก[adj.] (chawoēkchaw) EN: wide-open FR:
ชะเวิบชะวาบ[adj.] (chawoēpchaw) EN: wide-open FR:
ชะเวิบชะวาบ[X] (chawoēpchaw) EN: peek-a-boo FR:
ไดเวอร์เจนซ์[n.] (daiwoējēn) EN: divergence FR: divergence [f]
เดลิเวอรี่ = เดลิเวอร์รี่[n.] (dēlīwoērī) EN: delivery FR: livraison [f]
เดนเวอร์[n. prop.] (Dēnwoē) EN: Denver FR: Denver
โดเวอร์[n. prop.] (Dōwoē ) EN: Dover FR: Douvres
เอฟเวอร์ตัน[TM] (Ēfwoētan) EN: Everton F.C. FR: Everton F.C.
เอดเวิร์ด = เอ็ดเวิร์ด[n. prop.] (Etwoēt) EN: Edward FR: Édouard
เอ็ดเวิร์ด มุงค์[n. prop.] (Etwoēt Mung) EN: Edvard Munch FR: Edvard Munch
ฟีเวอร์[n.] (fīwoē) EN: fever FR: fièvre [f]
ฮันโนเวอร์ ; ฮาโนเวอร์[n. prop.] (Hannōwoē ; ) EN: Hanover ; Hannover FR: Hanovre [m]
ฮันโนเวอร์ ; ฮันโนเวอร์ 96[TM] (Hannōwoē ; ) EN: Hannover FR: Hanovre
ฮอร์นเวิร์ต[n.] (hønwoēt) EN: hornwort FR:
หัวเว่ย= หัวเหว่ย[TM] (Hūawoēi ) EN: Huawei FR: Huawei
อินเวอร์เนสส์[TM] (Inwoēnēs) EN: Inverness FR: Inverness
โจว เหวินฟะ[n. prop.] (Jwo Woēnfa) EN: Chow Yun-Fat FR:
กรรมบถ[n.] (kammabot) EN: procedure ; way ; means ; course of action ; way of action ; kamma as the way leading to the woeful or blissful existences FR:
การสังเวย[n.] (kān sangwoē) EN: sacrifice FR:
เคปเวิร์ด[n. prop.] (Khēp Woēt) EN: Cape Verde FR: Cap-Vert [m]
คิงเอดเวิร์ดพอยต์ [n. prop.] (Khing Etwoē) EN: King Edward Point ; KEP FR:
เขียวเสวย[n.] (khīosawoēi) EN: Mangifera indica FR: Mangifera indica
คีย์เวิร์ด[n.] (khīwoēt) EN: keyword FR: mot-clé [m]
คอนเวอร์เตอร์[n.] (khønwoētoē) EN: converter FR: convertisseur [m]
กินเนสส์ เวิลด์ เรคคอร์ด[TM] (Kinnēs Woēl) EN: Guinness World Records FR:
กระยาเสวย[n.] (krayāsawoēi) EN: royal food FR:
กรุงอันท์เวิร์ป[n. prop.] (Krung Anwoē) EN: Antwerp FR: Anvers ; ville d'Anvers [f]
ละห้อย[adj.] (lahøi) EN: melancholy ; woeful ; woebegone ; wistful ; dejected ; sorrowful ; crestfallen FR: mélancolique ; triste ; malheureux
ละห้อย[adv.] (lahøi) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look FR:
เลเวอร์คูเซ่น[TM] (Lēwoēkhūsen) EN: Leverkusen FR: Bayern Leverkusen [m] ; Leverkusen
ลิเวอร์พูล[n. prop.] (Liwoēphūl) EN: Liverpool FR: Liverpool
ลิเวอร์พูล[TM] (Liwoēphūl) EN: Liverpool FC FR: FC Liverpool [m]
ลิเวอร์เวิร์ต[n.] (liwoēwoēt) EN: liverwort FR:

woe ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
klein; wenig; kaum; schwerlich {adj} | kleiner | am kleinsten | herzlich weniglittle | littler | littlest | woefully little

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า woe
Back to top