ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

distressed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *distressed*, -distressed-

distressed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
distressed (adj.) เจ็บปวด
distressed (adj.) ไม่มีความสุข See also: คับแค้นใจ, เสียใจ, กังวลใจ Syn. anquished, anxious, worried, troubled
English-Thai: HOPE Dictionary
distressed(ดิสเทรสทฺ') adj. เศร้าโศก,ทุกข์ยาก,ลำบาก, Syn. distraught
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคับแค้นใจ (n.) distressed See also: grief, resentment, oppression, troublesomeness Syn. ความแค้นใจ
ชอกช้ำระกำใจ (v.) be distressed See also: sick at heart, hurt, be bruised, be shattered
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I understand, madam. Permit me to say that we're all most distressed outside.ผมทราบดีครับ คุณผู้หญิง พวกเราที่อยู่ข้างนอกก็ทุกข์ใจเช่นกัน
I am only distressed by some dreadful news, which I have just received from Longbourn.ฉันเป็นทุกข์เพราะได้รู้ข่าวร้าย ซึ่งฉันเพิ่งได้รับจดหมายจากลองบอร์น
Brown leather chesterfield, brass stud decoration... in slightly distressed condition at £90.หนังแท้เชสเตอร์ฟิลด์ สีน้ำตาล ประดับทองเหลือง สภาพยังพอไหวอยู่ครับ เริ่มที่ 90
I was distressed about the bad economy and lost track of time.ผมถูกเศรษฐกิจแย่ๆ เล่นงานน่ะครับ เสียเวลาไปตั้งเยอะ
Was he distressed or concerned about anything?เค้าวิตกหรือไปเกี่ยวข้อง กับอะไรไม๊คะ
But I am a bit distressed to be in a vehicle that's not subjected to regular maintenance.แต่ฉันกังวลที่ต้องนั่งรถ ซึ่งไม่ได้เข้าซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ
I know you're distressed because they're your friends, but murder can't be forgiven.ผมรู้ว่าคุณยุ่งยากใจ เพราะเขาก็เป็นเพื่อนคุณทั้งคู่ แต่การฆาตกรรมไม่สมควรได้รับการให้อภัยนะ
You know, after that heroic hit-and-run, it would be hard for even the most distressed damsel not to take offense.หลังจากที่ฮีโร่ช่วยแล้วก็วิ่งหายไป มันเป็นเรื่องยาก ที่หญิงสาวจะทำใจ แต่ก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะ
You looked a little more distressed than usual.เธอดูมีเรื่องไม่สบายใจ
Our guys must be targeting distressed propertiesคนร้ายมีเป้าหมาย เป็นบ้านที่ถูกยึดไปแล้ว
Why? You feel distressed because it's too small?ทำไม คุณรู้สึกเสียใจเพราะว่ามันเล็กเกินไปเหรอ
After all, she dumped me, and I was emotionally distressed for days.คดีนี้มูลฟ้องต่างออกไป

distressed ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
苦恼[kǔ nǎo, ㄎㄨˇ ㄋㄠˇ, 苦恼 / 苦惱] ail; annoy; distress; vexation; distressed; to be in misery
惨痛[cǎn tòng, ㄘㄢˇ ㄊㄨㄥˋ, 惨痛 / 慘痛] bitter; painful; deeply distressed
困苦[kùn kǔ, ㄎㄨㄣˋ ㄎㄨˇ, 困苦] deprivation; distressed; miserable
[è, ㄜˋ, 厄] distressed
[dá, ㄉㄚˊ, 怛] distressed; alarmed; shocked; grieved
[nì, ㄋㄧˋ, 惄] distressed; famished
[yáo, ㄧㄠˊ, 愮] distressed, agitated
忧伤[yōu shāng, ㄧㄡ ㄕㄤ, 忧伤 / 憂傷] distressed; sorrowing; sad; worried; grieved; laden with grief
[jiǒng, ㄐㄩㄥˇ, 窘] distressed; embarrassed
哀伤[āi shāng, ㄞ ㄕㄤ, 哀伤 / 哀傷] grieved; sad; distressed
[chōng, ㄔㄨㄥ, 忡] grieved; distressed; sad; uneasy
惨怛[cǎn dá, ㄘㄢˇ ㄉㄚˊ, 惨怛 / 慘怛] grieved; distressed
惨然[cǎn rán, ㄘㄢˇ ㄖㄢˊ, 惨然 / 慘然] grieved; distressed
[cuì, ㄘㄨㄟˋ, 悴] haggard; sad; downcast; distressed

distressed ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
事故機[じこき, jikoki] (n) aircraft involved in an accident; crashed aircraft; distressed aircraft
借金で苦しむ[しゃっきんでくるしむ, shakkindekurushimu] (v5m) to be distressed with debts
投げ売り品[なげうりひん, nageurihin] (n) distressed goods
見舞い(P);見舞[みまい, mimai] (n,vs) (1) (See お見舞い,見舞い客) visiting ill or distressed people; writing get-well letters; (n) (2) (See 見舞い品) get-well gifts; get-well letters; (3) (See お見舞い申し上げる) expression of sympathy; expression of concern; enquiry; inquiry; (P)
見舞い客[みまいきゃく, mimaikyaku] (n) a visitor to a sick or distressed person
憂える(P);愁える[うれえる, ureeru] (v1,vt) to grieve; to lament; to be anxious; to be distressed; (P)

distressed ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช้ำใจ[adj.] (chamjai) EN: distressed ; embittered FR:
เดือดร้อน[v.] (deūatrøn) EN: be in trouble ; be distressed ; be vexed ; be worried ; be tormented FR: avoir des ennuis
เดือดร้อน[adj.] (deūatrøn) EN: in trouble ; in a fix ; distressed ; vexed ; disturbed ; worried ; agitated ; complaining FR: ennuyé
ใจหาย[adj.] (jaihāi) EN: sad ; distressed ; terrified ; stunned with fear FR: stupéfait
เจ็บ[v.] (jep) EN: be pained ; be hurt ; ache ; be sore ; feel painful ; be distressed in mind ; suffer from mental pain FR: être blessé ; avoir mal
เจ็บปวดรวดร้าว[v. exp.] (jeppūat rūa) EN: be in anguish ; feel a mental pain ; be distressed ; be deeply pained ; get hurt FR: être angoissé
คับใจ[v.] (khapjai) EN: be discontented ; be disconcerted ; be embarrassed ; be distressed ; feel depressed ; feel distressed ; be unhappy ; find intolerable FR:
คับใจ[adj.] (khapjai) EN: unhapy ; distressed FR: malheureux
คับแค้น[adj.] (khapkhaēn) EN: troubled ; distressed ; in distress ; oppressed ; down FR:
คับอกคับใจ[v.] (khap-okkhap) EN: feel distressed ; find something intolerable FR:
คับอกคับใจ[adj.] (khap-okkhap) EN: discontented ; disconcerted ; embarrassed ; distressed ; depressed FR:
ขุ่นหมอง[adj.] (khunmøng) EN: gloomy ; distressed FR:
หนักอก[adj.] (nak-ok) EN: terribly worried ; distressed ; heavyhearted FR:
เป็นทุกข์[adj.] (penthuk) EN: troubled ; distressed FR:
รันทด[v.] (ranthot) EN: be deeply distressed FR:
ทุกข์ร้อน[v. exp.] (thuk røn) EN: be distressed ; be in trouble FR:
ทุกข์ยาก[adj.] (thuk yāk) EN: distressed FR: misérable ; très malheureux
ขุ่น[adj.] (khun) EN: clouded by anger ; angry ; disturbed ; distressed; vexed ; gloomy FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า distressed
Back to top