ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

mournfully

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *mournfully*, -mournfully-

mournfully ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mournfully (adv.) อย่างคร่ำครวญ Syn. sorrowfully

mournfully ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
悲叹[bēi tàn, ㄅㄟ ㄊㄢˋ, 悲叹 / 悲嘆] sigh mournfully; lament

mournfully ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละห้อย[adv.] (lahøi) EN: woefully ; wistfully ; mournfully ; with a melancholy ; with a sad look FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า mournfully
Back to top