ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tremble

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tremble*, -tremble-

tremble ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tremble (vi.) กระเทือน See also: สั่น, สั่นสะเทือน, ไหว
tremble (vi.) สั่น See also: เขย่า
tremble (n.) การสั่น See also: อาการสั่น
English-Thai: HOPE Dictionary
tremble(เทรม'เบิล) vi.,n. (การ) สั่น,สั่นเทา,สั่นไหว,ตัวสั่น,สั่นระริก,กลัว,เป็นทุกข์,สั่นสะเทือน ., See also: trembler n. tremblingly adv., Syn. shake,quiver,teeter,sway
English-Thai: Nontri Dictionary
tremble(n) การสั่นสะท้าน,การสั่นสะเทือน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตัวสั่น (v.) tremble See also: shake, quiver, shiver, shudder, shiver, shudder, weak, be frail Syn. สั่นเทิ้ม, หวาดกลัว
ตัวสั่น (v.) tremble See also: shake, quiver, shiver, shudder, shiver, vibrate
ตัวสั่น (v.) tremble See also: shake, quiver, shiver, shudder, shiver, vibrate
สะดุ้งสะเทือน (v.) tremble See also: be shaken Syn. สะดุ้ง, พรั่นพรึง, หวั่นไหว
สั่นงกๆ (v.) tremble See also: shake, quiver, shudder, shiver
สั่นสะท้าน (v.) tremble See also: shake, shudder, shiver Syn. สั่น, สะท้าน, สั่นเทิ้ม
สั่นเครือ (v.) tremble See also: quiver, shake, quaver, vibrate Syn. สั่น, เครือ
สั่นเทิ้ม (v.) tremble See also: shake, shudder, shiver Syn. สั่น, สะท้าน
สั่นเทิ้ม (v.) tremble See also: shake, quiver, shiver, shudder, shiver, shudder, weak, be frail Syn. หวาดกลัว
หนาวสั่น (v.) tremble See also: shiver, quiver, shake Ops. ร้อนวูบ
เครือ (v.) tremble See also: quiver, shake, quaver, vibrate Syn. สั่น, สั่นเครือ
งกงัน (v.) tremble in fear See also: quail, be frightened, fear, be afraid Syn. กลัว, เกรงกลัว, หวั่นใจ
สะทกสะท้าน (v.) tremble in fear See also: quail, be frightened, fear, be afraid Syn. กลัว, เกรงกลัว, งกงัน, หวั่นใจ
อกสั่นขวัญแขวน (v.) tremble with fright See also: frighten, scare
การสั่นสะเทือน (n.) trembler See also: shake, quake
ความหวั่นไหว (n.) trembler See also: shake, quake Syn. การสั่นสะเทือน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He said, "All beings tremble before danger and death.พระองค์ตรัสว่า "มนุษย์ทุกคน ไม่อาจเลี่ยงพ้นความตายได้
Tonight, let us tremble these halls of earth, steel and stone.คืนนี้ พวกเราจะทำให้สั่นสะเทือน... ... ทั้งดินเหล็กและหิน
Your brain, which is making your finger tremble on the trigger...สมองของคุณซึ่งสร้างมือที่สั่นบนไกปืนนั่นไง
Arthur will tremble at your voice. He will kneel at your feet.อาเธอร์จะต้องยอมคุกเข่าใต้คำสั่งเจ้า ศิโรราบแทบเท้าเบื้องหน้าเจ้า!
I tremble to see him again at the arena...ข้าตื่นเต้นเหลือเกินที่จะได้เห็นมันในลานประลอง
The Robert I grew up with didn't tremble at the shadow of an unborn child.โรเบิร์ตที่ข้าโตมาด้วย ไม่หวาดกลัวเงามืด ของเด็กที่ยังไม่เกิดมา
That men shall tremble to behold.ที่ทุกคนต้องสั่นสะท้าน เมื่อได้เห็นมัน
Will Schuester never did appreciate the gentle tremble of your thin, forgettable alto.วิล ชูสเตอร์ไม่เคยชื่นชม เสียงอัลโต้ ที่นุ่มนวลของเธอเลย
Now tremble before your death.ฉันให้โอกาสแกตัวสั่นก่อนตาย
I will reign as Queen and you shall all tremble before my power!ฉันจะครองเสมือนราชินี และพวกแกจะกลัวอำนาจของฉัน
I now gaze into his eyes and tremble at what lurks behind them.ตอนนี้ผมมองเข้าไปใน ดวงตาของเขาและสั่น สิ่งที่สิงสถิตอยู่เบื้องหลังพวกเขา
Professor, I can't tell you how often I practice, but the moment the scalpel pierces the epidermis, well... my hands begin to tremble and no matter what I do, they...ศาสตราจารย์คะ ฉันบอกไม่ได้ว่าฉันฝึกซ้อมบ่อยแค่ไหน แต่ช่วงเวลาที่มีดผ่าตัดแทะลุผ่านหนังกำพร้า... มัน...

tremble ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不寒而栗[bù hán ér lì, ㄅㄨˋ ㄏㄢˊ ㄦˊ ㄌㄧˋ, 不寒而栗 / 不寒而慄] shiver all over though not cold; tremble with fear; shudder
吓得发抖[xià dé fā dǒu, ㄒㄧㄚˋ ㄉㄜˊ ㄈㄚ ㄉㄡˇ, 吓得发抖 / 嚇得發抖] tremble with fear
[sù, ㄙㄨˋ, 觫] tremble with fear
[dǒu, ㄉㄡˇ, 抖] shake out; tremble
发抖[fā dǒu, ㄈㄚ ㄉㄡˇ, 发抖 / 發抖] shiver; shudder; tremble; tremulous

tremble ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
戦慄[せんりつ, senritsu] (n,vs) shudder; shiver; tremble with fear; horrible; terrible; hair-raising
震え上がる[ふるえあがる, furueagaru] (v5r,vi) to tremble violently; to shudder up
ガクガクブルブル[, gakugakuburuburu] (vs) (on-mim) (See ガクガク,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic
ガクブル[, gakuburu] (vs) (abbr) (on-mim) (See ガクガク,ガクガクブルブル,ブルブル) to tremble; to shiver (from stress, fear or panic); (figuratively) to experience a sense of stress, fear, or panic
わくわく[, wakuwaku] (adv,n,vs) (on-mim) tremble; get nervous; excitedly; thrilled; (P)
震う[ふるう, furuu] (v5u) to shake; to tremble; to vibrate
震える(P);顫える[ふるえる, furueru] (v1,vi) to shiver; to shake; to quake; to tremble; to quaver; to quiver; (P)
震わす[ふるわす, furuwasu] (v5s,vt) (See 震わせる) to (make something) quiver; to shake; to tremble; to vibrate
震わせる[ふるわせる, furuwaseru] (v1,vt) to (make something) quiver; to shake; to tremble; to vibrate

tremble ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การสั่น[n.] (kān san) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver ; tremor FR: tremblement [m] ; vibration [f] ; frémissement [m]
กลัวจนตัวสั่น[v. exp.] (klūa jon tū) EN: tremble with fear FR: trembler de peur
กระดี๊กระด๊า[v.] (kradikradā) EN: giggle mirthfully ; exhibit great excitement; to be overly excited ; tremble FR:
กระเทือน[v.] (kratheūoen) EN: shake ; vibrate ; tremble ; shock ; convulse ; shiver ; bump ; quake ; rock ; affect FR: secouer ; affecter ; ébranler
อกสั่นขวัญหาย[v.] (oksankhwanh) EN: tremble with fright FR: sursauter de frayeur
อกสั่นขวัญแขวน[v.] (oksankhwank) EN: tremble with fright FR: sursauter de frayeur
ปอด[v.] (pøt) EN: fear ; tremble with fright FR: avoir peur ; trembler de peur
สั่น[v.] (san) EN: shake ; tremble ; rock ; shatter ; quake ; shiver ; shudder FR: trembler ; vibrer ; remuer ; agiter
สั่นเครือ[v.] (sankhreūa) EN: tremble ; quiver ; shake ; quaver ; vibrate FR:
สั่นงก ๆ[v. exp.] (san ngok-ng) EN: tremble ; shake ; quiver ; shudder ; shiver FR:
สั่นระรัว[v. exp.] (san rarūa) EN: vibrate ; shake ; judder ; quiver ; tremble FR:
สั่นสะท้าน[v. exp.] (san sathān) EN: tremble ; shake ; shudder ; shiver FR:
สั่นสะเทือน[v. exp.] (san satheūo) EN: quake ; shake ; vibrate ; tremble FR: branler ; trépider ; vibrer
สะท้าน[v.] (sathān) EN: tremble from cold ; tremble from fear ; shiver ; vibrate ; shake FR: trembler (de froid/peur) ; frissonner
สะเทือน ; สะเทื้อน[v.] (satheūoen) EN: shake ; vibrate ; bump ; quake ; rock ; tremble ; shiver FR: secouer ; ébranler
สะทกสะท้าน[v.] (sathoksathā) EN: tremble in fear ; quail ; be frightened ; fear ; be afraid FR: trembler de peur
ตัวสั่น[v. exp.] (tūa san) EN: tremble ; shiver ; shake FR: frissonner ; frémir
ตัวสั่นงันงก[v. exp.] (tūa san nga) EN: tremble ; quake ; shake with fear FR: trembler de peur
ไหว[v.] (wai) EN: shake ; move ; tremble ; quake FR: trembler ; s'agiter
หวาดเกรง[v.] (wātkrēng) EN: dread ; tremble (at/before) FR: redouter
การเตือนภัยแผ่นดินไหว [n. exp.] (kān teūoen ) EN: earthquake warning FR: alerte au tremblement de terre [f]
โกรธจนตัวสั่น[v. exp.] (krōt jon tū) EN: be in a rage ; shake with anger FR: trembler de colère
หนาวสั่น[n.] (nāo san) EN: shivering FR: frisson [m] ; tremblement [m] ; grelottement [m]
แผ่นดินไหว[n.] (phaendinwai) EN: earthquake FR: séisme [m] ; tremblement de terre [m]
แผ่นดินไหวขนาดใหญ่[n. exp.] (phaendinwai) EN: FR: tremblement de terre majeur [m]
แผ่นดินไหวระดับ ...[n. exp.] (phaendinwai) EN: FR: tremblement de terre de magnitude ...
แผ่นดินไหวรุนแรง[n. exp.] (phaendinwai) EN: FR: violent tremblement de terre [m] ; séisme de forte amplitude [m]
สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว[n. exp.] (sāhēt kān k) EN: FR: origine des tremblements de terre [f]

tremble ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Martiniquespottdrossel {f} [ornith.]Grey Trembler

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tremble
Back to top