ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

instability

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *instability*, -instability-

instability ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
instability (n.) ความไม่มั่นคง See also: ความไม่แน่นอน, การไม่มีเสถียรภาพ, ความลังเลใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
instability(อินสทะบิล'ลิที) n. ความไม่มั่นคง,ความไม่แน่นอน,การไม่มีเสถียรภาพ,ความลังเลใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
instability(n) ความไม่แน่นอน,การไม่มีเสถียรภาพ,ความไม่คงที่
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Instabilityไม่มั่นคง, อารมณ์หวั่นไหวเปลี่ยนแปลงง่ายแบบอารมณ์เด็ก ๆ, ความไม่คงตัว [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Peter, surely you understand that if Mrs Arness were to suspect any instability on your part...ปีเตอร์คุณเข้าใจดีแล้วว่า... ถ้าคุณนายอาร์เนสเกิดแคลงใจ ว่าคุณมีความไม่หนักแน่นมั่นคง
There is no instability in my home.เรื่องไม่หนักแน่นมั่นคงไม่มีในบ้านผม
Your instability is the reason that I ended up in chargeความไม่แน่นอนของคุณคือเหตผล
Mental instability is everywhere you look.นายก็รู้นี่ เดี๋ยวนี้คนส่วนใหญ่ ชอบมีอาการป่วยทางจิด
Well, like Alan said, mental instability is everywhere. [ Laughs ]คนจิตใจไม่ปกติมีอยู่ทุกหนแห่งน่ะครับ
Byron, these rumors of instability are completely unfounded.ไบรอน ข่าวลือเรื่อง ความไม่มั่นคงนั้น ไม่ได้อยู่บนพื้นฐาน ของความเป็นจริง
She'd been showing signs of instability for some time.เธอแสดงความไม่มั่นคงทางอารมณ์ มาได้สักระยะแล้วละครับ
That instability could work for us.การที่ไม่มั่นคงแบบนั้นอาจช่วยเราได้
Instability in the country mark presidential pre-campaign.ความไม่ปลอดภัยภายในประเทศเกิดขึ้น ระหว่างการหาเสียงเลือกปธ.
He's already been exhibiting behavioral instability... in the virtual battle simulations.มันควรจะได้รับ การบำบัดอารมณ์ที่ไม่มั่นคงก่อน ในโลกเสมือนนั่นน่ะ
We're detecting some structural instability.90% เรากำลังตรวจหาบางความ ไม่แน่นอนของโครงสร้าง
It's just, it's too much instability. It's not good for him.มันแค่ ไม่มั่นคงเกินไป มันไม่ดีสำหรับเขา

instability ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不稳性[bù wěn xìng, ㄅㄨˋ ㄨㄣˇ ㄒㄧㄥˋ, 不稳性 / 不穩性] instability

instability ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
情緒不安定[じょうちょふあんてい, jouchofuantei] (n) emotional instability
振れ幅[ふれはば, furehaba] (n) amplitude; degree of vibration; range of vibration; degree of instability
政情不安[せいじょうふあん, seijoufuan] (n) the instability of a political situation; political instability
政治的不安定[せいじてきふあんてい, seijitekifuantei] (n) political instability
浮き雲;浮雲[うきぐも, ukigumo] (n) (1) drifting or floating cloud; (2) instability
ヤンデレ;やんでれ[, yandere ; yandere] (n,adj-f) (m-sl) (from 病む and デレデレ) person (usu. female) with an unhealthy romantic obsession (has a connotation of mental instability)
不安定[ふあんてい, fuantei] (adj-na,n) instability; insecurity; crankiness; (P)

instability ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การไม่มีเสถียรภาพ[n. exp.] (kān mai mī ) EN: instability FR: instabilité [f]
เข่าหลวม[n. exp.] (khao lūam) EN: knee instability FR:

instability ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Instabilität {f} | emotionale Instabilität | divergente Instabilitätinstability | emotional instability | divergent instability
Instabilität {f} durch Schwingungenoscillatory instability
Labilität {f}instability; lability

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า instability
Back to top