ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

capital

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *capital*, -capital-

capital ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
capital (n.) ข้อได้เปรียบ Syn. advantage
capital (n.) คนร่ำรวย
capital (adj.) ดีเยี่ยม Syn. splendid, first-rate, delightful
capital (adj.) ที่เป็นหลัก See also: ที่เป็นส่วนสำคัญ Syn. chief, main, principal
capital (n.) เมืองหลวง Syn. principal city, capitol, center
capital (n.) ศูนย์กลางของกิจกรรมบางอย่าง
capital city (n.) มหานคร See also: เมืองหลวง, เมืองใหญ่, เมืองสำคัญ Syn. city, megalopolis
capital letter (n.) ตัวอักษรตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษ
capital levy (n.) ภาษีทรัพย์สิน
capital punishment (n.) โทษประหาร
capital ship (n.) เรือรบขนาดใหญ่
capitalism (n.) ระบบทุนนิยม
capitalist (n.) คนร่ำรวย Syn. richer
capitalist (n.) ผู้ลงทุน
capitalize (vt.) ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
capitalize (vi.) ใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่
capitalize (vi.) ได้ผลประโยชน์ Syn. gain, benefit, profit
capitalize on (phrv.) ใช้ประโยชน์ให้เต็มที่จาก See also: ได้ผลประโยชน์จาก
English-Thai: HOPE Dictionary
capital(แคพ'พิเทิล) n. เมืองหลวง,ตัวเขียนใหญ่,ทุน,พวกนายทุน,หัวเสา,ยอดเสา adj. เกี่ยวกับทุน,สำคัญมาก,พื้นฐาน,เกี่ยวกับเมืองหลวง,เกี่ยวกับการสูญเสียชีวิต,มีโทษถึงตาย -Conf. capitol
capital investmentn. ทุนทั้งหมดที่ลงสำหรับกิจการหนึ่ง
capital investment)n. ทุนทั้งหมดที่ลงสำหรับกิจการหนึ่ง
capital levyn. ภาษีเงินทุน
capital punishmentn. การลงโทษประหารชีวิต, Syn. execution
capital shipn. เรือรบขนาดใหญ่ที่สุด
capital stockn. ค่าของหุ้น,ราคาหุ้น,เงินทุนที่ปรากฎในราคาหุ้นหมด,หุ้นทั้งหมดที่ปรากฎ
capitalise(แคพ'พิทัลไลซ) vt. ดู capitalize
capitalism(แคพ'พิทัลลิสซึม) n. ระบบนายทุน,ระบบทุนนิยม
capitalist(แคพ'พิทัลลิสทฺ) n. นายทุน,นักทุนนิยม,เศรษฐีที่ลงทุนในกิจการ
capitalist imperialismn. จักรวรรดินิยมของทุนนิยม
capitalistic(แคพพิทัลลิส'ทิค) adj. เกี่ยวกับทุนหรือนายทุนหรือระบบทุนนิยม
capitalize(แคพพิท'ทะไลซ) {capitalized,capitalised,capitalizing,capitalising,capitalizes,capitalises} vt. เขียนหรือพิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่,เสนอทุนให้,ให้ทุน,ประเมินค่าของหลักทรัพย์หรือหุ้น,ใช้ประโยชน์ของ, See also: capitalisation n. ดู capitalize, capitalizat
English-Thai: Nontri Dictionary
capital(adj) มหันต์,อุกฉกรรจ์,สำคัญ,มีโทษถึงตาย,โต,มาก
CAPITAL capital punishment(n) การตัดสินประหารชีวิต
capitalism(n) ลัทธินายทุน,ระบบทุนนิยม
capitalist(n) นายทุน,คนมั่งคั่ง,คนมั่งมี
capitalistic(adj) แบบนายทุน,ของคนมั่งมี,เกี่ยวกับนายทุน
capitalize(vt) ใช้ให้เกิดประโยชน์,ใช้เป็นทุน,เขียนตัวโต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
capital๑. เมืองหลวง๒. ทุน, เงินทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capital punishmentโทษประหารชีวิต [ดู death penalty] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
capitalismทุนนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
capitalistนายทุน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Capitalทุน, เงินทุน [เศรษฐศาสตร์]
Capital punishmentโทษประหารชีวิต [TU Subject Heading]
Capital stockหุ้นทุน [เศรษฐศาสตร์]
Capitalismทุนนิยม [เศรษฐศาสตร์]
Capitalist countryประเทศทุนนิยม [เศรษฐศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ต้นทุน (n.) capital See also: principal, asset, cost Syn. ทุน, เงินลงทุน, ทุนเดิม
ทุน (n.) capital See also: asset, fund, investment, grant, stipend Syn. เงินทุน, ทุนทรัพย์
ทุนทรัพย์ (n.) capital See also: asset, property, resources, principal, venture capital Syn. กองทุน, เงินทุน, ทุนรอน
ทุนรอน (n.) capital See also: fund, asset, money, reserve, fund Syn. เงินสะสม, เงินลงทุน, ทุน
นครหลวง (n.) capital Syn. เมืองหลวง
พระนคร (n.) capital See also: metropolis, capital city Syn. เมืองหลวง, นครหลวง
เงินทุน (n.) capital See also: cost, asset Syn. เงินลงทุน
เมืองกรุง (n.) capital Syn. เมืองหลวง, นครหลวง, พระนคร
เมืองหลวง (n.) capital See also: center
อักษรตัวใหญ่ (n.) capital letter
โทษประหารชีวิต (n.) capital punishment Syn. โทษประหาร
ทุนเรือนหุ้น (n.) capital stock
ทุนนิยม (n.) capitalism Syn. ระบบทุนนิยม
ระบบทุนนิยม (n.) capitalism
ลัทธิทุนนิยม (n.) capitalism
ธนบดี (n.) capitalist Syn. นายทุน
นายทุน (n.) capitalist See also: upholder, owner of wealth, supporter Syn. เจ้าของทุน, ผู้ลงทุน
เจ้าของทุน (n.) capitalist See also: upholder, owner of wealth, supporter Syn. ผู้ลงทุน
กรุงเก่า (n.) old capital
ทุนจดทะเบียน (n.) authorized capital See also: registered capital stocks
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't worry. You're in the fake Rolex capital of the world.อย่าเครียดไป คุณอยู่ในเมืองหลวงที่มีของก๊อปเกรดเอระดับโลกเชียวนะ
One word. Capital "A." Capital "G."คำเดียว เอ-ตัวใหญ่ จี-ตัวใหญ่
Capital " C," capital "Z." transCendenZ.ซี-ตัวใหญ่ แซด-ตัวใหญ่ ทรานเซนเดนซ์
It's new from pilgrimage, capital " P," capital " I," and it's coming soon.ใหม่ล่าสุดจาก พิลจ์อิมเมจ พี-ตัวหใญ่ ไอ-ตัวใหญ่ และวางจำหน่ายเร็วๆ นี้
Coming from his hometown in Tochigi to the Capital with just his Boston bag received his degree from Tokyo university shaking off various professional temptations single-mindedly pushed forward to a teaching career everybody will speak good of meมาจากบ้านเกิดของเขาในเมืองโตชิกิ ไปเมืองกลวงด้วกระเป๋าบอสตัน ได้รับปริญญาของเขาจากมหาวิทยาลัยโตเกียว สลัดความเย้ายวนวิชาชีพต่างๆ
Unikorea and Dream Venture Capital Presents a SIDUS FilmUnikorea and Dream Venture Capital Presents a SIDUS Film
600000 people were killed to get rights for people and then with strokes of the pen over the next 30years judges applied those rights to capital and property while stripping them from people.มีคนถึง 600,000 คนต้องตายเพื่อเรียกร้องสิทธิให้ประชาชน แต่เพียงแค่ปลายปากกาตวัดไม่กี่ครั้งตลอด 30 ปีต่อมา ผู้พิพากษาก็ยกสิทธินี้ให้ทุนและกรรมสิทธิ์เอกชน
Ultimately capital puts its foot down somewhere.ถึงที่สุดแล้ว ทุนต้องหยั่งเท้าลงที่ไหนสักแห่ง
That's the only way were going tore design re think re-constitute what capital and property can doนั่นคือหนทางเดียวที่เราจะออกแบบใหม่ คิดใหม่ วางกฎเกณฑ์ใหม่ว่าทุนและทรัพย์สินควรทำอะไรได้บ้าง
I would wake up tomorrow morning... and I'd go over to Gabriel Capital Inc... and I would tell Joseph Platts' receptionist that I'm there to see him... and when he comes out...ไปที่บริษัทเงินทุนเกเบรียล บอกพนักงานต้อนรับว่าฉันมาหาโจเซฟต์ แพล็ตส์ แล้วพอไอ้เบื๊อกนั่นลงมา
Splendid fishing, good company. What a capital fellow.เป็นเพื่อนตกปลาที่วิเศษ เขาเป็นคนน่ารักมากๆ
They even stole our capital and changed the name of the palace.พวกมันยังได้ปล้นเมืองหลวงของเรา แล้วเปลี่ยนชื่อวังใหม่

capital ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阿德雷德[À dé léi dé, ㄚˋ ㄉㄜˊ ㄌㄟˊ ㄉㄜˊ, 阿德雷德] Adelaide, capital of South Australia; also written 阿德萊德|阿德莱德
阿克拉[Ā kè lā, ㄚ ㄎㄜˋ ㄌㄚ, 阿克拉] Accra, capital of Ghana
阿尔及尔[Ā ěr jí ěr, ㄚ ㄦˇ ㄐㄧˊ ㄦˇ, 阿尔及尔 / 阿爾及爾] Algiers, capital of Algeria
阿皮亚[Ā pí yà, ㄚ ㄆㄧˊ ㄧㄚˋ, 阿皮亚 / 阿皮亞] Apia, capital of the Independent State of Samoa
阿斯马拉[Ā sī mǎ lā, ㄚ ㄙ ㄇㄚˇ ㄌㄚ, 阿斯马拉 / 阿斯馬拉] Asmara, capital of Eritrea
澳大利亚首都特区[Ào dà lì yà shǒu dū tè qū, ㄠˋ ㄉㄚˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄕㄡˇ ㄉㄨ ㄊㄜˋ ㄑㄩ, 澳大利亚首都特区 / 澳大利亞首都特區] Australian Capital Territory
蒲甘[Pú gān, ㄆㄨˊ ㄍㄢ, 蒲甘] Bagan (Pagan), ancient capital of Myanmar (Burma)
曼谷[Màn gǔ, ㄇㄢˋ ㄍㄨˇ, 曼谷] Bangkok, capital of Thailand
马尔康镇[Mǎ ěr kāng zhèn, ㄇㄚˇ ㄦˇ ㄎㄤ ㄓㄣˋ, 马尔康镇 / 馬爾康鎮] Barkam town (Tibetan, Chinese Ma'erkang), capital of Ngawa Tibetan and Qiang autonomous prefecture 阿壩藏族羌族自治州|阿坝藏族羌族自治州 in north Sichuan
波恩[Bō ēn, ㄅㄛ ㄣ, 波恩] Bonn, a small town on the Rhine, Cold War capital of West Germany 1949-1990
堪培拉[Kān péi lā, ㄎㄢ ㄆㄟˊ ㄌㄚ, 堪培拉] Canberra, capital of Australia
京城[jīng chéng, ㄐㄧㄥ ㄔㄥˊ, 京城] capital of a country
基建[jī jiàn, ㄐㄧ ㄐㄧㄢˋ, 基建] capital construction (project); infrastructure
大写[dà xiě, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄝˇ, 大写 / 大寫] capital letters; block letters; banker's anti-fraud numerals 壹, 貳|贰, 叄|叁, 肆, 伍, 陸|陆, 柒, 捌, 玖, 拾, 佰, 仟
大梁[Dà liáng, ㄉㄚˋ ㄌㄧㄤˊ, 大梁] capital of Wei 魏 during Warring states
府城[fǔ chéng, ㄈㄨˇ ㄔㄥˊ, 府城] capital of 府 prefecture (from Tang to Qing times); prefectural seat
[lú, ㄌㄨˊ, 栌 / 櫨] capital (of column); smoke tree
股本[gǔ běn, ㄍㄨˇ ㄅㄣˇ, 股本] capital stock; investment
京都[Jīng dū, ㄐㄧㄥ ㄉㄨ, 京都] the capital (of a country); Kyōto (Japan)
[bó, ㄅㄛˊ, 亳] name of district in Anhui; capital of Yin
仰光[Yǎng guāng, ㄧㄤˇ ㄍㄨㄤ, 仰光] Yangon (Rangoon), main city of south Myanmar (Burma), the national capital until November 2005, when the capital moved to Naypyidaw 内比都 or Pyinmana 彬馬那 彬马那
伊宁[Yī níng, ㄧ ㄋㄧㄥˊ, 伊宁 / 伊寧] Gulja or Yining city in Xinjiang, capital of Ili Kazakh autonomous prefecture
伊宁市[Yī níng shì, ㄧ ㄋㄧㄥˊ ㄕˋ, 伊宁市 / 伊寧市] Gulja or Yining city in Xinjiang, capital of Ili Kazakh autonomous prefecture
伊通镇[Yī tōng zhèn, ㄧ ㄊㄨㄥ ㄓㄣˋ, 伊通镇 / 伊通鎮] Yitong township, capital of Yitong Manchurian autonomous county in Siping 四平, Jilin
个旧[Gè jiù, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄡˋ, 个旧 / 個舊] Gejiu, county level city in Yunnan, capital of Honghe Hani and Yi autonomous county 紅河哈尼族彝族自治州|红河哈尼族彝族自治州
个旧市[Gè jiù shì, ㄍㄜˋ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ, 个旧市 / 個舊市] Gejiu, county level city in Yunnan, capital of Honghe Hani and Yi autonomous county 紅河哈尼族彝族自治州|红河哈尼族彝族自治州
内比都[Nèi bǐ dū, ㄋㄟˋ ㄅㄧˇ ㄉㄨ, 内比都 / 內比都] Naypyidaw or Nay Pyi Taw, jungle capital of Myanmar (Burma) since November 2005, 300 km north of Rangoon and 300 km south of Mandalay; formerly called Pyinmana 彬馬那|彬马那
内蒙古自治区[Nèi Méng gǔ zì zhì qū, ㄋㄟˋ ㄇㄥˊ ㄍㄨˇ ㄗˋ ㄓˋ ㄑㄩ, 内蒙古自治区 / 內蒙古自治區] Inner Mongolia autonomous region, abbr. 内蒙古, capital Hohhot 呼和浩特市
六库[Liù kù, ㄌㄧㄡˋ ㄎㄨˋ, 六库 / 六庫] Liuku or Lutku, capital of Nujiang Lisu autonomous prefecture 怒江傈僳族自治州|怒江傈僳族自治州 in Yunnan
六库镇[Liù kù zhèn, ㄌㄧㄡˋ ㄎㄨˋ ㄓㄣˋ, 六库镇 / 六庫鎮] Liuku or Lutku, capital of Nujiang Lisu autonomous prefecture 怒江傈僳族自治州|怒江傈僳族自治州 in Yunnan
凯里[Kǎi lǐ, ㄎㄞˇ ㄌㄧˇ, 凯里 / 凱裡] Kaili city in Guizhou, capital of Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture 黔東南苗族侗族自治州|黔东南苗族侗族自治州
凯里市[Kǎi lǐ shì, ㄎㄞˇ ㄌㄧˇ ㄕˋ, 凯里市 / 凱裡市] Kaili city in Guizhou, capital of Qiandongnan Miao and Dong autonomous prefecture 黔東南苗族侗族自治州|黔东南苗族侗族自治州
出官[chū guān, ㄔㄨ ㄍㄨㄢ, 出官] to leave the capital for an official post
前郭镇[Qián guō zhèn, ㄑㄧㄢˊ ㄍㄨㄛ ㄓㄣˋ, 前郭镇 / 前郭鎮] Qian Gorlos township, capital of Qian Gorlos Mongol autonomous county 前郭爾羅斯蒙古族自治縣|前郭尔罗斯蒙古族自治县, Songyuan, Jilin
创投基金[chuàng tóu jī jīn, ㄔㄨㄤˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, 创投基金 / 創投基金] venture capital fund
刘宋[Liú Sòng, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄥˋ, 刘宋 / 劉宋] Song of the Southern dynasties 南朝宋 (420-479), with capital at Nanjing
刘宋时代[Liú Sòng shí dài, ㄌㄧㄡˊ ㄙㄨㄥˋ ㄕˊ ㄉㄞˋ, 刘宋时代 / 劉宋時代] Song of the Southern dynasties (420-479), with capital at Nanjing
加里宁格勒[Jiā lǐ níng gé lè, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˇ ㄋㄧㄥˊ ㄍㄜˊ ㄌㄜˋ, 加里宁格勒] Kaliningrad, town on Baltic now in Russian republic; formerly Königsberg, capital of East Prussia
北京[Běi jīng, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ, 北京] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市; fig. PRC government
北京市[Běi jīng shì, ㄅㄟˇ ㄐㄧㄥ ㄕˋ, 北京市] Beijing; capital of People's Republic of China; one of the four municipalities 直轄市|直辖市

capital ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイドルキャピタル[, aidorukyapitaru] (n) idle capital
カピタル[, kapitaru] (n) capital
キャピタル[, kyapitaru] (n) capital
キャピタルゲイン[, kyapitarugein] (n) capital gain; (P)
キャピタルベース[, kyapitarube-su] (n) capital base
キャピタルリスク[, kyapitarurisuku] (n) capital risk
キャピタルレター[, kyapitarureta-] (n) capital letter
キャピタルロス[, kyapitarurosu] (n) capital loss
スモールキャピタル[, sumo-rukyapitaru] (n) {comp} small capital
ベンチャーキャピタル[, bencha-kyapitaru] (n) venture capital
ベンチャービジネス[, bencha-bijinesu] (n) (not a venture capital firm) start-up company; venture business
ベンチャー企業[ベンチャーきぎょう, bencha-kigyou] (n) (not a venture capital firm) (See ベンチャービジネス) start-up company; venture business
下向[げこう, gekou] (n,vs) leaving the capital
中夏[ちゅうか, chuuka] (n) (1) (obsc) midsummer; (2) (See 中華) China; Chinese; (3) capital (city, town)
主力艦[しゅりょくかん, shuryokukan] (n) capital ship
[きょう(P);けい, kyou (P); kei] (n) (1) (きょう only) imperial capital (esp. Kyoto); (2) (きょう only) (See 伊呂波歌) final word of an iroha-uta; (3) (usu. けい) 10^16; 10,000,000,000,000,000; ten quadrillion (American); (obs) ten thousand billion (British); (P)
京の水[きょうのみず, kyounomizu] (n) (1) (arch) water from the capital (Kyoto), rumored to have a whitening effect; (2) (arch) (See 化粧水) type of washing lotion from the end of the Edo period
京人[けいじん, keijin] (n) citizen of the capital
京地[きょうち, kyouchi] (n) former capital region (i.e. Kyoto and its environs)
京形[きょうがた, kyougata] (n) style current in the capital
京洛[きょうらく;けいらく, kyouraku ; keiraku] (n) capital (esp. Kyoto)
京華[けいか, keika] (n) capital; flower capital
元入金[もとにゅうきん, motonyuukin] (n) capital
労資[ろうし, roushi] (n) capital and labor; capital and labour; capitalists and laborers; capitalists and labourers
可変資本[かへんしほん, kahenshihon] (n) variable capital
外資[がいし, gaishi] (n) foreign capital (e.g. in a company); foreign investment; (P)
外資導入[がいしどうにゅう, gaishidounyuu] (n) introduction of foreign capital
外資系[がいしけい, gaishikei] (n,adj-no) foreign capital group; foreign company
大文字[おおもじ(P);だいもんじ, oomoji (P); daimonji] (n) (1) (See 小文字) upper case letters; large characters; capital letter; (2) (だいもんじ only) the (kanji) character "dai" meaning "big"; (3) (だいもんじ only) huge character "dai" formed by fires lit on the side of a mountain in Kyoto on 16 Aug each year; (P)
徒手空拳[としゅくうけん, toshukuuken] (n) empty-handed; with nothing to start with; without capital
応募資金[おうぼしきん, ouboshikin] (n) subscribed capital
手討ち[てうち, teuchi] (n) capital punishment given personally by a feudal lord after a disrespectful act
旧都[きゅうと, kyuuto] (n) the old capital
柱頭[ちゅうとう, chuutou] (n,adj-no) (1) capital of column; (2) stigma (the top of the pistil in plants)
株式譲渡益[かぶしきじょうとえき, kabushikijoutoeki] (n) capital gain; profit on stock transfer
極刑[きょっけい, kyokkei] (n) capital punishment; extreme penalty; ultimate punishment
死刑[しけい, shikei] (n) death penalty; capital punishment; (P)
死刑制度[しけいせいど, shikeiseido] (n) capital punishment
死刑廃止[しけいはいし, shikeihaishi] (n) abolition of the death penalty; abolition of capital punishment
畿内[きない, kinai] (n) territories in the vicinity of the capital and under direct imperial rule; (in Japanese history) the five kuni in the immediate vicinity of Kyoto
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[みやこ, miyako] Thai: เมืองหลวง English: capital

capital ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อักษรตัวใหญ่[n. exp.] (aksøn tūa y) EN: capital letter FR: lettre capitale [f] ; lettre majuscule [f] ; capitale [f]
อำเภอเมือง[n. exp.] (amphoē meūa) EN: capital district ; provincial capital ; muang district FR: chef-lieu de province [m] ; préfecture [f] ; capitale provinciale [f]
อัดฉีดเงินทุน[v. exp.] (atchīt ngoe) EN: inject capital FR:
บัญชีทุน[n. exp.] (banchī thun) EN: capital account FR:
ดอกผล[n. exp.] (døk phon) EN: profit ; return ; capital gains ; produce ; fruit FR:
ดุลบัญชีเงินทุน[n. exp.] (dun banchī ) EN: capital and finance account FR:
ดุลบัญชีทุน[n. exp.] (dun banchī ) EN: balance on capital account FR:
จัดหาเงินทุน[v. exp.] (jathā ngoen) EN: acquire capital ; raise capital FR:
จุดสำคัญ[n. exp.] (jut samkhan) EN: important point ; crux ; crucial point ; essential point ; keynote ; important part ; crux of the matter ; significant point ; highlight FR: point capital [m] ; point essentiel [m] ; point crucial [m] ; point important [m] ; point soignificatif [m]
กำไรจากการขายทรัพย์สิน[n. exp.] (kamrai jāk ) EN: capital gain FR:
กำไรส่วนเกินทุน[n. exp.] (kamrai suan) EN: capital gain FR:
กำไรส่วนทุน[n. exp.] (kamrai suan) EN: capital gain FR:
การอัดฉีดเงินทุน[n. exp.] (kān atchīt ) EN: capital injection FR:
การบริหารเงินทุนหมุนเวียน[n. exp.] (kān børihān) EN: working capital management FR:
การใช้ทุน[n. exp.] (kān chai th) EN: capital consumption FR:
การจัดหาเงินทุน[n. exp.] (kān jathā n) EN: acquisition of capital ; raising of capital FR:
การขาดทุน[n.] (kān khātthu) EN: loss ; losing ; losing one's capital ; losing in business FR: pertes financières [fpl]
การควบคุมเงินทุน[n. exp.] (kān khūapkh) EN: capital control FR:
การลงโทษประหารชีวิต[n. exp.] (kān longthō) EN: capital punishment ; death penalty FR: peine capitale [f]
การลงทุน[n.] (kān longthu) EN: investment ; capital investment FR: investissement [m] ; investissements [mpl]
การลดเงินทุน[n. exp.] (kān lot ngo) EN: capital reduction FR: réduction de capital [f]
การเพิ่มทุน[n. exp.] (kān phoēm t) EN: increase in stock capital FR:
การสะสมเงินทุน[n. exp.] (kān sasom n) EN: capital accumulation FR:
การสะสมทุน[n. exp.] (kān sasom t) EN: capital formation FR:
การทำงบประมาณเงินทุน[n. exp.] (kān tham ng) EN: capital budgeting FR:
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน[X] (khanakammak) EN: Capital Market Supervisory Board (CMSB FR:
ขาดเงินทุน[v. exp.] (khāt ngoent) EN: lack of capital FR:
ขาดทุน[v.] (khātthun) EN: lose ; suffer a loss ; take a loss ; make a loss ; sustain losses ; have a deficit ; lose money ; lose one's capital ; be worse off ; be out of pocket FR: perdre ; subir des pertes ; perdre de l'argent
โครงสร้างเงินทุน[n. exp.] (khrōngsāng ) EN: capital structure FR:
ความคล่องตัวของเงินทุน[n. exp.] (khwām khløn) EN: flow of capital FR:
ความไม่สมบูรณ์ของตลาดทุน[n. exp.] (khwām mai s) EN: capital market imperfections FR:
ความต้องการเงินทุน[n. exp.] (khwām tǿngk) EN: capital requirements ; demand for capital FR:
กองทุน[n.] (køngthun) EN: fund ; capital FR: fonds [mpl]
กระแสเงินทุน[n. exp.] (krasaē ngoe) EN: capital flows FR:
กรุง[n.] (krung) EN: capital ; city ; metropolis FR: capitale [f] ; métropole [f] ; cité [f] ; mégalopole [f]
เมืองหลวง[n.] (meūanglūang) EN: capital FR: capitale [f]
เมืองหลวงทางวัฒนธรรมของยุโรป ; เมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมยุโรป[n. prop.] (Meūanglūang) EN: Europen Capital of Culture FR: Capitale européenne de la culture [f]
เมืองราชการ[n. exp.] (meūang rātc) EN: administrative capital FR: capitale administrative [f]
นครหลวง[n. exp.] (nakhøn lūan) EN: capital ; capital city ; metropolis FR: capitale [f] ; ville royale [f] ; métropole [f]
นโยบายเงินทุนหมุนเวียน[n. exp.] (nayōbāi ngo) EN: working capital policy FR:

capital ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kapitalbildung {f}accumulation of capital
Eigenkapitalzuwachs {m} aus sonstigen Quellen [econ.]additional paid in capital
Aktienkapital {n} | nicht ausgegebenes Aktienkapitalcapital stock; joint stock | unissued capital stock
Investitionsprogramm {n}capital expenditure program; capital expenditure programme [Br.]
Kapital {n} | arbeitendes Kapital | totes Kapital | totes Kapital; totes Inventar | geistiges Kapital | betriebsnotwendiges Kapital | nicht betriebsnotwendiges Kapital | Kapital und Arbeitcapital | active capital | dormant capital; unemployed capital | dead stock | intellectual capital | operating capital | non-operating capital | capital and labour
Aktienkapital {n}share capital
Anfangskapital {n}opening capital
Anlagekapital {n}invested capital
Anlagevermögen {n}fixed assets; invested capital
Eigenkapital {n} [econ.]equity; equity capital
Eigenkapital {n}own capital
Finanzspritze {f}infusion of cash; infusion of capital
Fremdkapital {n}outside capital
Gesellschaftskapital {n}corporate capital; capital stock
Kapitalbeschaffung {f}raising of capital
Kapitalbilanz {f}net capital movement
Kapitalflucht {f}flight of capital
Menschenkapital {n}human capital
Kapitalzins {m}interest on capital
Kapitalmangel {m}lack of capital
Liebe {f} | freie Liebe | die große Liebelove | free love | love with a capital L
Stammkapital {n}original share capital; common capital stock [Am.]
Kapitalknappheit {f}shortage of capital
Sonderabschreibung {f}additional capital allowance
Kapitalverkehr {m}turnover of capital
Abschreibung {f}capital allowance
Betriebskapital {n}capital employed
Investitionsgüter {pl}capital goods; investment goods
Kapitalabwanderung {f}capital outflow
Kapitalanteil {m}capital share
Kapitalaufwand {m}capital outlay
Kapitalbasis {f}capital base
Kapitalbedarf {m}capital requirements
Eigenmittel {pl}one's own resources (funds; capital)
Geldanlage {f}investment of money (capital)
Großschreibung {f}capitalization
Großschrift {f}capitalization
Kapitalbetrag {m}capital sum
Kapitalbilanz {f}capital account
Kapitalbindung {f}capital commitment

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า capital
Back to top