ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thoughtlessly

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thoughtlessly*, -thoughtlessly-

thoughtlessly ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thoughtlessly (adv.) อย่างไม่เอาใจใส่ See also: อย่างเลินเล่อ, อย่างประมาท Syn. carelessly, incautiously Ops. carefully, cautious, thoughtfulcareful, cautiously, thoughtfully
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กะพรวดกะพราด (adv.) thoughtlessly See also: rushingly Syn. พรวดพราด, ลุกลน, ลนลาน

thoughtlessly ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
うっかり[, ukkari] (adv,n,vs) carelessly; thoughtlessly; inadvertently; (P)
ほいほい[, hoihoi] (adv) (1) Shoo! (used to drive away people or animals); without considering the pros and (particularly) the cons; thoughtlessly; readily; blithely; willingly; (vs) (2) to pamper; to spoil
[なまじ, namaji] (adv) (1) (uk) (See 憖い・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖い・2) halfway; half-done; incomplete
憖い[なまじい, namajii] (adv) (1) (uk) (See 憖・1) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) (See 憖・2) halfway; half-done; incomplete
憖っか[なまじっか, namajikka] (adv) (1) (uk) thoughtlessly; rashly; unwisely; half-heartedly; (adj-na) (2) halfway; half-done; incomplete
浮かり[うかり, ukari] (adv) (uk) (arch) (See うっかり) carelessly; thoughtlessly; inadvertently
矢鱈[やたら, yatara] (adj-na,adv,adv-to) (uk) at random; thoughtlessly; recklessly; excessively
軽々;軽軽[けいけい, keikei] (adv) (usu. as 軽々に) indiscreetly; thoughtlessly; carelessly; frivolously

thoughtlessly ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
กะพรวดกะพราด[adv.] (kaphrūatkap) EN: thoughtlessly FR:
ลอย ๆ = ลอยๆ[adv.] (løi-løi) EN: indiscreetly ; thoughtlessly ; heedlessly ; irresponsibly ; without thinking FR:
พล่อย[adv.] (phlǿi) EN: freely ; indiscreetly ; indiscreetly ; thoughtlessly ; flippantly ; heedlessly FR: en l'air ; à la légère ; de façon irréfléchie ; inconsidérément
พล่อย ๆ = พล่อยๆ[adv.] (phlǿi-phlǿi) EN: indiscreetly ; freely ; thoughtlessly ; flippantly FR:
โพล่ง[adv.] (phlōng) EN: thoughtlessly ; carelessly ; heedlessly FR:
พูดพล่อย ๆ = พูดพล่อยๆ[v. exp.] (phūt phlǿi-) EN: speak thoughtlessly ; say thoughtlessly ; speak without thinking ; talk irresponsibly ; talk rubbish FR: parler en l'air ; prononcer des paroles en l'air ; parler sans réfléchir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thoughtlessly
Back to top