ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

thoughtfulness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *thoughtfulness*, -thoughtfulness-

thoughtfulness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
thoughtfulness (n.) ความเอาใจใส่ Syn. consideration
thoughtfulness (n.) ความเคร่งขรึม See also: ความจริงจัง, ความวิตก Syn. earnestness, solemnity Ops. fun, gaiety

thoughtfulness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
心眼[xīn yǎn, ㄒㄧㄣ ㄧㄢˇ, 心眼] consideration; ability to be considerate; thoughtfulness; social grace; ability to see how to treat others; heart; intention; conscience; mind (esp. narrow-minded etc); cleverness; wits; N.B. not mind's eye

thoughtfulness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
デリカシー[, derikashi-] (n) (See 思い遣り) delicacy; tact; considerateness; sensitivity; thoughtfulness
遠慮[えんりょ, enryo] (adj-na,n,vs) diffidence; restraint; reserve; discretion; tact; thoughtfulness; (P)

thoughtfulness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จิตตะ[n.] (jitta) EN: thought ; thoughtfulness ; active thought FR:
น้ำใจ[n.] (nāmjai) EN: flowing heart ; good feelings ; generosity ; kindness ; spirit ; heart ; thoughtfulness ; disposition ; sympathy ; clemency FR: générosité [f] ; propension [f] ; bienveillance [f] ; obligeance [f] (litt.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า thoughtfulness
Back to top