ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

major

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *major*, -major-

major ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
major (adj.) ส่วนใหญ่ See also: ส่วนมาก Syn. most, main Ops. minor
major (adj.) สำคัญมาก Syn. important, crucial Ops. minor
major general (n.) พลตรี (ยศ) See also: ตำแหน่งพลตรี Syn. air officer, general of the air force
major league (n.) เกี่ยวกับทีมเบสบอลในระดับ Major Leagues
major scale (n.) ระดับเสียงหลัก (ทางดนตรี) Syn. scale
major suit (n.) ไพ่โพดำและโพแดง
major-domo (n.) พ่อบ้านดูแลบ้าน See also: ผู้ดูแลบ้าน, หัวหน้าคนรับใช้ที่เป็นผู้ชาย Syn. seneschal
majoram (n.) ผักใบเขียวกลิ่นหอมใช้ปรุงแต่งอาหาร See also: พลาสลี่
majority (n.) ส่วนใหญ่ See also: ส่วนใหญ่ที่สุดของกลุ่ม Syn. bulk, greater number Ops. minority
majority (n.) เสียงข้างมาก See also: เสียงส่วนมาก, ส่วนรวม, ฝ่ายข้างมาก Syn. absolute majority
majority (n.) พลตรี (ยศ)
majority (adj.) ซึ่งเป็นส่วนใหญ่
majority leader (n.) หัวหน้าพรรคเสียงข้างมากในสภา
majority rule (n.) ระบบเสียงข้างมาก Syn. democracy
majority verdict (n.) คำตัดสินของลูกขุน
majorly (adv.) อย่างมาก See also: อย่างเต็มที่, อย่างสูง
English-Thai: HOPE Dictionary
major(เม'เจอะ) n. พันตรี,ผู้บรรลุนิติภาวะ,วิชาเอกadj. ใหญ่,สำคัญ,ส่วนใหญ่,บรรลุนิติภาวะ vi. เรียนวิชาเอก, Syn. larger,leading
major generaln. นายพลตรี, See also: major-generalship n. major-generalcy n.
major suitn. ไพ่โพธิ์แดงหรือโพธิ์ดำ
major termn. ข้อโย้แย้งที่สรุป
major-domo(เมเจอโด'โม) n. พ่อบ้าน,เจ้ากรม
majoretteหญิงถือไม้นำวงดนตรีในขบวนแห่
majority(มะจอ'ริที) n.,adj. ส่วนใหญ่,ส่วนมาก,คะแนนเสียงข้างมาก,ตำแหน่งพันตรี,นิติภาวะ.
majority leadern. ผู้นำพรรคที่มีเสียงข้างมากในรัฐสภา
English-Thai: Nontri Dictionary
major(adj) สำคัญ,เขื่อง,ใหญ่,ส่วนใหญ่,ส่วนมาก
majority(n) หมู่มาก,คะแนนเสียงส่วนมาก,วัยผู้ใหญ่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
major arcส่วนโค้งใหญ่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
major termคำหลัก, พจน์หลัก [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
majority๑. คะแนนเสียงข้างมาก, ฝ่ายข้างมาก๒. การบรรลุนิติภาวะ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
majority leaderผู้นำเสียงข้างมากในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
majority ruleการถือเสียงข้างมากเป็นเกณฑ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Majorกลุ่มใหญ่ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
major league (n.) เกี่ยวกับทีมเบสบอลในระดับ Major Leagues
พล.ต.ต. (n.) police major general See also: Pol.Maj.Gen. Syn. พลตำรวจตรี
พลตำรวจตรี (n.) Police Major General
พ.ต. (n.) major See also: Maj. Syn. พันตรี
พันตรี (n.) major See also: Maj.
รายใหญ่ (adj.) major See also: main, important, chief, leading
พล.ต. (n.) major general See also: Maj. Gen. Syn. พลตรี
พลตรี (n.) major general
วิชาเอก (n.) major subject Ops. วิชาโท, วิชารอง
ทนายหน้าหอ (n.) majordomo See also: head of servants, butler, chief steward
ข้างมาก (adj.) majority Ops. ข้างน้อย
ฝ่ายข้างมาก (n.) majority Syn. เสียงข้างมาก
ส่วนใหญ่ (n.) majority Syn. ส่วนมาก, จำนวนมาก Ops. ส่วนน้อย
เสียงข้างมาก (n.) majority See also: voice more than half, choice/vote of the majority Syn. เสียงส่วนมาก Ops. เสียงข้างน้อย, เสียงส่วนน้อย
เสียงส่วนมาก (n.) majority Syn. เสียงข้างมาก, เสียงส่วนใหญ่ Ops. เสียงส่วนน้อย, เสียงข้างน้อย
คะแนนเสียงข้างมาก (n.) majority vote Syn. เสียงส่วนใหญ่ Ops. คะแนนเสียงข้างน้อย, เสียงส่วนน้อย
เสียงส่วนใหญ่ (n.) majority vote See also: majority opinion, vote of the majority Syn. เสียงข้างมาก, เสียงส่วนมาก
เสียงส่วนใหญ่ (n.) majority vote See also: majority opinion, vote of the majority Syn. เสียงข้างมาก, เสียงส่วนมาก
Maj. (abbr.) คำย่อของ Major
พ.ต.ต. (n.) police major See also: Pol.Maj. Syn. พันตำรวจตรี
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Mr. De Winter informed me that his sister, Mrs. Lacy, and Major Lacy are expected for luncheon.คุณผู้ชายแจ้งฉันว่าคุณนายเลซี่ และผู้พันเลซี่จะมาทานมื้อเที่ยงด้วย
My radio reports a major coordinated attack.{\cHFFFFFF}My radio reports a major coordinated attack.
There are no major organs remaining. May I have a glass of water?ไม่มือวัยวะสําคัญเหลืออยู่ ขอนํ้าผมเเก้วนึงสิ
With convenient nonstops to the moon and all major space stations, on Pan Am the sky is no Ionger the limit.ด้วยไม่หยุดสะดวก ไปยังดวงจันทร์และทุกสถานี อวกาศที่สำคัญ บนแพนท้องฟ้าที่ไม่มีขีด จำกัด
There, Major Jack. They're going into the trees!มีสาขาแจ็ค พวกเขากำลังจะเป็นต้นไม้!
Look, major Cooper promised that...ฟังนะ ผู้พันคูเปอร์สัญญาว่า...
Yes, this is major Cooper.ใช่แล้ว นี่คือผู้พันคูเปอร์
Are you going to major in English?คุณจะเลือกสาขาหลัก ภาษาอังกฤษ เหรอ?
Imagine pretending to be a stock boy when you're a major artiste.ให้ตายสิ แหม! ทำมาเป็นเด็กสโตร์ แต่ที่แท้ตัวเองก็เป็นสุดยอดอาตต์ติสต์!
Who's Madeline Urie? She provides talent for all the major networks.- ใครคือเมดีลีน ยูรี่
I'm having dinner last night with this guy, major network executive, top brass, telling him how incredible you are....กับผู้บริหารของสถานีโทรทัศน์ ฉันว่าคุณเก่งมาก และเขาควรไปดูคุณ
We have a distinguished panel of judges who are going to select one of our rising young comedians and give him an opportunity on a major network television show.คณะกรรมการจะเลือก... ...ดาวตลกดวงใหม่ของเรา... ...และให้โอกาสเขา ได้ออกรายการโทรทัศน์

major ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
避重就轻[bì zhòng jiù qīng, ㄅㄧˋ ㄓㄨㄥˋ ㄐㄧㄡˋ ㄑㄧㄥ, 避重就轻 / 避重就輕] avoid the important and dwell on the trivial; keep silent about major charges while admitting minor ones
[míng, ㄇㄧㄥˊ, 螟] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest
螟虫[míng chóng, ㄇㄧㄥˊ ㄔㄨㄥˊ, 螟虫 / 螟蟲] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest
钻心虫[zuān xīn chóng, ㄗㄨㄢ ㄒㄧㄣ ㄔㄨㄥˊ, 钻心虫 / 鑽心蟲] boring insect; snout moth's larva (Aphomia gullaris or Plodia interpuncuella or Heliothus armigera etc), major agricultural pest
心腹之患[xīn fù zhī huàn, ㄒㄧㄣ ㄈㄨˋ ㄓ ㄏㄨㄢˋ, 心腹之患] lit. calamity within one's bosom (成语 saw); major trouble hidden within
放长线钓大鱼[fàng cháng xiàn diào dà yú, ㄈㄤˋ ㄔㄤˊ ㄒㄧㄢˋ ㄉㄧㄠˋ ㄉㄚˋ ㄩˊ, 放长线钓大鱼 / 放長線釣大魚] use a long line to catch a big fish (成语 saw); a long-term plan for major returns
卧虎[wò hǔ, ㄨㄛˋ ㄏㄨˇ, 卧虎 / 臥虎] crouching tiger; fig. major figure in hiding; concealed talent
九州[Jiǔ zhōu, ㄐㄧㄡˇ ㄓㄡ, 九州] division of China during earliest dynasties; fig. ancient China; Kyūshū, southernmost of Japan's four major islands
圣索非亚大教堂[Shèng Suǒ fēi yà dà jiào táng, ㄕㄥˋ ㄙㄨㄛˇ ㄈㄟ ㄧㄚˋ ㄉㄚˋ ㄐㄧㄠˋ ㄊㄤˊ, 圣索非亚大教堂 / 聖索非亞大教堂] Hagia Sophia (the main cathedral of Constantinople, subsequently the major mosque of Istanbul)
要道[yào dào, ㄧㄠˋ ㄉㄠˋ, 要道] major road; thoroughfare; main road
封神榜[fēng shén bǎng, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄅㄤˇ, 封神榜] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
封神演义[fēng shén yǎn yì, ㄈㄥ ㄕㄣˊ ㄧㄢˇ ㄧˋ, 封神演义 / 封神演義] Investiture of the Gods, major Ming dynasty vernacular novel of mythology and fantasy, very loosely based on King Wu of Zhou's 周武王 overthrow of the Shang, subsequent material for opera, film, TV series, computer games etc
大型企业[dà xíng qǐ yè, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄥˊ ㄑㄧˇ ㄧㄝˋ, 大型企业 / 大型企業] large scale industry; major industry
大事[dà shì, ㄉㄚˋ ㄕˋ, 大事] major event; major political event (war or change of regime); major social event (wedding or funeral); (do sth) in a big way
大城市[dà chéng shì, ㄉㄚˋ ㄔㄥˊ ㄕˋ, 大城市] major city; big city; metropolis; metropolis; large city
大小三度[dà xiǎo sān dù, ㄉㄚˋ ㄒㄧㄠˇ ㄙㄢ ㄉㄨˋ, 大小三度] major and minor third (musical interval)
宏图[hóng tú, ㄏㄨㄥˊ ㄊㄨˊ, 宏图 / 宏圖] major undertaking; vast plan; grand prospect
少将[shào jiàng, ㄕㄠˋ ㄐㄧㄤˋ, 少将 / 少將] major general; rear admiral; air vice marshal
抉择[jué zé, ㄐㄩㄝˊ ㄗㄜˊ, 抉择 / 抉擇] major decisions
终身大事[zhōng shēn dà shì, ㄓㄨㄥ ㄕㄣ ㄉㄚˋ ㄕˋ, 终身大事 / 終身大事] major turning point of lifelong import (esp. marriage)
屈原纪念馆[Qū Yuán jì niàn guǎn, ㄑㄩ ㄩㄢˊ ㄐㄧˋ ㄋㄧㄢˋ ㄍㄨㄢˇ, 屈原纪念馆 / 屈原紀念館] Qu Yuan memorial hall in Zigui County 秭歸縣|秭归县, Hubei, built in 1982 and a major tourist attraction since then
胸大肌[xiōng dà jī, ㄒㄩㄥ ㄉㄚˋ ㄐㄧ, 胸大肌] pectoralis major muscle (across the top of the chest)
主科[zhǔ kē, ㄓㄨˇ ㄎㄜ, 主科] required courses in the major subject
要冲[yào chōng, ㄧㄠˋ ㄔㄨㄥ, 要冲 / 要沖] road hub; major crossroad
天狼星[Tiān láng xīng, ㄊㄧㄢ ㄌㄤˊ ㄒㄧㄥ, 天狼星] Sirius, a double star in constellation Canis Major 大犬座
圣德太子[Shèng dé Tài zǐ, ㄕㄥˋ ㄉㄜˊ ㄊㄞˋ ㄗˇ, 圣德太子 / 聖德太子] Prince Shōtoku Taiji (574-621), major Japanese statesman and reformer of the Asuka period 飛鳥時代|飞鸟时代, proponent of state Buddhism; portrayed as Buddhist saint
绝大多数[jué dà duō shù, ㄐㄩㄝˊ ㄉㄚˋ ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, 绝大多数 / 絕大多數] absolute majority; overwhelming majority
天枢[Tiān shū, ㄊㄧㄢ ㄕㄨ, 天枢 / 天樞] alpha Ursae Majoris
天枢星[tiān shū xīng, ㄊㄧㄢ ㄕㄨ ㄒㄧㄥ, 天枢星 / 天樞星] alpha Ursae Majoris in the Big Dipper
天璇[tiān xuán, ㄊㄧㄢ ㄒㄩㄢˊ, 天璇] beta Ursae Majoris in the Big Dipper
[dà, ㄉㄚˋ, 大] big; huge; large; major; great; wide; deep; oldest; eldest
男管家[nán guǎn jiā, ㄋㄢˊ ㄍㄨㄢˇ ㄐㄧㄚ, 男管家] butler; majordomo; housekeeper
天权[tiān quán, ㄊㄧㄢ ㄑㄩㄢˊ, 天权 / 天權] delta Ursae Majoris in the Big Dipper
玉衡[yù héng, ㄩˋ ㄏㄥˊ, 玉衡] epsilon Ursae Majoris in the Big Dipper
天玑[tiān jī, ㄊㄧㄢ ㄐㄧ, 天玑 / 天璣] gamma Ursae Majoris in the Big Dipper
少校[shào xiào, ㄕㄠˋ ㄒㄧㄠˋ, 少校] junior ranking officer in Chinese army; major; lieutenant commander
多数[duō shù, ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ, 多数 / 多數] majority; most
多数决[duō shù jué, ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, 多数决 / 多數決] majority decision
多数党[duō shù dǎng, ㄉㄨㄛ ㄕㄨˋ ㄉㄤˇ, 多数党 / 多數黨] majority party
太半[tài bàn, ㄊㄞˋ ㄅㄢˋ, 太半] more than half; a majority; most; mostly

major ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
Xデー[エックスデー, ekkusude-] (n) (col) day in the near future when a major event is expected to occur (wasei
アカプルコグレゴリー[, akapurukoguregori-] (n) Acapulco major (Stegastes acapulcoensis); Acapulco gregory; Acapulco damselfish
いざ鎌倉[いざかまくら, izakamakura] (n) case that something major happens; event of an emergency; when it comes to the crunch
イ長調[イちょうちょう, i chouchou] (n) A major
ガラパゴスリングテールダムセルフィッシュ[, garapagosuringute-rudamuserufisshu] (n) Southern whitetail major (Stegastes beebei); Galapagos ringtail damselfish
ゼネコン[, zenekon] (n) (abbr) general contractor; major construction contractor; (P)
ゼネラルコントラクタ[, zenerarukontorakuta] (n) general contractor; major construction contractor
パナマニアンサージャント;パナミックサージェントメジャー[, panamaniansa-janto ; panamikkusa-jientomeja-] (n) Panamic sergeant major (Abudefduf troschelii); Panama sergeant major; Panamanian sergeant
メージャーリーグ[, me-ja-ri-gu] (n) Major League
メジャーアップグレード[, meja-appugure-do] (n) {comp} major upgrade
メジャーリーガー[, meja-ri-ga-] (n) major leaguer (baseball); major league player
メジャーリーグ[, meja-ri-gu] (n) Major League
七星[しちせい;しちしょう, shichisei ; shichishou] (n) (arch) (See 北斗七星) Big Dipper; Ursa Major
三大疾病[さんだいしっぺい, sandaishippei] (n) three major diseases (cancer, cerebral stroke, acute myocardial infarction)
上級曹長[じょうきゅうそうちょう, joukyuusouchou] (n) sergeant major
四大公害病[よんだいこうがいびょう, yondaikougaibyou] (n) (See 水俣病,第二水俣病,四日市ぜんそく,イタイイタイ病) the four major pollution-caused illnesses (Minamata disease, Niigata Minamata disease, Yokkaichi asthma, Itai-itai disease); four big pollution diseases of Japan
大リーグ[だいリーグ, dai ri-gu] (n) the major leagues (baseball)
大会社[だいがいしゃ, daigaisha] (n) large industrial company; major corporation; big business
大変[たいへん, taihen] (adv) (1) very; greatly; (adj-na,n) (2) immense; enormous; great; (3) serious; grave; dreadful; terrible; (4) difficult; hard; (5) (arch) major incident; disaster; (P)
大変身[だいへんしん, daihenshin] (n,vs) (See 変身) makeover; major change
大弯[たいわん, taiwan] (n) greater curvature of stomach; curvatura ventriculi major
大手[おおて(P);おおで, oote (P); oode] (n,adj-no) (1) front castle gate; (2) both arms open; outstretched arms; (3) major companies; (P)
大掃除[おおそうじ, oosouji] (n,vs) major cleanup; spring cleaning; (P)
大熊座;おおぐま座[おおぐまざ, oogumaza] (n) Ursa Major (constellation)
大空襲[だいくうしゅう, daikuushuu] (n,n-suf) major air raid; blitz
大胸筋[だいきょうきん, daikyoukin] (n) pectoralis major muscle
大規模停電[だいきぼていでん, daikiboteiden] (n) major power outage; massive blackout
大雅[だいが, daiga] (n) (See 雅・が・2) major festal song (subgenre of the Shi Jing)
学童疎開[がくどうそかい, gakudousokai] (n) evacuation of school children (from major cities to more rural areas, esp. during late World War II)
専修科目[せんしゅうかもく, senshuukamoku] (n) one's special subject; specialized subject; major
将補[しょうほ, shouho] (n) major general (JSDF)
少将[しょうしょう, shoushou] (n,adj-no) major general; rear admiral; air commodore; (P)
曹長[そうちょう, souchou] (n) master sergeant; sergeant major (JSDF)
有力候補[ゆうりょくこうほ, yuuryokukouho] (n) major contender; strong (leading) candidate; front runner
狂言回し;狂言廻し[きょうげんまわし, kyougenmawashi] (n) supporting, but indispensable role; major supporting role
空佐[くうさ, kuusa] (n) (Self Defense Force's Air Force) colonel (defence); lieutenant; major
空将[くうしょう, kuushou] (n) (Self Defense Force's Air Force) general (defence); lieutenant; major
花相撲[はなずもう, hanazumou] (n) any sumo tournament other than the (six) major tournaments
車冠オウム;車冠鸚鵡[くるまさかおうむ(車冠鸚鵡);くるまさオウム(車冠オウム);かクルマサカオウム, kurumasakaoumu ( kuruma kan oumu ); kurumasa oumu ( kuruma kan oumu ); ka kurumasak] (n) (uk) Major Mitchell's cockatoo (Cacatua leadbeateri); Leadbeater's cockatoo
軍医監[ぐんいかん, gun'ikan] (n) surgeon major general
Japanese-English: COMDICT Dictionary
メジャーアップグレード[めじゃーあっぷぐれーど, meja-appugure-do] major upgrade
大改訂[だいかいてい, daikaitei] major revision
メジャードゥーモ[めじゃーどうーも, meja-dou-mo] majordomo
多数決ゲート[たすうけつゲート, tasuuketsu ge-to] majority gate, majority element
多数決演算[たすうけつえんざん, tasuuketsuenzan] majority operation
多数決素子[たすうけつそし, tasuuketsusoshi] majority gate, majority element

major ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บทบาทสำคัญ[n. exp.] (botbāt samk) EN: major role FR: rôle important [m] ; rôle majeur [m]
ดาบตำรวจ (ด.ต.)[n. prop.] (Dāp Tamrūat) EN: Police Senior Sergeant Major (Pol. Sen. Sgt. Maj.) FR:
ดรัมเมเยอร์[n.] (drammēyoē) EN: drum major FR: drum major
เอก-[pref. (adj.)] (ēka- = ēkka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
เอก-[pref. (adj.)] (ēkka- = ēka) EN: first ; number one ; principal ; top ; leading ; primary ; major ; high ; great ; special ; particular ; single ; solitary : mono- (pref.) FR:
จ่า[n.] (jā) EN: sergeant ; Sgt (abbr.) ; sergeant major ; petty officer in the navy ; non-commissionned military ; sarge (inf.) FR: sous-officier [m] ; sergent [m]
จ่าสิบเอกพิเศษ (จ.ส.อ(พ.))[n. exp.] (jā sip ēk p) EN: sergeant major FR:
แกนเอก[n. exp.] (kaēn ēk) EN: major axis FR: axe principal [m]
การลงทุนที่สำคัญ[n. exp.] (kān longthu) EN: major investment FR:
การผ่าตัดใหญ่[n. exp.] (kān phātat ) EN: major surgery FR: intervention chirurgicale importante [f]
ครุภัณฑ์[n.] (kharuphan) EN: durable articles ; durable goods ; equipment ; furniture ; major items ; teaching aids FR:
ข้อตั้งหลัก[n. exp.] (khø tang la) EN: major premise FR:
ครั้งใหญ่[X] (khrang yai) EN: momentous ; major FR:
เกล็ดกระโห้[n.] (kletkrahō) EN: Clusia major FR: Clusia major
กลุ่มดาวจระเข้[n. prop.] (klum dāo Jø) EN: Ursa major FR: constellation de la Grande Ourse [f] ; La Grande Ourse
กลุ่มดาวหมีใหญ่[n. prop.] (klum dāo Mī) EN: Ursa major FR: constellation de la Grande Ourse [f] ; La Grande Ourse
กลุ่มดาวสุนัขใหญ่[n. prop.] (klum dāo Su) EN: Canis Major FR: constellation du Grand Chien ; Le Grand Chien
หลัก[adj.] (lak) EN: main ; basic ; fundamental ; principal ; essential ; major ; chief FR: principal ; primordial ; fondamental ; essentiel ; basique
มหาอำนาจ[n.] (mahā-amnāt) EN: great power ; major power ; superpower ; powerful nation FR: grande puissance [f] ; nation puissante [f] ; superpuissance [f]
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์[TM] (Mējoē Sīnīp) EN: Major Cineplex ; MAJOR FR: Major Cineplex
หมอน้อย[n.] (mønøi) EN: Plantago major FR: Plantago major
นายดาบตำรวจ (ด.ต.)[n. prop.] (Nāi Dāp Tam) EN: Police Senior Sergeant Major (Pol. Sen. Sgt. Maj.) FR:
นาวาอากาศตรี (น.ต.)[n. exp.] (nāwā ākāt t) EN: major ; squadron leader (Sqn Ldr) FR:
ปัญหาใหญ่[n. exp.] (panhā yai) EN: big problem ; major issue FR:
พันตำรวจตรี (พ.ต.ต.)[n. prop.] (Phan Tamrūa) EN: Police Major (Pol. Maj.) FR:
พันตรี (พ.ต.)[n. exp.] (phan trī) EN: major FR: major [m]
ภาวะซึมเศร้ารุนแรง[n. exp.] (phāwa seums) EN: major depressive disorder ; major depressive episode ; clinical depression ; major depression ; severe depression ; unipolar depression FR: dépression sévère [f] ; dépression majeure [f]
พลอากาศตรี (พล.อ.ต.)[n. exp.] (phon ākāt t) EN: major general ; air vice marshal (AVM) FR:
พลตำรวจตรี (พล.ต.ต.)[n. prop.] (Phon Tamrūa) EN: Police Major General (Pol. Maj. Gen.) FR:
พล.ต.ต. (พลตำรวจตรี)[abv.] (Phon.Tø.Tø.) EN: Pol. Maj. Gen. (Police Major General) FR:
พลตรี (พล.ต.)[n. exp.] (phon trī) EN: major general ; two-star general FR: général de division [m] ; général-major [m]
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่[n. exp.] (phūtheūhun ) EN: major shareholder FR: actionnaire majoritaire [m]
โรคซึมเศร้า[n. exp.] (rōk seumsao) EN: depression ; major depressive disorder (MDD) FR: dépression [f]
สำคัญ[adj.] (samkhan) EN: important ; essential ; main ; primary ; outstanding ; significant ; valuable ; major ; prominent ; special ; serious ; key ; substantial FR: important ; essentiel ; primoridal ; principal ; fondamental ; significatif ; sérieux ; majeur
สำคัญมาก[adj.] (samkhan māk) EN: very important ; vital ; crucial ; major FR: très important ; primordial ; capital ; vital ; crucial ; majeur
เซกเมนต์ใหญ่[n. exp.] (sēkmēn yai) EN: major segment FR:
ส่วนโค้งใหญ่[n. exp.] (suankhōng y) EN: major arc FR:
วิชาเอก[n.] (wichā-ēk) EN: major subject ; major course ; major FR:
หญ้าเอ็นยืด[n.] (yā-enyeūt) EN: Plantago major FR: Plantago major
ใหญ่[adj.] (yai) EN: main ; superior ; major FR:

major ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
A; Ais; As; Aisis; Ases [mus.] | A-Dur {n}A; A sharp; A flat; A double sharp; A double flat | A major
Dur {n} (Tongeschlecht) [mus.] | Stück in F-Durmajor | piece in F major
Sergeant Major {m} (Abudefduf saxatilis) [zool.]sergeant major
Oberstabsfeldwebel {m} [mil.]sergeant major [Am.]; warrant officer class II [Br.]
Sexte {f} [mus.] | große Sextesixth | major sixth
Buntspecht {m} [ornith.]Great Spotted Woodpecker (Dendrocopos major)
Generalmajor {m} [mil.]major general
Gros {n}major part; majority; greater part; bulk
Hauptverkehrsweg {m}major traffic pathway
Major {m} [mil.]major
Majorität {f} | die Majorität haben; die Mehrheit habenmajority | to have a majority
Majoritätsbeschluss {m}majority decision
Majoritätsprinzip {n}majority principle
Vertragswerk {n}major agreement
Mehrheitswahlrecht {n} [pol.]majority representation
Mallorca {n}Majorca
mallorquinisch {adj}Majorcan
Zweidrittelmehrheit {f}two third majority

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า major
Back to top