ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fatal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fatal*, -fatal-

fatal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fatal (adj.) ซึ่งทำให้ถึงตาย See also: ซึ่งรักษาไม่ได้ Syn. curely, deadly, incurable Ops. curable
fatal (adj.) ซึ่งทำให้ล้มเหลว See also: ซึ่งทำให้หายนะ Syn. annihilating, fateful
fatalistic (adj.) ที่มองโลกในแง่ร้าย Syn. desponding, downbeat
fatality (n.) ความตายที่มาจากอุบัติเหตุหรือสงคราม See also: ความตาย Syn. accident, dying, mortality
fatally (adv.) อย่างปางตาย Syn. terribly, hopelessly
fatalness (n.) ความตาย See also: การไม่เคลื่อนๆไหว
English-Thai: HOPE Dictionary
fatal(เฟ'เทิล) adj. ซึ่งทำให้ตายได้,ถึงตาย,ร้ายกาจ,เป็นอันตราย,เคราะห์ร้าย,สำคัญมาก,เป็นเรื่องโชคชะตา, See also: fatalness n., Syn. deadly,lethal
fatal errorข้อผิดพลาดร้ายแรงหมายถึง ปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะทำให้โปรแกรมหรือเครื่อง คอมพิวเตอร์หยุดทำงานโดยสิ้นเชิง ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช จะเห็นเป็นลูกระเบิด
fatalism(เฟ'เทลลิซึม) n. ชาตินิยม,พรหมลิขิตนิยม, See also: fatalist n. fatalistic adj. fatalistically adv.
fatality(ฟะแทล'ลิที) n. คนตายโดยอุบัติเหตุ,ความหายนะถึงตาย,อุบัติเหตุถึงตาย,โชคชะตา,พรหมลิขิต,ดวงจู๋, Syn. death,mortality
fatally(เฟ'เทิลลี) adv. ในลักษณะที่ทำให้ถึงแก่ความตาย,ตามโชคชะตา,ตามพรหมลิขิต
English-Thai: Nontri Dictionary
fatal(adj) เกี่ยวกับเคราะห์กรรม,ร้ายแรง,ถึงตาย,เป็นอันตราย,ร้ายกาจ
fatality(n) เคราะห์กรรม,อุบัติเหตุ,โชคชะตา,อุปัทวเหตุ
fatally(adv) อย่างเป็นอันตรายถึงชีวิต,ตามโชคชะตา,ตามพรหมลิขิต
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
fatal dose; dose, lethalขนาดถึงตาย, ขนาดฆ่า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fatalismชะตานิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
fatality rate; rate, case fatalityอัตราป่วยตาย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fatalรุนแรงปางตาย [การแพทย์]
Fatalismวิธีปฏิบัติใหม่ [การแพทย์]
Fatalityการตาย [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มฤตยู (adj.) fatal See also: mortal, deadly
ปางตาย (adv.) fatally See also: nearly dead Syn. จวนตาย, เกือบตาย
พะงาบ (adv.) fatally See also: mortally, nearly death Syn. พะงาบๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't you remember your fatal mistake?คุณจำความผิดพลาดของคุณได้รึเปล่า?
You made one fatal mistake.คุณทำผิดพลาดอย่างหนึ่ง
"The wizard, sensing your apprehension, unleashes a fatal bolt from the ice sceptre."โจชัว บาสกิ้น ความลังเลของเจ้าส่งผลร้าย
Endocrine, adrenal, increasing to fatal levels.ต่อมรับรู้ และต่อมแอดดรีนัล ตอบสนองขั้นรุนแรง
I have no doubt... my father would've prevailed... were it not for one fatal mistake.ผมไม่สงสัยว่ายังไงพ่อผมมีฝีมือเก่งจะตาย ไม่มีวันพลาดอยู่แล้ว
Then some truck driver reported a fatal accident.แล้วเราก็ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถบรรทุก...
99 percent probability. Early fatal potential.... 99% มีแนวโน้มจะตายตั้งแต่เยาว์วัย
And that can be a fatal flaw.และนั่นก็เป็นข้อเสียถึงตายได้
It's also quite dangerous. The Mandrake's cry is fatal to anyone who hears it.แต่เสียงร้องของแมนเดรก ทำให้คนที่ได้ยินถึงตายได้
And then wham sad face fatal errorแต่ว่านายมันงั่ง สีหน้าเศร้าๆแบบนั้น
There is a fatal flaw in the night-vision goggle plan.มีเรื่องคอขาดบาดตาย ต้องใช้แว่นตากลางคืน
"the fatal recipe", what was the plot?"สูตรอาหารผสมยาพิษ" เนื้อเรื่องมันเป็นยังไงเหรอ

fatal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
出人命[chū rén mìng, ㄔㄨ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄥˋ, 出人命] fatal; resulting in sb's death
宿命论[sù mìng lùn, ㄙㄨˋ ㄇㄧㄥˋ ㄌㄨㄣˋ, 宿命论 / 宿命論] fatalism; fatalistic
罹难[lí nàn, ㄌㄧˊ ㄋㄢˋ, 罹难 / 罹難] fatality; to die in an accident; to be killed
致命[zhì mìng, ㄓˋ ㄇㄧㄥˋ, 致命] fatal; mortal; deadly; to sacrifice one's life
遇难者[yù nàn zhě, ㄩˋ ㄋㄢˋ ㄓㄜˇ, 遇难者 / 遇難者] victim; fatality

fatal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
フェータル[, fe-taru] (adj-na) fatal
死に至る[しにいたる, shiniitaru] (exp,v5r) to bring about death; (as an adjectival phrase) fatal (e.g. disease); thanatophoric
死中[しちゅう, shichuu] (n) fatal situation
死中求活[しちゅうきゅうかつ, shichuukyuukatsu] (n) finding a way out of a potentially fatal situation; seeking a way out of a desperate situation
致命的エラー[ちめいてきエラー, chimeiteki era-] (n) {comp} fatal error
致命的誤り[ちめいてきあやまり, chimeitekiayamari] (n) {comp} fatal error
カエルツボカビ症;蛙壷黴症[カエルツボカビしょう(カエルツボカビ症);かえるつぼかびしょう(蛙壷黴症), kaerutsubokabi shou ( kaerutsubokabi shou ); kaerutsubokabishou ( kaeru tsubo bai s] (n) chytridiomycosis (fatal infectious disease of amphibians)
フェータリスト[, fe-tarisuto] (n) fatalist
傾国傾城[けいこくけいせい, keikokukeisei] (n) (See 傾城傾国) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale
傾城傾国[けいせいけいこく, keiseikeikoku] (n) (See 傾国傾城) woman so glamorous as to bring ruin to a country (castle) as its king (lord) is captivated by her beauty; femme fatale
宿命論[しゅくめいろん, shukumeiron] (n) fatalism
致命的[ちめいてき, chimeiteki] (adj-na) fatal; lethal; (P)
致死[ちし, chishi] (n,adj-no) lethal; fatal; (P)
運命論[うんめいろん, unmeiron] (n) fatalism
運命論者[うんめいろんしゃ, unmeironsha] (n) fatalist
Japanese-English: COMDICT Dictionary
致命的エラー[ちめいてきえらあ, chimeitekieraa] fatal error
致命的誤り[ちめいてきあやまり, chimeitekiayamari] fatal error

fatal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครึ่งผีครึ่งคน[adj.] (khreung phī) EN: near death ; on the brink of death ; extremely weak ; of fatal end FR: à l'article de la mort ; mourant ; agonisant ; à moitié mort
ถึงตาย[adj.] (theung tāi) EN: fatal ; lethal FR: mortel ; fatal
อุกฉกรรจ์[adj.] (ukchakan) EN: serious ; critical ; fatal ; brutal ; felonious FR:
การเสียชีวิต[n. exp.] (kān sīa chī) EN: death ; fatality FR: mort [f] ; mortalité [f]
ถึงแก่ชีวิต[adj.] (theung kaē ) EN: lethal FR: létal ; fatal

fatal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
fatal; schwerwiegend {adj} | fataler; schwerwiegender | am fatalsten; am schwerwiegendsten | fataler Fehler; schwerwiegender Fehlerfatal | more fatal | most fatal | fatal error
Fatalist {m} | Fatalisten
fatalistisch {adv}fatalistically
Unglückstag {m}fatal day
todkrank {adj}fatally ill
unheilbringend {adj}fatal

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fatal
Back to top