ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

dangerously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *dangerously*, -dangerously-

dangerously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
dangerously (adv.) อย่างเป็นอันตราย See also: อย่างไม่ปลอดภัย, อย่างเป็นภัย Syn. perilously, hazardously
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I think you're a dangerously misinformed man... with a sinister notion about what the United States stands for!{\cHFFFFFF}ผมคิดว่าคุณเป็นอันตราย คนเข้าใจผิด ... {\cHFFFFFF}มีความคิดเกี่ยวกับสิ่งที่น่ากลัว สหรัฐอเมริกาย่อมา!
You're dangerously close to heart failure, Paul.คุณมีโอกาศหัวใจวายได้ทุกเมื่อนะ.. พอล
I realize that this is dangerously close to bordering on stalker status, but, uh, look, i-i don't really care about that.ผมรู้ว่านี่ชักจะเหมือนพวกโทรโรคจิตแล้ว แต่ผมไม่นำพาอยู่แล้ว
With necessities growing dangerously low... who knows what spark will set off this powder keg?ด้วยการปิดกั้นเป็นเวลานาน ผู้คนส่วนใหญ่เริ่มจะทนไม่ไหวอาจมีการลุกฮือขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้
You know, you're drifting dangerously close to cocky.- เธ„เธดเธ”เน€เธซเธฃเธญเธงเนˆเธฒเธ™เธฒเธขเธˆเธฐเน„เธกเนˆเน€เธˆเธญเธ›เธฑเธเธซเธฒ? - เธ„เธดเธ”เธงเนˆเธฒเธ‰เธฑเธ™เธ—เธณเน„เธ”เน‰เธ™เนˆเธฒ.
The martyr's heart is beating dangerously slow.หัวใจของผู้ยอมทรมาน เต้นช้าจนถึงระดับอันตราย
She's dangerously ill, violent. She killed seven people that we know of.เธอป่วยหนักครับ เป็นพวกอารมณ์รุนแรง เท่าที่เรารู้เธอฆ่าคนไปเจ็ดคน
Your body is running dangerously low on electrolytes.มันค่อยๆเป็นอันตรายอย่างช้าๆNด้วยสารอิเล็กโทรไลต์ โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม
That is not true, and I think we are dangerously close to no longer speaking in metaphor.นั่นไม่จริงเลย และฉันก็คิดว่าเรา้ เริ่มที่หาคำอุปมามาพูดไม่ได้แล้ว
Yes, but the atmosphere is dangerously thin.ใช่ แต่สภาพบรรยากาศ ค่อนข้างจะอันตราย
Your T zone is dangerously dry.ทีโซนของนาย แห้งเกินไป
The wall of your aorta is dangerously thin and could burst at any moment, and when that happens, it will most likely kill you.ผนังเส้นเลือดใหญ่ของคุณ มันบางอย่างน่าอันตราย และมันจะแตก เมื่อไรก็ได้ และเมื่อมันเกิดขึ้น ส่วนมากแล้ว มันจะฆ่าคุณ

dangerously ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉกรรจ์[adv.] (chakan) EN: seriously ; badly ; severely ; dangerously ; critically FR: sérieusement ; sévèrement
ผาดโผน[adv.] (phātphōn) EN: adventurously ; daringly ; dangerously FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า dangerously
Back to top