ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

earnestness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *earnestness*, -earnestness-

earnestness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
earnestness (n.) ความกระตือรือร้น Syn. enthusiasm
English-Thai: Nontri Dictionary
earnestness(n) ความเอาจริงเอาจัง,ความจริงจัง,ความตั้งใจจริง,ความมุ่งมั่น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And I wanted to come up with a story that would demonstrate qualities that I'm sure you all admire here, like earnestness or diligence.และคิดว่าจะทำยังไงให้มีคุณสมบัติ ที่พวกคุณต้องชื่นชม อย่างเช่นตั้งใจและมุ่งมั่น
Yes, I find your, uh, youthful brand of earnestness quite refreshing.คุณฉลาด มีความมุ่งมั่น และยังสดอยู่มาก
Because I also believe in the earnestness of his bloodthirst.เพราะกระหม่อมเชื่อใน เความกระหายเลือดของเขาด้วยพ่ะย่ะค่ะ
The work of spiritualism will rouse humanity... to a new, moral earnestness.สิ่งนี้จะกระตุ้นมนุษยชาติ.. ให้คำนึงถึงคีลธรรมมากขึ้น

earnestness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一意[いちい, ichii] (adj-na,adv,n) (1) unique; (2) earnestness
熱誠[ねっせい, nessei] (adj-na,n) earnestness
真面目[しんめんもく;しんめんぼく, shinmenmoku ; shinmenboku] (n) (1) one's true character; one's true self; oneself; (2) seriousness; earnestness
懸命[けんめい, kenmei] (adj-na,n) eagerness; earnestness; risking one's life; (P)
本腰[ほんごし, hongoshi] (n) strenuous effort; earnestness; seriousness; (P)
真剣(P);真険(iK)[しんけん, shinken] (n,adj-na) (1) seriousness; earnestness; (2) real sword (as opposed to unsharpened or wooden practice weapon) (practise); (P)
真摯[しんし, shinshi] (adj-na,n) (See 摯実) sincerity; earnestness; (P)
真面目さ[まじめさ, majimesa] (n) (uk) earnestness; solemnity; gravity; seriousness; soberness

earnestness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความจริงจัง[n.] (khwām jingj) EN: seriousness ; earnestness ; solemnity ; gravity FR: sérieux [m] ; gravité [f] ; solennité [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า earnestness
Back to top