ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

enormity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *enormity*, -enormity-

enormity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
enormity (n.) ความมหึมา See also: ความใหญ่โตมโหฬาร Syn. enormousness, vastness
enormity (n.) ความเลวทราม See also: ความชั่วร้าย, ความเสื่อมศีลธรรม Syn. evil, outrage, wickedness
English-Thai: HOPE Dictionary
enormity(อีนอร์'มิที) n. ความร้ายกาจ,ความชั่วร้าย,ความมหึมา,สิ่งชั่วร้าย., Syn. baseness
English-Thai: Nontri Dictionary
enormity(n) ความใหญ่โต,ความมหึมา,ความเลวร้าย,ความร้ายกาจ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At the enormity of living it?ความร้ายกาจของการมีชีวิตอยู่
But despite the enormity of this discovery, it would be just the first of many increasingly bizarre and disturbing findings.ฮาร์ด เกนเซล ได้ทำ การค้นพบที่ชัดเจน ครั้งแรกของหลุมดำ
I'm just now beginning to understand the enormity of that burden.และตอนนี้ ฉันก็เริ่มจะเข้าใจ ถึงความโหดร้ายของสิ่งนั้น
Look at all of it- - The flowers, the press, the people, the sheer enormity of it.ดูทั้งหมดนี่สิ ดอกไม้ สื่อ ผู้คน ความยิ่งใหญ่ของมัน
Truly... the tales and songs... fall utterly short of your enormity...อย่างแท้จริง ... ... นิทานและเพลง ... ... ขาดอย่างเต็มที่ของความร้ายกาจของคุณ ...

enormity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความชั่วร้าย[n.] (khwām chūar) EN: malignance ; vice ; wickedness ; viciousness ; atrocity ; evilness ; harm ; badness ; enormity FR: méchanceté [f] ; malveillance [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า enormity
Back to top