ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

pressing

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *pressing*, -pressing-

pressing ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
pressing (adj.) รีบด่วน Syn. urgent, importunate
pressingly (adv.) อย่างรีบด่วน Syn. urgently
English-Thai: HOPE Dictionary
pressing(เพรส'ซิง) adj. ด่วน,รีบด่วน., See also: pressingness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
pressing(adj) ด่วน,เร่งด่วน,รีบร้อน,ยัดเยียด
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เว้ย (int.) onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity Syn. โว้ย
เฮ้อ (int.) sound of a deep sigh expressing boredom or dissatisfaction
โว้ย (int.) onomatopoeia from the sound of calling attention, expressing familiarity
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have some difficulty in expressing myselfฉันมีความยากลำบากบ้างในการพูดอธิบายเกี่ยวกับตัวเอง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You would actually make a whole different story appear, just by pressing these buttons.ผมไม่รู้จะพูดยังไงดี
The factory owners aren't pressing charges. At least not today.เจ้าของโรงงานไม่ออกข่าว การจับกุม อย่างน้อยก็ไม่ใช่วันนี้
On to pressing business. Word has come to us coffee heiress Mrs Virginia Arness has dismissed her current tax lawyers.ว่ากันที่เรื่องเร่งด่วน มีข่าวเข้ามาว่า นางเวอร์จิเนีย อาร์เนส ทายาทกาแฟ
David! There are slightly more pressing matters at hand here.เนเธฅเน‰เธงเธญเธฐเน„เธฃเธ•เนˆเธญเน„เธ›
There must have been a pressing reasonต้องมีเหตุผลจำเป็นอย่างยิ่งแน่ๆเลยฮะ
What was the pressing reason that made you abandon me?อะไรคือสาเหตุที่ทำให้แม่ทิ้งผมฮะ?
Magneto's not the problem. At least not our most pressing one.แมกนีโตไม่ใช่ปัญหา อย่างน้อยก็ไม่สำคัญที่สุด
Shinjou Takehiko ~ ~ [I kept pressing the shutter so that I won't forget,] (wasurenai youni muchuu de shattaa kiru)Shinjou Takehiko [ฉันกดชัตเตอร์เพื่อที่ฉันจะไม่ได้ลืม] (wasurenai you ni muchuu de shattaa kiru)
Gus and I have slightly more pressing issues at the moment.กัสกับฉันมี ประเด็นจะพูด ตอนนี้
By pressing this button there will be spark at the photo.กดปุ่มตรงนี้ จะเกิดประกายไฟขึ้นที่รูปถ่าย
I keep pressing the button and nothing's happening.ฉันกดเท่าไร่ก็ใช้ไม่ได้เลย
My father is pressing for an early ordination, while my own inclination is to the scarlet of a captaincy in His Majesty's regulars.ทั้งๆ ที่ผมอยากจะเป็น ทหารส่วนพระองค์

pressing ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拨冗[bō rǒng, ㄅㄛ ㄖㄨㄥˇ, 拨冗 / 撥冗] find time in the midst of pressing affairs
迫在眉睫[pò zài méi jié, ㄆㄛˋ ㄗㄞˋ ㄇㄟˊ ㄐㄧㄝˊ, 迫在眉睫] pressing in on one's eyelashes (成语 saw); imminent
危迫[wēi pò, ㄨㄟ ㄆㄛˋ, 危迫] urgent; pressing danger
急务[jí wù, ㄐㄧˊ ˋ, 急务 / 急務] urgent task; pressing matter
关系式[guān xì shì, ㄍㄨㄢ ㄒㄧˋ ㄕˋ, 关系式 / 關係式] equation expressing a relation
幺并矢[yāo bìng shǐ, ㄧㄠ ㄅㄧㄥˋ ㄕˇ, 幺并矢] idemfactor (expressing a vector as sum of its three orthogonal projections)
[mèn, ㄇㄣˋ, 闷 / 悶] melancholy; depressing
紧迫[jǐn pò, ㄐㄧㄣˇ ㄆㄛˋ, 紧迫 / 緊迫] pressing; urgent
逼人[bī rén, ㄅㄧ ㄖㄣˊ, 逼人] pressing; threatening
反切[fǎn qiè, ㄈㄢˇ ㄑㄧㄝˋ, 反切] traditional system expressing the phonetic value of a Chinese character using two other characters, the first for the initial consonant, the second for the rhyme and tone

pressing ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
三つ指[みつゆび, mitsuyubi] (n) bowing while pressing three fingers of each hand on floor
原版[げんばん;げんぱん, genban ; genpan] (n) typesetting plates (books); mold; mould; pressing plates (records); original edition
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P)
圧し[おし, oshi] (n) weight; pressing down; commanding presence; authority
圧出[あっしゅつ, asshutsu] (n,vs) pressing out
寝押し[ねおし, neoshi] (n,vs) pressing clothes by placing them under the bedding while one sleeps
押し出し(P);押出し[おしだし, oshidashi] (n) (1) pushing something out; presence; (2) appearance; (3) run walked in (baseball); (4) pushing one's opponent out by pressing one's hands up against them (sumo); (P)
押し切り;押切り;押切[おしきり, oshikiri] (n) (1) straw cutter; short mane; (2) pressing and cutting
緊切[きんせつ, kinsetsu] (adj-na,n) urgent; pressing
膝詰め談判[ひざづめだんぱん, hizadumedanpan] (n) direct negotiations; pressing a demand with a face-to-face talk
行け行け[いけいけ;イケイケ, ikeike ; ikeike] (exp,n,adj-na) (1) excited; pressing forward; go-go; (in) high spirits; (having) excessive energy; (int) (2) Go!; go-man-go!; (adv) (3) connecting; separating
頭を付ける[あたまをつける, atamawotsukeru] (exp,v5r) to stop the opponent by pressing the head into his chest (sumo)
かね[, kane] (prt) interrogative sentence-ending particle expressing doubt; (P)
かよ[, kayo] (prt) (See か,よ) sentence-ending particle expressing doubt
スクイズ[, sukuizu] (n,vs) (1) squeeze; (2) (in scuba diving) discomfort or pain caused by increasing water pressure compressing body air spaces and pushing body tissue inward; (P)
それならそうと[, sorenarasouto] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still
それならそれで[, sorenarasorede] (exp) even so (expressing frustration, etc.); still
てば;ってば[, teba ; tteba] (prt) (1) indicates emotional closeness or annoyance with someone; (2) indicates an indirect command by expressing annoyance (in sentence-final position)
なくても良い;無くても良い[なくてもよい;なくてもいい, nakutemoyoi ; nakutemoii] (exp) (1) (after neg. stem of verb) need not (verb); (not) have to; expressing absence of obligation or necessity; (2) (See 無い) need not have; need not exist
はて;はてな[, hate ; hatena] (int) (1) Dear me!; Good gracious!; (2) well ... (used before sentences expressing a doubt); let me see; now ...
もどかしい[, modokashii] (adj-i) irritating (e.g. when having difficulty expressing oneself); frustrating; tantalizing; tantalising; slow-going; not quick enough; irritated; impatient
やいやい;ヤイヤイ[, yaiyai ; yaiyai] (adv,adv-to) (1) pressingly; demandingly; (int) (2) hey! hey!; oi!
具象[ぐしょう, gushou] (n,vs) embodying; expressing concretely; (P)
切実[せつじつ, setsujitsu] (adj-na,n) compelling; serious; severe; acute; earnest; pressing; urgent; (P)
喫緊事[きっきんじ, kikkinji] (n) urgent (pressing) matter
外交辞令[がいこうじれい, gaikoujirei] (n,adj-no) diplomatic turn of phrase; diplomatic language; tactful way of expressing something
己(P);己れ[おのれ, onore] (pn,adj-no) (1) (arch) oneself (itself, etc.); (2) (hum) I (or me); (3) (derog) you; (adv) (4) by oneself (itself, etc.); (int) (5) interjection expressing anger or chagrin; (P)
当面[とうめん, toumen] (adj-no,n-t) (1) current; urgent; pressing; impending; (vs) (2) to confront (an issue); to face (up to something); (adv) (3) for the meantime; at present; (P)
形容[けいよう, keiyou] (n,vs) (1) describing; comparing; expressing figuratively; modifying; qualifying (e.g. an adjective qualifying a noun); (n) (2) form; figure; condition; state; (3) personal appearance; one's face and figure; looks; (P)
思い入れ;思いいれ;想い入れ;思入れ(io);想入れ(io)[おもいいれ, omoiire] (n,vs) (1) emotional attachment; (2) attitude (expressing emotion); meditative pose (e.g. an actor); posing for effect
急迫した[きゅうはくした, kyuuhakushita] (adj-f) urgent; pressing; imminent
意味段落[いみだんらく, imidanraku] (n) (See 形式段落) logical paragraph (as opposed to a formal paragraph); segment of text expressing a single meaning
押し回し[おしまわし, oshimawashi] (n) depressing something and turning it while still depressed (i.e. gas stopper, spark plug)
押し手;押手[おして;おしで, oshite ; oshide] (n) (1) (arch) seal; stamp; (2) depressing the string of a zither with one's left hand; (3) (See 引き手・ひきで) (in archery) left hand; (4) obstinacy; stubbornness
暗愁[あんしゅう, anshuu] (n) sad thought; depressing reflection
暗澹;暗たん[あんたん, antan] (adj-t,adv-to) dark; gloomy; somber; depressing
止むに止まれず;已むに已まれず[やむにやまれず, yamuniyamarezu] (exp) (See 止むに止まれない,止むに止まれぬ) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible
止むに止まれない;已むに已まれない[やむにやまれない, yamuniyamarenai] (exp) (See 止むに止まれず,止むに止まれぬ) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible
止むに止まれぬ;已むに已まれぬ[やむにやまれぬ, yamuniyamarenu] (exp) (See 止むに止まれず,止むに止まれない) without being able to help oneself; against one's will; compelling; pressing; irresistible
火事見舞い;火事見舞[かじみまい, kajimimai] (n) post-fire visit to express sympathy; expressing one's sympathy after a fire

pressing ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัญชลี[v.] (anchalī) EN: pressing the hands together in salutation FR:
เบียดเสียด[adj.] (bīetsīet) EN: crowded together ; pushing against one another ; pressing against one another ; jostling FR:
บีบขมับ[v.] (bīpkhamap) EN: torture by pressing on the temples ; press one's temple FR:
ฉุกเฉิน[adj.] (chukchoēn) EN: urgent ; critical ; pressing FR: urgent ; critique
ขับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
คับขัน[adj.] (khapkhan) EN: critical ; trouble ; urgent ; emergent ; tight ; crisis ; imperative ; pressing FR: critique ; décisif ; crucial ; difficile
กระชั้น[adj.] (krachan) EN: urgent ; pressing ; imminent ; short FR: précipité
นบ[v.] (nop) EN: salute by raising the arms and pressing the palms together ; pay respect by clasping both hands together palm to palm ; pay respect to, to bend the head FR:
ประนม[v.] (pranom) EN: make a gesture of respect [by pressing the palms of the hands together at the chest] ; bring both hands together in obeisance FR:
เร่ง[adj.] (reng) EN: urgent ; pressing FR: urgent ; pressant
เร่งรัด[adj.] (rengrat) EN: accelerated ; pressing FR: accéléré
ร้อน[adj.] (røn) EN: urgent ; imperative ; pressing ; in desperate need FR: urgent ; pressant
ธุระจำเป็น[n. exp.] (thura jampe) EN: pressing business FR: affaire urgente [f]
หางกะทิ[X] (hāng kathi) EN: thin coconut cream (from the second or third pressing) FR: crème de lait de coco [f] ; suprême de lait de coco [m]
เฮ้อ[X] (hoē) EN: [sound expressing exhaustion, relief, boredom or dissatisfaction] FR:
หดหู่[adj.] (hothū) EN: shrunken in spirit ; downhearted ; depressed ; dismayed ; despondent ; depressing FR: déprimé
การขอโทษ[n.] (kān khøthōt) EN: apology ; pardon ; apologizing ; expressing regret FR: excuses [fpl]
การพรางคดี[n. exp.] (kān phrāng ) EN: suppressing evidence of a crime FR:
การแสดง[n. exp.] (kān sadaēng) EN: expressing FR: expression [f]
การแสดงความเห็นใจ[n. exp.] (kān sadaēng) EN: expressing sympathy FR:
การแสดงความเสียใจ[n. exp.] (kān sadaēng) EN: condolences ; expressing regret FR:
งึม[adj.] (ngeum) EN: depressed ; depressing FR:

pressing ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pressen {n} | isostatisches Pressenpressing | isostatic pressing
Stanzen {n} | abfallloses Stanzenpressing; stamping | scrap-free blanking
Entstörung {f}suppression of interference; suppressing

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า pressing
Back to top