ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

fun

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *fun*, -fun-

fun ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
fun (n.) ความสนุกสนานครื้นเครง See also: ความสนุกสนาน, ความครึกครื้น, ความรื่นเริง Syn. amusement, enjoyment, merriment
fun (adj.) สนุกสนาน See also: เฮฮา, ครื้นเครง, ตลก
fun (n.) สิ่งบันเทิงใจ See also: สิ่งที่ทำให้สนุกสนาน
fun and games (idm.) การเล่นสนุก (คำไม่เป็นทางการ)
function (n.) การทำงาน See also: การทำหน้าที่, การปฏิบัติหน้าที่ Syn. operation, performance, working
function (n.) หน้าที่ See also: บทบาท
function (vt.) ทำงาน See also: ทำหน้าที่, ปฏิบัติหน้าที่
function (n.) ความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์เกี่ยวกับจำนวนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น มีสัญลักษณ์คือ f
function word (n.) คำบุพบท Syn. conjunctive word, copulative element
functional (adj.) ซึ่งสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ See also: ซึ่งสามารถนำไปใช้ได้จริง Syn. practical, pragmatic, utilitarian
functional (adj.) ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้
functional (adj.) เกี่ยวกับการทำงาน See also: เกี่ยวกับการทำหน้าที่
functionally (adv.) โดยสามารถนำไปใช้เป็นประโยชน์ See also: โดยสามารถนำไปใช้ได้จริง Syn. practically, pragmatically
functionary (n.) เจ้าหน้าที่ See also: ผู้ทำหน้าที่เฉพาะอย่าง Syn. official
functioning (adj.) ซึ่งทำงานอยู่ See also: ซึ่งเคลื่อนไหว, ที่เคลื่อนที่ Syn. acting, working
functioning (adj.) ซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่
fund (n.) ของที่สำรองไว้ Syn. stock, store, supply
fund (n.) ทุน See also: เงินทุน, เงินสะสม
fund (n.) กองทุน (องค์กร, หน่วยงาน)
fund (vt.) หาทุนให้ See also: เก็บเป็นกองทุน, จัดหาเงินให้
fund (vt.) จัดหาเงินไว้ใช้หนี้
fundamental (adj.) ซึ่งเกี่ยวกับรากฐาน See also: ซึ่งเกี่ยวกับพื้นฐาน Syn. basal, basic, underlying
fundamental (n.) รากฐาน See also: หลักเบื้องต้น, พื้นฐาน
fundamentally (adv.) โดยเป็นรากฐาน See also: โดยพื้นฐาน Syn. basically
fundamentals (n.) ส่วนที่สำคัญที่สุด Syn. essentials
funds (n.) งบประมาณ See also: เงินตรา, กองทุน, เงิน, ทุน, เงินสะสม, งบประมาณ Syn. allocation
funds (n.) ทรัพย์สิน See also: กองทุน, เงินทุน Syn. treasury, wealth
funds (n.) ทรัพย์สิน See also: ทรัพย์สมบัติ Syn. capital, property
funeral (n.) พิธีฝังศพ See also: งานฝังศพ Syn. burial
funeral director (n.) สัปเหร่อ See also: ผู้จัดการศพ Syn. mortician
funeral home (n.) ห้องดับจิต See also: ห้องเก็บศพ, ที่บรรจุศพ Syn. charnel house, mausoleum
funerary box (n.) หีบศพ Syn. coffin
funereal (adj.) หดหู่ See also: สิ้นหวัง, ท้อแท้ Syn. somber Ops. happy, joyful
fungus (n.) เชื้อรา See also: เห็ด, รา
fungus stalk (n.) ก้านเห็ด
fungus-face (sl.) คนมีหนวด
funky (adj.) ซึ่งมีกลิ่นเหม็น (คำสแลง) Syn. musty, smelly
funky (adj.) รู้สึกไม่ค่อยสบายใจ (คำไม่เป็นทางการ) See also: รู้สึกไม่ค่อยดี
funky (sl.) ติดดิน See also: ง่ายๆ, พื้นๆ
funnel (n.) กรวย See also: ท่อปากกว้างปลายสอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
fun(ฟัน) n. ความสนุกสนาน,ความขบขัน,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ -Phr. (make fun of,poke fun at หยอกล้อ,หัวเราะเยาะ) vt.,vi. เล่นตลก,ล้อเล่น. adj. เกี่ยวกับการหยอกล้อ,เกี่ยวกับการล้อเล่น,เพ้อฝัน,ร่าเริง, Syn. amusement
funambulistn. นักแสดงการไต่เชือก, See also: funambulism n.
function(ฟังคฺ'เชิน) หน้าที่,การปฏิบัติงาน,ภาระกิจ,งาน,พิธี,บทบาท,ประสิทธิภาพ,การชุมนุมใหญ่, (คณิตศาสตร์) จำนวนที่ขึ้นอยู่กับจำนวนอื่น,ฟังค์ชัน. vi. ปฏิบัติหน้าที่,กระทำ,ใช้ตำแหน่งหน้าที่, Syn. perform,work,do,
function keysแป้นกำหนดหน้าที่หมายถึง แป้นพิเศษกลุ่ม หนึ่งที่มักจะถูกจัดไว้ให้อยู่แถวบน สุดของแป้นพิมพ์ (บางทีก็อยู่ ด้านซ้ายมือ) ปกติจะมีอยู่ราว ๆ 10-15 แป้น บนแป้นจะมีตัวอักษร F ตามด้วยเลขตั้งแต่ 1-15 (แล้วแต่ว่ามีกี่แป้น) แป้นเหล่านี้จะถูกกำหนด หน้าที่ เฉพาะ ให้ใช้แทนคำสั่งบางคำสั่งได้เลย เช่น ในระบบดอส แป้น F3 จะใช้แทนคำสั่ง copy ได้ เป็นต้น
functionaladj. เกี่ยวกับหน้าที่,ซึ่งปฏิบัติตามหน้าที่,ซึ่งสามารถปฏิบัติการได้,ซึ่งไม่ทราบสาเหตุทางกายหรือการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง., Syn. suitable,practical
fund(ฟันดฺ) {funded,funding,funds} n. เงินทุน,ทุน vt. ให้ทุน,จัดหาทุนแก่,ให้เงินแก่
fundament(ฟัน'ดะเมินทฺ) n. รากฐาน,มูลฐาน,พื้นฐาน,ตะโพก,ก้น
fundamental(ฟันดะเมน'เทิล) adj. ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ,เป็นรากฐาน,แท้จริง,เป็นแหล่งแรกเริ่ม,มูลฐาน., See also: fundamentality,fundamentalness n. fundamentally adv., Syn. basic,chief
fundus(ฟัน'ดัส) n. ฐานของอวัยวะ,ส่วนที่อยู่ตรงข้ามกับหรือห่างไกลจากรูเปิด. ,ส่วนบนของกระเพาะที่ต่อกับหลอดอาหาร, See also: fundic adj. -pl. fundi
funeral(ฟิว'เนอเริล) n. งานศพ,การฝังศพ,พิธีฝังศพ,ขบวนแห่ศพ. adj. เกี่ยวกับงานศพ
funeral homen. โรงประกอบพิธีฌาปนกิจศพ., Syn. mortuary
funeral parlorn. โรงประกอบพิธีฌาปนกิจศพ., Syn. mortuary
funeral parlourn. โรงประกอบพิธีฌาปนกิจศพ., Syn. mortuary
funeral pilen. กองฟืนสำหรับเผาศพ,เมรุเผาศพ
funeral pyren. กองฟืนสำหรับเผาศพ,เมรุเผาศพ
funereal(ฟิว'เนอเรียล) adj. เกี่ยวกับงานศพ
funest(ฟิวเนสท') adj. ซึ่งทำให้ความตาย,ซึ่งทำให้เกิดความชั่วร้าย,น่ากลัว,ร้าย,อุบาทว์,อันตราย
fungal(ฟัง'เกิล) adj.,n. (เกี่ยวกับ) เชื้อรา,เห็ด.
fungi(ฟัน'ไจ) n. พหูพจน์ของ fungus
fungible(ฟัน'จะเบิล) adj. แลกเปลี่ยนได้,ทดแทนได้. n. สิ่งที่แลกเปลี่ยนได้,สิ่งที่ทดแทนได้, See also: fungibility n., Syn. changeable
fungicide(ฟัน'จิไซดฺ) n. สารฆ่าเชื้อรา,ยาฆ่าเชื้อรา., See also: fungicidal adj. fungicidally adv.
fungiformadj. คล้ายเชื้อรา,คล้ายเห็ด
fungus(ฟัง'กัส) n. เชื้อรา,เห็ด,เนื้องอกคล้ายฟองน้ำ.adj. คล้ายเชื้อราหรือเห็ด., See also: fungic adj. -pl. fungi,funguses, Syn. mushrooms,molds
funicle(ฟัน'นิเคิล) n. ส่วนก้านของไข่ภายในถุงไข่,ส่วนก้านของเมล็ด.
funk(ฟังคฺ) n. ความกลัว,อารมณ์หดหู่,อารมณ์เศร้าสลด.,กลิ่นฉุน vt. ทำให้กลัว,หดถอย vi. หลบหลีก, See also: funker n.
funky(ฟัง'คี) adj. ตื่นตระหนก.,น่ากลัว,หดหู่ใจ,เหม็น,คล้ายดิน,ดีเยี่ยม,ยั่วยวน.
funnel(ฟัน'เนิล) n. กรวย,ปล่อง,สิ่งที่เป็นรูปกรวย,ท่อระบายลม,คนขี้เมา
funny(ฟัน'นี) adj. น่าขบขัน,สนุก,ตลก,แปลกประหลาด,พิลึก,น่าสงสัย,หลอกลวง,โอหัง,อวดดี. n., See also: funnies n. เรื่องขบขัน,เรื่องสนุก. funniness n., Syn. comical
English-Thai: Nontri Dictionary
fun(n) ความสนุกสนาน,ความขบขัน,ความตลก,เรื่องขบขัน,การหยอกล้อ
function(n) การกระทำ,หน้าที่,ภารกิจ,งาน,บทบาท,ประสิทธิภาพ
functional(adj) เกี่ยวกับการกระทำ,เกี่ยวกับกิจธุระ,เกี่ยวกับหน้าที่
fund(n) เงินทุน,มูลนิธิ,ทุน,กองทุน,ใบกู้เงิน,เงินฝาก
fundamental(adj) ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญ,เป็นรากเหง้า,โดยสันดาน,เป็นมูลฐาน
funeral(adj) เกี่ยวกับพิธีศพ,เกี่ยวกับงานศพ,เกี่ยวกับการฝังศพ
funereal(adj) เกี่ยวกับการฝังศพ,เศร้าหมอง,เศร้าโศก,เศร้า,เหมือนงานศพ
fungi(n) pl ของ fungus
fungus(n) เห็ด,เชื้อรา
funnel(n) กรวย,ปล่อง,ท่อระบายลม
funny(adj) น่าขัน,ตลก,สนุกสนาน,น่าหัวเราะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
function๑. ฟังก์ชัน๒. โปรแกรมฟังก์ชัน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
function keyแป้นกำหนดหน้าที่ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
functional-หน้าที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fund๑. เงินทุน๒. กองทุน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
fundamentalหลักมูล [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
fundusส่วนก้น, ส่วนฐาน, กระพุ้ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
funeral expensesค่าปลงศพ, ค่าทำศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fungal-เชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fungateงอกคล้ายรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fungiรา, เชื้อรา, เห็ดรา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
fungible thingสังกมทรัพย์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
fungicideสารฆ่าเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fungiform-รูปดอกเห็ด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
fungusเชื้อรา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
funicle; funiculus๑. ก้านออวุล๒. ก้านเมล็ด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
funicular souffle; souffle, funic; souffle, umbilicalเสียงฟู่สายสะดือ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
funk artศิลปะสะพรึงกลัว [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
funnel chest; pectus excavatum; pectus recurvatum; trichterbrustอกหวำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Functionการหน้าที่,การทำงาน,หน้าที่,การทำหน้าที่ [การแพทย์]
function keyแป้นฟังก์ชันแป้นจำนวนหนึ่งบนแป้นพิมพ์ที่ติดชื่อว่า F1, F2, F3... [คอมพิวเตอร์]
Functionalการทำหน้าที่,ทางสมรรถภาพ,เกิดจากจิตใจ [การแพทย์]
Fundกองทุน [การบัญชี]
Fundamental analysisการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานเป็นวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์แบบหนึ่ง การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานมุ่งจะประเมินมูลค่าของหลักทรัพย์ในปัจจุบัน โดยพิจารณาถึงผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับและราคาหลักทรัพย์ที่คาดว่าจะขายได้ในอนาคต ผลจากการวิเคราะห์นี้จะใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินใจคือ จะซื้อหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวต่ำกว่ามูลค่าตามพื้นฐานที่คำนวณได้ และจะขายหลักทรัพย์นั้นหากพบว่าราคาตลาดของหลักทรัพย์ดังกล่าวสูงกว่ามูลค่าตามพื้นฐาน ในการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะวิเคราะห์ถึงภาวะเศรษฐกิจ ภาวะการเมือง ภาวะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง และผลการดำเนินงาน รวมทั้งฐานะทางเงินของบริษัทผู้ออกหุ้น วิธีวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจะแตกต่างจากการวิเคราะห์ทางเทคนิค (technical analysis) ซึ่งมุ่งวิเคราะห์ลักษณะการเคลื่อนไหวของราคาหลักทรัพย์ และปริมาณการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นสำคัญ เพื่อคาดหมายแนวโน้มของราคาหลักทรัพย์ [ตลาดทุน]
Fundusยอดมดลูก,ฟันดัส,ก้นมดลูก,บริเวณก้นมดลูก,มดลูกส่วนบน,ส่วนบน,ส่วนฟันดัส,ส่วนก้นมดลูก [การแพทย์]
Funeral customs and rites ; Mortauaryประเพณีและพิธีกรรมเกี่ยวกับศพ [TU Subject Heading]
Fungal Ballก้อนเชื้อรา [การแพทย์]
Fungatingก้อนคล้ายดอกกระหล่ำ,ลุกลามเร็ว [การแพทย์]
Fungiเชื้อรา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
fungicideสารฆ่ารา, สารเคมีที่ใช้ฆ่าหรือทำลายเห็ดรา [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Fungiform Papillaeฟังจิฟอร์มแพพิลลี [การแพทย์]
Fungusเชื้อรา,รา [การแพทย์]
Funnelกรวย,ทรงกรวย [การแพทย์]
Funny Looking Kidหน้าตาผิดไปจากธรรมดา [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตลก (v.) fun See also: joke, jest, ridicule, amuse, jeer, mock, sneer, taunt Syn. ขบขัน, ขำขัน, โปกฮา Ops. เศร้า
ฟังก์ชัน (n.) function
โปรแกรมย่อย (n.) function sub-program See also: sub-program, subprogram
สารัตถประโยชน์ (n.) functional advantage See also: educational, profit, gain, practical benefit/yield Syn. สารัตถประโยชน์, สารประโยชน์
สารัตถประโยชน์ (n.) functional advantage See also: profit, gain, practical benefit/yield Syn. สารัตถประโยชน์, สารประโยชน์
ตามหน้าที่ (adv.) functionally See also: dutifully
เบี้องต้น (adj.) fundamental See also: basic, elementary, primary, essential
สิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน (n.) fundamental rights and freedoms
หนี้ระยะยาว (n.) funded debt See also: long-term debt Ops. หนี้ระยะสั้น
กองทุน (n.) funds Syn. เงินทุน, ทุนเดิม, กองเงิน, เงินสะสม
กองเงิน (n.) funds Syn. เงินทุน, ทุนเดิม, เงินสะสม
งานฌาปนกิจศพ (n.) funeral See also: cremation, burial, interment, obsequies Syn. งานศพ, งานเผาศพ
งานศพ (n.) funeral See also: cremation, burial, funeral ceremony Syn. งานฌาปนกิจศพ
งานเผาศพ (n.) funeral See also: cremation, burial, interment, obsequies Syn. งานศพ
เชิงตะกอน (n.) funeral pyre See also: crematory, crematorium
พิธีฝังศพ (n.) funeral rites See also: funeral, funeral service, funeral ceremony Syn. การฝังศพ, งานศพ
พิธีศพ (n.) funeral rites See also: funeral, funeral service, funeral ceremony Syn. การฝังศพ, พิธีฝังศพ, งานศพ
พุ่มข้าวบิณฑ์ (n.) funnel - like float filled with rice used as offerings
ชวนหัว (adj.) funny See also: amusing, comical Syn. ขัน
IMF (abbr.) กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (คำย่อ International Monetary Fund)
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
We need some fun in our livesพวกเราต้องมีความรื่นเริงกับชีวิตบ้าง
I had a lot of fun last nightเมื่อคืนนี้ฉันสนุกมาก
It's only because my family makes fun of me and it's so annoyingนั่นเป็นเพียงเพราะครอบครัวของฉันชอบแซวฉันและมันก็น่ารำคาญเหลือเกิน
Hey! It's not fun at allเฮ้! มันไม่สนุกเลยสักนิด
It's fun to hang out with youสนุกดีที่ได้มาเที่ยวกับเธอ
How dare you make fun of us!กล้าดียังไงมาหัวเราะเยาะพวกเรา
I feel like she's making fun of meฉันรู้สึกเหมือนกับว่าเธอกำลังหัวเราะเยาะฉันอยู่
That sounds like a lot of funนั่นฟังดูน่าสนุกมาก
It was really a lot of funฉันสนุกมากจริงๆ
It was certainly a lot of funมันสนุกมากๆ แน่นอน
It was actually lots of funมันสนุกมากจริงๆ
Did you do anything fun?คุณทำอะไรสนุกๆ บ้างหรือเปล่า?
I want to meet someone who gorgeous, funny and richฉันอยากเจอใครบางคนที่หล่อ ตลก และก็รวย
Would you like a refund?คุณอยากจะได้เงินคืนไหม?
Let's go out and have some funออกไปเที่ยวหาความสำราญกันเถอะ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
They sat on the terrace and many fishermen made fun of the old man.พวกเขานั่งอยู่บนระเบียงและ หลาย ของชาวประมงที่ทำสนุกของ ชายชรา
She wanted to come tonight, but I thought after all the fun she had at the airport... this afternoon that she ought to have a night's rest.{\cHFFFFFF}เธออยากจะมาในคืนนี้ แต่ฉันคิดว่า หลังจากที่ทุกคนสนุกที่เธอได้ที่สนามบิน ... {\cHFFFFFF}ช่วงบ่ายวันนี้ว่าเธอควร จะมีส่วนที่เหลือคืนของ
There's lots of fun and letting off steam.มีจำนวนมากสนุกสนานและให้ ไอน้ำออก มันไม่ได้ตายทั้งหมด
There's lots of fun to be had out of other things as well.ออกจากสิ่งอื่น ๆ เช่นกัน
And what would statesmen do for fun If all at once the world was one?พรุ่งนี้ฉันก็จะไร้งานทำ แล้วรัฐบุรุษจะสนุกได้อย่างไร เมื่อโลกกลายเป็นหนึ่งเดียว
Guo'er, you've had enough fun on the way.ลูกก้วย, เจ้าสนุกพอแล้วนะ.
Sweetheart, after all the fun we've had together?ที่รักหลังจากที่ทุกความสนุกที่เราเคยร่วมกัน?
Colonel, we were just talking, and, uh, we've had loads of fun here.ผู้พัน เราขอคุยหน่อย
Are you making fun of me?- คิดว่าฉันพูดเล่นเหรอคะ?
What a fun day!เป็นวันที่สนุกจริงๆ!
I will have my fun after taking care of you.ข้ามีเรื่องสนุกๆ ไว้ต้อนรับเจ้าแล้ว
My baby's fun had goneเรื่องสนุกๆของเธอจากไปแล้ว

fun ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘲笑[cháo xiào, ㄔㄠˊ ㄒㄧㄠˋ, 嘲笑] jeer; mockery; scoff; sneer; make fun of; laugh at (derogatory)
取笑[qǔ xiào, ㄑㄩˇ ㄒㄧㄠˋ, 取笑] tease; make fun of
嘲弄[cháo nòng, ㄔㄠˊ ㄋㄨㄥˋ, 嘲弄] tease; poke fun at; make fun of
垫付[diàn fù, ㄉㄧㄢˋ ㄈㄨˋ, 垫付 / 墊付] advance of funds
垫款[diàn kuǎn, ㄉㄧㄢˋ ㄎㄨㄢˇ, 垫款 / 墊款] advance (of funds)
艾哈迈迪内贾德[Ài hā mài dí nèi jiǎ dé, ㄞˋ ㄏㄚ ㄇㄞˋ ㄉㄧˊ ㄋㄟˋ ㄐㄧㄚˇ ㄉㄜˊ, 艾哈迈迪内贾德 / 艾哈邁迪內賈德] Ahmadinejad or Ahmadinezhad (Persian name); Mahmoud Ahmadinejad (1956-), Iranian fundamentalist politician, President of Iran from 2005, famous for provocative speeches
拨款[bō kuǎn, ㄅㄛ ㄎㄨㄢˇ, 拨款 / 撥款] allocate funds; appropriation
逗人[dòu rén, ㄉㄡˋ ㄖㄣˊ, 逗人] amusing; funny; entertaining
抗真菌[kàng zhēn jūn, ㄎㄤˋ ㄓㄣ ㄐㄩㄣ, 抗真菌] antifungal
亮菌甲素[liàng jūn jiǎ sù, ㄌㄧㄤˋ ㄐㄩㄣ ㄐㄧㄚˇ ㄙㄨˋ, 亮菌甲素] armillarisin (fungal enzyme used as antibiotic)
[lì, ㄌㄧˋ, 浰] attend (official functions)
[lì, ㄌㄧˋ, 莅 / 蒞] attend (official functions)
[méi, ㄇㄟˊ, 霉] bacteria; fungi; moldy
[méi, ㄇㄟˊ, 黴] bacteria; fungi; moldy
基本[jī běn, ㄐㄧ ㄅㄣˇ, 基本] basic; fundamental; main; elementary
基本需要[jī běn xū yào, ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄒㄩ ㄧㄠˋ, 基本需要] basic necessity; fundamental need
基础问题[jī chǔ wèn tí, ㄐㄧ ㄔㄨˇ ㄨㄣˋ ㄊㄧˊ, 基础问题 / 基礎問題] basic issue; fundamental question
退票[tuì piào, ㄊㄨㄟˋ ㄆㄧㄠˋ, 退票] bounce (a check); ticket refund
葬礼[zàng lǐ, ㄗㄤˋ ㄌㄧˇ, 葬礼 / 葬禮] burial; funeral
创投基金[chuàng tóu jī jīn, ㄔㄨㄤˋ ㄊㄡˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ, 创投基金 / 創投基金] venture capital fund
中央汇金[zhōng yāng huì jīn, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄏㄨㄟˋ ㄐㄧㄣ, 中央汇金 / 中央匯金] central finance; Chinese monetary fund
善款[shàn kuǎn, ㄕㄢˋ ㄎㄨㄢˇ, 善款] charity; donated funds
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, 事业 / 事業] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation
敛钱[liǎn qián, ㄌㄧㄢˇ ㄑㄧㄢˊ, 敛钱 / 斂錢] to collect money; to raise funds (for charity)
儿童基金会[ér tóng jī jīn huì, ㄦˊ ㄊㄨㄥˊ ㄐㄧ ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄟˋ, 儿童基金会 / 兒童基金會] UNICEF (United Nation's Children's fund)
[chóu, ㄔㄡˊ, 筹 / 籌] chip (in gambling); token (for counting); ticket; to prepare; to plan; to raise (funds); resource; means
人民基本权利[rén mín jī běn quán lì, ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄐㄧ ㄅㄣˇ ㄑㄩㄢˊ ㄌㄧˋ, 人民基本权利 / 人民基本權利] fundamental civil rights
滑稽[huá ji, ㄏㄨㄚˊ ㄐㄧ˙, 滑稽] comical; funny; amusing
[fù, ㄈㄨˋ, 赙 / 賻] contribute to funeral expenses
连系词[lián xì cí, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ ㄘˊ, 连系词 / 連係詞] copula (grammar, functions like an equals sign)
三个代表[sān gè dài biǎo, ㄙㄢ ㄍㄜˋ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ, 三个代表 / 三個代表] the Three Represents enunciated by Jiang Zemin 江澤民|江泽民 as the duty of the Chinese Communist party in 2001, namely to represent productivity of an advanced society, forward progress of advanced culture and the fundamental interests of the people
不可导[bù kě dào, ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄠˋ, 不可导 / 不可導] not differentiable (function in calculus)
导函数[dǎo hán shù, ㄉㄠˇ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, 导函数 / 導函數] derived function; derivative f' of a function f
诊断功能[zhěn duàn gōng néng, ㄓㄣˇ ㄉㄨㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄋㄥˊ, 诊断功能 / 診斷功能] diagnostic function
薄养厚葬[bó yǎng hòu zàng, ㄅㄛˊ ㄧㄤˇ ㄏㄡˋ ㄗㄤˋ, 薄养厚葬 / 薄養厚葬] to neglect one's parents but give them a rich funeral; hypocracy in arranging a lavish funeral after treating one's parents meanly
木耳[mù ěr, ㄇㄨˋ ㄦˇ, 木耳] edible tree fungus
中饱[zhōng bǎo, ㄓㄨㄥ ㄅㄠˇ, 中饱 / 中飽] embezzlement; to line one's pockets with public funds; (possible etymological meaning: the middle-man makes a profit)
含糊其词[hán hú qí cí, ㄏㄢˊ ㄏㄨˊ ㄑㄧˊ ㄘˊ, 含糊其词 / 含糊其辭] equivocate; talk evasively; careless; perfunctory
宦官[huàn guān, ㄏㄨㄢˋ ㄍㄨㄢ, 宦官] eunuch; functionary
偶函数[ǒu hán shù, ㄡˇ ㄏㄢˊ ㄕㄨˋ, 偶函数 / 偶函數] even function (math.)

fun ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アマチュアマラソン[, amachuamarason] (n) amateur marathon; fun run
おちゃらかす[, ocharakasu] (v5s) (See 茶化す) to tease; to make fun of
おちょくる;ちょくる;おちょける;ちょける[, ochokuru ; chokuru ; ochokeru ; chokeru] (v5r,vt) (See 茶化す) to tease; to banter; to make fun of somebody
ご愛嬌;ご愛敬;御愛嬌;御愛敬;ご愛きょう[ごあいきょう, goaikyou] (n) (See 愛嬌・あいきょう・3) entertainment; amusement; fun
プチプチを潰す[プチプチをつぶす, puchipuchi wotsubusu] (exp,v5s) (See プチプチ潰し) to pop bubble-wrap (e.g. for fun or as a stress relief technique)
プチプチ潰し[プチプチつぶし, puchipuchi tsubushi] (n,vs) (See ぷちぷち,プチプチを潰す) popping bubble-wrap (e.g. for fun or as a stress relief technique)
ふん;ふうん;ふーん[, fun ; fuun ; fu-n] (int) (1) hmm; well ...; humph; huh; pshaw; pish; (pref) (2) (ふん only) roughly; harshly; violently
二枚目半[にまいめはん, nimaimehan] (n) (halfway between 二枚目 and 三枚目) comedian who plays a lover's part; man who is both handsome and fun
冷やかす(P);冷かす[ひやかす, hiyakasu] (v5s) (1) to banter; to make fun of; to jeer at; (2) to cool; to refrigerate; (P)
分からず屋(P);わからず屋;分らず屋;没分暁漢[わからずや(P);ぼつぶんぎょうかん(没分暁漢), wakarazuya (P); botsubungyoukan ( botsu fun akatsuki kan )] (n) (わからずや is a gikun reading of 没分暁漢) obstinate person; blockhead; (P)
分液ロート;分液漏斗[ぶんえきロート;ぶんえきろうと(分液漏斗), bun'eki ro-to ; bun'ekirouto ( fun eki jougo )] (n) separatory funnel; separating funnel
吹きすさぶ;吹き荒ぶ;吹き遊ぶ[ふきすさぶ, fukisusabu] (v5b,vi) (1) (esp. 吹き荒ぶ) to blow fiercely; to rage; (2) (arch) (esp. 吹き遊ぶ) to play (a flute, etc.) for fun
嘲る(P);嘲ける(io)[あざける, azakeru] (v5r,vt) (uk) to scoff; to laugh at; to make fun of; to ridicule; to jeer at; (P)
嬲る[なぶる, naburu] (v5r,vt) (1) (uk) (See 苛める) to tease; to make fun of; to make sport of; (2) to torment; to blame; to persecute; (3) to tamper
巫山戯る(ateji)[ふざける, fuzakeru] (v1) (uk) to romp; to gambol; to frolic; to joke; to make fun of; to flirt; to mess around; to screw around; to josh; (P)
布団蒸し;蒲団蒸し;布団蒸[ふとんむし, futonmushi] (n) burying a person under a futon in fun
弄する[ろうする, rousuru] (vs-s) (1) to play with; to joke; to use (esp. trick, sophistry, etc.); (2) to deride; to scoff at; to make fun of
愛嬌;愛敬;愛きょう[あいきょう, aikyou] (n,adj-no) (1) charm; attractiveness; amiability; winsomeness; (2) courtesy; ingratiating behaviour; (n) (3) (usu. as 御愛嬌) (See 御愛嬌) entertainment; amusement; fun
揶揄う[からかう, karakau] (v5u) (uk) to ridicule; to tease; to mock; to chaff; to razz; to banter with; to make fun of; to poke fun at; to make cracks about; (P)
混ぜっ返す;雑ぜっ返す[まぜっかえす, mazekkaesu] (v5s,vt) (1) (See 混ぜ返す・1) to stir; to mix; (2) (See 混ぜ返す・2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks)
混ぜ返す;雑ぜ返す[まぜかえす, mazekaesu] (v5s,vt) (1) (See 掻き混ぜる) to stir; to mix; (2) to banter; to make fun of (what a person says); to stir up; to jeer at; to interfere (when one talks)
無体;無代;無台[むたい, mutai] (adj-na,n,adj-no) (1) intangible; incorporeal; (2) (See 無理) by force; outrageous; cruel; unreasonable; (3) making light of; making fun of
糞;屎[くそ;ふん(糞), kuso ; fun ( fun )] (int) (1) (くそ only) (col) bullshit; shit; damn; (n) (2) (col) feces; excrement; (adj-f) (3) (くそ only) damn (adds emphasis and or annoyance to next word, e.g. damn hot, damn kids, etc.); damned
糞味噌;クソ味噌;糞ミソ[くそみそ(糞味噌);クソみそ(クソ味噌);くそミソ(糞ミソ);クソミソ, kusomiso ( fun miso ); kuso miso ( kuso miso ); kuso miso ( fun miso ); kusomiso] (adj-na,n) (1) (See 味噌糞) harsh; severe (e.g. criticism, verbal attack); (n) (2) (uk) sweeping denunciation
糞垂れ;糞っ垂れ[くそたれ(糞垂れ);くそったれ(糞っ垂れ), kusotare ( fun tare ); kusottare ( fun tsu tare )] (n) (derog) shithead; bastard
羽を伸ばす[はねをのばす, hanewonobasu] (exp,v5s) to let your hair down; to have fun after a period of work or stress
興味索然[きょうみさくぜん, kyoumisakuzen] (adj-t,adv-to) uninteresting; tending to spoil the fun (pleasure) (of); throwing a wet blanket (on)
花を咲かせる[はなをさかせる, hanawosakaseru] (exp,v1) (1) (See 話に花を咲かせる) to make lively; to become animated; to have fun talking about something; (2) to become successful and well known
茶々を入れる;茶茶を入れる[ちゃちゃをいれる, chachawoireru] (v1,exp) to tease; to make fun of
茶化す[ちゃかす, chakasu] (v5s) to poke fun at; to make fun of; to send up
闇汁[やみじる, yamijiru] (n) (See 闇鍋) stew prepared from ingredients contributed by members of a party, and eaten in the dark for fun
闇鍋[やみなべ, yaminabe] (n) (See 闇汁) stew prepared from ingredients contributed by members of a party, and eaten in the dark for fun
面白がる[おもしろがる, omoshirogaru] (v5r,vi) to amuse oneself; to be amused; to enjoy; to think fun
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P)
CFC[シーエフシー, shi-efushi-] (n) (1) (See クロロフルオロカーボン) chlorofluorocarbon; CFC; (2) Common Fund for Commodities; CFC
EFF[イーエフエフ, i-efuefu] (n) (1) Extended Fund Facility; EFF; (2) Electronic Frontier Foundation; EFF
Fナンバー[エフナンバー, efunanba-] (n) f-number (photography)
LFG[エルエフジー, eruefuji-] (n) {ling} lexical-functional grammar; LFG
UNICEF[ユニセフ, yunisefu] (n) United Nations Children's Fund (formerly Children's Emergency Fund); UNICEF; (P)
アイエムエフ[, aiemuefu] (n) International Monetary Fund; IMF
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクセス不能[アクセスふのう, akusesu funou] unaccessible
アダプテーション機能[アダプテーションきのう, adapute-shon kinou] adaptation function
イコール機能[イコールきのう, iko-ru kinou] equals function
クリアエントリー機能[クリアエントリーきのう, kuriaentori-kinou] clear entry function
サインチェンジ機能[サインチェンジきのう, sainchienji kinou] sign change function
シグナリング機能[シグナリングきのう, shigunaringu kinou] signalling function
システム管理機能[システムかんりきのう, shisutemu kanrikinou] systems management function
システム管理機能単位[システムかんりきのうたんい, shisutemu kanrikinoutan'i] systems management functional unit
システム管理機能領域[システムかんりきのうりょういき, shisutemu kanrikinouryouiki] systems management functional area
シフト機能[しふときのう, shifutokinou] shift function
スイッチング関数[すいっちんぐかんすう, suicchingukansuu] switching function
ゼロサプレス機能[ぜろさぷれすきのう, zerosapuresukinou] zero suppression function
ゼロ抑制機能[ぜろよくせいきのう, zeroyokuseikinou] zero suppression function
ソフトハイフン[そふとはいふん, sofutohaifun] soft hyphen
ダイオード関数発生器[ダイオードかんすうはっせいき, daio-do kansuuhasseiki] Diode Function Generator, DFG
ノンアド機能[のんあどきのう, non'adokinou] nonadd function
ノンプリント機能[のんぷりんときのう, nonpurintokinou] nonprint function
ハードハイフン[はーどはいふん, ha-dohaifun] hard hyphen
ハイフネーション[はいふねーしょん, haifune-shon] hyphenation
ハイフン[はいふん, haifun] hyphen
ハッシュ関数[はっしゅかんすう, hasshukansuu] hash function
ブール関数[ブールかんすう, bu-ru kansuu] Boolean function
ファックス通信機能[ファックスつうしんきのう, fakkusu tsuushinkinou] facsimile communications function
ファンクション[ふぁんくしょん, fankushon] function
ファンクションキー[ふぁんくしょんきー, fankushonki-] function keys
ファンクションコール[ふぁんくしょんこーる, fankushonko-ru] function call
ファンクタ[ふぁんくた, fankuta] functor
プログラムファンクションキー[ぷろぐらむふぁんくしょんきー, puroguramufankushonki-] program function (PF) key
ヘルプ機能[ヘルプきのう, herupu kinou] help function
マルチファンクション[まるちふぁんくしょん, maruchifankushon] multifunction
メモリ消去機能[メモリしょうきょきのう, memori shoukyokinou] clear memory function
ライブラリー関数[ライブラリーかんすう, raiburari-kansuu] library function
ルックアップ機能[ルックアップきのう, rukkuappu kinou] lookup function
一方向性関数[いちほうこうせいかんすう, ichihoukouseikansuu] one-way function
不活性機能文字[ふかっせいきのうもじ, fukasseikinoumoji] inert function character
二乗機能[にじょうきのう, nijoukinou] square function
二次関数[にじかんすう, nijikansuu] quadratic function
使用不能時間[しようふのうじかん, shiyoufunoujikan] unavailable time
信頼できる機能[しんらいできるきのう, shinraidekirukinou] trusted functionality
入手不能公開文[にゅうしゅふのうこうかいぶん, nyuushufunoukoukaibun] unavailable public text

fun ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัส[n.] (hat) EN: laughter ; fun FR:
หัส-[pref.] (hatsa-) EN: laughter ; fun FR:
ค่าฝุ่นละออง[n. exp.] (khā fun la-) EN: fine dust level FR: niveau de particules fines [m]
ขอให้สนุกนะ[xp] (khø hai san) EN: have fun FR: amusez-vous bien !
ของกินเล่น[n. exp.] (khøngkin le) EN: snacking ; fun food ; snacks FR: nourriture sur le pouce [f]
ครื้นเครง[adj.] (khreūnkhrēn) EN: boisterous ; roisterous ; roistering ; hilarious ; merry ; full of fun FR:
ความขบขัน[n.] (khwām khopk) EN: amusement ; humour ; fun FR: amusement [m] ; plaisir [m]
ความสนุก[n.] (khwām sanuk) EN: enjoyment ; fun ; happiness FR: joie [f] ; plaisir [m] ; agrément [m] ; bonheur [m]
ความสนุกสนาน[n.] (khwām sanuk) EN: fun ; amusement FR: plaisir [m] ; amusement [m]
กระแหนะกระแหน[v.] (kranaekrana) EN: gibe (at) ; make gibes ; make fun of ; satirize ; taunt ; deride FR:
กระเซ้าเย้าแหย่[v.] (krasaoyaoya) EN: joke ; crack a joke ; make fun of FR:
กร่อย[adj.] (krǿi) EN: insipid ; dull ; tasteless ; tame ; flat ; uninteresting ; lifeless ; not much fun ; unpleasant ; vapid ; wishy-washy ; jejune FR: insipide
เล่น[adv.] (len) EN: for fun ; for joy ; for pleasure ; for amusement ; playfully FR: pour le plaisir ; pour l'amusement
เล่นโก้ ๆ[X] (len kō-kō) EN: just for fun ; for the hell of it FR:
เล่น ๆ = เล่นๆ [adv.] (len-len) EN: for fun ; not seriously FR: pour le plaisir
ล้อ[v.] (lø) EN: tease ; banter; kid ; ridicule ; joke ; make fun of FR: taquiner ; faire enrager ; contrarier ; charrier (fam.)
ไม่สนุก[adj.] (mai sanuk) EN: not fun FR: déplaisant ; pas marrant (fam.)
มันเข้าไส้[X] (man khao sa) EN: great fun FR:
เมาท์[v.] (mao) EN: speak with friends for fun FR:
น่าเบื่อ[adj.] (nā beūa) EN: boring ; not fun ; arid ; banal ; ho-hum ; flat ; monotonous ; commonplace FR: ennuyeux ; fatigant ; pénible ; fastidieux ; banal ; monotone
เพลิดเพลิน[v.] (phloētphloē) EN: enjoy ; be amused ; be relaxed and happy ; be jubilant ; be entertained ; delight in ; take pleasure (in) ; have fun ; relish ; be pleased with ; be absorbed FR: jubiler ; avoir du plaisir
พูดล้อ[v. exp.] (phūt lø) EN: tease ; josh ; make fun of ; be joking ; mock FR:
รตะ[n.] (rata) EN: happiness ; fun FR: plaisir [m]
สะบัดฝุ่นออก[v. exp.] (sabat fun ø) EN: whisk off dust FR: secouer la poussière
แซว[v.] (saēo) EN: tease ; kid ; make fun of ; play tricks on FR: taquiner ; raconter des blagues
สนุก[v.] (sanuk) EN: enjoy ; be enjoyable ; enjoy ; have a good time ; have fun ; be funny FR: s'amuser ; prendre du bon temps
สนุก[adj.] (sanuk) EN: pleasant ; funny ; fun ; entertaining ; amusing ; vivacious ; diverting ; enjoyable; FR: plaisant ; agréable ; amusant ; réjouissant ; divertissant ; distrayant ; drôle
สนุกดี[v. exp.] (sanuk dī) EN: be fun ; that's fun FR: être amusant
สนุกมากเลย[adj.] (sanuk māk l) EN: very fun ; lot of fun FR: très amusant
สนุกออก[X] (sanuk øk) EN: great fun FR:
สนุกสนาน[v.] (sanuksanān) EN: be enjoyable ; be joyful ; be hilarious ; be happy ; be merry ; be delighted ; amuse ; have fun FR: s'amuser ; prendre du bon temps
สนุกสนาน[adj.] (sanuksanān) EN: happy ; jolly ; rollicking ; pleasant ; amusing ; fun ; enjoyable; entertaining ; vivacious  FR: amusant
สนุกสนานเต็ม[v. exp.] (sanuksanān ) EN: have great fun FR: combler de joie ; emplir de joie
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool FR: plaisanter
ตลกแต่ไม่สนุก[xp] (talok tāe m) EN: funny but not fun FR: drôle mais pas amusant
ทำเล่น ๆ[v. exp.] (tham len-le) EN: dabble ; be flippant ; be playful ; do for fun ; manifest insincerity FR: faire quelque chose pour le plaisir ; essayer par curiosité
เที่ยวสนุก ๆ = เที่ยวสนุกๆ[v. exp.] (thīo sanuk-) EN: go out for fun ; have fun ; go for the fun of it FR:
ที่เที่ยว[n. exp.] (thī thīo) EN: sight ; tourist attraction ; place of interest ; touring place ; fun spot FR: endroit touristique [m] ; lieu touristique [m]
หยอก [v.] (yøk) EN: tease ; kid ; jolly ; make fun of FR: taquiner ; faire marcher
หยอกล้อ[v. exp.] (yøk lø) EN: tease ; make fun of ; jolly ; kid FR:

fun ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heidenspaß {m}huge fun
a priori; von vornherein; mutmaßlich {adv}; ohne Prüfung; ohne Überprüfunga priori
Abberufung {f} | Abberufungen
Abschürfung {f}; Hautabschürfung
Finanzmittelbindung {f}absorption of funds
Beleidigungen {pl}; Beschimpfungen
Abnahmekontrolle {f}; Abnahmeprüfung
Abnahmeprüfung {f}; Übernahmeprüfung
Feuerprobe {f}; harte Prüfung
Beschaffungswert {m}; Anschaffungswert
Belegzeit {f}; Funktionszeit
Übertragungsfunktion {f}admittance function
Analysefunktion {f}analysis function
Anemonen-Pilzkoralle {f} (Heliofungia actiniformis) [zool.]long tentacle plate coral
Rentenfonds {m}annuity fund; fixed-income fund
Ansatzfunktion {f} [math.]trial function
Ernennung {f}; Berufung
Mittelzuweisung {f}apportionment of funds
Rechenwerk {n}arithmetic logical function
Kenntnisprüfung {f}; Feststellungsprüfung
Verminderung {f}; Dämpfung
Rundfunkübertragung {f}; Hörfunksendung
Bestätigungsvermerk {m}; Prüfungsbericht
Hilfsfunktion {f}auxiliary function
Basisfunktion {f} [math.]basis function
Beerdigungskosten {pl}funeral expenses
Unterstützungsfonds {m}benevolent fund
Revision {f}; Überprüfung
Überprüfung {f} | doppelte Überprüfung
Zeichenüberprüfung {f} | optische Zeichenüberprüfungcharacter verification | optical character verification (OCV)
Drückeberger {m}blue funk
Haushaltsmittel {pl}budgetary funds
Berufung {f} | Berufungen
Eigenmittel {pl}one's own resources (funds; capital)
Einstufung {f} | Einstufungen
Kohäsionsfonds {pl}Cohesion Fund
Bekämpfung {f} | Bekämpfungen
Druckversuch {m} (Festigkeitsprüfung)compression test
Controlling {n}; Rechnungsprüfung
Verstopfung {f}; Darmverstopfung

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า fun
Back to top