ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

rob

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *rob*, -rob-

rob ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
rob (vt.) ปล้น See also: ปล้นจี้, แย่งชิง, ชิงทรัพย์, วิ่งราว Syn. plunder, steal
rob of (phrv.) ขโมยจาก
rob Peter to pay Paul (idm.) หยิบยืมจากอีกคนไปให้อีกคน See also: ยืมจากคนนี้ไปใช้คนโน้น (อย่างไรก็ยังเป็นหนี้อยู่ดี)
robber (n.) โจร See also: คนปล้น, คนชิงทรัพย์ Syn. bandit, plunderer, thief
robbery (n.) การปล้น See also: การโจรกรรม Syn. burglary, larceny, thievery
robe (n.) เสื้อคลุมยาว See also: เสื้อคลุมงานพิธี Syn. costume, gown
robe (n.) เสื้อคลุมอาบน้ำ Syn. bathrobe
robe (vi.) สวมเสื้อคลุม Syn. clothe, dress
robe (vt.) สวมเสื้อคลุม Syn. clothe, dress
robes (n.) เสื้อผ้า Syn. vesments
robin (n.) นกขนาดเล็ก หน้าอกมีสีแดง Syn. robin redbreast
Robin Hood (n.) โรบินฮู้ด (วีรบุรุษในนิทานยุคศตวรรษที่12)
robin redbreast (n.) นกขนาดเล็ก หน้าอกมีสีแดง
robing room (n.) ห้องซึ่งพระใช้เตรียมตัวเพื่อทำพิธีทางศาสนาในโบสถ์ Syn. church room, sacristry
robot (n.) หุ่นยนต์ Syn. automaton
robotic (adj.) เกี่ยวกับหุ่นยนต์
robotics (n.) การออกแบบหุ่นยนต์
robust (adj.) แข็งแรง See also: กำยำสมบูรณ์ Syn. healthy, muscular, strong Ops. frail
robust (adj.) ทนทาน See also: แข็งแกร่ง Syn. durable, sturdy
robust (adj.) มุ่งมั่น See also: แน่วแน่, เอาจริงเอาจัง Syn. determined
robust (adj.) เถรตรง See also: ตรงไปตรงมา, หยาบกระด้าง Syn. blunt, straightforward
robustious (adj.) หยาบคาย
robustness (n.) ความมีสุขภาพดี See also: พลานามัยสมบูรณ์ Syn. fitness, vigorousness Ops. illness, sickness
robustness (n.) ความแข็งแรง See also: พลัง, กำลังกาย, แรง Syn. vigor Ops. weekness, infirmity
English-Thai: HOPE Dictionary
rob(รอบ) vt.,vi. ปล้น,ชิงทรัพย์,แย่งชิง,ทำให้สูญเสีย, Syn. steal from,deprive
robber(รอบ'เบอะ) n. ผู้ปล้น,ผู้ชิงทรัพย์,ผู้แย่งชิง,โจร, See also: robbery n.
robe(โรบ) n.,v. (ใส่) เสื้อคลุมยาว,เสื้อชุดพิธี,เสื้อคลุย,เสื้อกระโปรงของสตรี,เสอคลุมชุดอาบน้ำ, See also: robes n. เสื้อผ้า เครื่องแบบ rober n., Syn. gown
robin(รอบ'บิน) n. นกเล็กจำพวกหนึ่ง
robot(โร'เบิท,-บอท,รอท'เบิท) n. หุ่นยนต์,คนที่ทำงานเหมือนเครื่องจักร, See also: robotism n. robotistic adj.
robust(โรบัสท'ฺ,โร'บัสทฺ) adj. แข็งแรง,เข้มแข็ง,มีกำลังมาก,กำยำ,ที่ใช้กำลังมาก,เอางานเอาการ,หยาบ,เอะอะ,อุดมสมบูรณ์, Syn. hardy,vigorous
English-Thai: Nontri Dictionary
rob(vt) ปล้น,ขโมย,แย่งชิง,ชิงทรัพย์,ลักขโมย
robber(n) โจร,ขโมย,ผู้ปล้น,ผู้ชิงทรัพย์
robbery(n) การปล้น,การขโมย,การโจรกรรม,การลักขโมย
robe(n) ชุดกระโปรง,ผ้าคลุม,เสื้อคลุมอาบน้ำ
robin(n) นกชนิดหนึ่ง
robot(n) มนุษย์กล,มนุษย์หุ่นยนต์
robust(adj) เอาการเอางาน,แข็งแรง,เข้มแข็ง,กำยำ,มีกำลัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
robberyการชิงทรัพย์ [ดู rapine] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
robotหุ่นยนต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
roboticsวิทยาการหุ่นยนต์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
robustทนทาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Robbery investigationการสืบสวนการลักทรัพย์ [TU Subject Heading]
Robin Hood (Legendary Character)โรบินฮู้ด (ตัวละครในตำนาน) [TU Subject Heading]
robotหุ่นยนต์อุปกรณ์อัตโนเอาไว้ หุ่นยนต์ที่มัติสำหรับทำหน้าที่ต่างๆ ตามที่เขียนโปรแกรมการสั่งงานเอาไว้ หุ่นยนต์ที่ใช้กันมากในเวลานี้เป็นหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (Industrial robot) มีลักษณะเป็นแขนกล ทำหน้าที่หยิบสิ้นส่วนต่างๆ ในโรงงานเพื่อป้อนเข้าสู่เครื่องจักรอัตโนมัติหรือเพื่อทำงานอื่นๆ [คอมพิวเตอร์]
roboticsวิทยาการหุ่นยนต์วิทยาการว่าด้วยการออกแบบสร้างและประยุกต์หุ่นยนต์ [คอมพิวเตอร์]
Robust contentเนื้อหาแกร่งการที่เนื้อหามีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งยังคงความหมายเดิมอยู่ได้ โดยการอ่านและการตีความของซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ใดๆ รวมถึงการใช้ผ่านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การใช้โปรแกรมดูเว็บเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะต้องสามารถแสดงเนื้อหาได้เท่ากับการเข้าถึงด้วยโปรแกรมดูเว็บผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล [Assistive Technology]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
จี้ (v.) rob See also: loot, plunder, hijack
จี้ปล้น (v.) rob See also: plunder, burgle, loot, con, pillage Syn. ปล้นทรัพย์, จี้, ปล้น, ชิงทรัพย์
ชิง (v.) rob See also: steal, pilfer, plunder, loot Syn. ชิงทรัพย์, ปล้น
ชิงทรัพย์ (v.) rob See also: loot, plunder, raid Syn. ปล้น, โจรกรรม
ปล้น (v.) rob See also: plunder, pillage, loot, burgle Syn. ปล้นทรัพย์, ชิงทรัพย์
ปล้นจี้ (v.) rob See also: plunder, burgle, loot, con, pillage Syn. ปล้นทรัพย์, จี้, ปล้น, จี้ปล้น, ชิงทรัพย์
ปล้นทรัพย์ (v.) rob See also: plunder, burgle, loot, pillage Syn. ปล้น, ชิงทรัพย์
มิจฉาชีพ (n.) robber See also: bandit, pirate, thief, highwayman, burglar Syn. ขโมย, ผู้ร้าย
โจร (n.) robber See also: bandit, pirate, thief, highwayman, burglar Syn. ขโมย, ผู้ร้าย, มิจฉาชีพ
โมษ (n.) robber See also: thief, burglar, housebreaker, pickpocket, mugger, shoplifter, bandit, outlaw Syn. โจร, ขโมย, โมษก
โมษก (n.) robber See also: thief, burglar, housebreaker, pickpocket, mugger, shoplifter, bandit, outlaw Syn. โจร, ขโมย
การจี้ (n.) robbery See also: kidnapping, hijack (a plane) Syn. การปล้น
การปล้น (n.) robbery See also: stealth, theft, piracy, larceny Syn. การโจรกรรม
การปล้น (n.) robbery See also: kidnapping, hijack (a plane)
การปล้น (n.) robbery See also: theft, piracy, larceny, burglary Syn. การลัก, การขโมย
การโจรกรรม (n.) robbery See also: burglary, cheating, looting, pillage, swindling, theft, piracy Ops. การปล้น
ชิงทรัพย์ (n.) robbery See also: stealth, theft, piracy, larceny Syn. การปล้น, การโจรกรรม
โจรกรรม (n.) robbery See also: theft, piracy, larceny, burglary Syn. การลัก, การขโมย, การปล้น
จีวร (n.) robe (of a Buddhist monk) See also: yellow robe Syn. ผ้าจีวร
ผ้าจีวร (n.) robe (of a Buddhist monk) See also: yellow robe
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I have a little problemฉันมีปัญหานิดหน่อย
Probably which they don't needอาจบางทีเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ต้องการ
I think I would probably starveฉันคิดว่าฉันอาจจะอดตายได้
That's probably the thing I waste the most time onนั่นอาจเป็นสิ่งที่ฉันเสียเวลาไปมากที่สุดกับมัน
This is a problem with no solutionนี่คือปัญหาที่ไม่มีทางแก้ไข
She is a researcher and problem solverเธอเป็นนักวิจัยและนักแก้ปัญหา
They examined the problem and found a solutionพวกเขาตรวจสอบปัญหาและหาทางแก้ไข
I will teach you to confront the problemsฉันจะสอนคุณให้เผชิญหน้ากับปัญหา
That's the problem with me, tooนั่นเป็นปัญหากับฉันด้วยเหมือนกัน
He has no problem with meเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรกับฉัน
Why does everybody have a problem with him?ทำไมทุกคนถึงได้มีปัญหากับเขานะ?
Probably best not tell anyone about thisอาจเป็นการดีที่สุดที่จะไม่บอกใครเกี่ยวกับเรื่องนี้
That's really big problemนั่นเป็นปัญหาใหญ่จริงๆ
I have the solution to your problemsฉันมีทางออกสำหรับปัญหาของคุณแล้ว
I am troubled by those problemsฉันเป็นทุกข์กับปัญหาเหล่านั้น
She faced up to the problemเธอเผชิญหน้ากับปัญหา
Why don't you attend an aerobic class?ทำไมคุณไม่เข้าชั้นเรียนแอโรบิก?
There is a problem with electricityมีปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า
Probably just food poisoningอาจเป็นเพียงแค่อาหารเป็นพิษ
What seems to be the problem?มีปัญหาอะไรหรือ?
I never had any problemฉันเคยมีปัญหาใดใด
I don't have that problemฉันไม่เคยมีปัญหาอย่างนั้น
The problem does not lie in the toolsปัญหาไม่ได้อยู่ที่เครื่องมือ
The problem lies in the personปัญหาอยู่ที่คน
We must deal with the problem now, or else it will be too lateเราต้องจัดการกับปัญหาเดี๋ยวนี้ มิฉะนั้นมันก็จะสายเกินไป
She's got skin problemsเธอมีปัญหาเกี่ยวกับผิวพรรณ
Probably the friendly peopleอาจจะเป็นผู้คนที่มีความเป็นมิตร
She's probably the type that'll never get a guyเธออาจจะเป็นผู้หญิงประเภทที่หาผู้ชายไม่ได้เลยสักคน
The problem has been solved for the time beingปัญหานั้นได้รับการแก้ไขไปชั่วคราวแล้ว
If you have any frustrations or any problems you can always discuss them with meถ้าเธอมีความคับข้องใจหรือมีปัญหาใดๆ เธอก็สามารถพูดคุยกับฉันได้เสมอ
If you consider me a friend, tell me your problemsถ้านายเห็นว่าฉันเป็นเพื่อนแล้วล่ะก็ บอกปัญหาของนายมา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You pick on women and rob defenseless people.แกทำร้ายผู้หญิง และคนไม่มีทางสู้
Don't rob the poor girl, boys. Give her back her tomatoes.ฉันไม่ได้ทำร้ายใคร แต่ฉันเป็นผู้ให้มากกว่า
Murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ...
Bud Schnelker, liaison office. u. s. consulate, karachi. Rob Hodges.Bud Schnelker ฝ่ายประสานงาน กงศุลสหรัฐ ประจำกรุงการาจี
Whenever we needed money, we'd rob the airport.เมื่อไหร่ที่ต้องการเงิน เราปล้นสนามบิน
It didn't mean anything. When I was broke I would go out and rob some more.ไม่มีความหมายอะไร พอผมหมดตัว ก็คงจะออกไปปล้น
I mean, the way it is now, you're takin' the same risk as when you rob a bank.ผมหมายถึงวิธีที่มันเป็นตอนนี้ คุณกำลัง takin 'ความเสี่ยงเช่นเดียวกับเมื่อคุณปล้นธนาคาร
Maybe I should get me a gun and rob the Foodway, so they'd send me home.บางทีฉันควรจะได้รับฉันปืน และปล้น Foodway ดังนั้นพวกเขาจึงต้องการส่งฉันที่บ้าน
They'll rob you in your sleep. Shall we run?พวกเขาได้ตรวจ LL ปล้นคุณในการนอนหลับของคุณ เราจะทำงาน?
You wanted to rob me, didn´t you? Yes. I distinctly remember you wanting to rob me.ฉันจำแม่นเลยแกอยากปล้นฉัน
The point is that even if you wanted to rob a place, there are smarter ways to do it.ถ้าจะปล้นแกควรฉลาดกว่านี้ เบิกเนตรฉันที
Then again, why even rob a convenience store?ปล้นร้านโชว์ห่วยจะได้เงินเท่าไหร่กัน

rob ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
拆东墙补西墙[chāi dōng qiáng bǔ xī qiáng, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄑㄧㄤˊ ㄅㄨˇ ㄒㄧ ㄑㄧㄤˊ, 拆东墙补西墙 / 拆東牆補西牆] lit. pull down the east wall to repair the west wall (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul
拆东补西[chāi dōng bǔ xī, ㄔㄞ ㄉㄨㄥ ㄅㄨˇ ㄒㄧ, 拆东补西 / 拆東補西] lit. pull down the east wall to repair the west (成语 saw); fig. temporary expedient; Rob Peter to pay Paul
把戏[bǎ xì, ㄅㄚˇ ㄒㄧˋ, 把戏 / 把戲] acrobatics; jugglery; cheap trick; game
武打[wǔ dǎ, ˇ ㄉㄚˇ, 武打] acrobatic fighting in Chinese opera or dance
杂戏[zá xì, ㄗㄚˊ ㄒㄧˋ, 杂戏 / 雜戲] acrobatics; entertainment at folk festival
杂技[zá jì, ㄗㄚˊ ㄐㄧˋ, 杂技 / 雜技] acrobatics
健美操[jiàn měi cāo, ㄐㄧㄢˋ ㄇㄟˇ ㄘㄠ, 健美操] aerobics; aerobic dance (school P.E. activity)
好氧[hào yǎng, ㄏㄠˋ ㄧㄤˇ, 好氧] aerobic
厌气[yàn qì, ㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, 厌气 / 厭氣] anaerobic (unable to tolerate oxygen); fed up with; sick of life
厌氧[yàn yǎng, ㄧㄢˋ ㄧㄤˇ, 厌氧 / 厭氧] anaerobic
无氧[wú yǎng, ˊ ㄧㄤˇ, 无氧 / 無氧] anaerobic; an environment with no oxygen
持枪抢劫[chí qiāng qiāng jié, ㄔˊ ㄑㄧㄤ ㄑㄧㄤ ㄐㄧㄝˊ, 持枪抢劫 / 持槍搶劫] armed robbery
一网打尽[yī wǎng dǎ jìn, ㄧ ㄨㄤˇ ㄉㄚˇ ㄐㄧㄣˋ, 一网打尽 / 一網打盡] to catch everything in one net (成语 saw); to eliminate at one stroke; to solve the problem at one fell swoop
一波未平,一波又起[yī bō wèi píng, ㄧ ㄅㄛ ㄨㄟˋ ㄆㄧㄥˊ, yi1 bo1 you4 qi3, 一波未平,一波又起] before the first wave subsides, a new wave rises (成语 saw); a new problem arises before the old is solved; many twists and turns to a story; one thing after another
浴衣[yù yī, ㄩˋ ㄧ, 浴衣] bathrobe
搏动[bó dòng, ㄅㄛˊ ㄉㄨㄥˋ, 搏动 / 搏動] beat rhythmically; throb; pulsate
洋槐[yáng huái, ㄧㄤˊ ㄏㄨㄞˊ, 洋槐] black locust tree (Robinia pseudoacacia)
绿林豪客[lǜ lín háo kè, ㄌㄩˋ ㄌㄧㄣˊ ㄏㄠˊ ㄎㄜˋ, 绿林豪客 / 綠林豪客] bold hero of Greenwood (refers to popular hero in Robin Hood style)
[tuó, ㄊㄨㄛˊ, 紽] braid on a robe
氢溴酸[qīng xiù suān, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄡˋ ㄙㄨㄢ, 氢溴酸 / 氫溴酸] hydrobromic acid HBr
内罗毕[nèi luó bì, ㄋㄟˋ ㄌㄨㄛˊ ㄅㄧˋ, 内罗毕 / 內羅畢] Nairobi (capital of Kenya)
[xié, ㄒㄧㄝˊ, 襭] carry with the front of a robe
光景[guāng jǐng, ㄍㄨㄤ ㄐㄧㄥˇ, 光景] circumstances; scene; about; probably
山海经[Shān Hǎi Jīng, ㄕㄢ ㄏㄞˇ ㄐㄧㄥ, 山海经 / 山海經] Classic of Mountain and Sea, probably compiled c. 500 BC-200 BC, contains wide range of geography, mythology, witchcraft, popular customs etc
[ǎo, ㄠˇ, 袄 / 襖] coat; jacket; short and lined coat or robe
[guì, ㄍㄨㄟˋ, 柜 / 櫃] cupboard; cabinet; wardrobe
[dài, ㄉㄞˋ, 殆] dangerous; perilous; endanger; almost; probably; only
蹿房越脊[cuān fáng yuè jǐ, ㄘㄨㄢ ㄈㄤˊ ㄩㄝˋ ㄐㄧˇ, 蹿房越脊 / 躥房越脊] lit. to leap the house and cross the roofridge (成语 saw); dashing over rooftops (of robbers and pursuing knight-errant 俠客|侠客 in fiction)
迎刃而解[yíng rèn ér jiě, ˊ ㄖㄣˋ ㄦˊ ㄐㄧㄝˇ, 迎刃而解] decisive solutions to problems (成语 saw); to split bamboo with a big knife chop (leaving the minor details to clear up later)
根深蒂固[gēn shēn dì gù, ㄍㄣ ㄕㄣ ㄉㄧˋ ㄍㄨˋ, 根深蒂固] deep-rooted (problem etc)
探测器[tàn cè qì, ㄊㄢˋ ㄘㄜˋ ㄑㄧˋ, 探测器 / 探測器] detector; probe; craft
八成[bā chéng, ㄅㄚ ㄔㄥˊ, 八成] eighty percent; most probably; most likely
刚健[gāng jiàn, ㄍㄤ ㄐㄧㄢˋ, 刚健 / 剛健] energetic; robust
蛲虫病[ráo chóng bìng, ㄖㄠˊ ㄔㄨㄥˊ ㄅㄧㄥˋ, 蛲虫病 / 蟯蟲病] enterobiasis
佐证[zuǒ zhèng, ㄗㄨㄛˇ ㄓㄥˋ, 佐证 / 佐證] evidence; proof; to confirm; corroboration
[qiǎng, ㄑㄧㄤˇ, 抢 / 搶] fight over; to rush; to scramble; to grab; to rob; to snatch
伽利略探测器[Jiā lì, ㄐㄧㄚ ㄌㄧˋlu:e4 tan4 ce4 qi4, 伽利略探测器 / 伽利略探測器] Galileo probe
盖茨[Gài cí, ㄍㄞˋ ㄘˊ, 盖茨 / 蓋茨] Gates (name); Bill Gates (1955-), chairman of Microsoft; Robert Gates (1943-), US Secretary of Defense since 2006
巴斯德[Bā sī dé, ㄅㄚ ㄙ ㄉㄜˊ, 巴斯德] Louis Pasteur (1822-1895), French chemist and microbiologist
微生物学家[wēi shēng wù xué jiā, ㄨㄟ ㄕㄥ ˋ ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧㄚ, 微生物学家 / 微生物學家] microbiologist

rob ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
はぎ取る;剥ぎ取る[はぎとる, hagitoru] (v5r,vt) to tear off; to strip; to rob
2000年問題[にせんねんもんだい, nisennenmondai] (n) Y2K bug; year 2000 problem
アクセスプロバイダ[, akusesupurobaida] (n) {comp} access provider
アクロバット[, akurobatto] (n) (1) acrobat; (2) acrobatics; (P)
アクロバットダンサー[, akurobattodansa-] (n) acrobatic dancer; contortionist
アクロバットダンス[, akurobattodansu] (n) acrobatic dance
アクロバットチーム[, akurobattochi-mu] (n) (always refers to aircraft, not human acrobats) aerobatic team; acrobatic team
アクロバティック;アクロバチック[, akurobateikku ; akurobachikku] (adj-na) acrobatic
アシモ[, ashimo] (n) ASIMO (bipedal robot created by Honda)
アネアロビクス[, anearobikusu] (n) anaerobics
アパート荒らし[アパートあらし, apa-to arashi] (n) apartment house robbery (robber)
アプリケーションサービスプロバイダ[, apurike-shonsa-bisupurobaida] (n) {comp} Application Service Provider
あり得ない(P);有り得ない(P);有得ない[ありえない, arienai] (adj-i) (uk) (See 有り得る・ありうる) impossible; unlikely; improbable; (P)
あり得べき;有り得べき[ありうべき, ariubeki] (adj-f) (uk) possible; probable; likely
いいとも[, iitomo] (exp) damn straight; no problem; sounds good; sure thing
イスラエルロビー[, isuraerurobi-] (n) Israel lobby
イナゴマメ[, inagomame] (n) carob; locust bean
イベントプロバイダ[, ibentopurobaida] (n) {comp} event provider
インターネットサービスプロバイダー;インターネットサービスプロバイダ[, inta-nettosa-bisupurobaida-; inta-nettosa-bisupurobaida] (n) {comp} (See ISP) Internet Service Provider; ISP
インターネットプロバイダ[, inta-nettopurobaida] (n) {comp} Internet provider
インターネットプロバイダー[, inta-nettopurobaida-] (n) {comp} Internet Service Provider; ISP
イントロビジョン[, intorobijon] (n) intro-vision
インフォメーションプロバイダー[, infome-shonpurobaida-] (n) information provider
インプロビゼーション;インプロヴァイゼィション;インプロヴィゼーション[, inpurobize-shon ; inpurovaizeishon ; inpurovize-shon] (n) improvisation; improvization
ウロビリノーゲン;ウロビリノゲン[, urobirino-gen ; urobirinogen] (n) urobilinogen
ウロボロス[, uroborosu] (n) uroboros; ouroboros (image of a serpent or dragon swallowing its own tail)
エアロ;エアロビ[, earo ; earobi] (n) (abbr) aerobics
エアロバイク[, earobaiku] (n) (See フィットネスバイク) exercise bike (wasei
エアロビクス[, earobikusu] (n) aerobics; (P)
エアロビサイズ[, earobisaizu] (n,vs) aerobicising; exercising with aerobics
エアロビックダンシング[, earobikkudanshingu] (n) aerobic dancing
エアロビックフィットネス[, earobikkufittonesu] (n) aerobic fitness
エネルギー問題[エネルギーもんだい, enerugi-mondai] (n) energy problems
エレクトロバンキング[, erekutorobankingu] (n) (abbr) electronic banking
エロビデオ[, erobideo] (n) pornographic film
オキシヘモグロビン[, okishihemogurobin] (n) oxyhemoglobin
オロブロンコ[, oroburonko] (n) sweet grapefruit-like citrus fruit; super-grapefruit
オンライン問題解決[オンラインもんだいかいけつ, onrain mondaikaiketsu] (n) {comp} online problem solving
お安いご用;お安い御用[おやすいごよう, oyasuigoyou] (n) easy task; no problem
カンピロバクター[, kanpirobakuta-] (n) Campylobacter (lat
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アクロバット[あくろばっと, akurobatto] Acrobat
インターネットプロバイダー[いんたーねっとぷろばいだー, inta-nettopurobaida-] Internet provider
キロバイト[きろばいと, kirobaito] kilobyte, KB
ケーブルサービスプロバイダ[けーぶるさーびすぷろばいだ, ke-burusa-bisupurobaida] global service provider
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning
コンテンツプロバイダ[こんてんつぷろばいだ, kontentsupurobaida] content provider
コンテンツプロバイダー[こんてんつぷろばいだー, kontentsupurobaida-] content provider
サービスプロバイダ[さーびすぷろばいだ, sa-bisupurobaida] service provider
ストローブ[すとろーぶ, sutoro-bu] strobe
ソリューション[そりゅーしょん, soryu-shon] solution (to a problem)
プローブ[ぷろーぶ, puro-bu] probe
ブロッブ[ぶろっぶ, burobbu] BLOB
プロバイダ[ぷろばいだ, purobaida] provider
プロビジョニング[ぷろびじょにんぐ, purobijoningu] provisioning
ロボットアーム[ろぼっとあーむ, robottoa-mu] robot arm
ロボット工学[ロボットこうがく, robotto kougaku] robotics
ロボポスト[ろぼぽすと, roboposuto] robopost
問題の解決[もんだいのかいけつ, mondainokaiketsu] problem solution
問題向き言語[もんだいむきげんご, mondaimukigengo] problem-oriented language
問題記述[もんだいきじゅつ, mondaikijutsu] problem definition, problem description
報告対象打診[ほうこくたいしょうだしん, houkokutaishoudashin] subject probe
境界値問題[きょうかいちもんだい, kyoukaichimondai] boundary value problem
応用問題[おうようもんだい, ouyoumondai] application problem
打診[だしん, dashin] probe
打診発生源認証[だしんはっせいげんにんしょう, dashinhasseigenninshou] probe origin authentication
技術的問題[ぎじゅつてきもんだい, gijutsutekimondai] technical problem, issue
検査問題[けんさもんだい, kensamondai] check problem
疑問の解決[ぎもんのかいけつ, gimonnokaiketsu] problem solution
確率[かくりつ, kakuritsu] probability
確率密度[かくりつみつど, kakuritsumitsudo] probability density
確率密度関数[かくりつみつどかんすう, kakuritsumitsudokansuu] probability density function (PDF)
確率理論[かくりつりろん, kakuritsuriron] probability theory
確率論[かくりつろん, kakuritsuron] probability theory
見計らい送本[みはからいそうほん, mihakaraisouhon] sending on approval, sending on approbation
輸送問題[ゆそうもんだい, yusoumondai] transportation problem
適用業務問題[てきようぎょうむもんだい, tekiyougyoumumondai] application problem
遷移確率[せんいかくりつ, sen'ikakuritsu] transition probability (e.g. in a Markov chain)
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
問題[もんだい, mondai] Thai: ปัญหาอุปสรรค English: problem

rob ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชิงทรัพย์[v.] (chingsap) EN: rob FR:
จี้[v.] (jī) EN: rob ; loot ; plunder ; hold up FR: voler ; dérober ; dévaliser ; détrousser (vx) ; piller
จี้ปล้น[v. exp.] (jī plon) EN: hold up ; rob FR:
จี้ธนาคาร[v. exp.] (jī thanākhā) EN: rob the bank FR: dévaliser une banque
ขโมย[v.] (khamōi) EN: steal ; thieve ; pinch ; burglar ; filch ; pilfer ; rob ; plagiarize ; do secretly ; do furtively FR: voler ; dérober ; subtiliser ; escamoter ; soustraire ; chaparder (fam.) ; détrousser (litt.) ; piquer (fam.) ; filouter (vx)
ลัก[v.] (lak) EN: steal ; thieve ; commit larceny ; rob ; filch (inf.) ; pilfer FR: voler ; commettre un larcin ; dérober ; chaparder (fam.) ; chiper (fam.)
ปล้น[v.] (plon) EN: rob ; plunder ; pillage ; loot ; burgle ; maraud ; ransack ; raid ; hijack FR: piller ; dépouiller ; dévaliser
ปล้นจี้[v.] (plon jī) EN: rob ; plunder ; burgle ; loot ; con ; pillage FR:
ปล้นสะดม[v.] (plonsadom) EN: plunder ; raid ; rob ; pillage ; sack ; loot FR:
ปล้นทรัพย์[v.] (plonsap) EN: commit gang robbery ; gang rob ; rob ; plunder ; burgle ; loot ; pillage FR:
สนามบินรอบเมือง[n. prop.] (Sanāmbin Rø) EN: Rob Muang Airport FR:
ตีชิง[v.] (tīching) EN: snatch ; rob ; mug FR:
ย่องเบา[v.] (yǿngbao) EN: burgle ; burglarize ; rob ; ransack ; rob ; steal ; break in ; hold up FR: dérober ; cambrioler
อะโดบี แอโครแบต[TM] (Adōbī Aēkhr) EN: Adobe Acrobat [TM] FR: Adobe Acrobat [TM]
แอบ ๆ ซ่อน ๆ[adv.] (aēp-aēp søn) EN: furtively ; surreptitiously ; covertly ; secretly ; stealthily FR: furtivement ; subrepticement ; sournoisement ; en secret ; à la dérobée
แอบมองดู[v. exp.] (aēp møngdū) EN: FR: regarder à la dérobée
แอโรบิก[n.] (aērōbik) EN: aerobics ; aerobic exercise FR: aérobic [m] (anglic.)
อะไรนะ[excl.] (arai na) EN: Pardon? ; What did you say, please? ; What? ; What! ; What's up? ; What's the matter? ; What's the problem? FR: Pardon ? ; Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît ? ; Qu'est-ce qu'il y a ? ; Hein ? (fam.)
อาจใช้ได้[X] (āt chaidāi) EN: maybe alright ; probably okay FR:
แบบจำลองความน่าจะเป็น[n. exp.] (baēp jamløn) EN: probabilistic model FR:
บังสุกุล[n.] (bangsukun) EN: monk's robes dedicated to a deceased person ; yellow robe (drawn by a Buddhist) FR:
บังสุกุล[X] (bangsukun) EN: perform the ceremony of dedicating robes to a deceased person FR:
บางที[adv.] (bāngthī) EN: perhaps ; maybe ; probably FR: peut-être
บางทีอาจจะ[adv.] (bāngthī āt ) EN: perhaps ; maybe ; probably FR: peut-être
บึกบึน[adj.] (beukbeun) EN: tough ; strong ; robust ; hefty ; doughty ; resolute FR: fort
บินผาดโผน[v. exp.] (bin phātphō) EN: do stunt flying ; perdorm aerobatics ; do aerobatics FR:
บงสุกุล[n.] (bongsukun) EN: yellow robe drawn by a Buddhist FR:
บทสร้าง[n. exp.] (botsāng) EN: geometrical problem FR: problème de géométrie [m]
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
เฉลยปัญหา[v. exp.] (chaloēi pan) EN: solve a problem FR: résoudre un problème
ชมัน[n.] (chaman) EN: Bhesa robusta FR: Bhesa robusta
ชะรอย[adv.] (charøi) EN: possibly ; perhaps ; probably ; maybe FR: peut-être ; possiblement
เฉวียง[v.] (chawīeng) EN: arrange the upper robe over one shoulder (the left one) FR:
ชี[n.] (chī) EN: Buddhist nun ; white-robed female lay follower ; nun ; sister ; religious FR: nonne (bouddhiste) [f] ; moniale (bouddhiste) [f] ; bonzesse [f] ; soeur [f] ; religieuse [f]
ชิมลาง[v.] (chimlāng) EN: have a foretaste of ; see what will happen ; explore ; probe ; sound out FR:
ชิงทรัพย์[n.] (chingsap) EN: robbery FR:
ชีปะขาว[n.] (chīpakhāo) EN: white-robed ascetic FR: ascète [m]
ชีผะขาว = ชีผ้าขาว[n.] (chīphakhāo ) EN: white-robed ascetic FR: ascète [m]
ชีววิทยาดาราศาสตร์[n. exp.] (chīwawittha) EN: astrobiology FR: astrobiologie [f]
ฉก[v.] (chok) EN: snatch ; seize ; grab ; wrest ; pinch ; jerk away FR: subtiliser ; escamoter ; chaparder ; ravir ; saisir ; chiper ; dérober ; faucher (fam.) ; piquer (fam.) ; barboter (fam.)

rob ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Merkmalswahrscheinlichkeit {f}a priori probability
Akrobat {m} | Akrobaten
Aerobic {f}; rhythmische Gymnastik [sport]aerobics
aerob {adj}aerobic
Aufteilung {f} einer Stichprobeallocation of samples
Wanderdrossel {f} [ornith.]American Robin (Turdus migratorius)
Ankleider {m}; Garderobiere
abgesehen von; ausgenommen {adv}; bis auf | abgesehen davon | abgesehen von diesen Problemenapart from | apart from that | these problems apart
Problembewusstsein {n}appreciation of the problem
Rechenaufgabe {f}arithmetical problem
Basiswahrscheinlichkeitszuweisung {f}basic probability assignment
Billigung {f}approbation
Cabanisdrossel {f} [ornith.]Mountain Robin
Chathamschnäpper {m} [ornith.]Chatham I Robin
Spottrötel {m} [ornith.]Chorister Robin Chat
Grobian {m} | Grobiane
Hochwasser {n} (Überschwemmung) | vom Hochwasser betroffene Bürger | höchstes wahrscheinliches Hochwasser | mittleres jährliches Hochwasserflood; floods | citizens affected by floods | maximum probable flood | mean annual flood
grob; rau; rauh [alt]; roh; derb; ungeschliffen {adj} | grober; gröber | am grobsten; am gröbstencoarse | coarser | coarsest
(Flur-) Garderobe {f}; Garderobenständer
Eroberung {f} | Eroberungen
Coscorobaschwan {m} [ornith.]Coscoroba Swan
grob; unfein; derb {adj} | gröber; unfeiner; derber | am gröbsten; am unfeinsten; am derbstencrass | crasser | crassest
Gegenprobe {f} | Gegenproben
Problembeschreibung {f}; Problemtext
Diademschmätzer {m} [ornith.]Sunda Blue Robin
Schwierigkeit {f}; Problem
Dauertest {m}; Belastungsprobe
Ereignisraum {m}; Stichprobenraum
Ergänzungsfrage {f}probe question
Fehlermöglichkeitsanalyse {f}fault probability analysis
Flammenbrustschnäpper {m} [ornith.]Flame Robin
Kulissenproblem {n}frame problem
Frobenius-Norm {f} [math.]Frobenius norm
Genehmigung {f}approbation
Gesundheitsproblem {n} | Gesundheitsprobleme
Goldschwanz {m} [ornith.]Golden Bush Robin
Robe {f} | Roben
Grabräuber {m}grave robber
schroff; grob; barsch; ruppig; unwirsch {adj} | schroffer; grober; barscher; ruppiger; unwirscher | am schroffsten; am gröbsten; am barschesten; am ruppigsten; am unwirschestengruff | gruffer | gruffest
Straßenraub {m}highway robbery

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า rob
Back to top